Συντελεστές σύμφωνα με το Δεύτερο Παράρτημα

25. Θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται επί του φορολογητέου εισοδήματος φόρος με τους συντελεστές και σύμφωνα με τις διατάξεις που αναγράφονται στο Δεύτερο Παράρτημα.