Μεταφορά αξιών ισολογισμού σε περίπτωση αναδιοργανώσεως

26. (1) Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένων προβλέψεων και αποθεματικών, τα οποία μεταβιβάζονται δυνάμει αναδιοργανώσεως δεν δημιουργούν κέρδη υποκείμενα σε φορολογία στη μεταβιβάζουσα εταιρεία.

(2) Η λήπτρια εταιρεία θα υπολογίζει τις νέες αποσβέσεις και οποιαδήποτε κέρδη ή ζημιές αναφορικά με τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, προβλέψεις και αποθεματικά, σύμφωνα με τους όρους που θα ίσχυαν στη μεταβιβάζουσα εταιρεία ή εταιρείες αν δεν είχε γίνει η αναδιοργάνωση.