Μεταφορά ζημιών

27. Σε περίπτωση αναδιοργανώσεως στην οποία εμπλέκονται εταιρείες που είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία και ή εταιρείες που δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία, οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές της μεταβιβάζουσας εταιρείας η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή η οποία έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία θα μεταβιβάζονται στη λήπτρια εταιρεία που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή στη λήπτρια εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία και οι διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου που αφορούν το συμψηφισμό ή τη μεταφορά των ζημιών θα εφαρμόζονται ανάλογα.