Προοίμιο

Για σκοπούς -

(α) Εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και

(β) αποτελεσματικότερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Διάθεση από Βυτιοφόρα Οχήματα και Βυτία με Κερματοδέκτες) Κανονισμών του 2004 και 2015,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμος του 2001.

Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει τον Αρχιεπιθεωρητή που ορίζεται από τον Υπουργό με βάση το άρθρο 7·

«βυτίο» σημαίνει μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για τη συλλογή, αποθήκευση, μετάγγιση, μεταφορά, διανομή ή πώληση πόσιμου νερού˙

«Γενικό Χημείο του Κράτους» σημαίνει το Γενικό Χημείο του Υπουργείου Υγείας·

«δείγματα» σημαίνει δείγματα νερού που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 9·

«δημόσιο δίκτυο διανομής» σημαίνει το δίκτυο διασωληνώσεων με όλα τα εξαρτήματα και εγκαταστάσεις του, το οποίο χρησιμοποιείται από φορέα ύδρευσης για μεταφορά νερού ανθρώπινης κατανάλωσης·

«Δημοτικό Συμβούλιο» σημαίνει Συμβούλιο που συστάθηκε με βάση τον περί Δήμων Νόμο·

«διάθεση» σημαίνει διάθεση με αντιπαροχή ή χωρίς αντιπαροχή·

«διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο» σημαίνει οποιοδήποτε ιδιωτικό εργαστήριο το οποίο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN ISO 17025 ή άλλο ισοδύναμο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο και του οποίου οι μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της απόδειξης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των προνοιών των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, είναι επικυρωμένες και διαπιστευμένες σύμφωνα με το πιο πάνω πρότυπο και οι οποίες καθορίζονται στο πεδίο διαπίστευσής του˙

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας·

«Επιθεωρητής» σημαίνει οποιοδήποτε Επιθεωρητή που ορίζεται από τον Υπουργό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7·

«επιχείρηση παραγωγής τροφίμων» περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα διά της οποίας παράγονται ή μεταποιούνται τρόφιμα για διάθεσή τους στο εμπόριο·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002» σημαίνει την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων», όπως  τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 και όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

«Κοινοτικό Συμβούλιο» σημαίνει Συμβούλιο που συστάθηκε με βάση τον περί Κοινοτήτων Νόμο·

«νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» ή «νερό» σημαίνει-

(α) Το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευσή του και από το εάν παρέχεται μέσω δημόσιου δικτύου διανομής, από βυτίο ή σε φιάλες ή δοχεία·

(β) το νερό που χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής τροφίμων για την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εξαιρουμένου όμως του νερού του οποίου η ποιότητα κρίνεται από τον Αρχιεπιθεωρητή ότι δεν μπορεί να επηρεάσει την υγιεινή των τροφίμων στην τελική τους μορφή·

«οικιακό σύστημα διανομής» σημαίνει τις σωληνώσεις, τα εξαρτήματα και τις συσκευές που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ των βρυσών που συνήθως χρησιμοποιούνται για λήψη νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και του δημόσιου δικτύου διανομής, εφόσον δεν υπάγονται στην ευθύνη του φορέα ύδρευσης υπό την ιδιότητά του αυτή·

«παραμετρική τιμή» σημαίνει την παραμετρική τιμή κάθε μιας παραμέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα I του Νόμου·

«παράμετρος» σημαίνει οποιοδήποτε από τα στοιχεία που ορίζεται ως παράμετρος στα Παραρτήματα I και III του Νόμου·

«Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας» σημαίνει Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας που εγκαθιδρύθηκε με βάση τον περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμο·

«τρόφιμο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002˙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας·

«φορέας ύδρευσης» σημαίνει πρόσωπο, οργανισμό ή αρχή που προμηθεύει νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και ο όρος περιλαμβάνει-

(α) Το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος-

(β) Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας·

(γ) Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο·

(δ) Οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση εμφιάλωσης νερού για εμπορικούς σκοπούς·

(ε) Οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση πώλησης νερού από βυτίο·

(στ) Οποιοδήποτε πρόσωπο προμηθεύει νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στο πλαίσιο εμπορικής ή/και δημόσιας δραστηριότητας.

(2) Οι σημειώσεις στα Παραρτήματα I, II, και III αποτελούν μέρος του Νόμου και σε περίπτωση αμφιβολίας υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης διάταξης του Νόμου.

Πεδίο εφαρμογής του Νόμου

3.—(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται αναφορικά με την προμήθεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης-

(α) Σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο για να χρησιμοποιηθεί ως πόσιμο, για μαγείρεμα, για σωματική καθαριότητα ή για την παρασκευή οποιουδήποτε τροφίμου-

(β) μέσω πώλησης ή διάθεσής του από βυτίο τοποθετημένο σε όχημα ή αλλού· ή

(γ) μέσω πώλησης ή διάθεσής του σε φιάλες ή δοχεία.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) Στο νερό που καθορίζεται ή δυνατό να καθοριστεί ως «φυσικό μεταλλικό νερό» σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου του 1996·

(β) σε οποιοδήποτε φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα, όπως αυτό καθορίζεται στον περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμο του 2001· και

(γ) σε οποιαδήποτε ποσότητα νερού που προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς για τους οποίους ο Υπουργός κρίνει ότι η ποιότητα του δεν επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την ανθρώπινη υγεία.

Προμήθεια υγιεινού νερού

4.—(1) Η προμήθεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης το οποίο δεν είναι υγιεινό και καθαρό όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2), απαγορεύεται.

(2) Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης θεωρείται υγιεινό και καθαρό εφόσον ευρίσκεται υπό τακτική παρακολούθηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και-

(α) Δεν περιέχει μικροοργανισμούς, παράσιτα και ουσίες σε αριθμούς και συγκεντρώσεις που ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία· και

(β) ικανοποιεί τις ελάχιστες παραμετρικές τιμές, όπως εκτίθενται στα Μέρη Α, Β και Γ του Παραρτήματος I.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, ο Υπουργός μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε φορέα ύδρευσης να προμηθεύει νερό το οποίο δε συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε από τις παραμετρικές τιμές του Μέρους Α ή του Μέρους Β του Παραρτήματος I, εάν ικανοποιηθεί ότι-

(α) Η μη συμμόρφωση οφείλεται-

(i) σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης· ή

(ii) σε ασυνήθιστες μετεωρολογικές συνθήκες· ή

(iii) στη φύση και διαμόρφωση του εδάφους στην περιοχή από την οποία προέρχεται το νερό· ή

(β) το νερό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την παραγωγή τροφίμων, και ότι η χρήση του νερού αυτού δε θα θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

(4) Διάταγμα που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (3) μπορεί να περιέχει οποιουσδήποτε όρους ή περιορισμούς αναφορικά με την προμήθεια του νερού από το φορέα ύδρευσης, περιλαμβανομένων όρων ή περιορισμών σχετικά με τον επιτρεπόμενο βαθμό απόκλισης από τις παραμετρικές τιμές, τα χρονικά όρια εντός των οποίων θα επιτρέπεται η απόκλιση ή τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για αποκατάσταση της ποιότητας του νερού ή για μείωση ή εξάλειψη των πιθανών κινδύνων από τη χρήση του.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), ο Υπουργός μπορεί να εξουσιοδοτήσει γραπτώς οποιοδήποτε φορέα ύδρευσης να προμηθεύει νερό το οποίο δε συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις παραμετρικές τιμές του Μέρους Γ του Παραρτήματος I, εάν ικανοποιηθεί ότι ο βαθμός απόκλισης από τις εν λόγω τιμές δε θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία από τη χρήση του νερού.

(6) Εξουσιοδότηση που παρέχεται με βάση το εδάφιο (5), μπορεί να καθορίζει το βαθμό απόκλισης από τις παραμετρικές τιμές που θα επιτρέπεται καθώς και οποιουσδήποτε όρους ή υποχρεώσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό της χρήσης του νερού ή στην αποκατάσταση της ποιότητάς του ή στη μείωση ή εξάλειψη των πιθανών κινδύνων από τη χρήση του.

Υποχρέωση φορέα ύδρευσης

5. Κάθε φορέας ύδρευσης οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που προμηθεύει στο κοινό να διατηρείται πάντοτε υγιεινό και καθαρό και για το σκοπό αυτό οφείλει να συμμορφώνεται με τις σχετικές υποδείξεις του Αρχιεπιθεωρητή και των Επιθεωρητών.

Υποχρέωση προσώπου που διαθέτει νερό από βυτιοφόρο όχημα ή από βυτιοφόρο πλοίο ή από βυτίο με κερματοδέκτη για καταχώρισή του στο Μητρώο που τηρεί ο Διευθυντής

5Α.-(1) Ο Διευθυντής τηρεί Μητρώο των προσώπων που διαθέτουν νερό από βυτιοφόρα οχήματα ή/και βυτιοφόρα πλοία ή/και από βυτία με ή χωρίς κερματοδέκτη, καθώς και των οχημάτων ή/και βυτίων μέσω των οποίων το εν λόγω πρόσωπο διαθέτει το νερό.

(2) Κάθε επηρεαζόμενο από το εδάφιο (1) πρόσωπο, συμπληρώνει και υποβάλλει στο Διευθυντή σχετική αίτηση η οποία παραχωρείται από τον εν λόγω Διευθυντή.

(3)(α) Σε περίπτωση που πρόσωπο υποβάλλει στον Διευθυντή την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) αίτηση, ο Διευθυντής σε εύλογο χρόνο προβαίνει στην καταχώριση στο αναφερόμενο στο εδάφιο (1) Μητρώο τόσο του εν λόγω προσώπου όσο και των βυτιοφόρων οχημάτων ή/και βυτιοφόρων πλοίων ή/και βυτίων με ή χωρίς κερματοδέκτη, μέσω των οποίων το εν λόγω πρόσωπο διαθέτει το νερό και ο Διευθυντής ενημερώνει γραπτώς το συγκεκριμένο πρόσωπο περί της καταχώρισης στο εν λόγω Μητρώο και με την καταχώριση δίνεται συγκεκριμένος κωδικός καταχώρισης, ο οποίος δύναται να αποτελείται από συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών.

(β) Ο αναφερόμενος στην παράγραφο (α) κωδικός καταχώρισης αναγράφεται σε πινακίδα, οι προδιαγραφές της οποίας αποφασίζονται από το Διευθυντή, η οποία τοποθετείται μόνιμα σε ευδιάκριτη θέση επί του βυτιοφόρου οχήματος ή του βυτιοφόρου πλοίου ή του βυτίου με ή χωρίς κερματοδέκτη, ανάλογα με την περίπτωση και ο Διευθυντής μπορεί να απαιτήσει όπως στην εν λόγω πινακίδα αναγράφονται και άλλες συναφείς πληροφορίες και το επηρεαζόμενο πρόσωπο οφείλει να συμμορφωθεί με την εν λόγω απαίτηση.

(4) Κανένα πρόσωπο δεν διαθέτει νερό από βυτιοφόρο όχημα ή/και από βυτιοφόρο πλοίο ή/και από βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη, εκτός εάν τόσο το εν λόγω πρόσωπο όσο και τα οχήματα ή/και βυτία μέσω των οποίων διαθέτει το νερό είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(5) Ο Διευθυντής τροποποιεί την καταχώριση στο Μητρώο, σε σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο και βυτιοφόρο όχημα ή/και βυτιοφόρο πλοίο ή/και βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη μέσω του οποίου διατίθεται το νερό, για την οποία το εν λόγω πρόσωπο τον ενημερώνει ότι επήλθε ή επίκειται σημαντική αλλαγή στις δραστηριότητές του.

(6) Ο Διευθυντής διαγράφει από το Μητρώο κάθε καταχωρισμένο πρόσωπο και βυτιοφόρο όχημα ή/και βυτιοφόρο πλοίο ή/και βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη μέσω του οποίου διατίθεται το νερό σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Μετά από ενημέρωση που τυγχάνει από το εν λόγω καταχωρισμένο πρόσωπο.

(β) μετά από εξακρίβωση από τον Αρχιεπιθεωρητή ή από οποιονδήποτε Επιθεωρητή περί της μετατροπής του βυτιοφόρου οχήματος ή του βυτιοφόρου πλοίου σε όχημα άλλης χρήσης ή περί της χρήσης του βυτιοφόρου οχήματος ή του βυτιοφόρου πλοίου ή του βυτίου για άλλο σκοπό και σε τέτοια περίπτωση ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλη αρχή του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, προς επιβεβαίωση των πληροφοριών που περιήλθαν στην αντίληψη του Αρχιεπιθεωρητή ή οποιουδήποτε Επιθεωρητή.

(γ) μετά από εξακρίβωση από τον Αρχιεπιθεωρητή ή από οποιονδήποτε Επιθεωρητή περί της μετακίνησης του βυτίου με κερματοδέκτη από το χώρο στον οποίο ήταν εγκατεστημένο το εν λόγω βυτίο, ο οποίος ήταν καταχωρισμένος στο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και σε τέτοια περίπτωση ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλη αρχή του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προς επιβεβαίωση των πληροφοριών που περιήλθαν στην αντίληψη του Αρχιεπιθεωρητή ή οποιουδήποτε Επιθεωρητή.

(δ) μετά από εξακρίβωση από τον Αρχιεπιθεωρητή ή από οποιονδήποτε Επιθεωρητή ότι το πρόσωπο το οποίο έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων  του εδαφίου (2) έπαψε να ασκεί τη δραστηριότητα διάθεσης νερού από βυτιοφόρα οχήματα ή από βυτιοφόρα πλοία ή από βυτία με κερματοδέκτη και σε τέτοια περίπτωση ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλη αρχή του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προς επιβεβαίωση των πληροφοριών που περιήλθαν στην αντίληψη του Αρχιεπιθεωρητή ή οποιουδήποτε Επιθεωρητή.

Αρμόδια αρχή

6. Ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και έχει καθήκον να μεριμνά για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και να συμβουλεύει τον Υπουργό, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αξίωση του Υπουργού, σχετικά με κάθε ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων από τον Διευθυντή

6Α.-(1) Ο Διευθυντής έχει εξουσία να εξουσιοδοτεί γραπτώς τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που υπηρετεί ή εργάζεται στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, να ασκεί οποιαδήποτε εξουσία και να εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον του ανατίθεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Σε περίπτωση εξουσιοδότησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), ο εξουσιοδοτών Διευθυντής δύναται να ασκεί ανά πάσα στιγμή το σύνολο των εξουσιών και να εκτελεί το σύνολο των καθηκόντων του που προβλέπονται στο εδάφιο (1).

(3) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις οδηγίες του εξουσιοδοτούντος Διευθυντή.

(4) Ο εξουσιοδοτών Διευθυντής έχει εξουσία να τροποποιεί ή να ανακαλεί εξουσιοδότηση που παραχώρησε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο το οποίο είχε εξουσιοδοτηθεί.

(5) Σε περίπτωση που δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύο ή περισσότερα πρόσωπα ασκούν ταυτόχρονα την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα, ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο ιεραρχικά ανώτερος  το επιτρέπει και ο ιεραρχικά κατώτερος το εκτελεί σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του.

(6) Σε περίπτωση που, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Διευθυντή ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον που με βάση διάταξη, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1), παραχωρείται  ή ανατίθεται αντίστοιχα, στον Διευθυντή, η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται ως εάν είχε χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκούν αυτήν πρόσωπο και είχε αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελών αυτό πρόσωπο.

Επιβολή μέτρων από τον Διευθυντή σε φορέα ύδρευσης

6Β.-(1) Ο Διευθυντής, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε προσώπου με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή πρόνοια των Κανονισμών ή των διαταγμάτων ή των γνωστοποιήσεων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού, λαμβάνει, μέσω του Αρχιεπιθεωρητή και των Επιθεωρητών, μέτρα με σκοπό τη συμμόρφωση του διατιθέμενου νερού με τις υπό αναφορά νομοθεσίες.

(2) Τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) μέτρα περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, τα ακόλουθα:

(α) Την επιβολή διαδικασιών εξυγίανσης ή κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η υγιεινή και η καθαρότητα του διατιθέμενου νερού ή η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των προνοιών των Κανονισμών, των διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού. ο Διευθυντής δύναται να διατάξει πρόσωπο, το οποίο έχει στην κατοχή του ή διανέμει νερό το οποίο δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, να καταστρέψει ή να χρησιμοποιήσει το εν λόγω νερό για άλλους σκοπούς κατά τρόπο που δεν θα επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων των επιφανειακών, υπόγειων ή θαλάσσιων υδάτων·

(β) τον περιορισμό ή την απαγόρευση της διάθεσης σε οποιοδήποτε στάδιο της αγοράς και της εισαγωγής ή διακίνησης στο έδαφος της Δημοκρατίας του νερού το οποίο δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(γ) την παρακολούθηση και, εφόσον απαιτείται, τη διαβίβαση οδηγίας σε πρόσωπο για να προβεί σε ανάκληση, απόσυρση ή/και καταστροφή νερού το οποίο δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(δ) την έγκριση της χρήσης του νερού το οποίο δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού για άλλους σκοπούς κατόπιν σχετικού αιτήματος στον Διευθυντή από το επηρεαζόμενο πρόσωπο ο οποίος εξετάζει το εν λόγω αίτημα το ταχύτερο δυνατό και αποφασίζει κατά πόσο θα το εγκρίνει ή θα το απορρίψει και ενημερώνει σχετικά το επηρεαζόμενο πρόσωπο:

Νοείται ότι, κατά την εξέταση του αιτήματος λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο ο υπό εξέταση τρόπος χρήσης του νερού το οποίο δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού θα επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων των επιφανειακών, υπόγειων ή θαλάσσιων υδάτων·

(ε) την αναστολή λειτουργίας ή/και χρήσης-

(i) όλων ή μέρους των εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού οποιουδήποτε φορέα ύδρευσης που διαθέτει νερό το οποίο δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού , ή

(ii) οποιουδήποτε βυτιοφόρου οχήματος ή βυτιοφόρου πλοίου ή βυτίου με ή χωρίς κερματοδέκτη,

για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο και η αναστολή λειτουργίας που επιβάλλεται με βάση την παρούσα παράγραφο δεν εμποδίζει τη λήψη από το Διευθυντή και άλλων μέτρων που μπορεί να περιλαμβάνουν τη σφράγιση ή/και την τοποθέτηση σε περίοπτο μέρος σχετικής ενημερωτικής πινακίδας, ούτως ώστε να είναι αδύνατη η οποιαδήποτε εμπορία ή/και χρήση του νερού το οποίο δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(στ) την ανάκληση ή ακύρωση του πιστοποιητικού που εκδίδεται με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 4 των περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Διάθεση από Βυτιοφόρα Οχήματα και Βυτία με Κερματοδέκτες) Κανονισμών·

(ζ) τη δημοσίευση ανακοινώσεων στον ημερήσιο τύπο, την προβολή τηλεοπτικών ανακοινώσεων, την αγγελία ραδιοφωνικών ανακοινώσεων και τις ανακοινώσεις διά οποιουδήποτε άλλου μέσου, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού-

(i) για τον κίνδυνο αναφορικά με την ανθρώπινη υγεία, ο οποίος ενδεχομένως να προκύπτει από νερό που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση και

(ii) για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προνοιών των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε σχέση με συγκεκριμένο νερό που διατίθεται μέσω βυτιοφόρου οχήματος ή βυτιοφόρου πλοίου ή βυτίου με ή χωρίς κερματοδέκτη για ανθρώπινη κατανάλωση.

(3) Τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, κοινοποιούνται γραπτώς στο επηρεαζόμενο πρόσωπο μαζί με το αιτιολογικό της απόφασης του Διευθυντή για τη λήψη των εν λόγω μέτρων και η εν λόγω κοινοποίησή τους  δύναται να πραγματοποιείται και με άλλα μέσα, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιότυπο, νοουμένου ότι αυτά έχουν καθορισθεί από το επηρεαζόμενο πρόσωπο ως τρόπος επικοινωνίας.

(4) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο έχουν επιδοθεί οι οδηγίες για λήψη των αναγκαίων μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν συμμορφωθεί με τις εν λόγω οδηγίες, ο Διευθυντής, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, έχει εξουσία να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες ώστε το νερό να συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(5) Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων  (1) και (2), μπορούν να κοινοποιούνται από τον Διευθυντή στην οικεία τοπική αρχή ή στο οικείο συμβούλιο υδατοπρομήθειας, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Διευθυντή ή κατόπιν σχετικού αιτήματος από την οικεία τοπική αρχή ή το οικείο συμβούλιο υδατοπρομήθειας.

(6) Για την ανάκληση μέρους ή όλων των μέτρων που λαμβάνονται από τον Διευθυντή, προηγείται  από αυτόν η διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων με σκοπό την εξακρίβωση του κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους λήφθηκαν τα μέτρα έχουν εξαλειφθεί.

(7) Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, βαρύνουν το πρόσωπο στο οποίο κοινοποιούνται τα μέτρα και στις εν λόγω δαπάνες δύνανται να περιλαμβάνονται και αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (4), καθώς και οι εξετάσεις ή αναλύσεις που διενεργούνται από το Γενικό Χημείο ή από άλλο εργαστήριο το οποίο ορίζεται από τον Διευθυντή για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Δικαίωμα ένστασης

6Γ.-(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση η οποία λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (β), (γ) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 6Β, δικαιούται με την καταβολή του σχετικού τέλους και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου να προσβάλει με ένστασή του προς τον Διευθυντή την απόφαση αυτή, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την γραπτή κοινοποίησή της σε αυτό και με την ένστασή του δικαιούται να υποδείξει εμπειρογνώμονα ο οποίος έχει ειδική γνώση και εμπειρία σε θέματα στο αντικείμενο και ο οποίος δύναται να παρευρεθεί στη συνεδρία της αναφερόμενης στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων.

(2) Η ένσταση εξετάζεται το ταχύτερο δυνατό από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (που στο εξής αναφέρεται ως «Επιτροπή»), η οποία απαρτίζεται από τον Αρχιεπιθεωρητή και έναν Επιθεωρητή και δυνητικά από έναν εμπειρογνώμονα που τυχόν υποδεικνύεται από τον ενιστάμενο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1):

Νοείται ότι ο Αρχιεπιθεωρητής και ο Επιθεωρητής δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής και ο Επιθεωρητής που συμμετέχουν στην Επιτροπή διορίζονται για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή.

(4) Η Επιτροπή κατά την εξέταση της ένστασης δύναται, αν κρίνει αναγκαίο, να λάβει επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία που είναι συναφή με το υπό εξέταση θέμα, από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο φορέα ή πρόσωπο.

(5) Η απόφαση της Επιτροπής λαμβάνεται με πλειοψηφία των προσώπων που την απαρτίζουν και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερτερεί η ψήφος του Αρχιεπιθεωρητή.

(6) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (5) απόφαση της Επιτροπής είναι τελική και άμεσα εφαρμοστέα.

(7) Ο ενιστάμενος οφείλει κατά την υποβολή της ένστασής του να καταβάλει στο λογιστήριο των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας τα τέλη ένστασης που καθορίζονται από το Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Δ.

Επιβολή τελών και επιβαρύνσεων από τον Διευθυντή

6Δ. Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό του ύψους των τελών ή επιβαρύνσεων που θα επιβάλλονται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες-

(α) Στις περιπτώσεις που προβαίνουν σε οποιουσδήποτε ελέγχους ή/και εκδίδουν οποιαδήποτε πιστοποιητικά σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προνοιών των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(β) για κάλυψη οποιουδήποτε άλλου κόστους που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προνοιών των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε άλλου ελέγχου ή ενέργειας στην οποία προβαίνει ο Διευθυντής ή ο Αρχιεπιθεωρητής ή οποιοσδήποτε Επιθεωρητής όπως ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου.

Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές

7. Ο Υπουργός μπορεί, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίσει Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητές οι οποίοι να ενεργούν υπό τις οδηγίες του Διευθυντή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται με βάση το Νόμο.

Είσοδος σε υποστατικά

8.—(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής και, οι Επιθεωρητές μπορούν, να εισέρχονται σε οποιαδήποτε υποστατικά ή χώρους με σκοπό να διενεργούν οποιεσδήποτε εξετάσεις, μετρήσεις ή δοκιμές αναφορικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που προμηθεύει στα εν λόγω υποστατικά ή χώρους οποιοσδήποτε φορέας ύδρευσης ή για την εξέταση ή τη λήψη δειγμάτων του νερού αυτού ή δειγμάτων από ουσίες, εξαρτήματα, εγκαταστάσεις ή υλικά που αποτελούν μέρος οικιακού συστήματος διανομής ή που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, επεξεργασία ή μεταφορά του νερού:

Νοείται ότι η είσοδος σε κατοικία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από σχετική συγκατάθεση προσώπου ηλικίας άνω των δεκαοκτώ ετών που διαμένει στην κατοικία.

(1Α) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οποιοσδήποτε Επιθεωρητής έχουν εξουσία να-

(i) Ανακόπτουν, εισέρχονται, επιθεωρούν, ερευνούν και διενεργούν έλεγχο σε οποιοδήποτε βυτιοφόρο όχημα ή βυτιοφόρο πλοίο, για το οποίο έχουν εύλογη υποψία να πιστεύουν ότι μεταφέρει ή περιέχει νερό αναφορικά με το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και οι πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(ii) επιθεωρούν, ερευνούν και διενεργούν έλεγχο σε οποιοδήποτε βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη, για το οποίο έχουν εύλογη υποψία να πιστεύουν ότι περιέχει νερό αναφορικά με το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και οι πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(iii) εξετάζουν και λαμβάνουν δείγμα ή δείγματα οποιουδήποτε τέτοιου νερού χωρίς την καταβολή εύλογου τιμήματος,

(iv) εξετάζουν οποιαδήποτε μέθοδο εφαρμόζεται στο βυτιοφόρο όχημα ή βυτιοφόρο πλοίο ή βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη σε σχέση με οποιαδήποτε από τις εργασίες μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης νερού που διεξάγονται στο εν λόγω βυτιοφόρο όχημα ή βυτιοφόρο πλοίο ή βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη,

(v) εξετάζουν οποιαδήποτε μέθοδο ελέγχου εφαρμόζεται στο βυτιοφόρο όχημα ή στο βυτιοφόρο πλοίο ή στο βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη καθώς και τα αποτελέσματα αυτής,

(vi) προβαίνουν σε δικούς τους ελέγχους για αξιολόγηση των προαναφερόμενων μεθόδων ελέγχου και των αποτελεσμάτων τους και ελέγχουν τα πρόσωπα που απασχολούνται στο βυτιοφόρο όχημα ή βυτιοφόρο πλοίο ή βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη.

(1Β) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οποιοσδήποτε Επιθεωρητής έχουν εξουσία να εξετάζουν οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία είναι καταχωρισμένα σε ηλεκτρονική μορφή ή βιβλία ή έγγραφα, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή βυτιοφόρο όχημα ή βυτιοφόρο πλοίο ή βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη ή χώρο που βρίσκεται τοποθετημένο ή εγκατεστημένο ένα βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη και για τα οποία έχουν εύλογη υποψία να πιστεύουν ότι περιέχουν πληροφορίες ή καταχωρήσεις σε σχέση με οποιοδήποτε νερό αναφορικά με το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και οι πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού και να πάρει αντίγραφα ή αποσπάσματά τους.

(2) Κατά την είσοδο τους σε οποιαδήποτε υποστατικά ή χώρους, ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές επιδεικνύουν δελτίο ειδικής ταυτότητας το οποίο τους παρέχει ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

(3) Κάθε φορέας ύδρευσης οφείλει να παρέχει στον Αρχιεπιθεωρητή και στους Επιθεωρητές τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και της παροχής πρόσβασης σε χώρους ή σημεία από τα οποία μπορούν να ληφθούν δείγματα νερού ή τα οποία πρέπει να τύχουν επιθεώρησης για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Παρακολούθηση του νερού

9.—(1) Αποτελεί καθήκον του Αρχιεπιθεωρητή να προβαίνει σε δοκιμαστική και ελεγκτική παρακολούθηση του νερού σε όλες τις περιοχές της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος II.

(2) Η δοκιμαστική παρακολούθηση πραγματοποιείται με αναλύσεις των παραμέτρων που αναφέρονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος II και η ελεγκτική παρακολούθηση με αναλύσεις όλων των παραμέτρων που αναφέρονται στα Μέρη Α, Β και Γ του Παραρτήματος I.

(3) Για τη δοκιμαστική και ελεγκτική παρακολούθηση, λαμβάνονται δείγματα του νερού σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζει ο Αρχιεπιθεωρητής με βάση το περιεχόμενο των Πινάκων Β1 και Β2 του Παραρτήματος II.

(4) Τα δείγματα του νερού που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, λαμβάνονται από τους Επιθεωρητές από τα σημεία που καθορίζονται στο άρθρο 10 και διαβιβάζονται στο Γενικό Χημείο για τις σχετικές αναλύσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 11.

(5) Οι Επιθεωρητές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα δείγματα νερού που λαμβάνουν σύμφωνα με το εδάφιο (2)-

(α) Να μην υφίστανται οποιεσδήποτε αλλοιώσεις ενόσω βρίσκονται στην κατοχή τους· και

(β) να διαβιβάζονται στο Γενικό Χημείο το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει εντός περιόδου όχι μεγαλύτερης των είκοσι τεσσάρων ωρών από τη λήψη τους.

(6) Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Αρχιεπιθεωρητής έχει εξουσία να προβαίνει σε έλεγχο της απολύμανσης του νερού όταν αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας παραγωγής, επεξεργασίας ή διανομής του και να υποδεικνύει στο φορέα ύδρευσης που προβαίνει στην απολύμανση, να μεριμνά ώστε οποιαδήποτε επιμόλυνση από τα υποπροϊόντα της απολύμανσης να διατηρείται σε όσο το δυνατό χαμηλότερα επίπεδα, χωρίς να εξουδετερώνεται η απολύμανση.

Σημεία δειγματοληψίας

10.—(1) Τα δείγματα που αναφέρονται στο άρθρο 9, λαμβάνονται από τα ακόλουθα σημεία, δηλαδή:

(α) Για νερό που παρέχεται σε υποστατικά μέσω δημόσιου δικτύου διανομής, από βρύση εντός του υποστατικού από την οποία ο κάτοχος λαμβάνει το νερό για να το χρησιμοποιήσει ως πόσιμο, ή για μαγείρεμα ή για ατομική καθαριότητα·

(β) για νερό που παρέχεται ή διατίθεται από βυτίο, από το σημείο από το οποίο το νερό εξέρχεται από το βυτίο ·

(γ) για νερό που διατίθεται σε φιάλες ή δοχεία, από το σημείο στο οποίο το νερό τοποθετείται στις φιάλες ή στα δοχεία ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο της αλυσίδας διάθεσης και πώλησης των εν λόγω φιαλών ή δοχείων·

(δ) για νερό που χρησιμοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίμων, από το σημείο που εξέρχεται για να χρησιμοποιηθεί για την εν λόγω παραγωγή·

(ε) για το νερό που παρέχεται σε βυτία, από το σημείο στο οποίο το νερό εξέρχεται της πηγής ή της γεώτρησης.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός μπορεί να εκδώσει διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με το οποίο να εξουσιοδοτεί τους Επιθεωρητές όπως σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες το νερό διανέμεται σε υποστατικά μέσω δημόσιου δικτύου διανομής τις οποίες καθορίζει, λαμβάνουν δείγματα από τις πηγές του νερού, τους χώρους επεξεργασίας του, τους αγωγούς ή τις δεξαμενές διανομής, νοουμένου ότι-

(α) Τα εν λόγω δείγματα αποσκοπούν στην παρακολούθηση και τον έλεγχο συγκεκριμένων παραμέτρων που καθορίζονται στο διάταγμα και

(β) ο Υπουργός ικανοποιείται ότι, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων, οι τιμές των εν λόγω παραμέτρων δεν είναι δυνατό να μεταβληθούν δυσμενώς λόγω οποιασδήποτε διεργασίας που λαμβάνει χώρα μεταξύ του σημείου που λαμβάνεται το δείγμα και του σημείου που θα ελαμβάνετο εάν δεν εκδίδετο το διάταγμα.

Αρμόδιο εργαστήριο

11.—(1) Αρμόδιο εργαστήριο για τις αναλύσεις των δειγμάτων που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο είναι το Γενικό Χημείο του Υπουργείου Υγείας, και οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο ή χημείο που ορίζεται από τον Υπουργό σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(2) Ο Υπουργός μπορεί, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει ως κατάλληλο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οποιοδήποτε εργαστήριο εκτός του Γενικού Χημείου, και να εξουσιοδοτήσει το πρόσωπο υπό την ευθύνη του οποίου λειτουργεί όπως, υπό τις οδηγίες του Γενικού Χημείου, προβαίνει σε αναλύσεις δειγμάτων που παραδίδονται σ' αυτό από τον Αρχιεπιθεωρητή ή το Γενικό Χημείο.

(3) Για τη διενέργεια των αναλύσεων που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) το Γενικό Χημείο και οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ορίζεται με βάση το εδάφιο (2), εφαρμόζει τις προδιαγραφές και τις μεθόδους που καθορίζονται στο Παράρτημα III.

(4) Το Γενικό Χημείο και το εργαστήριο που ορίζεται με βάση το εδάφιο (2), μεριμνούν όπως-

(α) Το σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου που διαθέτουν και χρησιμοποιούν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ευρίσκεται πάντοτε σε καλή κατάσταση και λειτουργεί ικανοποιητικά·

(β) οι αναλύσεις των δειγμάτων που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο, διενεργούνται χωρίς καθυστέρηση· και

(γ) τα αποτελέσματα των αναλύσεων διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στον Αρχιεπιθεωρητή·

Έλεγχος εργαστηρίου

12.—(1) Κάθε σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου που χρησιμοποιείται για αναλύσεις δειγμάτων νερού, υποβάλλεται από καιρού εις καιρόν σε έλεγχο καταλληλότητας από τεχνικό σύμβουλο που διορίζεται για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Ο Τεχνικός Σύμβουλος που αναφέρεται στο εδάφιο (1), επιλέγεται μεταξύ ικανών και κατάλληλα προσοντούχων προσώπων που δεν υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και εκτελεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο ανεξάρτητο και σύμφωνα με τους όρους διορισμού του που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δίκτυο διανομής του υποστατικού

13.—(1) Εάν από τις αναλύσεις των δειγμάτων που λήφθηκαν από υποστατικό το οποίο προμηθεύεται νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από δίκτυο διανομής, εξαιρουμένων των υποστατικών που αναφέρονται στο εδάφιο (2), διαπιστωθεί ότι το νερό δεν ανταποκρίνεται στις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται στο Παράρτημα I και ότι το γεγονός αυτό δεν οφείλεται στο δίκτυο διανομής για το οποίο ευθύνεται ο φορέας ύδατος αλλά στο οικιακό σύστημα διανομής του υποστατικού, τότε ο Επιθεωρητής-

(α) Μεριμνά ώστε ο κάτοχος του υποστατικού να πληροφορηθεί δεόντως τόσο για τις εν λόγω διαπιστώσεις όσο και τον ενδεχόμενο κίνδυνο στην υγεία των προσώπων που χρησιμοποιούν νερό από το εν λόγω υποστατικό· και

(β) παρέχει στον κάτοχο του υποστατικού οδηγίες ή συμβουλές αναφορικά με τα μέτρα που θα ήταν δυνατό να λάβει ώστε να εξαλειφθεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος.

(2) Εάν διαπιστωθεί από τις αναλύσεις δειγμάτων ότι η ποιότητα του νερού που παρέχεται μέσω δημόσιου δικτύου διανομής σε οποιοδήποτε σχολείο, νοσοκομείο, γήπεδο, εστιατόριο ή άλλο χώρο ή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται από το κοινό, δεν είναι η απαιτούμενη από τον παρόντα Νόμο και ότι το γεγονός αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο οικιακό σύστημα διανομής με το οποίο είναι εφοδιασμένο το υποστατικό ή οι εγκαταστάσεις, τότε ο Αρχιεπιθεωρητής-

(α) Ενημερώνει κατάλληλα τόσο τον υπεύθυνο του υποστατικού ή των εγκαταστάσεων ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους όσο και το φορέα ύδρευσης· και

(β) εάν κρίνει ότι η χρησιμοποίηση του νερού από το κοινό δημιουργεί κίνδυνο στη δημόσια υγεία, μεριμνά ώστε-

(i) να τερματιστεί η παροχή του νερού στο υποστατικό ή τις εγκαταστάσεις, μέχρις ότου αποκατασταθεί η ποιότητά του-

(ii) να πληροφορηθεί κατάλληλα το κοινό που πιθανόν να χρησιμοποιήσει το νερό, για τον ενδεχόμενο κίνδυνο από τη χρησιμοποίησή του· και

(iii) να ετοιμαστεί, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του υποστατικού ή του χώρου ή της εγκατάστασης, αναλόγως της περιπτώσεως, πρόγραμμα για τη βελτίωση του συστήματος διανομής ούτως ώστε να αποκατασταθεί η ποιότητα του νερού.

Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

14.—(1) Εάν από τις αναλύσεις οποιουδήποτε δείγματος που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, διαπιστωθεί ότι η τιμή οποιασδήποτε από τις παραμέτρους που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του Μέρους Α ή του Μέρους Β του Παραρτήματος I, υπερβαίνει την τιμή που καθορίζεται για την παράμετρο αυτή στη δεύτερη στήλη, τότε ο Διευθυντής οφείλει, χωρίς καθυστέρηση-

(α) Να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για να πληροφορηθεί το κοινό που χρησιμοποιεί το νερό από το οποίο λήφθηκε το δείγμα για τον ενδεχόμενο κίνδυνο στην υγεία· και

(β) να πληροφορήσει το φορέα ή τους φορείς ύδρευσης που προμηθεύουν το νερό αναφορικά με τις διαπιστώσεις του και να εισηγηθεί τη λήψη μέτρων για προστασία της δημόσιας υγείας, περιλαμβανομένης της διακοπής της παροχής ή περιορισμού της χρήσης του νερού.

(2) Εάν από τις αναλύσεις οποιουδήποτε δείγματος που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, διαπιστωθεί ότι η τιμή οποιασδήποτε από τις παραμέτρους που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του Μέρους Γ του Παραρτήματος I, αποκλίνει από την τιμή που καθορίζεται γι' αυτή στη δεύτερη στήλη, τότε ο Διευθυντής οφείλει, χωρίς καθυστέρηση-

(α) Να εξετάσει κατά πόσο το γεγονός αυτό δημιουργεί οποιοδήποτε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, λαμβάνοντας υπόψη-

(i) Το βαθμό απόκλισης από την καθορισμένη παραμετρική τιμή· και

(ii) τη χρονική περίοδο που διαρκεί ή δυνατό να διαρκέσει η απόκλιση· και

(β) να πληροφορήσει το φορέα ή τους φορείς ύδρευσης που προμηθεύουν το νερό αναφορικά με τις διαπιστώσεις του και να εισηγηθεί τη λήψη μέτρων που κρίνει αναγκαία προς αποκατάσταση της ποιότητας του νερού.

(3) Όταν ο φορέας ή οι φορείς ύδρευσης πληροφορηθούν από το Διευθυντή ότι το νερό που προμηθεύουν δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα που καθορίζει ο παρών Νόμος με βάση το Παράρτημα I, οφείλει να προβεί χωρίς καθυστέρηση στις κατάλληλες ενέργειες για προστασία της δημόσιας υγείας, περιλαμβανομένης της διακοπής της προμήθειας του νερού και της λήψης μέτρων αποκατάστασης της ποιότητάς του.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία αποφασίζεται η λήψη μέτρων για αποκατάσταση της παραμετρικής τιμής του νερού όταν υπάρχει απόκλιση από αυτή, ο φορέας ύδρευσης που θα εφαρμόσει τα μέτρα μεριμνά ώστε το κοινό που χρησιμοποιεί το νερό να πληροφορηθεί κατάλληλα για τα μέτρα που λαμβάνονται, εκτός εάν ο Διευθυντής και ο φορέας αποφασίσουν από κοινού ότι η απόκλιση από την παραμετρική τιμή είναι άνευ σημασίας.

Συμπληρωματική παρακολούθηση

15. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διευθυντής διαπιστώνει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι στο νερό που προμηθεύει οποιοσδήποτε φορέας ύδρευσης περιέχονται ουσίες ή μικροοργανισμοί που ενώ δεν αποτελούν παραμέτρους που αναφέρονται στο Παράρτημα I, εντούτοις περιέχονται σε τέτοιες ποσότητες ή αριθμούς ώστε να δημιουργείται κίνδυνος στη δημόσια υγεία από τη χρήση του νερού αυτού, τότε οφείλει-

(α) Να μεριμνά ώστε να διενεργείται συμπληρωματική παρακολούθηση του νερού·

(β) να πληροφορεί κατάλληλα το φορέα ή τους φορείς ύδρευσης που παρέχουν το νερό και να εισηγείται τη λήψη κατάλληλων μέτρων για εξάλειψη του κινδύνου· και

(γ) να παρακολουθεί κατά πόσο λαμβάνονται τα μέτρα που εισηγείται ή κατά πόσο λαμβάνονται άλλα μέτρα που επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Πληροφόρηση του κοινού

16.—(1) Ο Διευθυντής μεριμνά όπως σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο Υπουργός, δημοσιεύονται στον καθημερινό τύπο κατάλληλες και πλήρεις πληροφορίες αναφορικά με τη γενική ποιοτική κατάσταση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που προμηθεύουν στους καταναλωτές οι φορείς ύδρευσης.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Διευθυντής ετοιμάζει και δημοσιεύει έκθεση ανά τριετία για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού, στην οποία αναφέρονται στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στη Δημοκρατία, όπως αυτά διαπιστώνονται από τις σχετικές αναλύσεις κατά την περίοδο της τριετίας. Στην έκθεση αναφέρεται ξεχωριστά ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων ανάλυσης για καθεμιά από τις παραμετρικές τιμές που αφορούν όλες τις ποσότητες του νερού που προμήθευσε κατά την τριετία στους καταναλωτές-

(α) Το καθένα από τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας· και

(β) οποιοδήποτε από τα Κοινοτικά Συμβούλια, εφόσον ο αριθμός των καταναλωτών του Συμβουλίου υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες.

Αδικήματα και ποινές

17.  Πρόσωπο το οποίο-

(1) Παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο τον Αρχιεπιθεωρητή ή οποιοδήποτε Επιθεωρητή στην εκτέλεση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των προνοιών οποιωνδήποτε Κανονισμών, διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή

(2) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή πρόνοια οποιωνδήποτε Κανονισμών, διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

είναι ένοχο αδικήματος και-

(α) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης του για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος που αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β) υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές·

(β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης του για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος που αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β) υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από τον Διευθυντή

17Α.-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή πρόνοια των Κανονισμών ή των διαταγμάτων ή των γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δύναται να επιβάλει στο πρόσωπο αυτό διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για κάθε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής της παράβασης ή της παράλειψης συμμόρφωσης και ανεξάρτητα από το αν συντρέχει ποινική ευθύνη σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου ή πρόνοια των Κανονισμών ή των διαταγμάτων ή των γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Ο Διευθυντής προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης.

(3)  Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) με αιτιολογημένη απόφασή του στν οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης και την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(4)(α) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) δύναται  εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου να προσφύγει στον Υπουργό, αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης.

(β) Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α), ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή αφού ακούσει τον προσφεύγοντα ή δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει επί της προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία άσκησης της προσφυγής και διαβιβάζει την απόφασή του στον προσφεύγοντα.

(5) Ο Υπουργός δύναται με την απόφασή του να-

(α) Επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση, ή

(δ) προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον Διευθυντή όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), από την ημερομηνία διαβίβασης της απόφασης του Υπουργού επί της προσφυγής.

(7)  Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου εντός της περιόδου που καθορίζεται στο εδάφιο (6), το επιβληθέν ποσό του διοικητικού προστίμου αυξάνεται κατά το ήμισυ και μπορεί να πληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας των εβδομήντα πέντε (75) ημερών, ως καθορίζεται στο εδάφιο (6). μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας η πληρωμή δεν γίνεται αποδεκτή.

(8) Το επιβληθέν πρόστιμο δύναται να πληρωθεί με τρεις (3) ισόποσες δόσεις, μία κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον μήνα που έπεται της εκπνοής της προθεσμίας που αναφέρεται στο εδάφιο (7) και νοουμένου ότι θα υποβληθεί σχετικό γραπτό αίτημα από το επηρεαζόμενο πρόσωπο στον Διευθυντή παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους ζητεί την εν λόγω διευθέτηση και ο Διευθυντής έπειτα από εξέταση του εν λόγω αιτήματος κάνει αποδεκτή τέτοια διευθέτηση.

(9) Η άρνηση συμμόρφωσης με τις διατάξεις των εδαφίων (6), (7) ή (8) συνιστά ποινικό αδίκημα.

(10) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό, όπως αυτό αυξάνεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (7), ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Κανονισμοί

18. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και ειδικότερα για τη ρύθμιση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Την επιβολή υποχρεώσεων ή την ανάθεση εξουσιών στους φορείς ύδατος με σκοπό τη διασφάλιση ή διατήρηση της ποιότητας του νερού·

(β) την ανάθεση οποιωνδήποτε πρόσθετων εξουσιών στον Αρχιεπιθεωρητή ή στους Επιθεωρητές για καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους·

(γ) τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων που δεν προβλέπονται σε οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό προς αποτροπή της ρύπανσης ή αλλοίωσης του νερού·

(δ) τον καθορισμό προδιαγραφών αναφορικά με την ποιότητα δημόσιων συστημάτων διανομής, οικιακών συστημάτων διανομής, και ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ή απολύμανση του νερού καθώς και για τη ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων που αφορούν τη χρήση των συστημάτων και των ουσιών αυτών και τον προσδιορισμό των προσώπων ή αρχών που θα προβαίνουν στον καθορισμό των προδιαγραφών ·

(ε) τον καθορισμό συγκεκριμένων όρων ή περιορισμών τους οποίους ο Υπουργός οφείλει να επιβάλει με βάση διάταγμα που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 4·

(στ) τον προσδιορισμό των μέσων ή των τρόπων πληροφόρησης των καταναλωτών και γενικότερα του κοινού αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται με βάση το Νόμο για προστασία του κοινού ή αποκατάσταση της ποιότητας του νερού·

(ζ) την επιβολή ποινών, οι οποίες να μην υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 17, για παραβάσεις των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο.

Η υφιστάμενη ποιότητα του νερού δεν υποβαθμίζεται

19. Οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται με σκοπό την τήρηση ή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δε θα συνεπάγονται υποβάθμιση της ποιότητας του νερού η οποία υφίστατο πριν από τη λήψη των μέτρων αυτών ούτε αύξηση της ρύπανσης άλλου νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Τροποποίηση Παραρτημάτων, Παραρτήματα I,II και III

20. Τα Παραρτήματα I, II, και III του παρόντος Νόμου, μπορούν να τροποποιούνται από τον Υπουργό με σχετικό διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τροποποίηση Παραρτημάτων των Κανονισμών

20Α. Ο Υπουργός δύναται με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα Παραρτήματα των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου

21. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(Άρθρο 4(2))

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α

Μικροβιολογικές παράμετροι

Παράμετρος

Παραμετρική τιμή

(αριθμός/100ml)

Escherichia coli (E.Coli) 0
Εντερόκοκκοι 0

Για το νερό που πωλείται σε φιάλες ή δοχεία, ισχύουν οι ακόλουθες μικροβιολογικές παράμετροι:

Παράμετρος Παραμετρική τιμή
Escherichia coli (E.Coli) 0/250 ml
Εντερόκοκκοι 0/250 ml
Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml
Αριθμός αποικιών σε 22° C 100/ml
Αριθμός αποικιών σε 37° C 20/ml

 

ΜΕΡΟΣ Β

Χημικές παράμετροι

Παραμετρική
Παράμετρος τιμή Μονάδα Σημειώσεις
Ακρυλαμίδιο 0.10 μg/l Σημείωση 1
Αντιμόνιο 5.0 μg/l
Αρσενικό 10 μg/l
Βενζόλιο 1.0 μg/l
Βενζο-α-πυρένιο 0.010 μg/l
Βόριο 1.0 mg/l
Βρωμικά άλατα 10 μg/l Σημείωση 2
Κάδμιο 5.0 μg/l
Χρώμιο 50 μg/l Σημείωση 3
Χαλκός 2.0 mg/l Σημείωση 3
Κυανιούχα άλατα 50 μg/l
1,2-διχλωροαιθάνιο 3.0 μg/l
Επιχλωρυδρίνη 0.10 μg/l Σημείωση 1
Φθοριούχα άλατα 1.5 mg/l
Μόλυβδος 10 μg/l Σημειώσεις 3 και 4
Υδράργυρος 1.0 μg/l
Νικέλιο 20 μg/l Σημείωση 3
Νιτρικά άλατα 50 mg/l Σημείωση 5
Νιτρώδη άλατα 0.50 mg/l Σημείωση 5
Παρασιτοκτόνα 0.10 μg/l Σημειώσεις 6 και 7
Σύνολο παρασιτοκτόνων 0.50 μg/l Σημειώσεις 6 και 8
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 0.10 μg/l Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων ενώσεων Σημείωση 9
Σελήνιο 10 μg/l
Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο 10 μg/l Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων παραμέτρων
Ολικά τριαλογο- μεθάνια 100 Mg/1 Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων ενώσεων
Σημείωση 10
Βινυλοχλωρίδιο 0.50 Mg/1 Σημείωση 1

Σημείωση 1 : Η παραμετρική τιμή αναφέρεται στη συγκέντρωση καταλοίπων μονομερούς στο νερό όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές περί μέγιστης μετανάστευσης εκ του αντιστοίχου πολυμερούς όταν βρίσκεται σε επαφή με το νερό.

 

Σημείωση 2 : Εάν είναι δυνατό, ο φορέας ύδρευσης επιδιώκει χαμηλότερη τιμή χωρίς να θίγεται η απολύμανση.

Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 3(1)(α) και (β), η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί, το αργότερο, οκτώ ημερολογιακά έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου. Η παραμετρική τιμή για τα βρωμικά άλατα τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και μέχρι οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος του, είναι 25 μg/l.

 

Σημείωση 3 : Η τιμή ισχύει για δείγμα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που λαμβάνεται με κατάλληλη μέθοδο δειγματοληψίας στη βρύση και κατά τρόπο ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του εβδομαδιαίου μέσου όρου που πίνουν οι καταναλωτές. Εφόσον ενδείκνυται, οι μέθοδοι δειγματοληψίας και παρακολούθησης εφαρμόζονται κατά εναρμονισμένο τρόπο που καθορίζεται από τον Υπουργό ο οποίος λαμβάνει υπόψη για το σκοπό αυτό τα περιστατικά μεγίστων επιπέδων που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

 

Σημείωση 4 : Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 3(1)(α) και (β), η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί το αργότερο 13 ημερολογιακά έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου. Η παραμετρική τιμή για τον μόλυβδο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου και μέχρι 13 έτη μετά την έναρξη ισχύος του, είναι 25 μg/l. Ο κάθε φορέας ύδρευσης μεριμνά ώστε να λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης του μολύβδου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την περίοδο που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της παραμετρικής τιμής.

Όταν εφαρμόζονται μέτρα για την επίτευξη της τήρησης της τιμής αυτής, ο φορέας ύδρευσης που εφαρμόζει τα μέτρα δίνει προοδευτικά προτεραιότητα στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μολύβδου στο νερό που παρέχει για ανθρώπινη κατανάλωση.

 

Σημείωση 5 : Ο φορέας ύδρευσης εξασφαλίζει ότι τηρείται ο όρος {νιτρικά άλατα}/50+{νιτρώδη άλατα}/<1, οι αγκύλες υποδηλούν συγκέντρωση σε mg/l για τα νιτρικά (ΝO3) και για τα νιτρώδη άλατα (ΝO2), καθώς και ότι η τιμή 0.10 mg/l για τα νιτρικά άλατα τηρείται για το νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

 

Σημείωση 6 : Ως «παρασιτοκτόνα» νοούνται:

— 'Οργανικά εντομοκτόνα,

— οργανικά ζιζανιοκτόνα,

— οργανικά μυκητοκτόνα,

— οργανικά νηματοδοκτόνα,

— οργανικά ακαριοκτόνα,

— οργανικά φυκοκτόνα,

— οργανικά τρωκτικοκτόνα,

— οργανικά γλινοκτόνα,

— συναφή προϊόντα (μεταξύ άλλων, οι ρυθμιστές αύξησης) και οι σχετικοί μεταβολίτες αυτών, προϊόντα υποβάθμισης και αντίδρασης.

Ελέγχονται μόνο τα παρασιτοκτόνα των οποίων πιθανολογείται η παρουσία σε μία δεδομένη παροχή νερού.

 

Σημείωση 7 : Η παραμετρική τιμή ισχύει για κάθε επιμέρους παρασιτοκτόνο. Για το αλντρίν, το ντιελντρίν, το επταχλώρ και το εποξικό επταχλώρ, η παραμετρική τιμή είναι 0.030 μg/1.

 

Σημείωση 8 : Ως «συνολικά παρασιτοκτόνα» νοείται το άθροισμα όλων των παρασιτοκτόνων που ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικώς κατά τη διαδικασία παρακολούθησης.

 

Σημείωση 9 : Οι συγκεκριμένες ενώσεις είναι:

— Βενζο(β)φθορανθένιο,

— βενζο(λ)φθορανθένιο,

— βενζο(ηθι)περυλένιο,

— ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο.

 

Σημείωση 10 : Ο φορέας ύδρευσης επιδιώκει στο μέτρο του δυνατού χαμηλότερη τιμή χωρίς να θίγεται η απολύμανση.

Οι συγκεκριμένες ενώσεις είναι: χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο, διβρωμοχλωρομεθάνιο, βρωμοδιχλωρομεθάνιο.

Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 3(α) και (β), η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί, το αργότερο, οκτώ ημερολογιακά έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου.

Η παραμετρική τιμή για ολικά τριαλογονομεθάνια τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου, είναι 150μg/l.

Ο κάθε φορέας ύδρευσης μεριμνά ώστε να λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης των τριαλογονομεθανίων στο νερό κατά την περίοδο που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της παραμετρικής τιμής.

Όταν εφαρμόζει μέτρα για την επίτευξη της τιμής αυτής, ο φορέας ύδρευσης δίνει προοδευτικά προτεραιότητα στις περιοχές με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις τριαλογομεθανίων στο νερό που παρέχει.

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ

Ενδεικτικές παράμετροι

Παραμετρική
Παράμετρος τιμή Μονάδα Σημειώσεις
Αργίλιο 200 μg/l
Αμμώνιο 0,50 mg/l
Χλωριούχα άλατα 250 mg/l Σημείωση 1
Clostridium perfringens
(συμπεριλαμβανομένων των σπορίων) 0 αριθμός 100 ml Σημείωση 2
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου >6,5 και < 9,5 μονάδες Ph Σημειώσεις 1 και 3
Σίδηρος 200 μg/l
Μαγγάνιο 50 μg/l
Οξειδωσιμότητα 5,0 mg/l O2 Σημείωση 4
Θειικά άλατα 250 mg/l Σημείωση 1
Νάτριο 200 mg/l
Αριθμός αποικιών σε 22°C Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Κολοβακτηριοειδή
0 αριθμός 100ml Σημείωση 5
Ολικός Οργανικός άνθρακας (TOC) Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Σημείωση 6
Τρίτιο
100 becquerel/l Σημειώσεις 8 και 10
Ολική ενδεικτική δόση
0,10 mSv/έτος Σημειώσεις 9 και 10
Αγωγιμότητα 2500 μS cm4 στους 20° C
Σημείωση 1
Γεύση Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Οσμή
Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Χρώμα Αποδεκτό από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Θολότητα Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.

Σημείωση 1 : Το νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό.

 

Σημείωση 2 : Η παράμετρος αυτή χρειάζεται να μετράται μόνο όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό. Σε περίπτωση μη τήρησής της παραμετρικής αυτής τιμής ο Διευθυντής μεριμνά ώστε να εξετάζεται η παροχή νερού για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών, όπως π.χ. Cryptosporidium. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών αναφέρονται στην έκθεση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 15(2).

 

Σημείωση 3 : Για το στάσιμο νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η κατώτατη τιμή μπορεί να μειώνεται σε 4,5 μονάδες pΗ.

Για το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία και έχει φυσική περιεκτικότητα σε ή είναι τεχνητά εμπλουτισμένο με διοξείδιο του άνθρακα, η ελάχιστη τιμή μπορεί να είναι κατώτερη.

 

Σημείωση 4 : Η παράμετρος αυτή δε χρειάζεται να μετράται εφόσον αναλύεται η παράμετρος ολικού οργανικού άνθρακα.

 

Σημείωση 5 : Για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η μονάδα είναι: αριθμός/250ml.

 

Σημείωση 6 : Η παράμετρος αυτή δε χρειάζεται να μετράται στις περιπτώσεις όπου η παροχή είναι κάτω των 10 000 m3 ημερησίως.

 

Σημείωση 7 : Σε περίπτωση επεξεργασίας επιφανειακών νερών, ο αρμόδιος φορέας ύδρευσης επιδιώκει παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1,0 NTU (νεφελομετρική μονάδα θολότητας) στο νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

 

Σημείωση 8 : Οι συχνότητες ελέγχου θα καθοριστούν με σχετικό διάταγμα του Υπουργού.

 

Σημείωση 9 : Εξαιρουμένου του τριτίου, του καλίου - 40, του ραδονίου και των προϊόντων διάσπασης του ραδονίου. Οι συχνότητες ελέγχου, οι μέθοδοι παρακολούθησης και οι πλέον κατάλληλες θέσεις για τα σημεία παρακολούθησης θα καθοριστούν με σχετικό διάταγμα του Υπουργού.

 

Σημείωση 10 : (α) Ο Υπουργός καθορίζει τις συχνότητες ελέγχου που αναφέρονται στις Σημειώσεις 8 και 9, τις μεθόδους παρακολούθησης και τις πλέον κατάλληλες θέσεις για τα σημεία παρακολούθησης που αναφέρονται στο Παράρτημα II, με βάση τα ισχύοντα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 12 της Οδηγίας 98/83 ΕΚ.

(β) Ο Διευθυντής δεν είναι υποχρεωμένος να ελέγχει το νερό για τρίτιο ή ραδιενέργεια για να καθορίσει ολική ενδεικτική δόση εάν με βάση άλλη παρακολούθηση είναι ικανοποιημένος ότι τα επίπεδα του τριτίου ή η ολική ενδεικτική δόση στο νερό είναι αρκετά κάτω από την παραμετρική τιμή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Άρθρα 9 και 20)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΜΕΡΟΣ A

Γενικοί στόχοι και προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
1. Τα προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης απαιτείται-
(α) Να αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφοδοσίας νερού από την απόληψη στη λεκάνη απορροής, την επεξεργασία και την αποθήκευση έως τη διανομή είναι αποτελεσματικά και ότι το νερό στο σημείο τήρησης είναι υγιεινό και καθαρό·
(β) να παρέχουν πληροφορίες για την ποιότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση οι οποίες να αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και οι παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο Παράρτημα Ι·
(γ) να προσδιορίζουν τα καταλληλότερα μέσα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία.
2. Σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 9, ο Αρχιεπιθεωρητής καταρτίζει προγράμματα παρακολούθησης της συμμόρφωσης ως προς τις παραμέτρους και τις συχνότητες που ορίζονται στο Mέρος Β του παρόντος Παραρτήματος, τα οποία αποτελούνται από -
(α) Συλλογή και ανάλυση των διακριτών δειγμάτων νερού· ή
(β) μετρήσεις που καταγράφονται μέσω συνεχούς διαδικασίας παρακολούθησης.
Επιπροσθέτως των πιο πάνω, τα προγράμματα παρακολούθησης μπορεί να αποτελούνται από-
(α) Επιθεώρηση των αρχείων λειτουργικότητας και του επιπέδου συντήρησης του εξοπλισμού· ή/και
(β) επιθεωρήσεις της λεκάνης απορροής, των υποδομών υδροληψίας, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής νερού.
3. Τα προγράμματα παρακολούθησης μπορεί να βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου όπως ορίζεται στο Μέρος Γ.
4. Ο Αρχιεπιθεωρητής διασφαλίζει ότι τα προγράμματα παρακολούθησης επανεξετάζονται σε συνεχή βάση και επικαιροποιούνται ή επιβεβαιώνονται τουλάχιστον ανά πενταετία.

 

ΜΕΡΟΣ Β

Παράμετροι και συχνότητες

1 Γενικό πλαίσιο
Στα προγράμματα παρακολούθησης απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 15, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι σημαντικές για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των οικιακών συστημάτων διανομής στην ποιότητα του νερού στο σημείο τήρησης, όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 10.  Κατά την επιλογή των κατάλληλων παραμέτρων για την παρακολούθηση λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες για κάθε σύστημα παροχής νερού.
Ο Αρχιεπιθεωρητής διασφαλίζει ότι οι παράμετροι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παρακολουθούνται με τις αντίστοιχες συχνότητες δειγματοληψίας όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.
2. Κατάλογος παραμέτρων
(α) Παράμετροι της ομάδας Α
Οι ακόλουθες παράμετροι (ομάδα Α) παρακολουθούνται σύμφωνα με τις συχνότητες παρακολούθησης που ορίζονται στον Πίνακα 1 της παραγράφου 3-
(i) Escherichia coli (E. coli), κολοβακτηριοειδή, αριθμός αποικιών σε 22 °C, χρώμα, θολότητα, γεύση, οσμή, pH, αγωγιμότητα·
(ii) άλλες παράμετροι που ταυτοποιούνται ως σχετικές στο πρόγραμμα παρακολούθησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 και, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει εκτίμησης κινδύνου όπως ορίζεται στο Μέρος Γ.
Κάτω από ειδικές περιστάσεις, οι ακόλουθες παράμετροι θα πρέπει να προστεθούν στις παραμέτρους της ομάδας A:
(α) Αμμώνιο και νιτρώδη, αν χρησιμοποιείται χλωραμίνωση·

(β) αργίλιο και σίδηρος, αν χρησιμοποιούνται ως χημικές ουσίες για την επεξεργασία νερού.
(β) Παράμετροι της ομάδας Β
Προκειμένου να διαπιστωθεί συμμόρφωση με όλες τις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όλες οι άλλες παράμετροι που δεν αναλύονται στο πλαίσιο της ομάδας Α και ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 15 παρακολουθούνται τουλάχιστον με τις συχνότητες που ορίζονται στον Πίνακα 1 της παραγράφου 3.
3. Συχνότητες δειγματοληψίας

 

Πίνακας 1

Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης

Όγκος νερού που διανέμεται ή
παράγεται ημερησίως
εντός της ζώνης παροχής (Σημειώσεις 1 και 2) m3
Παράμετροι της ομάδας Α 
Αριθμός δειγμάτων ανά έτος(Σημείωση 3)
Παράμετροι της ομάδας Β
Αριθμός δειγμάτων ανά έτος

≤ 100
1 - 3
(Σημείωση 4)
1 - 3
(Σημείωση 4)
> 100 ≤ 1000 4 1


> 1000


≤ 10000
4
+ 3
για κάθε κλάσμα του συνολικού όγκου ίσο με 1000
m3/ημέρα ή μικρότερο
1
+ 1
για κάθε κλάσμα του
συνολικού όγκου ίσο με 4 500
m3/ημέρα ή μικρότερο

> 10000
≤ 100000 3
+ 1
για κάθε κλάσμα του
συνολικού όγκου ίσο με 10 000 m3/ημέρα ή μικρότερο
> 100000 12
+ 1
για κάθε κλάσμα του
συνολικού όγκου ίσο με 25 000 m3/ημέρα ή μικρότερο
Σημείωση 1: Ως ζώνη παροχής νοείται μια γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή εντός της οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μία ή περισσότερες πηγές και η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη.
Σημείωση 2: Οι όγκοι υπολογίζονται ως μέσες τιμές για ένα ημερολογιακό έτος. για τον καθορισμό της ελάχιστης συχνότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός κατοίκων μιας ζώνης παροχής αντί για τον όγκο του νερού, με την παραδοχή ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση νερού είναι 200 l/ημέρα.
Σημείωση 3: Η αναφερόμενη συχνότητα υπολογίζεται ως εξής: π.χ. 4300 m3/ημέρα = 16 δείγματα (τέσσερα για τα πρώτα 1000 m3/ημέρα + 12 για επιπλέον 3300 m3/ημέρα).
Σημείωση 4: Ο Διευθυντής μπορεί να αποφασίζει ή/και να τροποποιεί τις εν λόγω καθορισμένες συχνότητες για τις ζώνες παροχής που διανέμουν από 10 έως 100 m3 την ημέρα.

 

ΜΕΡΟΣ Γ

Εκτίμηση κινδύνου

1. Ο Διευθυντής μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα παρέκκλισης από τις παραμέτρους και τη συχνότητα δειγματοληψίας στο Μέρος Β, υπό την προϋπόθεση ότι διενεργείται εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το μέρος αυτό.
2. Η εκτίμηση κινδύνου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να βασίζεται στις γενικές αρχές της εκτίμησης κινδύνου που ορίζονται σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα όπως το πρότυπο EN 15975-2, που αφορά «την ασφάλεια της παροχής πόσιμου νερού, τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση κινδύνου και κρίσεων».
3. Στην εκτίμηση κινδύνου λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα από τα προγράμματα παρακολούθησης που θεσπίστηκαν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 23 και του άρθρου 24 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου τα οποία παρέχουν πάνω από 100 m3 ημερησίως κατά μέσο όρο, σύμφωνα με το Παράρτημα V του εν λόγω Νόμου.
4. Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου, ο κατάλογος των παραμέτρων της παραγράφου 2 του Μέρους Β επεκτείνεται ή/και οι συχνότητες δειγματοληψίας της παραγράφου 3 του Μέρους Β αυξάνονται όταν-
(α) Ο κατάλογος των παραμέτρων ή των συχνοτήτων που ορίζονται στο παρόν Παράρτημα δεν επαρκεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου˙ ή
(β) απαιτείται πρόσθετη παρακολούθηση για τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος Νόμου˙ ή
(γ) είναι αναγκαίο να παρέχονται οι αναγκαίες διαβεβαιώσεις που ορίζονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 1 του Μέρους Α.
5. Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου, ο κατάλογος των παραμέτρων στην παράγραφο 2 του Μέρους Β και οι συχνότητες δειγματοληψίας που ορίζονται στην παράγραφο 3 αυτού μπορεί να μειωθούν, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Η συχνότητα της δειγματοληψίας για το E. coli δεν μειώνεται κάτω από τη συχνότητα που ορίζεται στην παράγραφο 3 του Μέρους Β·
(β) για όλες τις άλλες παραμέτρους-
(i) Η τοποθεσία και η συχνότητα της δειγματοληψίας καθορίζονται σε σχέση με την προέλευση της παραμέτρου, καθώς και με τη διακύμανση και με τη μακροπρόθεσμη τάση της συγκέντρωσής της, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 10·
(ii) για τη μείωση της ελάχιστης συχνότητας δειγματοληψίας παραμέτρου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Μέρους Β, τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν από τα δείγματα που έχουν συλλεγεί σε τακτικά διαστήματα σε περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από τα σημεία δειγματοληψίας που αντιπροσωπεύουν όλη τη ζώνη παροχής νερού πρέπει όλα να είναι κάτω από το 60 % της παραμετρικής τιμής·
(iii) για την αφαίρεση παραμέτρου από τον κατάλογο των προς παρακολούθηση παραμέτρων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του Μέρους Β, τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν από τα δείγματα που έχουν συλλεγεί σε τακτικά διαστήματα σε περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από τα σημεία δειγματοληψίας που αντιπροσωπεύουν όλη τη ζώνη παροχής νερού πρέπει όλα να είναι κάτω από το 30 % της παραμετρικής τιμής·
(iv) η αφαίρεση παραμέτρου που ορίζεται στην παράγραφο 2 του Μέρους Β από τον κατάλογο των προς παρακολούθηση παραμέτρων βασίζεται στο αποτέλεσμα της εκτίμησης κινδύνου, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των πηγών νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και βάσει του οποίου επιβεβαιώνεται ότι η υγεία του ανθρώπου προστατεύεται από τις δυσμενείς συνέπειες τυχόν μόλυνσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου (4)·
(v) η συχνότητα δειγματοληψίας μπορεί να μειωθεί ή μια παράμετρος να αφαιρεθεί από τον κατάλογο των προς παρακολούθηση παραμέτρων όπως ορίζεται στις υποπαραγράφους (ii) και (iii) μόνον εάν η εκτίμηση κινδύνου επιβεβαιώνει ότι κανένας λογικά αναμενόμενος παράγοντας δεν μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
6. Ο Διευθυντής με απόφασή του καθορίζει τη διαδικασία διενέργειας και υποβολής σε αυτόν, από ένα ή περισσότερους φορείς ύδρευσης που ο ίδιος καθορίζει, της εκτίμησης κινδύνου που αναφέρεται στο παρόν Μέρος.
7. Ο Διευθυντής εξασφαλίζει ότι-
(α) Οι εκτιμήσεις κινδύνου τυγχάνουν της αξιολόγησης και έγκρισής του. και
(β) διατίθενται πληροφορίες που δείχνουν ότι έχει διεξαχθεί εκτίμηση κινδύνου σε συνδυασμό με περίληψη των αποτελεσμάτων της.
8. Κατ’ εφαρμογήν της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου 7 του παρόντος Μέρους, ο Διευθυντής δύναται να ζητεί επιπρόσθετα στοιχεία από τους φορείς ύδρευσης που έχουν ετοιμάσει την εκτίμηση κινδύνου και επίσης όπου κρίνει σκόπιμο και την άποψη εμπειρογνωμόνων οι οποίοι προέρχονται τόσο από το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και οι οποίοι έχουν ειδική γνώση και εμπειρία επί του αντικειμένου.

 

ΜΕΡΟΣ Δ

Μέθοδοι και σημεία δειγματοληψίας

1. Τα σημεία δειγματοληψίας καθορίζονται ώστε να εξασφαλίζεται συμμόρφωση με τα σημεία τήρησης όπως ορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρο 10.

Σε περίπτωση δημόσιου δικτύου διανομής, μπορούν να λαμβάνονται δείγματα εντός της ζώνης παροχής ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας για συγκεκριμένες παραμέτρους, εφόσον είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι δεν θα υπάρξει δυσμενής μεταβολή της μετρούμενης τιμής της συγκεκριμένης παραμέτρου. Στο μέτρο του δυνατού, ο αριθμός των δειγμάτων κατανέμεται ομοιόμορφα στο χρόνο και στο χώρο.
2. Η δειγματοληψία στο σημείο τήρησης απαιτείται να ικανοποιεί τις πιο κάτω απαιτήσεις:
(α) Τα δείγματα που λαμβάνονται, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση ως προς ορισμένες χημικές παραμέτρους (ειδικότερα χαλκός, μόλυβδος και νικέλιο), λαμβάνονται στη βρύση του καταναλωτή χωρίς προηγούμενη έκπλυση και λαμβάνεται τυχαία ημερήσιο δείγμα ενός λίτρου. εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιούνται μέθοδοι καθορισμένης περιόδου στασιμότητας που απεικονίζουν καλύτερα την εθνική κατάσταση, με την προϋπόθεση ότι στο επίπεδο της ζώνης παροχής νερού αυτό δεν συνεπάγεται λιγότερες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης από τη χρήση της μεθόδου τυχαίας ημερήσιας λήψης·
(β) τα δείγματα που λαμβάνονται, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση στο σημείο τήρησης ως προς τις μικροβιολογικές παραμέτρους, λαμβάνονται και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 19458, σκοπός δειγματοληψίας Β.
3. Η δειγματοληψία εντός του δικτύου διανομής, με εξαίρεση τη δειγματοληψία στη βρύση των καταναλωτών, θα συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 5667-5, ενώ για τις μικροβιολογικές παραμέτρους τα δείγματα εντός του δημόσιου δικτύου διανομής θα λαμβάνονται και θα υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 19458, σκοπός δειγματοληψίας A.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ[

Άρθρα 2,11(3) και 20]


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Οι μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιούνται από αρμόδιο εργαστήριο όπως αυτό ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της απόδειξης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, επικυρώνονται και τεκμηριώνονται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα που είναι αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αναλυτική μέθοδος που να ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων που ορίζονται στο Μέρος Β, απαιτείται να εξασφαλίζεται ότι η παρακολούθηση διενεργείται με τη χρήση των καλύτερων δυνατών τεχνικών που δεν συνεπάγονται υπέρογκο κόστος.

ΜΕΡΟΣ Α

Μικροβιολογικές παράμετροι για τις οποίες καθορίζονται οι μέθοδοι ανάλυσης

Οι κατωτέρω αρχές που διέπουν τις μεθόδους ανάλυσης μικροβιολογικών παραμέτρων, δίδονται είτε ως αναφορά όταν δίδεται μέθοδος ISO GEN ή προς καθοδήγηση. Ο Διευθυντής μπορεί να χρησιμοποιεί εναλλακτικές μεθόδους, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι τα λαμβανόμενα αποτελέσματα είναι τουλάχιστον εξίσου αξιόπιστα με εκείνα των μεθόδων που αναφέρονται στη συνέχεια και διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα στοιχεία που αφορούν τη μέθοδο αυτή και την ισοδυναμία της.
Οι μέθοδοι για τις μικροβιολογικές παραμέτρους είναι οι εξής:
(α) Escherichia coli (E. coli) και κολοβακτηριοειδή (EN ISO 9308-1 ή EN ISO 9308-2).
(β) εντερόκοκκοι (EN ISO 7899-2).
(γ) pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266).
(δ) καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών-αριθμός αποικιών στους 22 °C (EN ISO 6222).
(ε) καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών-αριθμός αποικιών στους 36 °C (EN ISO 6222).
(στ) clostridium perfringens συμπεριλαμβανομένων των σπόρων (EN ISO 14189).

 

ΜΕΡΟΣ Β

Χημικές και ενδεικτικές παράμετροι για τις οποίες καθορίζονται χαρακτηριστικά επιδόσεων

1. Χημικές και ενδεικτικές παράμετροι

Για τις παραμέτρους που ορίζονται στον Πίνακα 1, τα καθοριζόμενα χαρακτηριστικά επιδόσεων είναι ότι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανάλυσης πρέπει, κατ' ελάχιστο, να μπορεί να μετρήσει συγκεντρώσεις ίσες με την παραμετρική τιμή με όριο ποσοτικού προσδιορισμού, όπως ο ορισμός του όρου “όριο ποσοτικού προσδιορισμού” παρατίθεται στον Κανονισμό 2 των περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Χημική Ανάλυση και Παρακολούθηση της Κατάστασης των Υδάτων Κανονισμών του 2011, ύψους 30% ή λιγότερο της οικείας παραμετρικής τιμής και μια αβεβαιότητα μέτρησης όπως προσδιορίζεται στον Πίνακα 1.  Το αποτέλεσμα εκφράζεται με χρήση τουλάχιστον τόσων σημαντικών ψηφίων όσα έχει η παραμετρική τιμή στα Μέρη Β και Γ του Παραρτήματος I.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται η χρήση των όρων “ορθότητα”, “πιστότητα” και “όριο ανίχνευσης” όπως ορίζονται στον Πίνακα 2, ως εναλλακτικής δέσμης των χαρακτηριστικών επιδόσεων του “ορίου ποσοτικού προσδιορισμού” και της “αβεβαιότητας μέτρησης” όπως ορίζονται αντίστοιχα στην παράγραφο 1 και στον Πίνακα 1.

Η αβεβαιότητα μέτρησης που ορίζεται στον Πίνακα 1 δεν θα χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο Παράρτημα I.

Πίνακας 1
Ελάχιστα χαρακτηριστικά επιδόσεων “Αβεβαιότητα μέτρησης”
Παράμετροι Αβεβαιότητα μέτρησης
(Σημείωση 1)
% της παραμετρικής
τιμής (εκτός από pH)
Σχόλια
Αργίλιο 25
Αμμώνιο 40
Αντιμόνιο 40
Αρσενικό 30
Βενζο(a)πυρένιο 50 Σημείωση 5
Βενζόλιο 40
Βόριο 25
Βρωμικά 40
Κάδμιο 25
Χλωριούχα 15
Χρώμιο 30
Αγωγιμότητα 20
Χαλκός 25
Κυανιούχα 30 Σημείωση 6
1,2-διχλωροαιθάνιο 40
Φθοριούχα 20
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου
pH (εκφραζόμενα σε μονάδες pH)
0,2 Σημείωση 7
Σίδηρος 30
Μόλυβδος 25
Μαγγάνιο 30
Υδράργυρος 30
Νικέλιο 25
Νιτρικά 15
Νιτρώδη 20
Οξειδωσιμότητα 50 Σημείωση 8
Φυτοφάρμακα 30 Σημείωση 9
Πολυκυκλικοί
αρωματικοί
υδρογονάνθρακες
50 Σημείωση 10
Σελήνιο 40
Νάτριο 15
Θεϊικά 15
Τετραχλωροαιθένιο 30 Σημείωση 11
Τριχλωροαιθένιο 40 Σημείωση 11
Τριαλογονομεθάνια- ολικά 40 Σημείωση 10
Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) 30 Σημείωση 12
Θολότητα 30 Σημείωση 13
Το ακρυλαμίδιο, η επιχλωρυδρίνη και το βινυλοχλωρίδιο ελέγχονται με βάση τις προδιαγραφές του προϊόντος.

 

Πίνακας 2
Ελάχιστα χαρακτηριστικά επιδόσεων “ορθότητα”, “πιστότητα” και “όριο ανίχνευσης”-μπορούν να χρησιμοποιούνται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019
Παράμετροι Ορθότητα
(Σημείωση 2)
% της
παραμετρικής τιμής 
(εκτός από pH)
Πιστότητα
(Σημείωση 3)
% της
παραμετρικής
τιμής 
(εκτός από pH)
Όριο
ανίχνευσης
(Σημείωση 4)
% της
παραμετρικής
τιμής (εκτός από
pH)
Σχόλια
Αργίλιο 10 10 10
Αμμώνιο 10 10 10
Αντιμόνιο 25 25 25
Αρσενικό 10 10 10
Βενζο(a)πυρένιο 25 25 25
Βενζόλιο 25 25 25
Βόριο 10 10 10
Βρωμικά 25 25 25
Κάδμιο 10 10 10
Χλωριούχα 10 10 10
Χρώμιο 10 10 10
Αγωγιμότητα 10 10 10
Χαλκός 10 10 10
Κυανιούχα 10 10 10 Σημείωση 6
1,2-διχλωροαιθάνιο 25 25 10
Φθοριούχα 10 10 10
Συγκέντρωση
ιόντων
υδρογόνου pH
(εκφραζόμενα
σε μονάδες pH)
0,2 0,2 Σημείωση 7
Σίδηρος 10 10 10
Μόλυβδος 10 10 10
Μαγγάνιο 10 10 10
Υδράργυρος 20 10 20
Νικέλιο 10 10 10
Νιτρικά 10 10 10
Νιτρώδη 10 10 10
Οξειδωσιμότητα 25 25 10 Σημείωση 8
Φυτοφάρμακα 25 25 25 Σημείωση 9
Πολυκυκλικοί
αρωματικοί
υδρογονάνθρακες
25 25 25 Σημείωση 10
Σελήνιο 10 10 10
Νάτριο 10 10 10
Θεϊικά 10 10 10
Τετραχλωροαιθένιο 25 25 10 Σημείωση 11
Τριχλωροαιθένιο 25 25 10 Σημείωση 11
Τριαλογονομεθάνια - ολικά 25 25 10 Σημείωση 10
Θολότητα 25 25 25
Το ακρυλαμίδιο, η επιχλωρυδρίνη και το βινυλοχλωρίδιο ελέγχονται με βάση τις προδιαγραφές του προϊόντος.

 

2. Σημειώσεις στους Πίνακες 1 και 2:
Σημείωση 1: Η αβεβαιότητα μέτρησης είναι παράμετρος που δεν λαμβάνει αρνητικές τιμές και χαρακτηρίζει τη διασπορά των ποσοτικών τιμών που αποδίδονται σε μετρούμενο μέγεθος με βάση τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία. το κριτήριο επιδόσεων για την αβεβαιότητα μέτρησης (k = 2) είναι το ποσοστό της παραμετρικής τιμής που αναφέρεται στον πίνακα ή ανώτερο. η αβεβαιότητα μέτρησης εκτιμάται στο επίπεδο της παραμετρικής τιμής, εκτός αν ορίζεται αλλού διαφορετικά.
Σημείωση 2: Η ορθότητα είναι μέτρο του συστηματικού σφάλματος, δηλαδή η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής μεγάλου αριθμού επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και της πραγματικής τιμής. περαιτέρω προδιαγραφές ορίζονται στο ISO 5725.
Σημείωση 3: Η πιστότητα είναι μέτρο του τυχαίου σφάλματος και εκφράζεται συνήθως ως η τυπική απόκλιση, εντός μιας ομάδας και μεταξύ ομάδων, της διασποράς αποτελεσμάτων γύρω από τον μέσο όρο. Αποδεκτή πιστότητα είναι η διπλάσια σχετική τυπική απόκλιση. Ο όρος αυτός προσδιορίζεται περαιτέρω στο πρότυπο ISO 5725.
Σημείωση 4: Όριο ανίχνευσης είναι -
(i)Η τριπλάσια τυπική απόκλιση, εντός μιας ομάδας, ενός φυσικού δείγματος που περιέχει χαμηλή συγκέντρωση της παραμέτρου ή
(ii)η πενταπλάσια τυπική απόκλιση, εντός μιας ομάδας, ενός τυφλού δείγματος.
Σημείωση 5: Αν η τιμή της αβεβαιότητας μέτρησης δεν μπορεί να επιτευχθεί, επιλέγεται η καλύτερη διαθέσιμη τεχνική έως 60%.
Σημείωση 6: Η μέθοδος προσδιορίζει τα ολικά κυανιούχα κάθε μορφής.
Σημείωση 7: Οι τιμές για την ορθότητα, την πιστότητα και την αβεβαιότητα μέτρησης εκφράζονται σε μονάδες pH.
Σημείωση 8: Μέθοδος αναφοράς: EN ISO 8467.
Σημείωση 9: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων για κάθε επιμέρους παρασιτοκτόνο δίνονται ενδεικτικά. Οι τιμές για την αβεβαιότητα μέτρησης που είναι χαμηλές έως και 30 % μπορούν να επιτευχθούν για πολλά φυτοφάρμακα, ενώ υψηλότερες τιμές έως και 80 % μπορεί να επιτρέπονται για έναν αριθμό παρασιτοκτόνων.
Σημείωση 10: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιμέρους ουσίες που ορίζονται στο 25 % της παραμετρικής τιμής του Μέρους Β του Παραρτήματος I.
Σημείωση 11: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιμέρους ουσίες που ορίζονται στο 50 % της παραμετρικής τιμής του Μέρους Β του Παραρτήματος I.
Σημείωση 12: Η αβεβαιότητα μέτρησης θα πρέπει να εκτιμάται στο επίπεδο των 3 mg/l του ολικού οργανικού άνθρακα (TOC). Χρησιμοποιούνται οι κατευθυντήριες γραμμές του CEN 1484 για τον προσδιορισμό του TOC και του διαλυμένου οργανικού άνθρακα (DOC).
Σημείωση 13: Η αβεβαιότητα μέτρησης θα πρέπει να εκτιμάται στο επίπεδο του 1,0 NTU (νεφελομετρική μονάδα θολότητας), σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 7027.
Σημείωση
11 του Ν. 26(Ι)/2018Έναρξη της ισχύος του Νόμου 26(Ι)/2018

11.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 26(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), η ισχύς των άρθρων 5Α, 6Β, 6Γ, 6Δ και 17Α αρχίζει με γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας