Παρακολούθηση του νερού

9.—(1) Αποτελεί καθήκον του Αρχιεπιθεωρητή να προβαίνει σε δοκιμαστική και ελεγκτική παρακολούθηση του νερού σε όλες τις περιοχές της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος II.

(2) Η δοκιμαστική παρακολούθηση πραγματοποιείται με αναλύσεις των παραμέτρων που αναφέρονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος II και η ελεγκτική παρακολούθηση με αναλύσεις όλων των παραμέτρων που αναφέρονται στα Μέρη Α, Β και Γ του Παραρτήματος I.

(3) Για τη δοκιμαστική και ελεγκτική παρακολούθηση, λαμβάνονται δείγματα του νερού σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζει ο Αρχιεπιθεωρητής με βάση το περιεχόμενο των Πινάκων Β1 και Β2 του Παραρτήματος II.

(4) Τα δείγματα του νερού που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, λαμβάνονται από τους Επιθεωρητές από τα σημεία που καθορίζονται στο άρθρο 10 και διαβιβάζονται στο Γενικό Χημείο για τις σχετικές αναλύσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 11.

(5) Οι Επιθεωρητές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα δείγματα νερού που λαμβάνουν σύμφωνα με το εδάφιο (2)-

(α) Να μην υφίστανται οποιεσδήποτε αλλοιώσεις ενόσω βρίσκονται στην κατοχή τους· και

(β) να διαβιβάζονται στο Γενικό Χημείο το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει εντός περιόδου όχι μεγαλύτερης των είκοσι τεσσάρων ωρών από τη λήψη τους.

(6) Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Αρχιεπιθεωρητής έχει εξουσία να προβαίνει σε έλεγχο της απολύμανσης του νερού όταν αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας παραγωγής, επεξεργασίας ή διανομής του και να υποδεικνύει στο φορέα ύδρευσης που προβαίνει στην απολύμανση, να μεριμνά ώστε οποιαδήποτε επιμόλυνση από τα υποπροϊόντα της απολύμανσης να διατηρείται σε όσο το δυνατό χαμηλότερα επίπεδα, χωρίς να εξουδετερώνεται η απολύμανση.