Εταιρεία Διαχειρίσεως Εταιρειών Επενδύσεων

95.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου άρθρου του παρόντος Νόμου, η διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 41.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 42 έως 50 ισχύουν κατά πάντα, νοουμένου ότι κάθε μνεία στις διατάξεις αυτές σε «αμοιβαίο κεφάλαιο» και «Κανονισμό» λογίζεται ως μνεία σε «Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου» ή «καταστατικά έγγραφα» αντιστοίχως.

(3) Η διαδικασία διορισμού της Εταιρείας Διαχειρίσεως προβλέπεται στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων.

(4) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας Διαχειρίσεως των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

Εξαίρεση από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως

96.—(1) Η Επιτροπή δύναται να εξαιρεί την Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως, αν ικανοποιείται ότι οι διευθύνοντες την Εταιρεία Επενδύσεων είναι ικανοί να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις υποθέσεις της εταιρείας και ότι παρέχεται στους μετόχους της εταιρείας αυτής προστασία, αντίστοιχη με αυτή που παρέχεται στους μετόχους μιας Εταιρείας Επενδύσεων, η διαχείριση της οποίας ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την εξαίρεση της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή εξαιρεί την Εταιρεία Επενδύσεων από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως, όλες οι κατά νόμο υποχρεώσεις και τα καθήκοντα μιας Εταιρείας Διαχειρίσεως αναλαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Επενδύσεων.