Ελάχιστο περιεχόμενο καταστατικών εγγράφων

82.—(1) Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου περιέχουν τουλάχιστο—

(α) Αναφορά σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 69 του παρόντος Νόμου·

(β) την επωνυμία της Εταιρείας Επενδύσεων και την ιδιότητά της ως Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου·

(γ) το σκοπό της εταιρείας, από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι επενδυτικοί και οικονομικοί της στόχοι, η επενδυτική πολιτική της, στα πλαίσια των Διατάξεων του Μέρους VI, Κεφάλαιο I του παρόντος Νόμου, και η πολιτική και μέθοδοι δανειοδότησης της στα πλαίσια του άρθρου 111 και το είδος των κινητών αξιών, τραπεζικών καταθέσεων ή άλλου είδους επενδύσεων, στις οποίες δύναται να επενδύει το κεφάλαιο της·

(δ) κάθε ζήτημα που αφορά στη διαδικασία διορισμού, παραίτησης και αντικατάστασης των διοικητικών της συμβούλων και τις εξουσίες και τα καθήκοντά τους·

(ε) τις κατηγορίες μετοχών που η εταιρεία δύναται να εκδίδει και τα συναπτόμενα σε αυτές δικαιώματα·

(στ) τη διαδικασία διορισμού Θεματοφύλακα και Εταιρείας Διαχειρίσεως και τους όρους του διορισμού τους-

(ζ) την αμοιβή που καταβάλλει η Εταιρεία Επενδύσεων στο Θεματοφύλακα και την Εταιρεία Διαχειρίσεως, τη μέθοδο υπολογισμού της και κάθε άλλα έξοδα που βαρύνουν την Εταιρεία Επενδύσεως·

(η) την τιμή των μετοχών κατά το χρόνο της συστάσεως της Εταιρείας Επενδύσεων, και τον τρόπο προσδιορισμού της αξίας της μετοχής κατά την εξαγορά·

(θ) την προμήθεια που καταβάλλει ο μέτοχος κατά τη διάθεση και εξαγορά μετοχών-

(ι) το χρόνο και τη διαδικασία διανομής στους μετόχους των κερδών της Εταιρείας·

(ια) τους όρους έκδοσης, διάθεσης και εξαγοράς μετοχών

(ιβ) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις σύγκλησης συνελεύσεων των μετόχων·

(ιγ) μνεία της διάρκειας της εταιρείας και κατά πόσο αυτή είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας.

(2) Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύνανται να περιέχουν και άλλες διατάξεις, κάθε διάταξη όμως που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι άκυρη.

Τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων

83.—(1) Για την τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων απαιτείται άδεια της Επιτροπής, για τη χορήγηση της οποίας ελέγχεται η νομιμότητα των τροποποιήσεων και κατά πόσο λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των μετόχων.

(2) Οι τροποποιήσεις των καταστατικών εγγράφων γνωστοποιούνται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 36.

(3) Οι μέτοχοι Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της τροποποίησης των καταστατικών εγγράφων της εταιρείας, να ζητήσουν εξαγορά των μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών εγγράφων προτού τροποποιηθούν.

Ενημερωτικό δελτίο Εταιρείας Επενδύσεων

84.—(1) Κάθε Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου συντάσσει και δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στον Τύπο II του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Πρώτου Παραρτήματος.

(2) Για το ενημερωτικό δελτίο των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 37.