ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμος του 1997.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"Ασθενής" ή "ψυχικά ασθενής" σημαίνει πρόσωπο το οποίο πάσχει από ψυχική διαταραχή όπως ερμηνεύεται στο άρθρο 3·

"ασφαλή ψυχιατρικά κέντρα" είναι τα κέντρα που έχουν κηρυχθεί ως τέτοια από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 6·

"διεπαγγελματική ομάδα" σημαίνει ομάδα από επαγγελματίες που ασχολούνται με τη θεραπεία ασθενών σε ψυχιατρικά κέντρα·

"Διευθυντής" σημαίνει το διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιατρικό λειτουργό που ο Διευθυντής όρισε για όλες ή για μερικές από τις αρμοδιότητες και καθήκοντα που ανατίθενται σ' αυτόν δυνάμει του παρόντος Νόμου·

"Δικαστήριο" σημαίνει Επαρχιακό Δικαστήριο της Επαρχίας όπου ο ασθενής διαμένει και σε περίπτωση αμφιβολίας σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας·

"Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών·

"κηδεμόνας" σημαίνει τον κηδεμόνα ασθενούς που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 19·

"κοινοτικός νοσηλευτής" [Διαγράφηκε]·

"νοσηλεία" σημαίνει εισαγωγή και παραμονή για θεραπεία και παρακολούθηση σε ψυχιατρικό κέντρο·

"προαιρετική νοσηλεία" σημαίνει νοσηλεία παρεχομένη δυνάμει του άρθρου 8 ·

"προσωπικός αντιπρόσωπος" έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 17 ·

"σοβαρή ψυχική διαταραχή" έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 4·

"συγγενής" και "πλησιέστερος συγγενής" έχουν την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 18·

"συνήθη ψυχιατρικά κέντρα" είναι τα κέντρα που έχουν κηρυχθεί ως τέτοια από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 6·

"υπεύθυνος" [Διαγράφηκε]·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Υγείας·

"υποχρεωτική νοσηλεία" σημαίνει νοσηλεία που παρέχεται δυνάμει του άρθρου 9·

"ψυχιατρικό κέντρο ή κέντρο" σημαίνει νοσοκομείο, κλινική ή άλλο χώρο ή μέρος αυτών, όπου παρέχεται ψυχιατρική νοσηλεία και κηρύσσεται από τον Υπουργό ψυχιατρικό κέντρο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

"ψυχίατρος" σημαίνει εγγεγραμμένο γιατρό δυνάμει του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου αναγνωρισμένο ως κατέχοντα την ειδικότητα της ψυχιατρικής ή την ειδικότητα του νευρολόγου ψυχίατρου δυνάμει των περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμών του 1986·

"ψυχίατρος του κέντρου" σημαίνει το θεράποντα ψυχίατρο του ασθενούς·

"Ψυχική διαταραχή" έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 3 .

Ψυχική διαταραχή

3. "Ψυχική διαταραχή" σημαίνει διαταραχή της συμπεριφοράς που οφείλεται σε ψυχική νόσο, η οποία είναι ασύμβατη με τον τόπο, το χρόνο και την ηλικία του ατόμου στο οποίο εκδηλώνεται.

Σοβαρή ψυχική διαταραχή

4.—(1) Ψυχική διαταραχή όπως ερμηνεύεται στο άρθρο 3 όταν-

(α) Εκδηλώνεται με βιαιότητα και σοβαρή αντικοινωνική συμπεριφορά· ή

(β) η κριτική ικανότητα του ασθενούς έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό, που καθιστά την κράτηση του ασθενούς αναγκαία για την προστασία του ιδίου και των πλησίων του, θα αναφέρεται ως σοβαρή ψυχική διαταραχή και για την οποία δικαιολογείται υποχρεωτική νοσηλεία.

Συγκαταθέσεις και αιτήσεις από τον προσωπικό αντιπρόσωπο του ασθενούς

5. Εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται από το Νόμο αυτό, συγκαταθέσεις, αιτήσεις και οτιδήποτε απαιτείται δυνάμει του παρόντος Νόμου να δοθεί ή να γίνει από τον ασθενή δίνεται ή γίνεται από τον προσωπικό αντιπρόσωπο του ασθενούς, όταν κατόπιν ψυχιατρικής γνωμάτευσης το δικαστήριο κρίνει ότι ο ασθενής δεν είναι σε θέση να ασκήσει ελεύθερη βούληση.