Συγκαταθέσεις και αιτήσεις από τον προσωπικό αντιπρόσωπο του ασθενούς

5. Εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται από το Νόμο αυτό, συγκαταθέσεις, αιτήσεις και οτιδήποτε απαιτείται δυνάμει του παρόντος Νόμου να δοθεί ή να γίνει από τον ασθενή δίνεται ή γίνεται από τον προσωπικό αντιπρόσωπο του ασθενούς, όταν κατόπιν ψυχιατρικής γνωμάτευσης το δικαστήριο κρίνει ότι ο ασθενής δεν είναι σε θέση να ασκήσει ελεύθερη βούληση.