Σοβαρή ψυχική διαταραχή

4.—(1) Ψυχική διαταραχή όπως ερμηνεύεται στο άρθρο 3 όταν-

(α) Εκδηλώνεται με βιαιότητα και σοβαρή αντικοινωνική συμπεριφορά· ή

(β) η κριτική ικανότητα του ασθενούς έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό, που καθιστά την κράτηση του ασθενούς αναγκαία για την προστασία του ιδίου και των πλησίων του, θα αναφέρεται ως σοβαρή ψυχική διαταραχή και για την οποία δικαιολογείται υποχρεωτική νοσηλεία.