Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμος του 1997.