ΜΕΡΟΣ I(Α) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
Γενικές εξουσίες Κεντρικής Τράπεζας

2Β.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και την ΕΑΤ, αναφέροντας κάθε ενδεχόμενο καταμερισμό λειτουργιών και καθηκόντων.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων, και κατά περίπτωση των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών, προκειμένου να αξιολογεί τη συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να λαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων και κατά περίπτωση των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών, με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και να ερευνά πιθανές παραβιάσεις των εν λόγω απαιτήσεων.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη, τους πόρους, την επιχειρησιακή ικανότητα, τις εξουσίες και την ανεξαρτησία που απαιτούνται για την επιτέλεση των καθηκόντων προληπτικής εποπτείας, έρευνας και επιβολής κυρώσεων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(5)(α) Τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στην Κεντρική Τράπεζα όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους με τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(β)  Οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου και οι διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους προς τον παρόντα Νόμο, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 καθώς και τις δυνάμει αυτών εκδιδόμενες οδηγίες.

(6) Τα πιστωτικά ιδρύματα καταχωρούν όλες τις συναλλαγές τους και καταγράφουν τα συστήματα και τις διαδικασίες που διέπονται από τον παρόντα Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ώστε η Κεντρική Τράπεζα να μπορεί να ελέγξει ανά πάσα στιγμή τη συμμόρφωση τους με τον παρόντα Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Συντονισμός Κεντρικής Τράπεζας με την αρμόδια για την προληπτική εποπτεία των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων κυπριακή αρχή

2Γ. Η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για συντονισμό με την αρμόδια αρχή που είναι επιφορτισμένη, κατά περίπτωση, με την προληπτική εποπτεία των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.