Συντονισμός Κεντρικής Τράπεζας με την αρμόδια για την προληπτική εποπτεία των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων κυπριακή αρχή

2Γ. Η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για συντονισμό με την αρμόδια αρχή που είναι επιφορτισμένη, κατά περίπτωση, με την προληπτική εποπτεία των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.