Συντονισμός εντός της Κεντρικής Τράπεζας με την κυπριακή αρμόδια αρχή για την εποπτεία των ΕΠΕΥ

2Γ. Η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για συντονισμό με την αρμόδια αρχή που είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία των ΚΕΠΕΥ.