ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τήρηση πρακτικών

22. Σε κάθε διαδικασία ενώπιον Οικογενειακού Δικαστηρίου τηρούνται πρακτικά και σημειώσεις για τη μαρτυρία που προσάγεται.

Αρχείο

23. Κάθε δικαστήριο θα τηρεί τα βιβλία που καθορίζονται σε διαδικαστικό κανονισμό ή που προβλέπονται σε διαταγή που εκδίδει το Ανώτατο Δικαστήριο για την καταχώρηση των διαταγμάτων ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας για την οποία υπάρχει διαταγή για καταχώρηση.

Σφραγίδα

24. Κάθε Οικογενειακό Δικαστήριο θα έχει και θα χρησιμοποιεί, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, σφραγίδα που θα φέρει το όνομα του.

Σφράγιση ενταλμάτων κτλ.

25. Τα εντάλματα, διατάγματα και άλλα έγγραφα που εκδίδονται από Οικογενειακό Δικαστήριο θα σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Δικαστηρίου το οποίο τα έχει εκδώσει.

Διαδικασίες και κανονισμοί

26. Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να εκδίδει διαδικαστικό κανονισμό, που θα δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Οικογενειακά Δικαστήρια θρησκευτικών ομάδων

27.-(1) Τα υφιστάμενα κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Πρώτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμου του 1989 εκκλησιαστικά δικαστήρια των θρησκευτικών ομάδων, αναφορικά με τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της τρίτης παραγράφου του Άρθρου 2 του Συντάγματος, θα λειτουργούν ως Οικογενειακά Δικαστήρια των εν λόγω θρησκευτικών ομάδων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1992.

(2) Τα δυνάμει του εδαφίου (1) Οικογενειακά Δικαστήρια κάθε θρησκευτικής ομάδας θα εφαρμόζουν, κατά την εκδίκαση οποιουδήποτε ζητήματος, το δίκαιο το οποίο εφάρμοζαν τα εκκλησιαστικά δικαστήρια της εν λόγω ομάδας κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Πρώτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμου του 1989, εκτός αν το ζήτημα που εκδικάζεται ρυθμιστεί διαφορετικά με νόμο.

Έναρξη ισχύος

28. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1990.

Μεταβατικές διατάξεις

29.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες) Νόμου, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023, αίτηση για λύση γάμου δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 των περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμων του 1990 έως 2009, εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Οικογενειακών Δικαστηρίων τα οποία συγκροτούνται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, εκκρεμούσες διαδικασίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023 ενώπιον άλλων δικαστηρίων, των οποίων η δικαιοδοσία έχει μεταβιβαστεί με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου στα Οικογενειακά Δικαστήρια, συνεχίζουν και αποπερατώνονται ενώπιον των Δικαστηρίων όπου εκκρεμούν.

(2) Εκκρεμούσες διαδικασίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023, των οποίων η ακροαματική διαδικασία έχει αρχίσει με την κατάθεση μαρτύρων, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται ενώπιον του Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμούν, όπως αυτό ήταν συγκροτημένο πριν από την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος των διατάξεων του εν λόγω Νόμου, ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.