Έναρξη ισχύος

28. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1990.