Μεταβατικές διατάξεις

29.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες) Νόμου, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023, αίτηση για λύση γάμου δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 των περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμων του 1990 έως 2009, εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Οικογενειακών Δικαστηρίων τα οποία συγκροτούνται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, εκκρεμούσες διαδικασίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023 ενώπιον άλλων δικαστηρίων, των οποίων η δικαιοδοσία έχει μεταβιβαστεί με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου στα Οικογενειακά Δικαστήρια, συνεχίζουν και αποπερατώνονται ενώπιον των Δικαστηρίων όπου εκκρεμούν.

(2) Εκκρεμούσες διαδικασίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023, των οποίων η ακροαματική διαδικασία έχει αρχίσει με την κατάθεση μαρτύρων, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται ενώπιον του Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμούν, όπως αυτό ήταν συγκροτημένο πριν από την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος των διατάξεων του εν λόγω Νόμου, ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.

(3)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (β), το Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο διατηρεί και ασκεί τη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου απονεμηθείσα δικαιοδοσία του, έως την ημερομηνία η οποία καθορίζεται στη Γνωστοποίηση του Δικαστηρίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 22 του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022.

(β)(i) Οι καταχωρισθείσες στο Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιόν του πριν από την προβλεπόμενη  στο εδάφιο (2) του άρθρου 22 του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022 ημερομηνία, παραπέμπονται, κατά την εν λόγω ημερομηνία, προς εκδίκαση από το δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου, καθιδρυθέν Εφετείο.

(ii) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της υποπαραγράφου (i), οι καταχωρισθείσες στο Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιόν του και των οποίων οι αποφάσεις επιφυλάχθηκαν πριν από την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 22 του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022 ημερομηνία, εκδικάζονται από το Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο:

Νοείται ότι, οι εν λόγω υποθέσεις εκδικάζονται υπό την ίδια σύνθεση δικαστών ενώπιον των οποίων αυτές είχαν αρχίσει, ανεξάρτητα εάν η οικεία σύνθεση περιλαμβάνει Δικαστή του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022, εκτός εάν δικαστής της εν λόγω σύνθεσης επιβάλλεται να αντικατασταθεί λόγω χηρείας της θέσης του, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου.

(γ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, “Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο” σημαίνει το αρμόδιο δικαστήριο που επιλαμβάνεται τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των Οικογενειακών Δικαστηρίων, ως αυτό προβλέπετο πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2023.