Σημείωση
5 του Ν26(Ι)/98Μεταβατικές διατάξεις..

5 του Ν.26(Ι)/98. Οποιεσδήποτε διαδικασίες εκκρεμούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ενώπιον άλλων δικαστηρίων, η δικαιοδοσία για τις οποίες έχει μεταβιβαστεί με το Νόμο αυτό στα οικογενειακά δικαστήρια θα συνεχιστούν και θα αποπερατωθούν ενώπιον των δικαστηρίων όπου εκκρεμούν:

Νοείται ότι τα οικογενειακά δικαστήρια θα συνεχίσουν και θα αποπερατώσουν τις εκκρεμούσες ενώπιον τους διαδικασίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου, όπως αυτό αντικαθίσταται με τον παρόντα Νόμο, ανεξάρτητα από το ότι έχουν καταχωρηθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.