Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμοι του 1990 έως 1997 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμοι του 1990 έως 1997.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

“Γενικό Συμβούλιο σημαίνει το Γενικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου·

“γραφείο μελετών” [Διαγράφηκε]

“Διοικούσα Επιτροπή” σημαίνει τη Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου·

“Επιμελητήριο” σημαίνει το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου που ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 3·

“Εταιρεία Μελετών” σημαίνει ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συγκροτούμενη από ένα ή περισσότερα μέλη, της οποίας η εγγραφή ως Εταιρείας Μελετών γίνεται αποδεκτή από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6Β∙

“κλάδος μηχανικής επιστήμης” σημαίνει-

(α) αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής τοπίου·

(β) πολιτική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής τοπίου·

(γ) μηχανολογική μηχανική·

(δ) ηλεκτρολογική μηχανική·

(ε) ηλεκτρονική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής·

(στ) χημική μηχανική·

(ζ) μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας·

(η) αγρονομική-τοπογραφική μηχανική·

(θ) επιμέτρηση ποσοτήτων·

(ι) πολεοδομία-χωροταξία·

(ι1) εκτίμηση γης·

(ι2) μηχανική περιβάλλοντος·

(ια) κάθε άλλη ειδικότητα της μηχανικής επιστήμης που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Επιμελητηρίου, ως κλάδος μηχανικής επιστήμης για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

“κράτη μέλη” σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

“ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.” σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών πού ιδρύεται με βάση τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμους του 1996 έως 2000·

“μέλος” σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως μέλος στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης ή Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών δυνάμει του παρόντος Νόμου∙

“Μητρώο Γραφείων Μελετών” σημαίνει το Μητρώο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6Α του Νόμου·

"Μητρώο Εταιρειών Μελετών" σημαίνει το Μητρώο το οποίο καταρτίζεται και τηρείται δυνάμει του άρθρου 6Α του παρόντος Νόμου∙

“Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο” σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαίου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

“Ταμείο” σημαίνει το Ταμείο που προβλέπεται από το άρθρο 29 του Νόμου·

“τρίτη χώρα” σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Ίδρυση Επιμελητηρίου

3.-(1) Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με την επωνυμία Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και με έδρα τη Λευκωσία.

(2) Το Επιμελητήριο έχει διηνεκή διαδοχή και κοινή σφραγίδα και μπορεί-

(α) Να ενάγει και να ενάγεται~

(β) να συνάπτει συμβάσεις~

(γ) να αποκτά και διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία~

(δ) να κάμνει οποιαδήποτε πράξη για την εκπλήρωση των σκοπών του την οποία μπορεί να κάμνει νομικό πρόσωπο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Σκοποί του Επιμελητηρίου

4. Το Επιμελητήριο έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξη τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας.

Αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου

5. Το Επιμελητήριο ασκεί κάθε αρμοδιότητα και εξουσία που του ανατίθεται με τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο νόμο και έχει αρμοδιότητα να επιτελεί κάθε πράξη αναγκαία για την προώθηση των σκοπών του και ιδιαίτερα-

(α) Διενεργεί την εγγραφή των μελών των Επιμελητηρίου και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά και άδειες~

(β) αναλαμβάνει διαιτησίες, επιδιαιτησίες και συμβιβαστικούς διακανονισμούς σχετικά με οποιοδήποτε θέμα ή διαφορά που έχει σχέση με τη μηχανική επιστήμη~

(γ) εισηγείται τη δημιουργία νέων κλάδων μηχανικής επιστήμης και προβαίνει σε υποδιαιρέσεις των κλάδων μηχανικής επιστήμης~

(δ) εκπροσωπεί στη Δημοκρατία και το εξωτερικό τους ασκούντες το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης~

(ε) ασκεί πειθαρχική εξουσία πάνω στα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου~

(στ) μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις μηχανικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του~

(ζ) ενημερώνει το κοινό με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας του και βοηθά στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων~

(η) γνωμοδοτεί έπειτα από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας του~

(θ) μελετά οποιαδήποτε επιστημονικά, τεχνικά, τεχνοοικονομικά ή αναπτυξιακά θέματα που σχετίζονται με οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης και διατυπώνει απόψεις~

(ι) συλλέγει στατιστικά στοιχεία και καταρτίζει στατιστικές σε θέματα που σχετίζονται με οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης~

(ια) ενθαρρύνει και προάγει την τεχνική εκπαίδευση στη Δημοκρατία σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης~

(ιβ) επιβάλλει και εισπράττει τα καθορισμένα δικαιώματα για κάθε βεβαίωση, θεώρηση ή έκδοση πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου και για τη διεξαγωγή διαιτησιών, πραγματογνωμοσύνης ή δειγματοληψίας ή για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας~

(ιγ) τηρεί μητρώα των μελών του και εκδίδει τις άδειες άσκησης επαγγέλματος~

(ιδ) ανακηρύττει επίτιμα μέλη και απονέμει άλλες διακρίσεις.

ΜΕΡΟΣ IV ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Μητρώα

6. Το Επιμελητήριο θα καταρτίσει και ακολούθως θα τηρεί-

(α) Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου∙

(β) Μητρώα Μελών του Επιμελητηρίου κατά κλάδο μηχανικής επιστήμης και κατά υποδιαίρεση των κλάδων μηχανικής επιστήμης∙

(γ) Μητρώο Εταιρειών Μελετών.

Μητρώο Εταιρειών Μελετών

6Α. Το Επιμελητήριο καταρτίζει και ακολούθως τηρεί, κατά τον καθορισμένο τρόπο και προϋποθέσεις, Μητρώο Εταιρειών Μελετών, στο οποίο δύνανται να εγγράφονται Εταιρείες Μελετών που προσφέρουν υπηρεσίες σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης.

Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών

6Β.-(1) Η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου εξετάζει τις σχετικές αιτήσεις και αποδέχεται την εγγραφή μιας εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, η οποία δύναται να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης, εάν η εταιρεία αυτή πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η εταιρεία είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη, δεόντως εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών Νόμου, της οποίας το πενήντα ένα επί τοις εκατόν (51%) τουλάχιστον των συνεταίρων, καθώς και το πενήντα ένα επί τοις εκατόν (51%) τουλάχιστον του κεφαλαίου που τυχόν αυτοί κατέχουν είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης,  ή

(β) είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές δεόντως εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, της οποίας το πενήντα ένα επί τοις εκατόν (51%) τουλάχιστον των μετόχων και των μετοχών που αυτοί κατέχουν είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, η εγγραφή, από τον Έφορο Εταιρειών, οποιασδήποτε εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ως Εταιρείας Μελετών, τελεί υπό την αίρεση ότι γίνεται δεκτό από τη Διοικούσα Επιτροπή ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να ασκεί επιχειρηματική και/ή επαγγελματική δραστηριότητα σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης:

Νοείται ότι, η καταχώρηση, από τον Έφορο Εταιρειών, οποιασδήποτε απόκτησης ή μεταβίβασης μετοχών ή συμφερόντων σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που έχει εγγραφεί ως Εταιρεία Μελετών, τελεί υπό την αίρεση ότι η Διοικούσα Επιτροπή ικανοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

(3)  Εταιρεία Μελετών, που εγγράφεται ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, καταχωρείται με το αρκτικόλεξο "Ε.Π.Ε." (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) ή με το αρκτικόλεξο "L.L.C." (Limited Liability Company), αντί της συντομογραφίας "Λίμιτεδ".

(4)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η Διοικούσα Επιτροπή αποδέχεται την εγγραφή εταιρείας, ως Εταιρείας Μελετών, όταν η επωνυμία της εταιρείας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε ανακριβή, αναληθή ή παραπλανητική εικόνα σε σχέση με τις εργασίες και τις  δραστηριότητές ή όταν:

(α) Το όνομα αυτής συνίσταται από το όνομα ή τα ονόματα ενός ή περισσοτέρων μελών που ασκούν το επάγγελμα,

(β) το όνομα αυτής συνίσταται από το όνομα μέλους ή τα ονόματα μελών που στο παρελθόν άσκησαν στην Δημοκρατία το επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, ως συνέταιρος ή συνέταιροι σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία που υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου∙  ή

(γ) το όνομα της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι το όνομα ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας που υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(5) Για να εγγραφεί εταιρεία ως Εταιρεία Μελετών απαιτείται να έχει και να διατηρεί σε ισχύ ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης, που να ικανοποιεί τους όρους που καθορίζει με απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή.

(6) Σε περίπτωση εταιρείας, της οποίας οι μέτοχοι και οι διοικητικοί σύμβουλοι είναι μέλη σε πέραν του ενός κλάδου, η εγγραφή γίνεται αποδεκτή νοουμένου ότι-

(α) σε περίπτωση εγγραφής σε δύο κλάδους κατέχονται  τουλάχιστον τριάντα επί τοις εκατόν (30%) των μετοχών ανά κλάδο·

(β) σε περίπτωση εγγραφής σε τρεις ή τέσσερεις κλάδους κατέχονται τουλάχιστον είκοσι επί τοις εκατόν (20%) των μετοχών ανά κλάδο· και

(γ) σε περίπτωση εγγραφής σε πέντε και άνω κλάδων κατέχονται τουλάχιστον δέκα επί τοις εκατόν (10%) των μετοχών ανά κλάδο:

Νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση εταιρείας της οποίας οι μέτοχοι είναι μέλη σε πέραν του ενός κλάδου, ποσοστό πενήντα ένα επί τοις εκατόν (51%) τουλάχιστον του συνόλου των μετόχων και των μετοχών που αυτοί κατέχουν είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

(7) Πρόσωπα τα όποια δεν είναι μέλη, αλλά κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, περιλαμβανομένων και των προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι πιστοποιητικών ικανότητας ανώτερου τεχνικού ηλεκτρολογίας, κέκτηνται τα ίδια δικαιώματα όπως και τα μέλη, όσο αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία Εταιρείας Μελετών:

Νοείται ότι, πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης και κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε άλλο κράτος μέλος ή ασκεί το επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο δεν απαιτείται εγγραφή ή έκδοση ετήσιας άδειας, αλλά τεκμηριώνει την άσκηση του επαγγέλματος με την προσκόμιση βεβαίωσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή άλλων σχετικών προς τούτου στοιχείων, δύναται να καταστεί μέτοχος σε Εταιρεία Μελετών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο  Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος από το Επιμελητήριο.

(8) Δεν δύναται να εγγραφεί ως Εταιρεία Μελετών εταιρεία στης οποίας στο μετοχικό κεφάλαιο ή στο διοικητικό της συμβούλιο μετέχει πρόσωπο το οποίο είναι τεχνικός διευθυντής ή μέτοχος ή υπάλληλος εργοληπτικής εταιρείας ή εταιρείας ανάπτυξης γης:

Νοείται ότι, εταιρεία εγγεγραμμένη σε άλλο κράτος μέλος, με την προσκόμιση του πιστοποιητικού εγγραφής της και της άδειας άσκησης επαγγέλματος σ’ αυτό το κράτος μέλος, ή εταιρεία, η οποία ασκεί το επάγγελμα σε κράτος μέλος στο οποίο δεν απαιτείται εγγραφή ή έκδοση ετήσιας άδειας, αλλά τεκμηριώνει την άσκηση του επαγγέλματος με την προσκόμιση βεβαίωσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή άλλων σχετικών προς τούτο στοιχείων, δύναται να καταστεί μέτοχος σε Εταιρεία Μελετών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του Επιμελητηρίου και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος από το Επιμελητήριο.

Ανάκληση εγγραφής

6Γ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), η Διοικούσα Επιτροπή ανακαλεί εγγραφή οποιασδήποτε εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, η οποία παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που προνοούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6Β:

Νοείται ότι η Διοικούσα Επιτροπή δεν ανακαλεί την εγγραφή οποιασδήποτε εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, εάν ο λόγος για τον οποίο αυτή παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που προνοούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6Β οφείλεται στην:

(α) απόκτηση συμφέροντος, για τις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), και στις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του ιδίου εδαφίου, στην απόκτηση μετοχών, ως αποτέλεσμα διαδοχής σε κληρονομιά, από πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος και ο οποίος ασκεί το επάγγελμα, ή

(β) απώλεια, με οποιοδήποτε τρόπο, από συνέταιρο ή μέτοχο ή διοικητικό σύμβουλο, ανάλογα με την περίπτωση, της ιδιότητας του μέλους, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα, νοουμένου ότι οι πιο πάνω λόγοι μέσα σε περίοδο δώδεκα  (12) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έχουν επισυμβεί, αίρονται κατά τρόπο που, μετά την πάροδο της πιο πάνω περιόδου, η Εταιρεία Μελετών συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1), ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Σε περίπτωση διάλυσης Εταιρείας Μελετών, η εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών τερματίζεται αυτοδικαίως.

Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας από Εταιρεία Μελετών

6Δ.-(1) Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του Επιμελητηρίου δύναται να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής ως εάν να ήτο η ίδια μέλος στους κλάδους της μηχανικής επιστήμης της οποίας οι μέτοχοι και οι διοικητικοί σύμβουλοι είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος.

(2) Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του Επιμελητηρίου, δύναται να υποβάλλει σε κάθε αρμόδια αρχή, όπως αυτή καθορίζεται στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, σχέδια, σχεδιαγράμματα, μελέτες, συγγραφές, υπολογισμούς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δυνάμει του εν λόγω νόμου, για την έκδοση της άδειας, νοουμένου ότι τα εν λόγω σχέδια και έγγραφα φέρουν την υπογραφή και τον τίτλο του προσώπου που τα ετοίμασε, το οποίο κατέχει την απαιτούμενη άδεια που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Υποβολή αίτησης

6Ε.-(1) Η αίτηση συμπληρώνεται στο έντυπο της αίτησης σύμφωνα με το Έβδομο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, το υποβάλλει στη Διοικούσα Επιτροπή με συστημένη επιστολή ή το παραδίδει προσωπικά.

(2) Η αίτηση συνοδεύεται με το τέλος εγγραφής που καθορίζεται στο Έννατο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, τα συναφή πιστοποιητικά και έγγραφα, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα στοιχεία που καθορίζονται στο σχετικό έντυπο της αίτησης.

(3) Ως ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από το Επιμελητήριο θεωρείται η ημερομηνία που αναφέρεται στην επίσημη απόδειξη του Επιμελητηρίου, ενώ σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία παραλαβής από το Επιμελητήριο θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης της αίτησης στο Επιμελητήριο από τις ταχυδρομικές αρχές.

(4) Η επιτροπή Εγγραφής Μελών συμβουλεύει τη Διοικούσα Επιτροπή για το αν η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο παρόντας Νόμος για να εγγραφεί στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών.

Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής

6ΣΤ.-(1) Σε περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή διαπιστώσει ότι η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή με βάση τις διατάξεις των πιο πάνω άρθρων εγκρίνει την αίτηση και εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών.

(2) Το πιστοποιητικό εγγραφής δυνάμει του εδαφίου (1) εκδίδεται με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο Όγδοο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(3) Το πιστοποιητικό εγγραφής ισχύει για ένα έτος και ανανεώνεται, νοουμένου ότι υποβάλλεται σχετική αίτηση ανανέωσης με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο Έβδομο Παράρτημα, συνοδευόμενη από το σχετικό τέλος ανανέωσης και ότι η Εταιρεία Μελετών συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 6Α και 6Β.

(4) Για την έκδοση αντίγραφου του πιστοποιητικού εγγραφής καταβάλλεται το καθορισμένο στο Έννατο Παράρτημα τέλος.

Κατακράτηση καταβληθέντων τελών

6Ζ. Σε περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου διαπιστώσει, ότι η αίτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών, το καταβληθέν τέλος εγγραφής κατακρατείται από το Επιμελητήριο ως έξοδα εξέτασης της αίτησης.

Ετήσια τέλη

6Η.-(1) Κάθε Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών, καταβάλλει στο Επιμελητήριο ετήσια τέλη, ως συνδρομή, όπως καθορίζονται στο Έννατο Παράρτημα.

(2) Τα τέλη ανανέωσης του πιστοποιητικού εγγραφής καταβάλλονται στο Επιμελητήριο μετά την έγκριση της ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών.

(3) Το Επιμελητήριο με την καταβολή των καθορισμένων τελών εκδίδει στον αιτητή ετήσια άδεια και απόδειξη πληρωμής.

(4)  Όλα τα εισπραχθέντα τέλη κατατίθενται στο Ταμείο του Επιμελητηρίου.

(5) Σε περίπτωση που υπολείπεται χρονικό διάστημα λιγότερο των έξι μηνών από την εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, καταβάλλεται το ήμισυ των τελών της ετήσιας συνδρομής.

Καθυστέρηση καταβολής τελών

6Θ.-(1) Εγγεγραμμένη Εταιρεία Μελετών που αδικαιολόγητα παραλείπει να καταβάλει στο Επιμελητήριο τα τέλη που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο κατά τον προκαθορισμένο χρόνο, υποχρεούται σε καταβολή επιπρόσθετων τελών υπό μορφή διοικητικού προστίμου ποσοστού ύψους δέκα επί τοις εκατόν (10%) πάνω στο ολικό ποσό για τους πρώτους τρεις (3) μήνες και είκοσι επί τοις εκατόν (20%) για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή των τελών.

(2)  Μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της ημερομηνίας έκδοσης της ετήσιας άδειας όλα τα οφειλόμενα στο Επιμελητήριο ποσά μπορούν να ανακτηθούν ως αστικό χρέος.

Μη απαλλαγή μέλους Εταιρείας Μελετών από προσωπική πειθαρχική ευθύνη

6Ι.-(1) Η συμμετοχή μελών σε Εταιρεία Μελετών υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και/ή η ύπαρξη σχέσης εργοδοτουμένου και εργοδότου μεταξύ μέλους και Εταιρείας Μελετών, δεν απαλλάσσει το μέλος από τυχόν προσωπική πειθαρχική ευθύνη ούτε επηρεάζει οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Η αστική και/ή ποινική ευθύνη μελών και/ή Εταιρείας Μελετών δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη ή μη πειθαρχικής ευθύνης.

Μεταβίβαση εργασιών και περιουσιακών στοιχείων από μέλος σε Εταιρία Μελετών

6ΙΑ.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια σε οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία, η μεταβίβαση από οποιοδήποτε μέλος ή από εγγεγραμμένο συνεταιρισμό μελών, των εργασιών αυτών και/ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων τα οποία κατέχονται από αυτούς προς το σκοπό διεξαγωγής των εργασιών τους προς Εταιρεία Μελετών, θα θεωρείται ως αναδιοργάνωση για τους σκοπούς του Μέρους VI του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και σε σχέση με αυτή θα  εφαρμόζονται οι διατάξεις του πιο πάνω νόμου και οι διατάξεις του περί Χαρτοσήμων Νόμου, του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου και του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου.

Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη σε κράτος μέλος

6IΒ.- Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 6Α έως 6IΑ,  εταιρεία που λειτουργεί ως Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη σε κράτος μέλος δύναται με την προσκόμιση του πιστοποιητικού εγγραφής και της άδειας άσκησης επαγγέλματος στο κράτος μέλος εγγραφής της, να εγγραφεί σε ειδικό κατάλογο Εταιρειών Μελετών κρατών μελών που τηρεί το Επιμελητήριο και να ασκεί επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης εφαρμοζομένων, τηρουμένων των αναλογιών, των διατάξεων των άρθρων 6Δ έως 6Ι και των εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου 7Α του παρόντος Νόμου.

Ίδρυση υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας ή θυγατρικής εταιρείας από εταιρεία άλλου κράτους μέλους

6ΙΓ. Εταιρεία εγγεγραμμένη σε άλλο κράτος μέλος, δύναται με την προσκόμιση του πιστοποιητικού εγγραφής της και της άδειας άσκησης επαγγέλματος στο κράτος μέλος εγγραφής της ή εταιρεία, η οποία ασκεί το επάγγελμα σε κράτος μέλος στο οποίο δεν απαιτείται εγγραφή ή έκδοση ετήσιας άδειας αλλά τεκμηριώνει την άσκηση του επαγγέλματος με την προσκόμιση βεβαίωσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή άλλων σχετικών προς τούτο στοιχείων, δύναται να ιδρύει στη Δημοκρατία υποκατάστημα, αντιπροσωπεία ή θυγατρική εταιρεία, με τους ίδιους όρους που ισχύουν στο κράτος μέλος προέλευσης:

Νοείται ότι, η καταχώρηση, από τον Έφορο Εταιρειών, οποιασδήποτε απόκτησης ή μεταβίβασης μετοχών ή συμφερόντων σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που έχει εγγραφεί ως Εταιρεία Μελετών, τελεί υπό την αίρεση ότι η Διοικούσα Επιτροπή ικανοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

Εγγραφή στο Επιμελητήριο

7.-(1) Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας ή κάθε πολίτης κράτους μέλους που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, εάν -

(α) Kατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν στον αντίστοιχο κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·και

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του· και

(γ) δεν έχει καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο, για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών οποιουδήποτε αιτητή, το Επιμελητήριο μπορεί να απευθύνεται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για γνωμοδότηση.

(2) Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Δημοκρατίας, ο οποίος απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός σε άλλο κράτος μέλος για να ασκεί εκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στη Δημοκρατία, δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου εάν -

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν στον αντίστοιχο κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού· και

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του· και

(γ) δεν έχει καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου∙ βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης αποτελεί επαρκή απόδειξη ήθους ή εντιμότητας και στις περιπτώσεις που το κράτος μέλος προέλευσης δεν απαιτεί αποδείξεις ήθους ή εντιμότητας για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, το Επιμελητήριο ζητά από το κράτος αυτό αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο το οποίο χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους αυτού και στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά, επαρκή απόδειξη θα αποτελεί ένορκη δήλωση υπογεγραμμένη από τον αιτητή ή σε περίπτωση που τέτοιος όρκος δεν υφίσταται, επίσημη δήλωση του αιτητή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής· και

(δ) κατέχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια ως ήθελε καθοριστούν από το Επιμελητήριο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών οποιουδήποτε αιτητή, το Επιμελητήριο μπορεί να απευθύνεται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για γνωμοδότηση:

Νοείται περαιτέρω ότι η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(3) Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας ή κάθε πολίτης κράτους μέλους που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο του Επιμελητηρίου ως Αρχιτέκτονας και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, εάν -

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα στην αρχιτεκτονική το οποίο αποκτήθηκε μετά από εκπαίδευση που καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου και είτε περιλαμβάνεται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου είτε  αποκτήθηκε μετά από συνολικά πέντε (5) έτη σπουδών πλήρους παρακολούθησης (ή ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS) σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που πιστοποιούνται με επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων πανεπιστημιακού επιπέδου ή αποκτήθηκε μετά από τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη σπουδών (ή ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS) πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που πιστοποιούνται με την επιτυχία σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου, η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ολοκλήρωση διετούς επαγγελματικής πρακτικής εξάσκησης σύμφωνα με τη δεύτερη επιφύλαξη του παρόντος εδαφίου·

(β) μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πρακτικής εξάσκησης στην Αρχιτεκτονική που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους του Επιμελητηρίου στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής και/ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και/ή τρίτη χώρα υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και η εξάσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και/ή, σε περίπτωση που δεν απαιτείται πρακτική εξάσκηση για την πρόσβαση στο επάγγελμα, από το κράτος μέλος προέλευσης και/ή την τρίτη χώρα, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος και η άσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης·

(γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του· και

(δ) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, ο όρος «επαγγελματική πρακτική εξάσκηση» σημαίνει την πρακτική εξάσκηση που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους του Επιμελητηρίου στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής και/ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης μόνο μετά από την ολοκλήρωση των τριών (3) πρώτων ετών σπουδών και τουλάχιστον ένα έτος της επαγγελματικής πρακτικής εξάσκησης αξιοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών και η εξάσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης.

(4) Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Δημοκρατίας, ο οποίος απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός σε άλλο κράτος μέλος για να ασκεί εκεί το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου ως Αρχιτέκτονας και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, εάν -

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική το οποίο αποκτήθηκε μετά από εκπαίδευση που καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου και είτε περιλαμβάνεται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου είτε αποκτήθηκε μετά από συνολικά πέντε (5) έτη σπουδών (ή ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS) πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που πιστοποιούνται με επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων πανεπιστημιακού επιπέδου ή αποκτήθηκε μετά από τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη σπουδών (ή ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS) πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που πιστοποιούνται με την επιτυχία σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ολοκλήρωση διετούς επαγγελματικής εξάσκησης σύμφωνα με τη δεύτερη επιφύλαξη του παρόντος εδαφίου·

(β) [Διαγράφηκε]·

(γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(δ) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, βεβαίωση δε που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης αποτελεί επαρκή απόδειξη ήθους ή εντιμότητας και στις περιπτώσεις που το κράτος μέλος προέλευσης δεν απαιτεί αποδείξεις ήθους ή εντιμότητας για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, το Επιμελητήριο ζητά από το κράτος αυτό αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο το οποίο χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους αυτού και στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά, επαρκή απόδειξη θα αποτελεί ένορκη δήλωση υπογεγραμμένη από τον αιτητή ή σε περίπτωση που τέτοιος όρκος δεν υφίσταται, επίσημη δήλωση του αιτητή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής· και

(ε) κατέχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια όπως καθορίζονται από το Επιμελητήριο:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, ο όρος «επαγγελματική πρακτική εξάσκηση» σημαίνει την πρακτική εξάσκηση που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους του Επιμελητηρίου στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής και/ή που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης, μόνο μετά από την ολοκλήρωση των τριών (3) πρώτων ετών σπουδών και τουλάχιστον ένα έτος της επαγγελματικής πρακτικής εξάσκησης αξιοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών και η εξάσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, όταν αιτητής κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Επιμελητήριο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω πτυχίου, διπλώματος ή άλλου τίτλου από κάποιο κράτος μέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο αιτητής σε κράτος μέλος:

[Διαγράφηκε]

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι πολίτες άλλου κράτους μέλους οι οποίοι απέκτησαν τα επαγγελματικά προσόντα τους είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί σε άλλο κράτος μέλος για να ασκούν εκεί το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής και επιθυμούν τη μόνιμη μετακίνησή τους και παροχή των υπηρεσιών τους στη Δημοκρατία και στους οποίους επιτρέπεται να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Αρχιτέκτονα, κατ’ εφαρμογή νόμου που αναγνωρίζει τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους να απονέμει τον τίτλο αυτό σε υπηκόους των κρατών μελών που έχουν εξαιρετικά διακριθεί για την ποιότητα των επιτευγμάτων τους στον τομέα της αρχιτεκτονικής, θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, για να ασκήσουν δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης.

(4A) Για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Μελών του Επιμε-λητηρίου στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής δυνάμει του εδαφίου (4), όταν δεν πληρούνται, για συγκεκριμένους και εξαιρετικούς λόγους, οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) και-

(i) δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (5), ή

(ii) όταν πτυχίο ή δίπλωμα ή άλλος τίτλος στην Αρχιτεκτονική δεν περιλαμβάνεται στο Πρώτο Παράρτημα, ή

(iii) όταν πτυχίο ή δίπλωμα ή άλλος τίτλος σε ειδικότητα της Αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει μέρος της εκπαίδευσης για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος που περιλαμβάνεται στο Πρώτο Παράρτημα, αποκλειστικά και μόνο για την αναγνώριση συγκεκριμένης ειδικότητας, ή

(iv) όταν ο αιτητής κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα ή άλλο τίτλο στην Αρχιτεκτονική που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα και εφόσον ο αιτητής διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα στο έδαφος του κράτους μέλους το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος,

το Επιμελητήριο κατά την αναγνώριση πτυχίου, διπλώματος ή άλλου τίτλου εφαρμόζει κατ’ αναλογία τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.

(5) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου και τηρουμένων όλων των υπόλοιπων παραγράφων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Δημοκρατίας, ο οποίος απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός σε άλλο κράτος μέλος για να ασκεί εκεί το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στη Δημοκρατία δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής στη Δημοκρατία, εάν  κατέχει -

(α) Πτυχίο ή πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που αποκτήθηκε μετά από εκπαίδευση στο πλαίσιο των προσπαθειών για την κοινωνική αναβάθμιση ή προγραμμάτων πανεπιστημιακών σπουδών με μερική απασχόληση που ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα και πιστοποιείται από εξέταση στην Αρχιτεκτονική, που ολοκληρώνεται επιτυχώς από επαγγελματία που εργάζεται επί επτά (7) και πλέον έτη στον τομέα της Αρχιτεκτονικής, υπό την εποπτεία ενός αρχιτέκτονα ή ενός γραφείου αρχιτεκτόνων, η δε εξέταση αυτή πρέπει να είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και να ισοδυναμεί προς την εξέταση στο τέλος των σπουδών η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4)·

(β) τίτλο εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που περιλαμβάνεται στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, ο οποίος χορηγήθηκε από άλλο κράτος μέλος και πιστοποιεί εκπαίδευση που άρχισε το αργότερο κατά το αναφερόμενο στο εν λόγω παράρτημα κρίσιμο ακαδημαϊκό έτος, ακόμη και αν δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Δεύτερου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου·

(γ) βεβαίωση των αρμόδιων αρχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας η οποία πιστοποιεί την αντίστοιχη ισοδυναμία των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται από τις 8 Μαΐου 1945 από τις αρμόδιες αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας με τους τίτλους που παρατίθενται στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου·

(δ) βεβαίωση που χορηγείται από τα άλλα κράτη μέλη στα οποία την 5ην Αυγούστου του 1985 ίσχυαν ή θεσπίστηκαν μέχρι την 5ην Αυγούστου 1987 κανονιστικές διατάξεις για το δικαίωμα ανάληψης και άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα της Αρχιτεκτονικής υπό τον επαγγελματικό τίτλο του Αρχιτέκτονα, η δε ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να πιστοποιεί ότι ο δικαιούχος έχει άδεια να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του Αρχιτέκτονα, είτε πριν από την 5ην Αυγούστου 1985 είτε κατά την ημερομηνία αυτή, και έχει ασχοληθεί ουσιαστικά, στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων με τις δραστηριότητες στον τομέα της Αρχιτεκτονικής για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) συνεχών ετών κατά τα πέντε (5) χρόνια πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης, το ίδιο δε ισχύει και για τις βεβαιώσεις που εκδίδονται από τα ακόλουθα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν κανονιστικές ρυθμίσεις ως προς την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα κατά ή πριν από τις ακόλουθες ημερομηνίες, αντίστοιχα, και πιστοποιούν ότι ο δικαιούχος έχει άδεια να φέρει τον επαγγελµατικό τίτλο του Αρχιτέκτονα κατά ή πριν από τις ακόλουθες ημερομηνίες, αντίστοιχα, και έχει ασχοληθεί ουσιαστικά, στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων µε τις δραστηριότητες στον τοµέα της Αρχιτεκτονικής για διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) συνεχών ετών κατά τα πέντε (5) χρόνια πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης:

(i) 1η Ιανουαρίου 1995, για την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία∙

(ii) 1η Μαΐου 2004, για την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία∙

(iii) 1η Ιουλίου 2013, για την Κροατία.

(ε) πτυχίο ή πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που αποκτήθηκε μετά από ολοκλήρωση τριετούς εκπαίδευσης των «Fachhochschulen» στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, που λειτουργούσε στις 5 Αυγούστου 1985 και έχει αρχίσει το αργότερο στις 17 Ιανουαρίου 2014, η οποία πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα και παρέχει πρόσβαση στις δραστηριότητες του επαγγέλματος της Αρχιτεκτονικής στο εν λόγω κράτος μέλος βάσει του επαγγελματικού τίτλου Αρχιτέκτονα, με την προϋπόθεση ότι η εκπαίδευση συμπληρώνεται από περίοδο επαγγελματικής πείρας τεσσάρων (4) ετών, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία βεβαιώνεται από πιστοποιητικό που χορηγείται από την αρμόδια αρχή στον πίνακα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο Αρχιτέκτονας που επιθυμεί να επωφεληθεί των διατάξεων της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ:

Νοείται ότι, οι παράγραφοι (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται επίσης στους τίτλους εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που παρατίθενται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι η εκπαίδευση ξεκίνησε πριν από τις 18 Ιανουαρίου 2016.

(6) Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας ή κάθε πολίτης κράτους μέλους που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο του Επιμελητηρίου ως πολιτικός μηχανικός και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου εάν -

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πρακτικής εξάσκησης στην Πολιτική Μηχανική, που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους του Επιμελητηρίου στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής και/ή που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και/ή τρίτη χώρα υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και η εξάσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και/ή, σε περίπτωση που δεν απαιτείται πρακτική εξάσκηση για την πρόσβαση στο επάγγελμα από το κράτος μέλος προέλευσης και/ή την τρίτη χώρα, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος και η άσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης·

(γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του· και

(δ) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο, για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών οποιουδήποτε αιτητή, το Επιμελητήριο μπορεί να απευθύνεται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για γνωμοδότηση.

(7) Κάθε πολίτης κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Δημοκρατίας, ο οποίος απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός σε άλλο κράτος μέλος για να ασκεί εκεί το επάγγελμα της Πολιτικής Μηχανικής και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο του Επιμελητηρίου ως Πολιτικός Μηχανικός και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, εάν -

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πρακτικής εξάσκησης στην Πολιτική Μηχανική που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους του Επιμελητηρίου στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής και/ή που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και/ή τρίτη χώρα υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και η εξάσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και/ή, σε περίπτωση που δεν απαιτείται πρακτική εξάσκηση για την πρόσβαση στο επάγγελμα από το κράτος μέλος προέλευσης και/ή την τρίτη χώρα, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος και η άσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης·

(γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(δ) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο, για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, αποτελεί δε επαρκή απόδειξη ήθους ή εντιμότητας βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης και στις περιπτώσεις όπου το κράτος μέλος προέλευσης δεν απαιτεί αποδείξεις ήθους ή εντιμότητας για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, το Επιμελητήριο μπορεί να ζητήσει από το κράτος αυτό αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο το οποίο χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους αυτού, και στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά, επαρκή απόδειξη θα αποτελεί ένορκη δήλωση υπογεγραμμένη από τον αιτητή ή σε περίπτωση που τέτοιος όρκος δεν υφίσταται, επίσημη δήλωση του αιτητή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής· και

(ε) κατέχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια όπως καθορίζονται από το Επιμελητήριο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών οποιουδήποτε αιτητή, το Επιμελητήριο μπορεί να απευθύνεται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για γνωμοδότηση:

Νοείται περαιτέρω ότι η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους και κατέχει άδεια μόνιμης διαμονής του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου και να είναι μέλος του, εάν το Γενικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι το εν λόγω πρόσωπο κατέχει τα υπόλοιπα προσόντα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια του παρόντος άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση, και κατά τη γνώμη του συντρέχουν αποχρώντες προς τούτο λόγοι.

(9) Τηρουμένων των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους και έχει εξασφαλίσει άδεια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία μπορεί να καταστεί προσωρινά μέλος του Επιμελητηρίου, με όρους ή περιορισμούς που μπορεί το Επιμελητήριο να επιβάλλει σε κάθε περίπτωση, εάν η Διοικούσα Επιτροπή διαπιστώσει ότι το εν λόγω πρόσωπο κατέχει τα υπόλοιπα προσόντα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια του παρόντος άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση, και κατά τη γνώμη της συντρέχουν αποχρώντες προς τούτο λόγοι.

(10) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού ζητήσει και λάβει υπόψη και τις απόψεις του Επιμελητηρίου, μπορεί να χορηγήσει σε πρόσωπα, οργανισμούς ή εταιρείες του εξωτερικού, αναγνωρισμένης φήμης και ικανότητας, ειδική άδεια για μελέτη, παρασκευή σχεδίου, εκτέλεση και επίβλεψη έργων που καθορίζονται στην άδεια, με όρους τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο να επιβάλει σε κάθε περίπτωση, περιλαμβανομένου απαραίτητα και όρου τα έργα αυτά να εκτελεστούν σε συνεργασία με Μηχανικό εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος Νόμου σε αντίστοιχο κλάδο, κατά τη διάρκεια όμως της ισχύος της άδειας αυτής τίποτε από όσα διαλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα πρόσωπα, τους οργανισμούς ή τις εταιρείες, αν και εφόσον αυτοί ή αυτές τηρούν τους όρους που αναφέρονται σε αυτή την άδεια.

Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

7Α.-(1) Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου δύναται να υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά είτε με συστημένη επιστολή είτε επιδίδεται προσωπικά στη βάση του εκάστοτε καθορισμένου εντύπου (Τύπος Α) που καθορίζεται στους περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Αιτήσεις και Τέλη) Κανονισμούς του 1997 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και το Επιμελητήριο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του αιτητή εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

(2) Το Επιμελητήριο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερόμενου.  Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα μήνα σε περίπτωση αίτησης για εγγραφή σε κλάδο του Μητρώου Μελών του Επιμελητηρίου εκτός της αρχιτεκτονικής.

(3)  Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Επιμελητηρίου ή παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο εδάφιο (2), ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

(4)  Για την αναγνώριση διπλώματος, πιστοποιητικού ή τίτλου που αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, το Επιμελητήριο δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες αμφιβολίες να απαιτήσει από το κράτος μέλος, βεβαίωση της γνησιότητας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό, καθώς και βεβαίωση ότι ο αιτητής εκπληρώνει όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα στην περίπτωση αρχιτέκτονα.

(5) Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου πολίτη κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός σε άλλο κράτος μέλος για να ασκεί εκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στην Κυπριακή Δημοκρατία και που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Επιμελητήριο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος μέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο αιτητής σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

(6) Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου πολίτη κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός σε άλλο κράτος μέλος για να ασκεί εκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στην Κυπριακή Δημοκρατία και που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα και ο αιτητής διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα στο έδαφος του κράτους μέλους το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος, το Επιμελητήριο κατά την αναγνώριση του εν λόγω τίτλου εφαρμόζει κατ’ αναλογία τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, όταν πολίτης κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Δημοκρατίας, ο οποίος απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός σε άλλο κράτος μέλος για να ασκεί εκεί επαγγελματική δραστηριότητα που αποτελεί μέρος άσκησης του επαγγέλματος σε οποιονδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στην Κυπριακή Δημοκρατία και ο οποίος κατέχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια όπως καθορίζονται από το Επιμελητήριο, και κατέχει όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα, προκειμένου να ασκεί στο κράτος μέλος προέλευσης την επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία ζητεί μερική πρόσβαση στη Δημοκρατία, και στην περίπτωση εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων ο αιτητής θα υποχρεωνόταν να ακολουθήσει το πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτείται στη Δημοκρατία, για να έχει πλήρη πρόσβαση στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στη Δημοκρατία, το Επιμελητήριο παρέχει μερική πρόσβαση στο αντίστοιχο επάγγελμα υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

(8) Με την έναρξη λειτουργίας του ενιαίου ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά (αρχείο ΙΜΙ), το Επιμελητήριο δέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις για έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας από οποιοδήποτε μέλος του το οποίο ασκεί το επάγγελμα σε οποιονδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης στη Δημοκρατία και επιθυμεί τη μόνιμη ή προσωρινή ή περιστασιακή μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του σε άλλο κράτος μέλος και –

(i) Εντός μιας εβδομάδας από την παραλαβή της αίτησης, το Επιμελητήριο επιβεβαιώνει τη λήψη της αίτησης και ενημερώνει τον αιτητή σχετικά με ενδεχόμενη παράλειψη αποστολής κάποιου εγγράφου·

(ii) εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός μηνός, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής τυχόν ελλειπόντων εγγράφων ή, εφόσον δεν ζητούνται άλλα έγγραφα, μετά τη λήξη της περιόδου μιας βδομάδας από την παραλαβή της αίτησης, το Επιμελητήριο επαληθεύει κατά πόσο ο αιτητής είναι νόμιμα εγκατεστημένος στη Δημοκρατία και εάν όλα τα αναγκαία έγγραφα που έχουν εκδοθεί στη Δημοκρατία είναι έγκυρα και αυθεντικά και διαβιβάζει άμεσα την αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής ενημερώνοντας σχετικά τον αιτητή.

(iii) Σε περίπτωση επακόλουθων αιτήσεων από τον ίδιο αιτητή, το Επιμελητήριο και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής δεν δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου υποβολή των εγγράφων που υπάρχουν ήδη στο ενιαίο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά (αρχείο ΙΜΙ) και είναι ακόμα έγκυρα.

(9) Με την έναρξη λειτουργίας του ενιαίου ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά (αρχείο ΙΜΙ), το Επιμελητήριο δέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις για έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας τις οποίες λαμβάνει από άλλα κράτη μέλη εκ μέρους πολιτών κρατών μελών, περιλαμβανομένων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα σε οποιονδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης σε άλλα κράτη μέλη όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένοι και επιθυμούν την προσωρινή ή περιστασιακή μετακίνησή τους και παροχή των υπηρεσιών τους στη Δημοκρατία ή οι οποίοι απέκτησαν τα επαγγελματικά προσόντα τους είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί σε άλλο κράτος μέλος για να ασκούν εκεί το επάγγελμα σε οποιονδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης και επιθυμούν τη μόνιμη μετακίνησή τους και παροχή των υπηρεσιών τους στη Δημοκρατία και εξετάζει τις εν λόγω αιτήσεις εντός ενός μηνός από την παραλαβή της εκάστοτε αίτησης, η δε προθεσμία ενός μηνός για την εξέταση τέτοιας αίτησης μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εβδομάδες από το Επιμελητήριο ενημερώνοντας τον αιτητή και εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν στην παράταση, σε περίπτωση δε που παρέλθει η προθεσμία και/ή η παράτασή της χωρίς έκδοση απόφασης από το Επιμελητήριο, η αίτηση θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα εκδίδεται και αποστέλλεται στον αιτητή αυτόματα:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της εγκατάστασης πολίτη κράτους μέλους στη Δημοκρατία, η έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος σε οποιονδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης χωρίς προηγούμενη εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου στον αντίστοιχο κλάδο.

ΜΕΡΟΣ V ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Εκλογές

8.-(1) Ο οριζόμενος σύμφωνα με το άρθρο 34 προσωρινός Πρόεδρος του Επιμελητηρίου μέσα σε έξι μήνες από την ετοιμασία των προβλεπόμενων στο άρθρο 33 καταλόγων και ακολούθως ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε επόμενης τριετίας, προκηρύσσει εκλογές για ανάδειξη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και αιρετών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

(2) Ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών γνωστοποιούνται τουλάχιστο δεκαπέντε ημέρες προηγουμένως με ειδοποίηση η οποία-

(α) Τοιχοκολλάται στα γραφεία του Επιμελητηρίου~

(β) αποστέλλεται προς δημοσίευση σε δυο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες~

(γ) αποστέλλεται με συνηθισμένη ταχυδρομική επιστολή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση κάθε μέλους.

(3) Τυχαία παράλειψη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του εδαφίου (2) ή μη λήψη της ειδοποίησης από οποιοδήποτε μέλος δεν καθιστά άκυρη την εκλογή.

(4) Οι υποψηφιότητες για οποιαδήποτε εκλογή πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στο Γραμματέα του Επιμελητηρίου δεκαέξι τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της εκλογής.

(5) Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία και τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως, απαγορευομένης της ψηφοφορίας με αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο.

(6) Κανονισμοί που θα εκδοθούν θα προνοούν, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, για κάθε θέμα συναφές προς τη διεξαγωγή των εκλογών.

Απολογισμός

9. Ένα μήνα τουλάχιστο πριν τη διεξαγωγή των εκλογών ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου οφείλει να αποστείλει προς τον Υπουργό τη Βουλή των Αντιπροσώπων και όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσης για τη λήξασα τριετία.

Γενικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου

10.-(1) Το Επιμελητήριο διοικείται από τριανταπενταμελές Γενικό Συμβούλιο.

(2) Οι θέσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου κατανέμονται ως εξής:

(α) Μία θέση για κάθε ένα από τους κλάδους μηχανικής επιστήμης·

(β) οι υπόλοιπες θέσεις κατανέμονται μεταξύ των κλάδων μηχανικής επιστήμης με βάση την αναλογία των μελών κάθε κλάδου προς το σύνολο των μελών του Επιμελητηρίου:

Νοείται ότι η κατανομή των θέσεων γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελών του Επιμελητηρίου που έχουν δικαίωμα εκλογής στον οικείο κλάδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της διεξαγωγής των εκλογών, δεν οφείλουν συνδρομές πέραν των τριών τελευταίων ετών.

(3) Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών οποιουδήποτε κλάδου μηχανικής επιστήμης είναι τέτοιος ώστε να μην τους αναλογεί τουλάχιστο μια θέση, ο κλάδος αυτός δε θα συμμετέχει στην κατανομή με βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (2).

(4) Η εκλογή για πλήρωση των θέσεων στο Γενικό Συμβούλιο που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2), γίνεται με χωριστή μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του οικείου κλάδου μηχανικής επιστήμης.

(5) Μέλος του Επιμελητηρίου το οποίο λόγω προσόντων ανήκει σε δύο ή περισσότερους κλάδους μηχανικής επιστήμης, θα ψηφίζει μόνο για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του κλάδου τον οποίο καθόρισε κατά την εγγραφή του στο Μητρώο.

(6) Η θητεία του Γενικού Συμβουλίου είναι τριετής και τα μέλη του είναι επανεκλέξιμα.

(7) Το Γενικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, το Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και το Γενικό Ταμία του Επιμελητηρίου.

(8) Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου μπορούν να παίρνουν τέτοια αντιμισθία ή επιδόματα ή και τα δύο, ως ήθελε εγκρίνει ο Υπουργός.

(9) Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιότητας για συγκεκριμένο κλάδο της μηχανικής επιστήμης ή μη υποβολής τόσων υποψηφιοτήτων όσες είναι οι αναλογούσες θέσεις υποψηφίων για συγκεκριμένο κλάδο της μηχανικής επιστήμης, το Γενικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει σε διορισμό για πλήρωση οποιασδήποτε τέτοιας θέσης ή θέσεων από τα μέλη του Επιμελητηρίου που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου και πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι υποψήφιοι για εκλογή ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου, στην αμέσως επόμενη συνεδρία που ακολουθεί τη συνεδρία για την εκλογή των αξιωματούχων ως διαλαμβάνεται στο εδάφιο (7) του παρόντος άρθρου.

Πλήρωση κενών θέσεων

11.-(1) Όταν κενώνεται θέση μέλους του Γενικού Συμβουλίου, τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών του οικείου κλάδου. Αν δεν υπάρχει επιλαχών, τότε τη θέση αυτή καταλαμβάνει αντικαταστάτης ο οποίος εκλέγεται από τον οικείο κλάδο.

(2) Κάθε μέλος του Γενικού Συμβουλίου που εκλέγεται για πλήρωση κενής θέσης θα υπηρετεί για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου εκλέγηκε.

Σύγκληση, απαρτία και τρόπος λήψης αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου

12.-(1) Δεκαπέντε μέλη του Γενικού Συμβουλίου παρόντα αποτελούν απαρτία.

(2) Όλα τα ζητήματα τα οποία εγείρονται κατά τις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών του και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο.

(3) Οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου είναι έγκυρες ανεξάρτητα αν χηρεύει οποιαδήποτε θέση μέλους του.

(4) Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου τουλάχιστο μία φορά κάθε έξι μήνες και εν πάση περιπτώσει όταν το ζητούν δέκα μέλη του.

Διοικούσα Επιτροπή

13.-(1) Το Γενικό Συμβούλιο το ταχύτερο δυνατόν μετά την εκλογή του προβαίνει στη σύσταση Διοικούσας Επιτροπής.

(2) Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται-

(α) Από τον Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Γενικό Ταμία του Επιμελητηρίου~

(β) τέσσερα άλλα μέλη του Γενικού Συμβουλίου εκλεγόμενα από τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου.

(3) Οι τέσσερις πολυπληθέστεροι κλάδοι μηχανικής επιστήμης πρέπει απαραίτητα να εκπροσωπούνται με ένα τουλάχιστο μέλος στη Διοικούσα Επιτροπή.

(4) Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρία της Διοικούσας Επιτροπής τουλάχιστο μία φορά το μήνα και όταν το ζητήσουν τρία μέλη της.

(5) Σε περίπτωση που τρία μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ζητήσουν εγγράφως την εγγραφή ενός θέματος στην ημερήσια διάταξη της Διοικούσας Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υποχρεούται να εγγράψει το θέμα στην ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμενης συνεδρίασης.

(6) Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών της και σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο.

(7) Πέντε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής παρόντα αποτελούν απαρτία.

(8) Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μπορούν να παίρνουν τέτοια αντιμισθία ή επιδόματα ή και τα δύο, ως ήθελε εγκρίνει ο Υπουργός.

(9) Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής είναι έγκυρες ανεξάρτητα εάν χηρεύει οποιαδήποτε θέση μέλους της.

Εξουσίες Διοικούσας Επιτροπής

14. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Επιμελητηρίου για την υλοποίηση της πολιτικής του όπως αυτή διαμορφώνεται από το Επιμελητήριο και ειδικότερα-

(α) Καταρτίζει και προτείνει στο Γενικό Συμβούλιο για έγκριση τα ετήσια προγράμματα του Επιμελητηρίου και τον προϋπολογισμό.

(β) καταρτίζει και υποβάλλει στο Γενικό Συμβούλιο για έγκριση τον οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσης του Επιμελητηρίου για κάθε χρόνο που πέρασε.

(γ) εκτελεί το πρόγραμμα και προϋπολογισμό και ενημερώνει το Γενικό Συμβούλιο σε κάθε τακτική συνεδρίαση του για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής σε σοβαρά θέματα.

(δ) διαχειρίζεται την περιουσία του Επιμελητηρίου.

(ε) αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου που δεν χρειάζονται παραπομπή στο Γενικό Συμβούλιο και για εκείνα που της παραπέμπει το Γενικό Συμβούλιο.

(στ) καθορίζει τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του Επιμελητηρίου για τα οποία μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου την αρμοδιότητα για λήψη απόφασης, και μεταβιβάζει οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες της στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου ή σε μέλη της.

(ζ) συντονίζει το έργο οποιωνδήποτε Επιτροπών του Επιμελητηρίου.

(η) εισηγείται στο Γενικό Συμβούλιο για κάθε θέμα.

(θ) εκφράζει τις απόψεις του Επιμελητηρίου δημόσια διά του Προέδρου του Επιμελητηρίου ή άλλου μέλους της ειδικά εξουσιοδοτημένου από αυτή.

(ι) αποφασίζει, σε περίπτωση δημιουργίας νέου κλάδου μηχανικής επιστήμης στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου ή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών, τη μεταφορά μέλους το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε υφιστάμενο κλάδο μηχανικής επιστήμης στο νέο κλάδο μηχανικής επιστήμης, εφόσον τα προσόντα με τα οποία ενεγράφη στο αντίστοιχο μητρώο είναι τα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή στον νέο κλάδο της μηχανικής επιστήμης.

Εξουσίες Προέδρου του Επιμελητηρίου

15. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου-

(α) εκπροσωπεί το Επιμελητήριο~

(β) διευθύνει το προσωπικό του Επιμελητηρίου και διοικεί τις υπηρεσίες του, στα πλαίσια των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής~

(γ) επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής~

(δ) εντέλλεται τις πληρωμές του Επιμελητηρίου και υπογράφει τα σχετικά εντάλματα~

(ε) εκδίδει πιστοποιητικά και άλλα βεβαιωτικά έγγραφα~

(στ) υπογράφει τα έγγραφα του Επιμελητηρίου~

(ζ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει η Διοικούσα Επιτροπή~

(η) συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής, προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.

Αντιπρόεδροι

16.-(1) Ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής ανικανότητας του Προέδρου, ασκεί όλες τις εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου.

(2) Ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου αναπληρώνει τον Α’ Αντιπρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής ανικανότητας του και, κατά τη διάρκεια της εν λόγω απουσίας ή ανικανότητας του Α’ Αντιπροέδρου, ασκεί όλες τις εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Α’ Αντιπροέδρου.

Γενικός Γραμματέας

17. Ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής και τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Τηρεί τα μητρώα μελών του Επιμελητηρίου και φυλάττει όλα τα βιβλία και άλλα έγγραφα του Επιμελητηρίου, εκτός από εκείνα τα οποία αφορούν την οικονομική διαχείριση του.

Επιτροπές

18.-(1) Το Γενικό Συμβούλιο και/ή Διοικούσα Επιτροπή μπορούν να καταρτίσουν για γενικούς ή ειδικούς σκοπούς, οποιεσδήποτε άλλες επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του Γενικού Συμβουλίου και να μεταβιβάζουν σε αυτές οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές τους.

(2) Κάθε Επιτροπή που καταρτίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), θα συμμορφώνεται προς τις οδηγίες του Γενικού Συμβουλίου και θα υποβάλλει αναφορά για τις εργασίες της στο Συμβούλιο.

(3) Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίζει συμβουλευτικές επιτροπές για τη μελέτη θεμάτων που απασχολούν το Συμβούλιο οι οποίες υποβάλλουν εκθέσεις στο Γενικό Συμβούλιο αναφορικά με τα εν λόγω θέματα.

(4) Στις συμβουλευτικές επιτροπές που καταρτίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (3) μπορούν να μετέχουν και μη μέλη του Γενικού Συμβουλίου.

(5) Τα μέλη των Επιτροπών που καταρτίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) ή το εδάφιο (3) μπορούν να παίρνουν τέτοια αντιμισθία ή επιδόματα ή και τα δύο, ως ήθελε εγκρίνει ο Υπουργός.

(6) Στις περιπτώσεις κατάρτισης επιτροπών από τη Διοικούσα Επιτροπή τα εδάφια (2), (3) και (4) του παρόντος άρθρου εφαρμόζο νται ανάλογα και διαβάζονται έτσι ώστε όπου αναφέρεται Γενικό Συμβούλιο να αναφέρεται Διοικούσα Επιτροπή.

Παροχή συμβουλών στο Γενικό Συμβούλιο και τη Διοικούσα Επιτροπή

19. Αν το Γενικό Συμβούλιο ή η Διοικούσα Επιτροπή επιθυμεί να πάρει συμβουλή από οποιοδήποτε πρόσωπο για ειδικό θέμα, τότε μπορεί να δεχθεί το πρόσωπο αυτό ως μέλος σε οποιαδήποτε συνεδρία και ενόσω διαρκεί η συνεδρία, το πρόσωπο αυτό έχει όλα τα δικαιώματα και προνόμια μέλους εκτός από το δικαίωμα ψήφου.

Πρακτικά

20. Τα πρακτικά των εργασιών του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής, τα οποία υπογράφονται σύμφωνα με το άρθρο 17, αποτελούν απόδειξη των εν λόγω εργασιών και, μέχρις απόδειξης του αντιθέτου, της νόμιμης σύγκλησης της συνεδρίασης.

Εσωτερικός κανονισμός

21. Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει εσωτερικό κανονισμό που να ρυθμίζει τη σύγκληση των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου, της Διοικούσας Επιτροπής και οποιασδήποτε Επιτροπής, τις ειδοποιήσεις των συνεδριάσεων, τις εργασίες κατά τις συνεδριάσεις και την τήρηση πρακτικών.

ΜΕΡΟΣ V(A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Προσωπικό του Επιμελητηρίου

21Α.-(1) Το Επιμελητήριο έχει γραφείο και υπηρεσία αναγκαία για την προώθηση των σκοπών του.

(2) Διορίζεται Διευθυντής και το αναγκαίο για τους σκοπούς του Επιμελητηρίου προσωπικό.

(3) Οι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου διορίζονται, τηρουμένου του άρθρου 21Β, από τη Διοικούσα Επιτροπή και υπόκεινται στο διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής.

(4) Η διάρθρωση της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου οι όροι υπηρεσίας του Διευθυντή και των υπόλοιπων μελών του προσωπικού και τα ωφελήματα αφυπηρέτησης τους καθώς και ο πειθαρχικός κώδικας και η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας καθορίζονται με Κανονισμούς.

Διευθυντής

21Β.-(1) Ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου διορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή, με την έγκριση του Γενικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου δεν εμπίπτει στον ορισμό του όρου "Γενικός Διευθυντής" σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου.

(2) Ο Διευθυντής είναι το εκτελεστικό όργανο του Επιμελητηρίου, προϊσταται της υπηρεσίας του, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Επιμελητηρίου και ασκεί κάθε άλλο καθήκον που καθορίζεται υποκείμενος στις εκάστοτε οδηγίες που του δίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο.

(3) Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διευθυντή να αποφασίζει και να ενεργεί αντί της Διοικούσας Επιτροπής σε θέματα της αρμοδιότητας της, αν το κρίνει αναγκαίο για την ομαλή και αποδοτική διεξαγωγή των εργασιών του Επιμελητηρίου.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Πειθαρχικό Συμβούλιο

22.-(1) Ιδρύεται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας επί των μελών του Επιμελητηρίου.

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και επί οποιωνδήποτε άλλων προσώπων τα οποία κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ή δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης δυνάμει διατάξεων του παρόντος νόμου,ή αυτού κωλυομένου από τον Α΄ Αντιπρόεδρο ή/και Β΄ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου, ως Πρόεδρο, και εννέα άλλα μέλη του Επιμελητηρίου από τα οποία έξι πρέπει να έχουν δεκαετή άσκηση του επαγγέλματος σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, εκλεγόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

(2Α) Η διαδικασία πειθαρχικής υπόθεσης διεξάγεται και διεκπεραιώνεται από κλιμάκιο, απαρτιζόμενο από ένα Πρόεδρο και δύο μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου που συστήνονται κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας του Πειθαρχικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι, όταν η διαδικασία πειθαρχικής υπόθεσης διεξάγεται ενώπιον κλιμακίου, το κλιμάκιο έχει πλήρη εξουσία και αρμοδιότητα να ενεργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο και να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές του ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2Β) Η απαρτία του κλιμακίου απαιτεί την παρουσία του Προέδρου και των δύο (2) μελών του και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Τα κλιμάκια μπορούν να αποφασίσουν να παραπέμψουν για εκδίκαση στην ολομέλεια, υποθέσεις τις οποίες θεωρούν πολύ σημαντικές και σοβαρές για την πορεία του Επιμελητηρίου:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου κλιμάκιο αποφασίσει να επιβάλει την ποινή της στέρησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος, η απόφαση αυτή πρέπει να επικυρώνεται από την Ολομέλεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

(3) Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι εξαετής.

(3Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), τέσσερα (4) μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα εκλεγούν κατά τις πρώτες εκλογές μετά τη ψήφιση του παρόντος Νόμου, για έξι (6) έτη και μαζί με τα πέντε (5) μέλη τα οποία έχουν εκλεγεί για συμπλήρωση της εξαετούς θητείας τους και ακολούθως θα εκλέγονται ανά τρία (3) χρόνια, πέντε (5) και τέσσερα (4) μέλη εναλλάξ των οποίων η θητεία θα είναι εξαετής και όσοι από τους υποψήφιους συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους εκλέγονται για περίοδο έξι (6) ετών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

(4) Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να παίρνουν τέτοια αντιμισθία ή επιδόματα ή και τα δύο, ως ήθελε εγκρίνει ο Υπουργός.

(5) Υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου κατά τη λήξη της θητείας των μελών του, θα συνεχίζονται και θα διεκπεραιώνονται από το ίδιο συμβούλιο ως εάν δεν έχει λήξει η θητεία τους.

(6) Το Γενικό Συμβούλιο θα διορίσει πέντε μέλη επιπρόσθετα των ήδη εκλελεγμένων του Πειθαρχικού Συμβουλίου για να υπηρετήσουν ως μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου μέχρι τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά τη ψήφιση του παρόντος Νόμου.

Πειθαρχικά αδικήματα και ποινές

23. Πρόσωπο που καταδικάζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο για  αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή εάν έχει κριθεί ένοχο διαγωγής επονείδιστης, δόλιας ή εάν ασυμβίβαστης προς το επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται:

(α) Να προειδοποιήσει ή να επιπλήξει το εν λόγω πρόσωπο∙

(β) να διατάξει το εν λόγω πρόσωπο να καταβάλει υπό μορφή προστίμου ποσό μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)∙

(γ) να αναστείλει την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης για τόσο χρονικό διάστημα όσο το Πειθαρχικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει  σκόπιμο∙

(δ) να διατάξει τη διαγραφή του προσώπου από το Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου∙

(ε) λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων της υπόθεσης, να εκδώσει διαταγή ως προς την καταβολή του συνόλου ή μέρους των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως αυτά υπολογίζονται με βάση τον κατάλογο εξόδων που καταρτίζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και δημοσιεύεται.

Διαδικασία

24. Η διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθορίζεται με Κανονισμούς και διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, κατά τον ίδιο τρόπο όπως η διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου συνοπτικής διαδικασίας.

ΜΕΡΟΣ VII ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Όροι άσκησης επαγγέλματος

25.-(1) Ύστερα από την παρέλευση δεκαοκτώ μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου κανένας δε θα δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης εκτός αν-

(α) Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του εν λόγω κλάδου ως μηχανικός στον εν λόγω κλάδο δυνάμει του παρόντος Νόμου· και

(β) του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος υπό τύπο τον οποίο θα καθορίσει το Επιμελητήριο·

(γ) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του επαγγέλματος στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν τα υφιστάμενα δικαιώματα των αποφοίτων του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησης τους:

Νοείται περαιτέρω ότι αδειούχοι εξ’ επαγγέλματος τεχνικοί σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης από τους κλάδους που εντάσσονται ή μπορούν να ενταχθούν στο Επιμελητήριο, δικαιούνται να συνεχίσουν την ενάσκηση του επαγγέλματος τους κατά τον ίδιο τρόπο ως και οι επιστήμονες ή τεχνικοί που είναι εγγεγραμμένοι με βάση τη νομοθεσία του οικείου κλάδου.

Νοείται περαιτέρω ότι οι εξ επαγγέλματος τεχνικοί στους κλάδους επιμέτρησης, εκτίμησης γης και τοπογραφίας δικαιούνται να συνεχίσουν την εξάσκηση του επαγγέλματος τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 1994, όπως ακριβώς και πριν από τη 10η Δεκεμβρίου 1992, έστω και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1):

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης που κατέχουν οι δικαιούχοι δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου.

(1Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, πρόσωπο που υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας δικαιούται να προβαίνει σε εκτιμήσεις γης για τους σκοπούς των καθηκόντων του.

(1Β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή κάθε πολίτης κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένος χωρίς απαραίτητα να διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία και έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του και δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, το καθιστά ακατάλληλο, για να ασκεί το επάγγελμα στον κλάδο Επιμέτρησης ή στον κλάδο εκτίμησης γης ή στον κλάδο Τοπογραφίαςδικαιούται να πάρει άδεια από το Επιμελητήριο για να ασκεί επάγγελμα στον κλάδο επιμέτρησης ή στον κλάδο εκτίμησης γης ή στον κλάδο τοπογραφίας, αν το Επιμελητήριο πεισθεί ότι-

(α) Έχει τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7·

(β) έχει επαρκείς γνώσεις στον κλάδο επιμέτρησης ή στον κλάδο εκτίμησης γης ή στον κλάδο τοπογραφίας, ανάλογα με την περίπτωση·

(γ) κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ασκεί με καλή πίστη και προσωπικά στη Δημοκρατία επάγγελμα στον κλάδο επιμέτρησης ή στον κλάδο εκτίμησης γης ή στον κλάδο τοπογραφίας:

Νοείται ότι πρόσωπο που κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ασκεί με καλή πίστη και προσωπικά επάγγελμα στους ίδιους πιο πάνω κλάδους και εργάστηκε υπό υπεύθυνη καθ’ ύλην ιδιότητα στη δημόσια υπηρεσία ή σε άλλο νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου και τα κύρια του καθήκοντα υπάγονταν κατά περίπτωση, όταν βρισκόταν στην υπηρεσία, στους κλάδους επιμέτρησης ή εκτίμησης γης ή τοπογραφίας, αλλά κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου δε διατηρεί την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου ή του υπαλλήλου ημικρατικού οργανισμού έχει το ίδιο δικαίωμα που προβλέπεται στο εδάφιο (1Β) του παρόντος άρθρου· και

(δ) εργάστηκε, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (γ), σε οποιαδήποτε πριν από τη 10η Ιουνίου 1991 περίοδο, για τρία τουλάχιστο χρόνια, ανεξάρτητα από το αν αυτά ήταν ή όχι συνεχή.

(1Γ) Κάθε πρόσωπο το οποίο ικανοποιεί τις προϋποθέσεις χορήγησης προς αυτό άδειας άσκησης επαγγέλματος δυνάμει του εδαφίου (1Β), δικαιούται με αίτηση του που υποβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1993 να εγγραφεί σε ειδικό κατάλογο που θα τηρεί το Επιμελητήριο και θα χαρακτηρίζεται ως επιμετρητής εξ επαγγέλματος ή εκτιμητής γης εξ επαγγέλματος, ή τοπογράφος εξ επαγγέλματος ανάλογα με την περίπτωση. Ο ειδικός αυτός κατάλογος συμπληρώνεται το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 1994.

(1Δ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή κάθε πολίτης κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένος χωρίς απαραίτητα να διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία και έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του και δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, το καθιστά ακατάλληλο για να ασκεί το επάγγελμα του Τεχνικού Μηχανικού, του Εγγεγραμμένου Τεχνικού Μηχανικού ή του Μηχανικού Εφαρμογής, δικαιούται, έπειτα από αίτηση στο Επιμελητήριο και την καταβολή του καθορισμένου τέλους, να εγγραφεί σε ειδικό κατάλογο και να πάρει άδεια από το Επιμελητήριο, για να καταστεί -

(α) Τεχνικός Μηχανικός, εάν είναι καλού χαρακτήρα και κατέχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια όπως καθοριζόταν από το Επιμελητήριο και κατέχει δίπλωμα Τεχνικού Μηχανικού του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου στην ειδικότητα της Πολιτικής Μηχανικής ή δίπλωμα οποιασδήποτε άλλης σχολής ή ιδρύματος του ίδιου επιπέδου και στην ίδια ειδικότητα, αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο, και ικανοποιήσει το Επιμελητήριο ότι απέκτησε μονοετή τουλάχιστον πείρα σε οικοδομικά ή τεχνικά έργα·

(β) εγγεγραμμένος Τεχνικός Μηχανικός, εάν κατέχει τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο (α) προσόντα και ικανοποιήσει το Επιμελητήριο ότι απέκτησε τριετή τουλάχιστον επιπρόσθετη πείρα σε οικοδομικά ή τεχνικά έργα και πέτυχε στις καθοριζόμενες από τους Κανονισμούς, για τον σκοπό αυτόν, επαγγελματικές εξετάσεις·

(γ) Μηχανικός Εφαρμογής, εάν κατέχει τα προσόντα τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο (β) προσόντα και ικανοποιήσει το Επιμελητήριο ότι απέκτησε εννεαετή τουλάχιστον επιπρόσθετη πείρα σε οικοδομικά ή τεχνικά έργα και πέτυχε στις από τους Κανονισμούς καθοριζόμενες για το σκοπό αυτό επαγγελματικές εξετάσεις:

Νοείται ότι, για τους πολίτες κρατών μελών, περιλαμβανομένων των πολιτών της Δημοκρατίας, οι οποίοι απέκτησαν τα επαγγελματικά προσόντα τους είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί σε άλλο κράτος μέλος για να ασκούν εκεί το επάγγελμα και επιθυμούν τη μόνιμη μετακίνησή τους και παροχή των υπηρεσιών τους στη Δημοκρατία, θα γίνεται αποδεκτό πιστοποιητικό του κράτους μέλους προέλευσης το οποίο να πιστοποιεί την απαιτούμενη στην παράγραφο (α) πείρα, η οποία αποκτήθηκε στο κράτος μέλος προέλευσης και έχει αξιολογηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης.

(ΙΕ)(α) Κάθε πρόσωπο στο οποίο δίνεται άδεια δυνάμει των παραγράφων (Α), (Β) και (Γ), του εδαφίου (ΙΔ) θα εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο που θα τηρεί το Επιμελητήριο και θα χαρακτηρίζεται ως Τεχνικός Μηχανικός, Εγγεγραμμένος Τεχνικός Μηχανικός και Μηχανικός Εφαρμογής αν γράφτηκε με βάση τις παραγράφους (Α), (Β) και (Γ), αντίστοιχα.

(β) Κάθε πρόσωπο που κατέχει ήδη άδεια Τεχνικού Μηχανικού, Εγγεγραμμένου Τεχνικού Μηχανικού και Μηχανικού Εφαρμογής θα μπορεί να συνεχίσει την εξάσκηση του επαγγέλματος του.

(1ΣΤ)(α) Οι Καταλόγοι Αδειούχων Αρχιτεκτόνων εξ Επαγγέλματος, Αδειούχων Τεχνικών Οικοδομών και Αδειούχων Υπομηχανικών εξ Επαγγέλματος που καταρτίστηκαν με βάση τους περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμους θα συνεχίσουν να ισχύουν ως εάν να είχαν καταρτιστεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(β) Το Επιμελητήριο μπορεί να διατάσσει να διαγράφεται από τους καταλόγους που τηρούνται με βάση τα εδάφια (ΙΔ) και (ΙΣΤ)-

(α) Το όνομα οποιουδήποτε προσώπου που ζήτησε από το Συμβούλιο να διαγραφεί το όνομα του από τον κατάλογο·

(β) το όνομα κάθε προσώπου που πέθανε, καθώς επίσης και το όνομα ή άλλο στοιχείο που γράφτηκε στον κατάλογο εσφαλμένα ή ανακριβώς, και να προβαίνει στις εκάστοτε αναγκαίες τροποποιήσεις του καταλόγου.

(2) Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα που υπηρετούν στη δημόσια ή την εκπαιδευτική υπηρεσία της Δημοκρατίας.

(3) Η ετήσια άδεια λήγει την 31η Δεκεμβρίου του χρόνου μέσα στον οποίο εκδόθηκε και για την έκδοση της θα καταβάλλεται ποσό που θα ορίζει από καιρό σε καιρό το Γενικό Συμβούλιο.

(4) Κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) Ασκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης χωρίς να είναι εγγεγραμμένος δυνάμει του παρόντος Νόμου ή χωρίς να είναι δικαιούχος δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου·

(β) επαγγέλλεται με οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία, τίτλο τα οποία δίδουν την εντύπωση ότι είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(γ) ασκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής ενώ του επιβλήθηκε η ποινή της αναστολής δυνάμει του άρθρου 23(1)(γ),

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(5) Κανένας δε δικαιούται να εισπράξει οποιαδήποτε αμοιβή για υπηρεσίες που προσέφερε υπό την ιδιότητα του ως επιστήμονας μηχανικός, εκτός αν είναι εγγεγραμμένος δυνάμει του παρόντος Νόμου και δεν του επιβλήθηκε η δυνάμει του άρθρου 23(1)(γ) ποινή της αναστολής.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι εξ Επαγγέλματος Αρχιτέκτονες, οι Αδειούχοι Τεχνικοί Οικοδομών, οι Αδειούχοι Υπομηχανικοί εξ Επαγγέλματος, οι Τεχνικοί Μηχανικοί, οι Εγγεγραμμένοι Τεχνικοί Μηχανικοί και οι Μηχανικοί Εφαρμογής ευθύνονται με τον ίδιο τρόπο, υπόκεινται στις ίδιες κυρώσεις, και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως οι Εγγεγραμμένοι Αρχιτέκτονες ή οι Εγγεγραμμένοι Πολιτικοί Μηχανικοί:

Νοείται ότι-

(i) Πρόσωπα στα οποία παρασχέθηκε άδεια Αδειούχου Τεχνικού Οικοδομών, δυνάμει του εδαφίου (ΙΣΤ) του παρόντος άρθρου, δε δικαιούνται να αναλαμβάνουν, ούτε να εκτελούν εργασία προσήκουσα σε Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό, όταν η εργασία αυτή αφορά οικοδομή που έχει περισσότερους από δύο ορόφους, ή όγκο όπως αυτός καθορίζεται στους Κανονισμούς που έγιναν δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου ή σε οποιοδήποτε άλλο Κανονισμό που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό νόμο ή κανονισμό, που υπερβαίνει τα είκοσι πέντε χιλιάδες κυβικά πόδια·

(ii) πρόσωπα στα οποία παρασχέθηκε άδεια Αδειούχου Υπομηχανικού εξ Επαγγέλματος δυνάμει του εδαφίου (ΙΣΤ) του παρόντος άρθρου δε δικαιούνται να αναλαμβάνουν και να εκτελούν εργασία προσήκουσα σε Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό όταν η εργασία αυτή αφορά οικοδομή μεγαλύτερη από δύο ορόφους, ή όγκο όπως αυτός καθορίζεται στους Κανονισμούς που έγιναν δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ή σε οποιοδήποτε άλλο Κανονισμό που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς, ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό Νόμο ή Κανονισμό, που υπερβαίνει τα τριάντα πέντε χιλιάδες κυβικά πόδια·

(iii) πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκε άδεια σύμφωνα με τις παραγράφους (Α) ή (Β) του εδαφίου (ΙΔ) του παρόντος άρθρου δικαιούνται να αναλάβουν εργασία μόνο στον τομέα της εφαρμογής, όπως αυτή ειδικά καθορίζεται για κάθε κατηγορία με Κανονισμούς· και

(iv) πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκε άδεια σύμφωνα με την παράγραφο (Γ) του εδαφίου (ΙΔ) του παρόντος άρθρου δικαιούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε εργασία, μόνο στον τομέα της εφαρμογής.

(7) Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου κανένας δε δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα ή με οποιοδήποτε τρόπο να ενεργεί ως Αδειούχος Αρχιτέκτονας εξ Επαγγέλματος ή αδειούχος Τεχνικός Οικοδομών ή Αδειούχος Υπομηχανικός εξ Επαγγέλματος ή Τεχνικός Μηχανικός ή Εγγεγραμμένος Τεχνικός Μηχανικός ή Μηχανικός Εφαρμογών ή να χρησιμοποιεί αυτό τον τίτλο, εκτός αν-

(i) Είναι εγγεγραμμένος στον ειδικό κατάλογο που θα τηρεί το Επιμελητήριο· και

(ii) του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τον τύπο με τον οποίο θα καθορίσει το Επιμελητήριο, με την καταβολή των τελών που καθορίζει το Επιμελητήριο.

(8) Απαγορεύεται η χρήση από οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο άλλου τίτλου από του-

(i) “Αδειούχου Αρχιτέκτονα εξ Επαγγέλματος”, στην περίπτωση προσώπου στο οποίο παρασχέθηκε άδεια δυνάμει του εδαφίου (ΙΣΤ) του άρθρου 25.

(ii) “Αδειούχου Υπομηχανικού εξ Επαγγέλματος”, στην περίπτωση προσώπου στο οποίο παρασχέθηκε άδεια δυνάμει του εδαφίου (ΙΣΤ)·

(iii) “Tεχνικού Μηχανικού”, στην περίπτωση προσώπου στο οποίο παρασχέθηκε άδεια δυνάμει της παραγράφου (Α) του εδαφίου (ΙΔ)·

(iv) ”Εγγεγραμμένου Τεχνικού Μηχανικού”, στην περίπτωση προσώπου στο οποίο παρασχέθηκε άδεια δυνάμει της παραγράφου (Β) του εδαφίου (ΙΔ)· και

(v) “Μηχανικού Εφαρμογής”, στην περίπτωση προσώπου στο οποίο παρασχέθηκε άδεια δυνάμει της παραγράφου (Γ) του εδαφίου (ΙΔ).

(9) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη που αφορά πρόσωπα εγγεγραμμένα στον ειδικό κατάλογο είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται στις ποινές που προβλέπει το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου.

(10) Αν Αδειούχος Αρχιτέκτονας εξ Επαγγέλματος ή Αδειούχος Τεχνικός Οικοδομών ή Αδειούχος Υπομηχανικός εξ Επαγγέλματος ή Τεχνικός Μηχανικός ή Εγγεγραμμένος Τεχνικός Μηχανικός ή Μηχανικός Εφαρμογής καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο, κατά τη γνώμη του Επιμελητηρίου, ενέχει ηθική αισχρότητα ή αν το εν λόγω πρόσωπο είναι, κατά τη γνώμη του Επιμελητηρίου, ένοχο διαγωγής επονείδιστης, δόλιας ή ασυμβίβαστης προς το επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, τότε το Επιμελητήριο θα μπορεί να επιβάλει μια από τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 23.

(10Α) Απαγορεύεται η χρήση από οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο άλλου τίτλου από αυτό που αντιστοιχεί στο κλάδο μηχανικής που ασκεί.

(11) Το Επιμελητήριο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των προσώπων που εγγράφονται στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου.

ΜΕΡΟΣ VIIΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

25Α.-(1) Πολίτης κράτους μέλους δύναται να παρέχει υπηρεσίες σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης στη Δημοκρατία, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδεια άσκησης του επαγγέλματος από το Επιμελητήριο, νοουμένου ότι:

(α) ο πάροχος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στο κράτος αυτό∙

(β) έχει ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα στο κράτος μέλος εγκατάστασης, επί δύο τουλάχιστο έτη στο διάστημα των δέκα ετών που προηγούνται της παροχής υπηρεσιών, εφόσον το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο εν λόγω κράτος.  Η πιο πάνω προϋπόθεση της διετίας δεν απαιτείται, εφόσον είτε το επάγγελμα είτε η εκπαίδευση για το εν λόγω επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που ο πάροχος της υπηρεσίας μετακινείται στη Δημοκρατία προκειμένου να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης.

(3) Το Επιμελητήριο κρίνει κατά περίπτωση το προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα της παροχής υπηρεσιών και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διάρκεια, συχνότητα, περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.

(4) Πολίτης κράτους μέλους που παρέχει προσωρινά τις υπηρεσίες του με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκειται στις ισχύουσες από την κυπριακή νομοθεσία διατάξεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα, αλλά δεν υποχρεούται να εγγραφεί ή να συμμετέχει ως μέλος σε τοπικούς ή άλλους συλλόγους.

Απαλλαγές

25Β.-(1) Οι μηχανικοί που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 25Α και είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους μηχανικούς που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και οι οποίες αφορούν:

(α) την έκδοση ετήσιας άδειας από το Επιμελητήριο. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων που ισχύουν στη Δημοκρατία, το Επιμελητήριο απαιτεί προσωρινή εγγραφή που γίνεται αυτόματα στο αρχείο μηχανικών παρεχόντων υπηρεσίες, υπό τον όρο ότι η διαδικασία αυτή δεν καθυστερεί ούτε περιπλέκει με οποιοδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών και δεν συνεπάγονται περαιτέρω δαπάνες για τον πάροχο υπηρεσιών∙

(β) την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου δικαίου, ώστε να ρυθμίζονται με ασφαλιστικό φορέα οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ασκούνται προς όφελος των ασφαλισμένων.

(2) Ο πάροχος ενημερώνει το φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά την εν λόγω παροχή.

Προηγούμενη δήλωση σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου

25Γ.-(1) Ο πάροχος, κατά την πρώτη μετακίνησή του στη Δημοκρατία, πληροφορεί σχετικά το Επιμελητήριο με προηγούμενη γραπτή του δήλωση που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε ασφαλιστικές εγγυήσεις ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη.

(2)  Η δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ανανεώνεται ετησίως εάν ο πάροχος προτίθεται να παράσχει προσωρινά ή ευκαιριακά υπηρεσίες στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Ο πάροχος μπορεί να υποβάλλει τη δήλωση με οιοδήποτε μέσον.

(3)  Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής της κατάστασης την οποία πιστοποιούν τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), το Επιμελητήριο απαιτεί η δήλωση να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) απόδειξη ιθαγένειας του παρόχου·

(β) βεβαίωση ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος μέλος για την άσκηση της μηχανικής επιστήμης και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων τη στιγμή της χορήγησης της βεβαίωσης·

(γ) αποδεικτικά των επαγγελματικών του προσόντων.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), η παροχή υπηρεσίας πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους εγκατάστασης, εφόσον σε αυτό το κράτος μέλος υφίσταται νομοθετικά κατοχυρωμένος τίτλος. Ο εν λόγω τίτλος αναγράφεται στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση με τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται επαγγελματικός τίτλος στο κράτος μέλος εγκατάστασης, ο πάροχος αναφέρει τον τίτλο εκπαίδευσής του, στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εγκατάστασης.

(5)  Κατά την παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (4), στην περίπτωση των αρχιτεκτόνων, η παροχή υπηρεσιών γίνεται βάσει του επαγγελματικού τίτλου της Δημοκρατίας.

Διοικητική συνεργασία

25Δ.-(1) Το Επιμελητήριο ζητεί, για κάθε παροχή υπηρεσιών, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης, οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία που έχει σχέση με τη νομιμότητα της εγκατάστασης και την ορθή συμπεριφορά του παρόχου καθώς και με την απουσία πειθαρχικών ή ποινικών κυρώσεων επαγγελματικού χαρακτήρα.

(2) Το Επιμελητήριο εξασφαλίζει την ανταλλαγή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών ώστε να διεκπεραιώνονται κατάλληλα όλες οι καταγγελίες αποδέκτη υπηρεσίας κατά παρόχου υπηρεσίας και ενημερώνει σχετικά με την έκβαση της καταγγελίας τους αποδέκτες της υπηρεσίας.

ΜΕΡΟΣ VIIB ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Πληροφορίες προς τους αποδέκτες της υπηρεσίας

25Ε. Στις περιπτώσεις που η παροχή πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους εγκατάστασης ή βάσει του τίτλου εκπαίδευσης του παρόχου, πέραν των άλλων απαιτήσεων ενημέρωσης που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, το Επιμελητήριο δύναται να ζητήσει από τον πάροχο, κατά περίπτωση, να παράσχει στον αποδέκτη της υπηρεσίας τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) εάν ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό μητρώο ή σε άλλο ανάλογο δημόσιο μητρώο, το μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και τον αριθμό μητρώου του ή ισοδύναμα μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας που περιέχονται στο εν λόγω μητρώο·

(β) εάν η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης στο κράτος μέλος εγκατάστασης, τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτικής αρχής·

(γ) κάθε επαγγελματική ένωση ή ανάλογο φορέα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο πάροχος·

(δ) τον επαγγελματικό τίτλο ή, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος, τον τίτλο εκπαίδευσης του παρόχου και το κράτος μέλος στο οποίο χορηγήθηκε·

(ε) εάν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα που υπόκειται στην καταβολή ΦΠΑ, τον αριθμό φορολογικού μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 6 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου ∙

(στ) λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ασφαλιστική κάλυψη ή άλλα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη.

Χρήση τίτλου σπουδών

25ΣΤ.-(1) Αναγνωρίζεται στους υπηκόους των κρατών μελών, που ασκούν το επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης ή παρέχουν υπηρεσίες σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης με βάση τον παρόντα Νόμο, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το νόμιμο τίτλο σπουδών τους και τη σχετική σύντμηση του κράτους μέλους αυτού, ο οποίος συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο, όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή, που το έχει χορηγήσει.

(2)  Εάν ο τίτλος εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με τίτλο, ο οποίος στη Δημοκρατία απαιτεί συμπληρωματική ή διαφορετική εκπαίδευση, που δεν έχει αποκτηθεί από τον ενδιαφερόμενο, ο τύπος του τίτλου του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, που θα χρησιμοποιηθεί, καθορίζεται με σχετική πράξη της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής.

ΜΕΡΟΣ VΙΙΓ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Δικαίωμα προσφυγής

25ΣΤ. [Διαγράφηκε]
  • Ιστορικό Τροποποιήσεων
  • 61(I)/2009
ΜΕΡΟΣ VIII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κτήση περιουσίας

26. Το Επιμελητήριο μπορεί να αποκτά, κατέχει, διαχειρίζεται και διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία για τους σκοπούς άσκησης των εξουσιών του ή εκπλήρωσης των σκοπών του.

Σύναψη δανείων

27. Το Επιμελητήριο μπορεί για προώθηση των σκοπών του να συνάπτει δάνεια.

Συνδρομές και δικαιώματα

28. Το Επιμελητήριο έχει εξουσία να επιβάλλει και εισπράττει από τα μέλη του Επιμελητηρίου συνδρομές κι άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο.

Ταμείο

29.-(1) Το Επιμελητήριο έχει χωριστό Ταμείο στο οποίο κατατίθενται-

(α) Όλες οι συνδρομές και τα άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από τα μέλη του~

(β) το προϊόν κάθε δανείου που συνάπτει το Επιμελητήριο~

(γ) δωρεές και επιχορηγήσεις προς το Επιμελητήριο~

(δ) πρόσοδοι από τη διαχείριση της περιουσίας του~

(ε) κάθε άλλο ποσό το οποίο διατίθεται υπέρ του Επιμελητηρίου ή εισπράττεται από αυτό.

(2) Από το Ταμείο του Επιμελητηρίου καταβάλλονται-

(α) Οι μισθοί των μελών του προσωπικού~

(β) το τοκοχρεωλύσιο οποιουδήποτε δανείου που συνήψε το Επιμελητήριο~

(γ) κάθε άλλο ποσό που νόμιμα οφείλει το Επιμελητήριο.

Προϋπολογισμός

30.-(1) Το Γενικό Συμβούλιο καταρτίζει πριν την έναρξη κάθε οικονομικού έτους τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου, που θα καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Επιμελητηρίου και αποστέλλει τούτον στον Υπουργό για έγκριση.

(2) Το οικονομικό έτος του Επιμελητηρίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Έλεγχος διαχείρισης

31.-(1) Το Επιμελητήριο τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς για τις δραστηριότητες του.

(2) Οι λογαριασμοί του Επιμελητηρίου ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(3) Το Γενικό Συμβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ’ αυτή προς έγκριση.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κανονισμοί

32.-(1) Το Επιμελητήριο εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, Κανονισμούς, για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί μπορούν-

(α) Να καθορίζουν τη διαδικασία για την υποβολή αίτησης εγγραφής ή παροχής άδειας και τον τύπο των αιτήσεων και της άδειας·

(β) να καθορίζουν τέλη εγγραφής, τέλη υποβολής καταγγελίας εναντίον μέλους του Επιμελητηρίου και να προνοούν για ετήσια συνδρομή και άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις·

(γ) να ρυθμίζουν την αμοιβή για επαγγελματικές συμβουλές, υπηρεσίες και εργασίες που παρέχουν ή εκτελούν τα μέλη του Επιμελητηρίου·

(δ) να ρυθμίζουν την επαγγελματική δεοντολογία των μελών του Επιμελητηρίου και να καθορίζουν την έννοια της επονείδιστης, δόλιας ή ασυμβίβαστης προς το επάγγελμα διαγωγής·

(ε) να προνοούν για την ίδρυση και διαχείριση ταμείων συντάξεων, ταμείων προνοίας, ταμείων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και οποιοδήποτε άλλο ταμείο για τα μέλη του Επιμελητηρίου και τους εξαρτωμένους τους·

(στ) να καθορίζουν τη διενέργεια εξετάσεων επιβαλλόμενων ή επιτρεπόμενων από τον παρόντα Νόμο και την εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδίου που αφορά την άσκηση του επαγγέλματος σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης·

(ζ) να προνοούν για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Γενικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10·

(η) να ρυθμίζουν κάθε θέμα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματος σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης·

(θ) να ρυθμίζουν οποιαδήποτε από τα πιο πάνω θέματα, που αφορούν τους εξ’ Επαγγέλματος Τεχνικούς και τους Τεχνικούς Οικοδομών, περιλαμβανομένης της άσκησης πειθαρχικής εξουσίας και της θέσπισης κανόνων δεοντολογίας·

(i) να καθορίζουν κριτήρια για την αναγνώριση του πτυχίου, διπλώματος ή άλλου προσόντος που αναφέρεται στο άρθρο 7.

Διατάγματα

32Α. O Υπουργός δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί το Πρώτο Παράρτημα σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνωστοποιήσεις

32Β. Το Επιμελητήριο, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, γνωστοποιεί τα πτυχία, τα πιστοποιητικά και τους τίτλους σπουδών που αναγνωρίζονται με βάση το άρθρο 7, για σκοπούς εγγραφής σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης.

ΜΕΡΟΣ Χ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατάλογος μελών του Επιμελητηρίου

33.-(1) Μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός ετοιμάζει καταλόγους των προσώπων τα οποία κατά την κρίση του δικαιούνται να είναι μέλη του Επιμελητηρίου.

(2) Ο Υπουργός θα γνωστοποιήσει με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την ετοιμασία των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) καταλόγων και, με την ίδια δημοσίευση, θα ορίσει τον τόπο και τις ώρες που θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τους επιθεωρήσουν.

(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι έπρεπε να εγγραφεί στους καταλόγους δικαιούται, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), να υποβάλει αίτηση στον Υπουργό για την εγγραφή του στους καταλόγους.

(4) Κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι κακώς έχει εγγραφεί στους καταλόγους άλλο πρόσωπο δικαιούται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), να υποβάλει αίτηση στον Υπουργό για τη διαγραφή του εν λόγω προσώπου από τους καταλόγους.

(5) Ο Υπουργός αφού μελετήσει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) καταρτίζει, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των εν λόγω αιτήσεων, καταλόγους των μελών του Επιμελητηρίου.

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

34.-(1) Ο Υπουργός μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, διορίζει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου αποτελουμένη από εννέα πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση του δύνανται να είναι μέλη του Επιμελητηρίου.

(2) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει τους Προσωρινούς Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία του Επιμελητηρίου.

(3) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και οι Προσωρινοί Πρόεδρος, Α’ Αντιπρόεδρος, Β’ Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας του Επιμελητηρίου μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες που ο παρών Νόμος δίδει στο Γενικό Συμβούλιο, τη Διοικούσα Επιτροπή και στα αντίστοιχα όργανα του Επιμελητηρίου, πλην της εγγραφής μελών.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

35.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας-

(α) Να καταργήσει τις διατάξεις του περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμου~

(β) να μεταβιβάσει στο Επιμελητήριο τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Συμβουλίου που καθιδρύθηκε με το άρθρο 3 του περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμου (που στο εξής στο παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως “το Συμβούλιο”):

Νοείται ότι, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του παρόντος εδαφίου μπορεί να προνοεί για-

(i) Τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Συμβουλίου στο Επιμελητήριο~

(ii) την ανάληψη από το Επιμελητήριο των οικονομικών και άλλων υποχρεώσεων του Συμβουλίου~

(iii) την υποκατάσταση του Επιμελητηρίου ως διαδίκου σε δικαστικές υποθέσεις, αναθεωρητικής και πολιτικής δικαιοδοσίας, που εκκρεμούν ενώπιον Δικαστηρίου στις οποίες το Συμβούλιο είναι διάδικος~

(iv) το διορισμό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, οποιουδήποτε μόνιμου υπαλλήλου του Συμβουλίου σε οργανική θέση στο Επιμελητήριο, με όσο το δυνατό ανάλογα καθήκοντα με τα καθήκοντα της θέσης την οποία κατείχε στο Συμβούλιο, πάνω σε προσωπική κλίμακα, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου υπηρεσίας του στο Συμβούλιο για σκοπούς καθορισμού της βαθμίδας της μισθολογικής κλίμακας στην οποία θα τοποθετηθεί, δεδομένου ότι οι απολαβές που θα λαμβάνει δε θα είναι χαμηλότερες από εκείνες που λάμβανε στο Συμβούλιο και για την πρόσληψη πάνω σε έκτακτη βάση οποιουδήποτε υπαλλήλου ο οποίος υπηρετεί πάνω σε έκτακτη βάση στο Συμβούλιο, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου υπηρεσίας του στο Συμβούλιο για σκοπούς καθορισμού της αμοιβής του, δεδομένου ότι δε θα είναι χαμηλότερη από εκείνη που λάμβανε στο Συμβούλιο ή για καταβολή αποζημίωσης, οποιοδήποτε από τα δύο επιλέξει ο υπάλληλος~ και

(v) για την ολοκλήρωση της εκδίκασης από το Συμβούλιο οποιωνδήποτε πειθαρχικών υποθέσεων εκκρεμούν ενώπιον του, σε σχέση με τις οποίες είχε αρχίσει η ακροαματική διαδικασία και για την εκδίκαση τυχόν άλλων υποθέσεων που εκκρεμούν από το Επιμελητήριο.

(2) Με την κατάργηση του Συμβουλίου και τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του στο Επιμελητήριο τυχόν εγγεγραμμένοι αρχιτέκτονες, εγγεγραμμένοι πολιτικοί μηχανικοί και εγγεγραμμένοι μηχανικοί κατασκευών που δεν είναι ήδη μέλη του Επιμελητηρίου καθίστανται μέλη του Επιμελητηρίου.

(3) Όλοι οι Κανονισμοί και οι άλλες Διοικητικές Πράξεις που εκδόθηκαν με βάση τους περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμους θα εξακολουθήσουν, τηρουμένων των αναλογιών, να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν με Κανονισμούς και άλλες Διοικητικές Πράξεις που θα εκδοθούν με βάση τον παρόντα Νόμο.

(4) Όλα τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα με βάση τις διατάξεις των παραγράφων (1), (2) και (3) του Κανονισμού 53 των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών καθίστανται μέλη του Επιμελητηρίου.

(5) Οι αναφερόμενοι στα εδάφια (1), (2) και (3) ορισμοί έχουν την έννοια που τους δίνει ο περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμος.

Έναρξη ισχύος

36. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίηση του που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πατήστε εδώ για το ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[Άρθρο 7(3)(α),(4)(α),(5)(α), (β), (ε) και Άρθρο 7Α(4)]

Η αρχιτεκτονική πρέπει να είναι η κύρια συνιστώσα των σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου στην αρχιτεκτονική και οι οποίες σπουδές πρέπει να διατηρούν την ισορροπία μεταξύ των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής και να παρέχουν την εγγύηση της απόκτησης τουλάχιστον -

(α) ικανότητας σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών, που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις·

(β) προσήκουσας γνώσης της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής όπως και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και ανθρωπίνων επιστημών·

(γ) γνώσης των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης·

(δ) προσήκουσας γνώσης της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού·

(ε) της ικανότητας κατανόησης των σχέσεων, αφενός, ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου, ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, όπως και την ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες και την ανθρώπινη κλίμακα·

(στ) της ικανότητας κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα, μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα. οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες·

(ζ) της γνώσης των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης·

(η) της γνώσης των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού,  οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία  συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων·

(θ) προσήκουσας γνώσης των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, όπως επίσης και της γνώσης της λειτουργίας των κατασκευαστών, ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας·

(ι) τεχνικής ικανότητας, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς·

(ια) προσήκουσας γνώσης των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών, που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών, και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πατήστε εδώ για το ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 6Β και 6ΣΤ(3))

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

(1) Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται από τον αιτητή ιδιοχείρως και υποβάλλεται στο Επιμελητήριο είτε με συστημένη επιστολή είτε προσωπικώς, συνοδευόμενο από όλα τα πιστοποιητικά, τα έγγραφα, τα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία, όπως καθορίζονται στο έντυπο, μαζί με τα τέλη εγγραφής.

(2) Σε περίπτωση που η αίτηση για εγγραφή δεν εγκρίνεται από το Επιμελητήριο, το τέλος εγγραφής κατακρατείται από το Επιμελητήριο για τα έξοδα εξέτασης της αίτησης.

(3) Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποστέλλονται ή να παραδίδονται οι αιτήσεις είναι:

 

Κερβέρου 8,
1016 Λευκωσία.
Ταχ. Κιβ. 21826,
1513 Λευκωσία, Κύπρος.

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ:

1. Όνομα: ............................................

2. Διεύθυνση: ......................................................

3. Αρ. Εγγραφής Γραφείου Μελετών στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη

4. Κλάδος/Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης ..........................................................

5. Έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται:

(α) Πιστό αντίγραφο της αίτησης εγγραφής συνεταιρισμού (Έντυπο Ο.Ε.1. του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη).

(β) Πιστοποιητικό συστάσεως του συνεταιρισμού.

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙOY ΜΕΛΕΤΩΝ:

Δηλώστε για κάθε συνέταιρο του γραφείου μελετών τα κάτωθι:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

(Πρώτα το επίθετο και Κεφαλαία)

Αρ. Μητρώου

Επιμελητηρίου

Κλάδος
1.
2.
3.
4.
5.

Σε περίπτωση περισσοτέρων των πέντε συνεταίρων χρησιμοποιείστε ξεχωριστό χαρτί που θα συνάψετε με την αίτηση σας και θα φέρει τη μονογραφή όλων των συνεταίρων.

Λογότυπο και Επιγραφή Γραφείου Μελετών.

Δηλώνω/ουμε ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται σ' αυτό το έντυπο είναι ορθές και ότι η αίτηση έχει συμπληρωθεί από εμέ/ας. Αντιλαμβάνομαι/μαστε ότι οιαδήποτε εσκεμμένη ανακρίβεια με/μας καθιστά υποκείμενο/νους σε ποινή που προβλέπεται από το Νόμο.

Υπογραφές συνεταίρων:

Όνομα:.................................   Υπογραφή:.........................

Όνομα:.................................   Υπογραφή:.........................

Όνομα:.................................   Υπογραφή:..........................

Όνομα:.................................   Υπογραφή:..........................

Όνομα:.................................   Υπογραφή:...........................

 

Ημερομηνία:..............................

 

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

Η Επιτροπή Εγγραφής Μελών Επιμελητηρίου εισηγείται την Έγκριση/Απόρριψη της Αίτησης για παραχώρηση αριθμού μητρώου γραφείου μελετών.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία.

 

Πρόεδρος Επιτροπής:...................................  Ημερομηνία:...................................

Να συμπληρωθεί από το Επιμελητήριο

Ημερομηνία λήψεως.......................................  Αύξων αριθμός καταχωρήσεως................................

Αριθμός Αποδείξεως:........................................

Εξετάστηκε από το Επιμελητήριο την................................   Ημερομηνία:..........................

Αριθμός Γραφείου Μελετών:.....................................    Εγκρίνεται/Δεν εγκρίνεται....................................

 

(α) Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου.............................................

(β) Πρόεδρος Επιμελητηρίου.....................................................

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 6 ΣΤ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

 

Αριθμός Μητρώου................................................................................................................

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο/Η.................................................................................

ΑΠΟ..................................................................        ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ...........................................................................................................................

 

Λευκωσία,.............................   2006.

...................................

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Σφραγίδα)

ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[Άρθρο 6Γ (2) και 6Η (1)]

 

ΤΕΛΗ

Α. Τέλος εγγραφής                                                                       £ 50,00

Β. Τέλος ετήσιας συνδρομής                                                          £100,00

Γ. Τέλος έκδοσης αντίγραφου πιστοποιητικού εγγραφής                    £ 5,00

Δ. Τέλος έκδοσης/ανανέωσης πιστοποιητικού εγγραφής                     £ 5,00

ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 6Ε και 6ΣΤ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


(1) Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται από τον αιτητή ιδιοχείρως και υποβάλλεται στο Επιμελητήριο είτε με συστημένη επιστολή είτε προσωπικώς συνοδευόμενο από όλα τα πιστοποιητικά, τα έγγραφα, τα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία, όπως καθορίζονται στο έντυπο, μαζί με τα τέλη εγγραφής.

(2)  Σε περίπτωση που η αίτηση για εγγραφή δεν εγκριθεί από το Επιμελητήριο, το τέλος εγγραφής κατακρατείται από το Επιμελητήριο για τα έξοδα εξέτασης της αίτησης.

(3) Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποστέλλονται ή να παραδίδονται οι αιτήσεις είναι:

Κερβέρου 8         
1016 Λευκωσία          
Ταχ. Κιβ. 21826         
1513 Λευκωσία, Κύπρος

 

Β.    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:

1.      Όνομα: ……………………………………………………………………………………………

2.      Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………….

3.      Αρ. Εγγραφής Εταιρείας Μελετών στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ……………………….

4.      Κλάδος/Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης …………………………………………………………………..

5.      Έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται:

(α)     Πιστό αντίγραφο της αίτησης εγγραφής συνεταιρισμού.

(β)     Πιστοποιητικό συστάσεως του συνεταιρισμού ή Εταιρείας.

(γ)     Πιστοποιητικό μετόχων της  Εταιρείας.

(δ)     Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου γραφείου.

(ε)     Πιστοποιητικό Διοικητικών Συμβούλων.

 

Γ.    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:

Δηλώστε για κάθε μέλος της Εταιρείας Μελετών τα κάτωθι:

Α/Α Ονοματεπώνυμο
(Πρώτο το επίθετο και Κεφαλαία)
Αρ. Μητρώου Επιμελητηρίου Κλάδος
1.
2.
3.
4.
5.

Σε περίπτωση περισσοτέρων των πέντε μελών χρησιμοποιείστε ξεχωριστό χαρτί που να συνάψετε με την αίτηση σας και θα φέρει τη μονογραφή όλων των συνεταίρων.

 

Λογότυπο 
Επιγραφή Γραφείου      
Μελετών

 

Δηλώνω/νουμε ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται σ’ αυτό το έντυπο είναι ορθές και ότι η αίτηση έχει συμπληρωθεί από εμέ/ας.  Αντιλαμβάνομαι/μαστε ότι οιαδήποτε εσκεμμένη ανακρίβεια με/μας καθιστά υποκείμενο/νους σε ποινή που προβλέπεται από το Νόμο.

 

Υπογραφές συνεταίρων:

Όνομα:............................... Υπογραφή:.....................................
Όνομα:............................... Υπογραφή:.....................................
Όνομα:............................... Υπογραφή:.....................................
Όνομα:............................... Υπογραφή:.....................................
Όνομα:............................... Υπογραφή:.....................................

Ημερομηνία : ……………………………………….

 

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ


Η Επιτροπή Εγγραφής Μελών Επιμελητηρίου εισηγείται την Έγκριση/Απόρριψη για παραχώρηση αριθμού Μητρώου Εταιρειών Μελετών.


Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία.

Πρόεδρος Επιτροπής: ……………………………….  Ημερομηνία: ……………………………………….

________________________________________________________________________

Να συμπληρωθεί από το Επιμελητήριο

Ημερομηνία λήψεως ……………………………………           Αύξων αριθμός καταχωρήσεως .…………

Αριθμός Αποδείξεως: ………………………………….

Εξετάστηκε από το Επιμελητήριο την …………         Ημερομηνία: ……………………………………………

Αριθμός Εταιρειών Μελετών: ………………………          Εγκρίνεται/Δεν εγκρίνεται ………………………

(α) Γενικός Γραμματέα Επιμελητηρίου ………………………………………

(β) Πρόεδρος Επιμελητηρίου ………………………………………….

ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 6ΣΤ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Αριθμός Μητρώου ………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο/Η …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΑΠΟ ………………………… ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

 

Λευκωσία …………………………………. (Ημερ.)

………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Σφραγίδα)

ΕΝΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 6Ε, 6ΣΤ και 6Η)

ΤΕΛΗ

 

Α. Τέλος εγγραφής €100,00
Β. Τέλος ετήσιας συνδρομής €100,00
Γ. Τέλος έκδοσης αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής €10,00
Δ. Τέλος έκδοσης/ανανέωσης πιστοποιητικού εγγραφής €10,00


Σημείωση
8 του Ν.221(I)/2002Έναρξη ισχύος του Ν.221(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.221(I)/2002] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
5 του Ν.151(I)/2003Έναρξη της Ισχύος του Ν.151(I)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.151(I)/2003] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
5 του Ν. 67(Ι)/2023Έναρξη της ισχύος του Ν. 67(Ι)/2023

5. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 67(Ι)/2023] τίθεται σε ισχύ την 1ην Ιανουαρίου 2024.