Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών

6Β.-(1) Η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου εξετάζει τις σχετικές αιτήσεις και αποδέχεται την εγγραφή μιας εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, η οποία δύναται να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης, εάν η εταιρεία αυτή πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η εταιρεία είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη, δεόντως εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών Νόμου, της οποίας το πενήντα ένα επί τοις εκατόν (51%) τουλάχιστον των συνεταίρων, καθώς και το πενήντα ένα επί τοις εκατόν (51%) τουλάχιστον του κεφαλαίου που τυχόν αυτοί κατέχουν είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης,  ή

(β) είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές δεόντως εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, της οποίας το πενήντα ένα επί τοις εκατόν (51%) τουλάχιστον των μετόχων και των μετοχών που αυτοί κατέχουν είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, η εγγραφή, από τον Έφορο Εταιρειών, οποιασδήποτε εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ως Εταιρείας Μελετών, τελεί υπό την αίρεση ότι γίνεται δεκτό από τη Διοικούσα Επιτροπή ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να ασκεί επιχειρηματική και/ή επαγγελματική δραστηριότητα σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης:

Νοείται ότι, η καταχώρηση, από τον Έφορο Εταιρειών, οποιασδήποτε απόκτησης ή μεταβίβασης μετοχών ή συμφερόντων σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που έχει εγγραφεί ως Εταιρεία Μελετών, τελεί υπό την αίρεση ότι η Διοικούσα Επιτροπή ικανοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

(3)  Εταιρεία Μελετών, που εγγράφεται ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, καταχωρείται με το αρκτικόλεξο "Ε.Π.Ε." (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) ή με το αρκτικόλεξο "L.L.C." (Limited Liability Company), αντί της συντομογραφίας "Λίμιτεδ".

(4)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η Διοικούσα Επιτροπή αποδέχεται την εγγραφή εταιρείας, ως Εταιρείας Μελετών, όταν η επωνυμία της εταιρείας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε ανακριβή, αναληθή ή παραπλανητική εικόνα σε σχέση με τις εργασίες και τις  δραστηριότητές ή όταν:

(α) Το όνομα αυτής συνίσταται από το όνομα ή τα ονόματα ενός ή περισσοτέρων μελών που ασκούν το επάγγελμα,

(β) το όνομα αυτής συνίσταται από το όνομα μέλους ή τα ονόματα μελών που στο παρελθόν άσκησαν στην Δημοκρατία το επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, ως συνέταιρος ή συνέταιροι σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία που υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου∙  ή

(γ) το όνομα της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι το όνομα ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας που υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(5) Για να εγγραφεί εταιρεία ως Εταιρεία Μελετών απαιτείται να έχει και να διατηρεί σε ισχύ ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης, που να ικανοποιεί τους όρους που καθορίζει με απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή.

(6) Σε περίπτωση εταιρείας, της οποίας οι μέτοχοι και οι διοικητικοί σύμβουλοι είναι μέλη σε πέραν του ενός κλάδου, η εγγραφή γίνεται αποδεκτή νοουμένου ότι-

(α) σε περίπτωση εγγραφής σε δύο κλάδους κατέχονται  τουλάχιστον τριάντα επί τοις εκατόν (30%) των μετοχών ανά κλάδο·

(β) σε περίπτωση εγγραφής σε τρεις ή τέσσερεις κλάδους κατέχονται τουλάχιστον είκοσι επί τοις εκατόν (20%) των μετοχών ανά κλάδο· και

(γ) σε περίπτωση εγγραφής σε πέντε και άνω κλάδων κατέχονται τουλάχιστον δέκα επί τοις εκατόν (10%) των μετοχών ανά κλάδο:

Νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση εταιρείας της οποίας οι μέτοχοι είναι μέλη σε πέραν του ενός κλάδου, ποσοστό πενήντα ένα επί τοις εκατόν (51%) τουλάχιστον του συνόλου των μετόχων και των μετοχών που αυτοί κατέχουν είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

(7) Πρόσωπα τα όποια δεν είναι μέλη, αλλά κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, περιλαμβανομένων και των προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι πιστοποιητικών ικανότητας ανώτερου τεχνικού ηλεκτρολογίας, κέκτηνται τα ίδια δικαιώματα όπως και τα μέλη, όσο αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία Εταιρείας Μελετών:

Νοείται ότι, πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης και κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε άλλο κράτος μέλος ή ασκεί το επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο δεν απαιτείται εγγραφή ή έκδοση ετήσιας άδειας, αλλά τεκμηριώνει την άσκηση του επαγγέλματος με την προσκόμιση βεβαίωσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή άλλων σχετικών προς τούτου στοιχείων, δύναται να καταστεί μέτοχος σε Εταιρεία Μελετών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο  Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος από το Επιμελητήριο.

(8) Δεν δύναται να εγγραφεί ως Εταιρεία Μελετών εταιρεία στης οποίας στο μετοχικό κεφάλαιο ή στο διοικητικό της συμβούλιο μετέχει πρόσωπο το οποίο είναι τεχνικός διευθυντής ή μέτοχος ή υπάλληλος εργοληπτικής εταιρείας ή εταιρείας ανάπτυξης γης:

Νοείται ότι, εταιρεία εγγεγραμμένη σε άλλο κράτος μέλος, με την προσκόμιση του πιστοποιητικού εγγραφής της και της άδειας άσκησης επαγγέλματος σ’ αυτό το κράτος μέλος, ή εταιρεία, η οποία ασκεί το επάγγελμα σε κράτος μέλος στο οποίο δεν απαιτείται εγγραφή ή έκδοση ετήσιας άδειας, αλλά τεκμηριώνει την άσκηση του επαγγέλματος με την προσκόμιση βεβαίωσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή άλλων σχετικών προς τούτο στοιχείων, δύναται να καταστεί μέτοχος σε Εταιρεία Μελετών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του Επιμελητηρίου και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος από το Επιμελητήριο.