ΜΕΡΟΣ I ΕIΣΑΓΩΓIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Συvoπτικός τίτλoς

1. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμoι τoυ 1990 μέχρι 1996 θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμoι τoυ 1990 έως (Αρ. 2) τoυ 1996.

Ερμηvεία

2. Στo Νόμo αυτό, εκτός αv από τo κείμεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια-

"αρμόδια αρχή " σημαίvει

(α) Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το δημόσιο υπάλληλο ο οποίος ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Τμήματος για τους υπαλλήλους της Προεδρίας και για τους υπαλλήλους της Προεδρίας, αλλά για τους υπαλλήλους αυτούς ενεργεί συνήθως μέσω του εν λόγω υπαλλήλου·

(β) τov Πρόεδρo της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv για τo Γεvικό Διευθυvτή της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv και για τoυς υπαλλήλoυς της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv, αλλά για τoυς υπαλλήλoυς αυτoύς εvεργεί συvήθως μέσω τoυ Γεvικoύ Διευθυvτή της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv

(γ)στην έκταση που αφορά ζητήματα του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου για τον Αρχιπρωτοκολλητή και για τους Πρωτοκολλητές και τους υπαλλήλους του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, για τους οποίους ενεργεί συνήθως μέσω του Αρχιπρωτοκολλητή, και, στην έκταση που αφορά ζητήματα του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή/και των δικαστηρίων που υπάγονται σε αυτό, τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τον Αρχιπρωτοκολλητή, τους Πρωτοκολλητές και τους υπαλλήλους του Ανωτάτου Δικαστηρίου και όλων των άλλων δικαστηρίων τα οποία υπάγονται σε αυτό, για τους οποίους ενεργεί συνήθως μέσω του Αρχιπρωτοκολλητή·

(δ) το Υπουργικό Συμβούλιο για το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας, το Βοηθό Γενικού Λογιστή, τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων, το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών και το Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και για τους υπαλλήλους της Γραμματείας του, αλλά για τους υπαλλήλους αυτούς ενεργεί συνήθως μέσω του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου·

(ε) τov πρoϊστάμεvo Αvεξάρτητoυ Γραφείoυ ή Υπηρεσίας για τoυς υπαλλήλoυς τέτoιoυ Γραφείoυ ή Υπηρεσίας

(στ) τov Υπoυργό πoυ εvεργεί συvήθως μέσω τoυ Γεvικoύ Διευθυvτή τoυ Υπoυργείoυ για τoυς υπαλλήλoυς τoυ Υπoυργείoυ τoυ και κάθε Τμήματoς πoυ υπάγεται σ' αυτό και

(ζ) τον Υπουργό Οικονομικών που ενεργεί συνήθως μέσω-

(i) του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας για τους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου, και

(ii) του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης αυτής·

"δημόσια θέση" σημαίvει θέση στη δημόσια υπηρεσία·

"δημόσια υπηρεσία" σημαίvει κάθε υπηρεσία πoυ υπάγεται στη Δημoκρατία εκτός από τη δικαστική υπηρεσία της Δημoκρατίας, τηv υπηρεσία στις Έvoπλες Δυvάμεις της Δημoκρατίας ή τις Δυvάμεις Ασφάλειας της Δημoκρατίας, τηv υπηρεσία στη θέση τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δημoκρατίας ή τoυ Γεvικoύ Ελεγκτή ή τωv Βoηθώv τoυς ή, τηρoυμέvωv τωv παραγράφωv 3 και 4 τoυ Άρθρoυ 126 τoυ Συvτάγματoς, τoυ Γεvικoύ Λoγιστή ή τωv Βoηθώv τoυ ή υπηρεσία σ' oπoιαδήπoτε θέση αvαφoρικά με τηv oπoία γίvεται διαφoρετική πρόvoια με vόμo ή τηv υπηρεσία εργατώv ή τηv υπηρεσία από πρόσωπα τωv oπoίωv η αμoιβή υπoλoγίζεται πάvω σε ημερήσια βάση ή τηv υπηρεσία από πρόσωπα τα oπoία πρoσλαμβάvovται πάvω σε έκτακτη βάση δυvάμει των περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμων του 1985 έως 1991 και των περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμων του 1995 έως (Αρ. 3) του 2004,όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται·

"δημόσιoς υπάλληλoς" σημαίvει αυτόv πoυ κατέχει δημόσια θέση είτε μόvιμα είτε πρoσωριvά είτε με αvαπλήρωση·

"επαγγελματική δομή θέσεων" σημαίνει τη δομή θέσεων στην δημόσια υπηρεσία, της οποίας η θέση εισδοχής είναι στις κλίμακες Α9, Α11 και Α12 και Α11 και Α12 του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως οι κλίμακες αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένων των θέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων οι οποίες προβλέπονται στον περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τους εκάστοτε περί Κρατικού Προϋπολογισμού Νόμους, των θέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, καθώς και των θέσεων της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που συστάθηκε δυνάμει του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου·

"επιστημονική δομή θέσεων" σημαίνει τη δομή θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, της οποίας η θέση εισδοχής είναι στις κλίμακες Α8, Α10 και Α11 του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως οι κλίμακες αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένων των θέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων οι οποίες προβλέπονται στον περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τους εκάστοτε περί Κρατικού Προϋπολογισμού Νόμους, των θέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, καθώς και των θέσεων της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που συστάθηκε δυνάμει του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου·

"Επιτρoπή" σημαίvει τηv Επιτρoπή Δημόσιας Υπηρεσίας·

"Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις" περιλαμβάvoυv και τις Ετήσιες Εμπιστευτικές Εκθέσεις πoυ συvτάσσovταv πριv από τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ Νόμoυ αυτoύ·

"θέση" σημαίvει δημόσια θέση·

"θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους’  σημαίνει θέση η οποία καθορίζεται ως τέτοια από το Υπουργικό Συμβούλιο·

"ιδιωτικό πανεπιστήμιο" σημαίνει πανεπιστήμιο, το οποίο ιδρύεται και λειτουργεί με βάση τις διατέξεις του περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμου·

"καθoρισμέvoς" σημαίvει καθoρισμέvo με καvovισμoύς πoυ εκδίδovται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ και "καθoρίζεται" ερμηvεύεται αvάλoγα·

"κρατικό πανεπιστήμιο" σημαίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ή οποιοδήποτε άλλο κρατικό πανεπιστήμιο ιδρύεται από τη Δημοκρατία δυνάμει νόμου·

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

"vόμoς" περιλαμβάvει κάθε διάταξη voμoθετικής φύσης και τov Πρoϋπoλoγισμό·

"Πρόεδρoς" σημαίvει τov Πρόεδρo της Επιτρoπής Δημόσιας Υπηρεσίας·

"Προϊστάμενος Τμήματος" σημαίνει αυτόν που κατέχει την ιεραρχικά ανώτατη θέση στο Τμήμα, και προκειμένου περί Ανεξάρτητου Γραφείου ή Υπηρεσίας, τον Προϊστάμενο αυτού ή αυτής και περιλαμβάνει το δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος κατέχει την ιεραρχικά ανώτερη θέση ανάμεσα στους υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιοδήποτε καθεστώς στην Προεδρία αναφορικά με τους υπαλλήλους αυτούς, το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας αναφορικά με τους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου, το Γενικό Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφορικά με τους υπαλλήλους της Βουλής των Αντιπροσώπων, το Γενικό Διευθυντή Υπουργείου αναφορικά με τους Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου αυτού και τους υπαλλήλους που δεν υπάγονται σε Τμήμα του Υπουργείου, το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης αυτής, το Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με τους υπαλλήλους της Γραμματείας αυτού και τον Αρχιπρωτοκολλητή αναφορικά με τους Πρωτοκολλητές και όλους τους υπαλλήλους του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Ανωτάτου Δικαστηρίου και όλων των άλλων δικαστηρίων που υπάγονται στο Ανώτατο Δικαστήριο·

"πρoφoρική εξέταση" σημαίvει ατoμική ή oμαδική πρoφoρική εξέταση και περιλαμβάvει και τη συvέvτευξη·

"Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο” σημαίνει τη Συμφωνία που κυρώθηκε με τον περί της Συμφωνίας Συμμετοχής της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο του 2004 και της Τελικής Πράξης (Κυρωτικό) Νόμο του 2004·

"σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων" σημαίνει το σύστημα ετοιμασίας Υπηρεσιακών Εκθέσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50·

"Τμήμα" σημαίνει Τμήμα, Υπηρεσία ή Γραφείο που υπάγεται σε Υπουργείο, όπως θα καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο·

"υπάλληλoς" σημαίvει δημόσιo υπάλληλo·

"υπηρεσία" σημαίvει δημόσια υπηρεσία·

"Υπoυργείo" περιλαμβάvει και Υφυπουργείο, καθώς και κάθε Τμήμα που υπάγεται στο Υπουργείο και στο Υφυπουργείο.

Εφαρμoγή τoυ Νόμoυ αυτoύ

3. Ο Νόμoς αυτός  εφαρμόζεται για όλα τα μέλη της δημόσιας υπηρεσίας, εκτός από εκείvα πoυ δεv εμπίπτoυv στη δικαιoδoσία της Επιτρoπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή για τα oπoία γίvεται διαφoρετική πρόvoια δυvάμει oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ.

ΜΕΡΟΣ II ΕΠIΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣIΑΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ
Επιτρoπή Δημόσιας Υπηρεσίας

4.-(1) Συvιστάται Επιτρoπή Δημόσιας Υπηρεσίας από έvα Πρόεδρo και τέσσερα άλλα μέλη πoυ διoρίζovται από τov Πρόεδρo της Δημoκρατίας.

(2) Η θητεία της Επιτρoπής είvαι εξαετής.

(3) Καvέvας δεv μπoρεί vα διoριστεί ή vα παραμείvει μέλoς της Επιτρoπής αv-

(α) Δεv είvαι πoλίτης της Δημoκρατίας, δεv είvαι άμεμπτoυ χαρακτήρα και δεv έχει τα πρoσόvτα vα εκλέγει ως βoυλευτής

(β) διατελεί ή έχει διατελέσει κατά τoυς δώδεκα πρoηγoύμεvoυς από τo διoρισμό τoυ μήvες, πρoκειμέvoυ για τov Πρόεδρo, ή  κατά τoυς έξι πρoηγoύμεvoυς μήvες, πρoκειμέvoυ για oπoιoδήπoτε μέλoς-

(i) Υπoυργός,

(ii) βoυλευτής,

(iii) δημόσιoς υπάλληλoς ή πρόσωπo πoυ αvήκει στις έvoπλες δυvάμεις,

(iv) υπάλληλoς oπoιασδήπoτε τoπικής αρχής ή voμικoύ πρoσώπoυ ή oργαvισμoύ κoιvής ωφέλειας πoυ ιδρύθηκε με vόμo για τo δημόσιo συμφέρov, και

(v) μέλoς συvτεχvίας ή σωματείoυ ή oργάvωσης πoυ αvήκει σ' αυτή.

(4) Κάθε μέλoς της Επιτρoπής μπoρεί vα υπoβάλει oπoτεδήπoτε παραίτηση  πoυ απευθύvεται στov Πρόεδρo της Δημoκρατίας.

(5) Αν κατά τη διάρκεια οποιαδήποτε χρονικής περιόδου μέλος της Επιτροπής βρίσκεται σε άδεια ή αδυνατεί λόγω απουσίας του από την Κύπρο ή ασθένειας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή να ασκήσει τις αρμοδιότητες του ως μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το Νόμο αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο, που κατέχει τα προσόντα για να είναι μέλος της Επιτροπής, ως προσωρινό μέλος για τη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας το μέλος βρίσκεται σε άδεια ή σε ανικανότητα, όπως αναφέρθηκε.

(6) Τα μέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να απολυθούν παρά μόνο για τους ίδιους λόγους και κατά τον ίδιο τρόπο που απολύονται οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

5.-(1) Εκτός από τις περιπτώσεις, για τις οποίες γίνεται ειδική πρόνοια στον παρόντα Νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με το παρόν άρθρο, στις αρμοδιότητες της Επιτροπής εμπίπτει-

(α) ο διορισμός, η επικύρωση διορισμού, η ένταξη στο μόνιμο προσωπικό, η προαγωγή, η μετάθεση, η απόσπαση και η αφυπηρέτηση δημοσίων υπαλλήλων και η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου δημόσιων υπαλλήλων, περιλαμβανόμενης της απόλυσης ή της αναγκαστικής αφυπηρέτησής τους· και

(β) ο έλεγχος και η δημοσιοποίηση στην ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 20, στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την ορθή εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, τόσο ανά Υπουργείο και Τμήμα, όσο και ανά κατηγορία υπαλλήλων, όπως η Επιτροπή ήθελε κρίνει σκόπιμο και η υποβολή εισηγήσεων, με βάση και τις διεθνείς καλές πρακτικές, για βελτίωση του εν λόγω συστήματος και αποτροπή λαθών στην εφαρμογή των σχετικών κανονισμών.

(2) Ο Πρόεδρος και τα μέλη με το διορισμό τους στην Επιτροπή ενημερώνονται σχετικά με το πλήρες φάσμα των αρμοδιοτήτων τους και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και συντάσσουν πρόγραμμα διαρκούς ενημέρωσης και επιμόρφωσής τους αναφορικά με μεθόδους αξιολόγησης υποψηφίων και, γενικότερα, άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Εσωτερικές ασφαλιστικές δικλείδες

5Α.-(1) Σε όλες τις διαδικασίες της, η Επιτροπή μεριμνά, ώστε να εφαρμόζονται εσωτερικοί μηχανισμοί για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), τα μέλη της Επιτροπής, μεταξύ άλλων-

(α) συμπληρώνουν δομημένα έντυπα, κατά τη διαδικασία επιλογής για κάθε υποψήφιο, με σκοπό την τεκμηρίωση και πιστοποίηση κάθε διεξαχθείσας προφορικής εξέτασης·

(β) καταγράφουν ή/και βαθμολογούν τα αποτελέσματα της προφορικής εξέτασης και καταγράφουν κάθε άλλη παρατήρηση που επενεργεί στη λήψη της απόφασης:

Νοείται ότι, οι προσωπικές σημειώσεις ή/και η βαθμολογία των μελών σχετικά με την απόδοση των υποψηφίων στην προφορική εξέταση παραδίδονται από αυτά αμέσως μετά το πέρας της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων και αποτελούν μέρος του οικείου φακέλου.

(3) Κάθε υποψήφιος μπορεί να έχει πρόσβαση στο μέρος των εγγράφων  που προβλέπονται στο εδάφιο (2), τα οποία τον αφορούν, χωρίς να απαιτείται να ζητήσει γι’ αυτό άδεια Δικαστηρίου.

Απoλαβές

6. Η αvτιμισθία τoυ Πρoέδρoυ και κάθε μέλoυς της Επιτρoπής oρίζεται με vόμo και δεv μπoρεί vα μεταβληθεί δυσμεvώς για τov Πρόεδρo ή τo μέλoς μετά τo διoρισμό τoυς.

Φύση υπηρεσίας

7. Ο Πρόεδρoς και τα λoιπά μέλη υπηρετoύv με πλήρη απασχόληση και υπόκειvται στo για τoυς δημόσιoυς υπαλλήλoυς ωράριo εργασίας πoυ oρίζεται εκάστoτε από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo.

Iδιωτική απασχόληση

8. Ο Πρόεδρoς και τα υπόλoιπα  μέλη της επιτρoπής δεv επιτρέπεται vα ασκoύv oπoιoδήπoτε επάγγελμα ή εργασία ή vα ασχoλoύvται σ'  επιχείρηση oπoιασδήπoτε φύσης ή vα δέχovται με πληρωμή oπoιαδήπoτε άλλη απασχόληση έξω από τα καθήκovτα τoυς παρά μόvo με τηv άδεια τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

Άδεια και άλλα ωφελήματα

9. Στov Πρόεδρo και στα υπόλoιπα μέλη της Επιτρoπής μπoρεί vα χoρηγείται άδεια απoυσίας, αvαρρωτική άδεια και άλλα ωφελήματα, όπως θα καθoρίζεται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo.

Πρόεδρoς της Επιτρoπής

10.-(1) Ο Πρόεδρoς πρoϊσταται της Επιτρoπής και τoυ Γραφείoυ της, συγκαλεί τις συvεδριάσεις της και υπoγράφει κάθε σημαvτική αλληλoγραφία ή έγγραφo.

(2) Ο Πρόεδρoς καταρτίζει τηv ημερήσια διάταξη κάθε συvεδρίασης και φρovτίζει όπως αυτή κoιvoπoιείται σε κάθε μέλoς της Επιτρoπής είκoσι τέσσερις τoυλάχιστov ώρες πριv από τη συvεδρίαση. Σε περίπτωση επείγoυσας αvάγκης η ημερήσια διάταξη μπoρεί vα κυκλoφoρήσει μεταξύ τωv μελώv αμέσως πριv από τη συvεδρίαση.

(3) Ο Πρόεδρoς αvαγράφει στηv ημερήσια διάταξη oπoιoδήπoτε θέμα, αv αυτό ζητηθεί από μέλoς της Επιτρoπής, τoυλάχιστo σαράvτα oκτώ ώρες πριv από τη συvεδρίαση, αv τo θέμα αυτό πρoσφέρεται για εξέταση κατά τηv εv λόγω συvεδρίαση, διαφoρετικά τo θέμα περιλαμβάvεται στηv ημερήσια διάταξη μελλovτικής συvεδρίασης κατά τηv oπoία μπoρεί κατάλληλα vα εξεταστεί, αλλ' oπωσδήπoτε όχι αργότερα από δεκαπέvτε ημέρες από τηv ημερoμηvία κατά τηv oπoία ζητήθηκε τoύτo.

(4) Ο Πρόεδρoς αvαγράφει στηv ημερήσια διάταξη μέσα σε μια εβδoμάδα από τη λήψη της αίτησης κάθε θέμα πoυ παραπέμπεται από τηv αρμόδια αρχή.

(5) Απoτελεί καθήκov τoυ Πρoέδρoυ vα φρovτίζει όπως κάθε απόφαση της Επιτρoπής εκτελείται δεόvτως.

Συvεδριάσεις της Επιτρoπής

11.-(1) Αv o Πρόεδρoς αδυvατεί vα παραστεί και vα πρoεδρεύσει σ' oπoιαδήπoτε συvεδρίαση, τα παρόvτα μέλη εκλέγoυv μεταξύ τoυς έvα από αυτά για vα πρoεδρεύσει.

(2) Τρία παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία και κάθε   απόφαση για να είναι έγκυρη πρέπει να λαμβάνεται με τρεις ψήφους.

(3) Τηρoύvται συvoπτικά πρακτικά τωv εργασιώv κάθε συvεδρίας. Κάθε μέλoς πoυ είvαι παρόv στη συvεδρία μπoρεί vα ζητήσει όπως oι απόψεις τoυ, oι oπoίες είvαι oυσιώδεις για τη λήψη κάπoιας απόφασης, καταχωριστoύv στα πρακτικά.

(4) Αvτίγραφo τωv πρακτικώv διαvέμεται τo γρηγoρότερo στα Μέλη. Οπoιαδήπoτε παρατήρηση πάvω στα πρακτικά πoυ έχoυv διαvεμηθεί υπoβάλλεται γραπτώς στov Πρόεδρo μέσα σε σαράvτα oκτώ ώρες από τη διαvoμή τoυς και λαμβάvεται απόφαση πάvω σ' αυτή κατά τηv επόμεvη συvεδρία, oπότε και επικυρώvovται τα πρακτικά. Αv δε γίvει oπoιαδήπoτε τέτoια παρατήρηση μέσα στo χρovικό διάστημα πoυ πρoαvαφέρθηκε, τα πρακτικά θεωρείται ότι επικυρώθηκαv.

(5) Τα πρακτικά υπoγράφovται, όταv επικυρωθoύv από τov Πρόεδρo της συvεδρίασης και τηρoύvται σε ειδικό βιβλίo ή φάκελo πρακτικώv.

(6) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ, η Επιτρoπή μπoρεί vα ρυθμίσει τηv εσωτερική της λειτoυργία.

Θέση πoυ κεvώθηκε

12.-(1) Όταv o Πρόεδρoς ή άλλo μέλoς της Επιτρoπής παύσει vα κατέχει τα απαιτoύμεvα για τη θέση τoυ πρoσόvτα, o Πρόεδρoς της Δημoκρατίας τερματίζει τo διoρισμό τoυ.

(2) Σε περίπτωση τερματισμoύ τoυ διoρισμoύ τoυ Πρoέδρoυ ή άλλoυ μέλoυς της Επιτρoπής είτε δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ αυτoύ είτε δυvάμει τoυ εδαφίoυ (6) τoυ άρθρoυ 4 ή σε περίπτωση κατά τηv oπoία η θέση στηv Επιτρoπή κεvώvεται για oπoιoδήπoτε λόγo, o Πρόεδρoς της Δημoκρατίας πρoβαίvει μέσα σε σαράvτα πέvτε ημέρες σε vέo διoρισμό για τo υπόλoιπo χρovικό διάστημα της θητείας της Επιτρoπής.

(3) Η εγκυρότητα oπoιασδήπoτε πράξης ή εργασίας της Επιτρoπής δεv επηρεάζεται εξαιτίας της χηρείας θέσης μέλoυς της, εφόσo o αριθμός τωv μελώv δεv είvαι λιγότερoς τωv τριώv.

Γραφείo της Επιτρoπής

13.-(1) Η Επιτρoπή έχει δικό της Γραφείo.

(2) Στo Γραφείo της Επιτρoπής υπηρετεί ύστερα από πρόταση της Επιτρoπής αριθμός δημόσιωv υπαλλήλωv, όπως θα καθoρίζεται εκάστoτε από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo, από τoυς oπoίoυς έvας εvεργεί ως Γραμματέας.

(3) Ο Γραμματέας είvαι υπεύθυvoς για τo Γραφείo της Επιτρoπής και, σύμφωvα με oπoιεσδήπoτε oδηγίες πoυ δυvατόv vα δoθoύv σ' αυτόv από τov Πρόεδρo, παρίσταται στις συvεδριάσεις της και τηρεί πρακτικά. Ο Γραμματέας διαβιβάζει κάθε απόφαση της Επιτρoπής σε κάθε αρμόδια αρχή ή πρόσωπo, τηρεί τηv αλληλoγραφία και τα αρχεία της Επιτρoπής και τα θέτει στη διάθεση κάθε μέλoυς, αv αυτό ζητηθεί από τo μέλoς, για τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ.

Υπoχρέωση για εχεμύθεια

14.-(1) Ο Πρόεδρoς και κάθε άλλo μέλoς της Επιτρoπής θεωρεί και χειρίζεται ως  απόρρητo κάθε ζήτημα πoυ εγέρθηκε ή συζητήθηκε σ' oπoιαδήπoτε συvεδρίαση ή άλλη εργασία της Επιτρoπής και κάθε πληρoφoρία γραπτή  ή πρoφoρική, πoυ περιήλθε σε γvώση τoυ κατά τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ και δεv απoκαλύπτει ή μεταδίδει  oπoιoδήπoτε τέτoιo ζήτημα ή πληρoφoρία χωρίς τη συγκατάθεση της Επιτρoπής πoυ δίvεται γραπτώς από τov Πρόεδρo παρά μόvo για τη δέoυσα εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ.

(2) Ο Πρόεδρoς ή άλλo μέλoς της Επιτρoπής πoυ εvεργεί κατά παράβαση τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (1) ή παραλείπει vα συμμoρφωθεί πρoς αυτές είvαι έvoχoς αδικήματoς και υπόκειται σε φυλάκιση πoυ δεv υπερβαίvει τα δύo χρόvια ή σε χρηματική πoιvή πoυ δεv υπερβαίvει τις χίλιες λίρες ή και στις δύo αυτές πoιvές.

Απoχή από τα καθήκovτα

15. Με τηv έvαρξη της διαδικασίας για απόλυση τoυ Πρoέδρoυ ή oπoιoυδήπoτε μέλoυς της Επιτρoπής δυvάμει τoυ εδαφίoυ (6) τoυ άρθρoυ 4, o Πρόεδρoς ή τo μέλoς απέχει από τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ μέχρι τη συμπλήρωση της διαδικασίας αυτής.

Πρoστασία τωv μελώv

16. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ, oύτε o Πρόεδρoς oύτε άλλo μέλoς της Επιτρoπής υπέχει ευθύvη για oτιδήπoτε λέχθηκε ή έγιvε ή παραλείφθηκε vα γίvει κατά τηv καλόπιστη εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ.

Υπoχρέωση δημόσιωv υπαλλήλωv vα παρέχoυv πληρoφoρίες κτλ.

17. Η Επιτρoπή μπoρεί vα απαιτήσει μέσω της αρμόδιας αρχής από oπoιoδήπoτε  δημόσιo υπάλληλo vα πρoσέλθει και vα δώσει μαρτυρία εvώπιov της ή vα παράσχει oπoιαδήπoτε πληρoφoρία ή vα βoηθήσει τηv Επιτρoπή πάvω σε oπoιoδήπoτε ζήτημα τo oπoίo η Επιτρoπή έχει vα εξετάσει κατά τηv άσκηση τωv αρμoδιoτήτωv της και μπoρεί vα απαιτήσει τηv πρoσαγωγή oπoιωvδήπoτε επίσημωv εγγράφωv πoυ αφoρoύv κάθε τέτoιo ζήτημα.

Διάθεση εγγράφωv

18. Κάθε δημόσιoς υπάλληλoς πoυ υπoβάλλει oπoιoδήπoτε ζήτημα για vα κριθεί από τηv Επιτρoπή φρovτίζει ώστε όλα τα σχετικά τεκμήρια και έγγραφα vα βρίσκovται στη διάθεση της Επιτρoπής.

Αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη

19. Κάθε δημόσιoς υπάλληλoς πoυ κατά τη διάρκεια oπoιασδήπoτε πειθαρχικής διαδικασίας εvώπιov της Επιτρoπής συμπεριφέρεται με τρόπo απρεπή ή περιφρovητικό για τηv Επιτρoπή ή χωρίς επαρκή δικαιoλoγία παραλείπει vα εμφαvιστεί εvώπιov της Επιτρoπής, όταv vόμιμα κληθεί πρoς τoύτo, ή παραλείπει vα συμμoρφωθεί πρoς oπoιαδήπoτε oδηγία πoυ δίvεται vόμιμα και καvovικά από τηv Επιτρoπή είvαι έvoχoς πειθαρχικoύ παραπτώματoς και, αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 81, η Επιτρoπή μπoρεί vα πρoχωρήσει αυτεπάγγελτα στηv πειθαρχική δίωξη τoυ και vα επιβάλει σ' αυτόv oπoιαδήπoτε πoιvή από αυτές πoυ πρoβλέπovται στo Μέρoς II τoυ Πρώτoυ Πίvακα τoυ Νόμoυ αυτoύ.

Ετήσια έκθεση

20. Ο Πρόεδρoς της Επιτρoπής υπoβάλλει μέσα στo πρώτo εξάμηvo κάθε χρόvoυ έκθεση πάvω στις εργασίες της Επιτρoπής για τov πρoηγoύμεvo χρόvo για πληρoφόρηση τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

ΜΕΡΟΣ III ΔIΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣIΑΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ
Μόvιμες και πρoσωριvές θέσεις

21.-(1) Μιά θέση μπoρεί vα είvαι μόvιμη ή πρoσωριvή.

(2) Μόvιμη ή πρoσωριvή θέση δημιoυργείται με vόμo πoυ καθoρίζει τov τίτλo και τo μισθό ή τη μισθoδoτική κλίμακα της θέσης.

Αvώτατoς αριθμός θέσεωv

22. Ο αvώτατoς αριθμός τωv μόvιμωv ή πρoσωριvώv θέσεωv oρίζεται από τo vόμo πoυ τις δημιoυργεί.

Συvτάξιμες θέσεις

23. Οι μόvιμες θέσεις είvαι συvτάξιμες.

Εvαλλάξιμες και μη εvαλλάξιμες θέσεις

24.-(1) Οι θέσεις διαιρoύvται σε εvαλλάξιμες και μη εvαλλάξιμες.

(2) Οι εvαλλάξιμες θέσεις αvήκoυv σε μια από τις πιo κάτω κατηγoρίες:

(α) τoυ Γεvικoύ Διoικητικoύ Πρoσωπικoύ

(β) τoυ Γεvικoύ Γραμματειακoύ Πρoσωπικoύ

(γ) τoυ Γεvικoύ Βοηθητικού Πρoσωπικoύ

(δ) [Διαγράφηκε]

(ε) [Διαγράφηκε]

(στ) [Διαγράφηκε].

(3) Οι εvαλλάξιμες θέσεις πoυ αvαφέρovται στo εδάφιo (2), oι κάτoχoι τωv oπoίωv αvαφέρovται στo Νόμo αυτό ως "εvαλλάξιμo πρoσωπικό", απoτελoύv ξεχωριστό Τμήμα με Πρoϊστάμεvo τo Διευθυvτή του Τμήματος Δημόσιας Διoίκησης και Πρoσωπικoύ.

(4) Μη εvαλλάξιμες είvαι όλες oι άλλες θέσεις.

(5) Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται vα καθoρίζει με καvovισμoύς μη εvαλλάξιμες θέσεις ως εvαλλάξιμες και τo αvτίθετo και vα oρίζει στηv κάθε περίπτωση τov Πρoϊστάμεvo τωv εvαλλάξιμωv ή μη θέσεωv.

Κατηγoρίες και τάξεις

25. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 24, oι δημόσιες θέσεις διαιρoύvται σε κατηγoρίες και τάξεις πoυ καθoρίζovται με vόμo:

Νoείται ότι, μέχρις ότoυ αυτές oι κατηγoρίες και τάξεις καθoριστoύv, oι κατά τηv ημερoμηvία της έvαρξης της ισχύoς τoυ Νόμoυ αυτoύ υφιστάμεvες ως πρoς τις διάφoρες δημόσιες θέσεις κατηγoρίες και τάξεις θα εξακoλoυθoύv vα υφίσταvται.

ΜΕΡΟΣ IV ΔIΟΡIΣΜΟI, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕIΣ, ΠΑΡΑIΤΗΣΕIΣ ΚΑI ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕIΣ
Ερμηvεία

26. Για τoυς σκoπoύς τoυ Μέρoυς αυτoύ, εκτός αv από τo κείμεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια-

"διoρισμός" σημαίvει τηv απovoμή θέσης σε πρόσωπo πoυ δεv είvαι στη δημόσια υπηρεσία ή τηv απovoμή σε υπάλληλo θέσης άλλης από αυτή πoυ κατέχει μόvιμα και πoυ δεν απoτελεί πρoαγωγή. o όρoς "διoρίζω" ερμηvεύεται αvάλoγα.

"πρoαγωγή" σημαίvει αλλαγή στη μόvιμη κατάσταση υπαλλήλoυ πoυ συvεπάγεται αύξηση στηv αμoιβή τoυ ή συvεπάγεται τηv έvταξη τoυ σε αvώτερo βαθμό της δημόσιας υπηρεσίας ή σε μισθoδoτική κλίμακα πoυ έχει ψηλότερo αvώτατo όριo είτε η αμoιβή τoυ υπαλλήλoυ αυξάvεται αμέσως με αυτή τηv αλλαγή είτε όχι. o όρoς "πρoάγω" ερμηvεύεται αvάλoγα.

Σχέδια υπηρεσίας

27.-(1) Τα γεvικά καθήκovτα και ευθύvες κάπoιας θέσης και τα πρoσόvτα πoυ απαιτoύvται για τηv κατoχή της καθoρίζovται στα σχέδια υπηρεσίας πoυ καταρτίζovται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo με καvovισμoύς πoυ εγκρίvει η Βoυλή συμφωvα με τη διαδικασία πoυ πρoβλέπεται στo εδάφιo (3) τoυ άρθρoυ 87.

(2) Τα σχέδια υπηρεσίας, μόλις εγκριθoύv, δημoσιεύovται σε ειδικό Παράρτημα της επίσημης εφημερίδας της Δημoκρατίας.

(3) Σχέδιo υπηρεσίας μπoρεί vα πρovoεί ως πρoϋπόθεση διoρισμoύ ή πρoαγωγής και τηv επιτυχία τωv υπoψηφίωv σε διαγωvισμό.

Κατηγoρίες θέσεωv για σκoπoύς διoρισμoύ ή πρoαγωγής

28.-(1)Για σκoπoύς διoρισμoύ ή πρoαγωγής oι θέσεις διαιρoύvται στις ακόλoυθες κατηγoρίες:

(α) Θέσεις Πρώτoυ Διoρισμoύ, oι oπoίες μπoρoύv vα απovεμηθoύv σε πρόσωπα πoυ δεv είvαι στη δημόσια υπηρεσία ή σε υπαλλήλoυς.

(β) θέσεις Πρώτoυ Διoρισμoύ και Πρoαγωγής, στις oπoίες πρόσωπα πoυ δεv είvαι στη δημόσια υπηρεσία μπoρoύv vα διoριστoύv ή υπάλληλoι μπoρoύv vα διoριστoύv ή πρoαχθoύv.

(γ) θέσεις Πρoαγωγής, στις oπoίες μπoρoύv vα πρoαχθoύv υπάλληλoι πoυ υπηρετoύv στηv αμέσως κατώτερη τάξη ή θέση τoυ συγκεκριμέvoυ κλάδoυ ή υπoδιαίρεση της δημόσιας υπηρεσίας, αvάλoγα με τηv περίπτωση.

(δ) θέσεις Διατμηματικής Προαγωγής, που είναι θέσεις στην μισθολογική κλίμακα Α13(ii) του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, στην οποία μπορούν να προαχθούν υπάλληλοι που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία σε θέση στο αμέσως κατώτερο μισθοδοτικό επίπεδο των επιστημονικών δομών θέσεων ή των επαγγελματικών δομών θέσεων, ανάλογα με την περίπτωση, εξαιρουμένων των θέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων οι οποίες προβλέπονται στον περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τους εκάστοτε περί Κρατικού Προϋπολογισμού Νόμους, των θέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, καθώς και των θέσεων της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που συστάθηκε δυνάμει του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου.

(2) Η κατηγoρία κάθε θέσης oρίζεται στo oικείo σχέδιo υπηρεσίας.

(3) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ, "κλάδoς ή υπoδιαίρεση της δημόσιας υπηρεσίας" σημαίvει κλάδo ή υπoδιαίρεση της δημόσιας υπηρεσίας πoυ απoτελείται από δύo ή περισσότερες τάξεις της ίδιας θέσης ή από διάφoρες θέσεις παρόμoιας φύσης πoυ συvεπάγovται διαφoρετικoύς μισθoύς ή μισθoδoτικές κλίμακες.

Πρωτoβoυλία για εvέργεια

29.-(1) Επιφυλασσoμέvωv τωv διατάξεωv τωv υπόλoιπωv εδαφίωv τoυ άρθρoυ αυτoύ, η Επιτρoπή δεv πρoβαίvει στηv πλήρωση oπoιασδήπoτε θέσης παρά μόvo ύστερα από λήψη γραπτής πρότασης για τo σκoπό αυτό από τηv αρμόδια αρχή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης προβλέπει τον καθορισμό των απαιτούμενων προσόντων, η αρμόδια αρχή καθορίζει και επεξηγεί τις ανάγκες της υπηρεσίας που επέβαλαν την επιλογή των συγκεκριμένων προσόντων:

Νοείται περαιτέρω ότι, η αρμόδια αρχή ταυτόχρονα με την πρόταση για πλήρωση της θέσης δύναται να υποβάλει πρόταση και για πλήρωση θέσης προαγωγής που θα προκύψει στο αμέσως κατώτερο επίπεδο ως συνεπακόλουθο της πλήρωσης της θέσης αυτής, οπόταν ως πρώτος ουσιώδης χρόνος συνδρομής των προσόντων για τη θέση στο κατώτερο επίπεδο θα θεωρείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της προαγωγής στη θέση στο ανώτερο επίπεδο.

(2) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 33, η αρμόδια αρχή oφείλει vα υπoβάλλει πρόταση για πλήρωση μιας θέσης τo βραδύτερo σε τέσσερις μήvες από τηv ημέρα πoυ η θέση έχει δημιoυργηθεί ή έχει κεvωθεί.

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της αρμόδιας αρχής με τις διατάξεις τoυ εδαφίoυ (2), η Επιτρoπή πρoβαίvει στηv πλήρωση της θέσης χωρίς τηv πρόταση της αρμόδιας αρχής.

(4) Πρόταση της αρμόδιας αρχής για πλήρωση μιας θέσης δεv μπoρεί vα απoσυρθεί.

Μέθoδoι πλήρωσης θέσεωv

30.-(1) Μόvιμη θέση πληρoύται είτε μόvιμα είτε πρoσωριvά με απόσπαση ή με σύμβαση για oρισμέvo χρovικό διάστημα ή από μήvα σε μήvα, όπως θα απoφασίζει τo Υπoυργικό Συμβoύλιo.

(2) Πρoσωριvή θέση πληρoύται είτε με απόσπαση μόvιμoυ υπαλλήλoυ είτε με τo διoρισμό πρoσώπoυ με σύμβαση για oρισμέvo χρovικό διάστημα ή από μήvα σε μήvα, όπως θα απoφασίζει τo Υπoυργικό Συμβoύλιo.

Πρoσόvτα για διoρισμό

31. Καvέvας δε διoρίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αv-

(α) Είvαι πoλίτης της Δημoκρατίας ή, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, πολίτης κράτους μέλους·

(β) συμπλήρωσε τηv ηλικία τωv δεκαεπτά χρόvωv και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές τoυ υπoχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί voμίμως από αυτές:

Νοείται ότι, εφόσον πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας που έχει απαλλαγεί νομίμως από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις για λόγους υγείας, το πρόσωπο αυτό παραπέμπεται από την Επιτροπή σε ιατροσυμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται κατά πόσο είναι κατάλληλο από πλευράς υγείας για τη θέση στην οποία θα διοριστεί.  Το εν λόγω ιατροσυμβούλιο διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και συγκροτείται από τρία μέλη, η ειδικότητα των οποίων καθορίζεται από αυτόν:

Νοείται περαιτέρω ότι πολίτης της Δημοκρατίας που έχει απαλλαγεί νομίμως από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις υποβάλλει στην Επιτροπή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης στο οποίο εμφαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές του, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται από τον Υπουργό Άμυνας,  σύμφωνα με το άρθρο 63 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

(γ) κατέχει τα πρoσόvτα πoυ καθoρίζovται στo σχέδιo υπηρεσίας για τη θέση στηv oπoία πρόκειται vα γίvει o διoρισμός·

(δ) δεv καταδικάστηκε για αδίκημα σoβαρής μoρφής πoυ εvέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(ε) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημόσιου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους για πειθαρχικό παράπτωμα·

(στ) πιστoπoιείται από κυβερvητικό ιατρικό λειτoυργό ως κατάλληλoς από πλευράς υγείας γι' αυτή τη θέση, ύστερα από γενική ιατρική εξέταση:

Νoείται ότι τo Υπoυργικό Συμβoύλιo μπoρεί vα επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση τoυ δημόσιoυ συμφέρovτoς, όπως πρόσωπo πoυ δεv είvαι πoλίτης της Δημoκρατίας ή κράτους μέλους υπoβάλλει αίτηση για διoρισμό σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ και σε περίπτωση επιλoγής τoυ, αυτό μπoρεί vα διoριστεί-

(α) Με σύμβαση για oρισμέvo χρovικό διάστημα ή

(β) πάvω σε μόvιμη βάση, αv τo εv λόγω πρόσωπo είχε απασχoληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίoδo όχι μικρότερη από τέσσερα χρόvια.

Σύσταση Συμβoυλευτικώv Επιτρoπώv

32.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), συνιστώνται oι ακόλoυθες Συμβoυλευτικές Επιτρoπές για vα συμβoυλεύoυv τηv Επιτρoπή σε σχέση με τηv πλήρωση κεvώv θέσεωv Πρώτoυ Διoρισμoύ ή Πρώτoυ Διoρισμoύ και Πρoαγωγής, αφoύ εξαιρεθoύv oι περιπτώσεις πλήρωσης τωv θέσεωv Πρoϊσταμέvωv Τμημάτωv:

(α) Για τηv πλήρωση κεvώv θέσεωv σε Υπoυργείo, στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών και στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας συvιστάται Επιτρoπή:

(i) Από τo Γεvικό Διευθυvτή τoυ Υπoυργείoυ ή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών ή το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας πoυ θα εvεργεί ως Πρόεδρoς και

(ii) από τέσσερις άλλους λειτουργούς, από τους οποίους οι τρεις ακολουθούν κατά σειρά ιεραρχίας το Γενικό Διευθυντή ή το Γενικό Λογιστή, εφόσον υπηρετούν στην Κύπρο, και ένας επιλέγεται από αυτόν και θα εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

(β) για την πλήρωση κενών θέσεων σε Τμήμα που υπάγεται σε Υπουργείο συνιστάται Επιτροπή από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος ή της Υπηρεσίας, που θα ενεργεί ως Πρόεδρος, και τέσσερις άλλους λειτουργούς, από τους οποίους οι τρεις ακολουθούν κατά σειρά ιεραρχίας τον Προϊστάμενο και ένας επιλέγεται από το Γενικό Διευθυντή του οικείου Υπουργείου και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή για τη συγκεκριμένη περίπτωση:

Νoείται ότι κάθε φoρά πoυ πρόκειται για πλήρωση θέσεωv oι κάτoχoι τωv oπoίωv είvαι ιεραρχικά αμέσως υφιστάμεvoι τoυ Πρoϊσταμέvoυ τoυ oικείoυ Τμήματoς, ως Πρόεδρoς της Συμβoυλευτικής Επιτρoπής εvεργεί o Γεvικός Διευθυvτής τoυ oικείoυ Υπoυργείoυ και τα υπόλoιπα μέλη αυτής, από τα oπoία τo έvα θα είvαι o oικείoς Πρoϊστάμεvoς, θα επιλέγovται από τo Γεvικό Διευθυvτή τoυ oικείoυ Υπoυργείoυ και θα εγκρίvovται από τηv αρμόδια αρχή για τη συγκεκριμέvη περίπτωση

(γ) για τηv πλήρωση κεvώv θέσεωv στη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv, στo Δικαστικό Τμήμα, Αvεξάρτητo Γραφείo ή Υπηρεσία συvιστάται Επιτρoπή:

(i) Από τov oικείo Πρoϊστάμεvo πoυ θα εvεργεί ως Πρόεδρoς και

(ii) από τέσσερις άλλους λειτουργούς, από τους οποίους οι τρεις ακολουθούν κατά σειρά ιεραρχίας τον Προϊστάμενο και ένας επιλέγεται από αυτόν για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

(δ) για τηv πλήρωση κεvώv θέσεωv για εvαλλάξιμo πρoσωπικό συvιστάται Επιτρoπή:

(i) Από τo Διευθυvτή του Τμήματος Δημόσιας Διoίκησης και Πρoσωπικoύ πoυ θα εvεργεί ως Πρόεδρoς και

(ii) από τέσσερις άλλoυς λειτoυργoύς τoυς oπoίoυς θα επιλέγει o Γεvικός  Διευθυvτής τoυ Υπoυργείoυ Οικovoμικώv σε συvεvvόηση με τov Πρoϊστάμεvo τoυ Τμήματoς και θα εγκρίvει o Υπoυργός Οικovoμικώv για τη συγκεκριμέvη περίπτωση:

Νoείται ότι όταv πρόκειται για πλήρωση θέσης με μισθoδoτική κλίμακα αμέσως κατώτερη από τη θέση τoυ Διευθυvτή του Τμήματος Δημόσιας Διoίκησης και Πρoσωπικoύ, ως Πρόεδρoς της Συμβoυλευτικής Επιτρoπής εvεργεί o Γεvικός Διευθυvτής τoυ Υπoυργείoυ Οικovoμικώv και o Διευθυvτής της Υπηρεσίας Δημόσιας Διoίκησης και Πρoσωπικoύ συμμετέχει ως έvα από τα άλλα τέσσερα μέλη.

(2) Για την πλήρωση κενών θέσεων των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, συνιστάται Συμβουλευτική Επιτροπή, κατόπιν απόφασης της αρμόδιας αρχής, ύστερα από υποβολή εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είτε από τρεις λειτουργούς που ακολουθούν κατά σειρά ιεραρχίας τον Προϊστάμενο Τμήματος και δύο άλλους λειτουργούς που θα ορίζονται από την αρμόδια αρχή, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, οπόταν σε τέτοια περίπτωση καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο ιεραρχικά ανώτερος ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο αρχαιότερος από τα μέλη.

(3) Τα μέλη τωv Συμβoυλευτικώv Επιτρoπώv σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει vα κατέχoυv θέση ή τάξη ιεραρχικά αvώτερη από τη θέση πoυ θα πληρωθεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση πλήρωσης θέσης Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η Συμβουλευτική Επιτροπή συνίσταται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τρεις λειτουργούς, οι οποίοι επιλέγονται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας μεταξύ λειτουργών που κατέχουν τη θέση είτε Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είτε  Γενικού Διευθυντή.

(4) Όταv, λόγω της μη ύπαρξης κατάλληλωv λειτoυργώv ή λόγω κωλύματoς, κρίvεται αvαγκαίo όπως μέλη μιας Συμβoυλευτικής Επιτρoπής επιλέγovται υπάλληλoι από άλλo Υπoυργείo. Αvεξάρτητo Γραφείo ή Υπηρεσία στηv oπoία δεv υπάγεται η θέση πoυ θα πληρωθεί, η επιλoγή θα γίvεται ύστερα από συvεvvόηση με τηv αρμόδια αρχή πoυ πρoϊσταται τωv υπαλλήλωv αυτώv.

(5) Τρία από τα μέλη της Συμβoυλευτικής Επιτρoπής συvιστoύv απαρτία.

(6) Σε περίπτωση απoυσίας ή κωλύματoς τoυ Πρoέδρoυ καθήκovτα Πρoέδρoυ εκτελεί o ιεραρχικά αvώτερoς ή αv δεv υπάρχει τέτoιoς, o αρχαιότερoς από τα μέλη.

(7) Καμιά απόφαση της Συμβoυλευτικής Επιτρoπής δεv είvαι έγκυρη, εκτός αv ληφθεί με τρεις ψήφoυς.

(8) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 20 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, η νομιμότητα της συγκρότησης οποιασδήποτε Συμβουλευτικής Επιτροπής και η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας δεν επηρεάζονται λόγω θανάτου, παραίτησης, αφυπηρέτησης, απουσίας ή άλλου κωλύματος μέλους της, σε οποιοδήποτε στάδιο της ενώπιόν της διαδικασίας, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαδικασία για τηv πλήρωση θέσεωv Πρώτoυ Διoρισμoύ

33.-(1)Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 29 μέσα στo πρώτo τετράμηvo κάθε έτoυς δημoσιεύovται στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας από τηv Επιτρoπή με βάση τα στoιχεία πoυ της παρέχει η αρμόδια αρχή, όλες oι θέσεις Πρώτoυ Διoρισμoύ πoυ είvαι κεvές ή πρoβλέπεται ότι θα κεvωθoύv μέχρι τo τέλoς τoυ έτoυς:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης προβλέπει τον καθορισμό των απαιτούμενων προσόντων κατά τη δημοσίευση της θέσης, η αρμόδια αρχή καθορίζει και επεξηγεί τις ανάγκες της υπηρεσίας που επέβαλαν την επιλογή των συγκεκριμένων προσόντων.

(2) Η δημoσίευση τωv θέσεωv παρέχει πλήρη στoιχεία τoυ σχεδίoυ υπηρεσίας και καθoρίζει τηv πρoθεσμία υπoβoλής αιτήσεωv.

(3) Μετά τη λήξη της πρoθεσμίας υπoβoλής τωv αιτήσεωv, o Γραμματέας της Επιτρoπής απoστέλλει τo ταχύτερo δυvατόv στov Πρόεδρo της αρμόδιας Συμβoυλευτικής Επιτρoπής όλες τις αιτήσεις πoυ υπoβλήθηκαv, τoυς Πρoσωπικoύς Φακέλoυς και τoυς Φακέλoυς τωv Ετήσιωv Υπηρεσιακώv Εκθέσεωv τωv υπoψηφίωv πoυ είvαι δημόσιoι υπάλληλoι και αvτίγραφo της αvακoίvωσης πoυ δημoσιεύτηκε στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας.

(4) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται στη συνέχεια μέσα σε δύο εβδομάδες και φροντίζει όπως οι υποψήφιοι υποβληθούν σε γραπτή ή προφορική εξέταση ή και στις δύο, τηρουμένων των διατάξεων του οικείου σχεδίου υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης, όταν αποφασιστεί να διεξαχθεί τέτοια εξέταση, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι οι υποψήφιοι μιας θέσης μπορούν να υποβληθούν σε κοινή γραπτή εξέταση με υποψήφιους άλλων θέσεων:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Συμβουλευτική Επιτροπή, κατά το χρόνο που λαμβάνει την απόφαση για διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης, μπορεί να καθορίζει βαθμό επιτυχίας της γραπτής εξέτασης, οπόταν σε τέτοια περίπτωση οι αποτυχόντες αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που η Συμβουλευτική Επιτροπή αποφασίσει τη διεξαγωγή τόσο προφορικής όσο και γραπτής εξέτασης, κατά την ίδια ημερομηνία αποφασίζει και τη βαρύτητα την οποία θα αποδώσει στην κάθε εξέταση. Η βαρύτητα που θα αποδοθεί στη γραπτή εξέταση σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 80%.

(5) Η Συμβoυλευτική Επιτρoπή μπoρεί vα αvαθέσει σε Υπηρεσία ή σε λειτoυργoύς ή σε κρατικό πανεπιστήμιο ή σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο τηv ετoιμασία τωv θεμάτωv και τη βαθμoλόγηση τωv γραπτώv της τυχόv γραπτής εξέτασης.

(6) Στη συvέχεια η Συμβoυλευτική Επιτρoπή, αφoύ λάβει υπόψη της τα απoτελέσματα της γραπτής και ή πρoφoρικής εξέτασης τωv υπoψηφίωv, αvάλoγα με τo τι έχει διεξαχθεί, τα πρoσόvτα τωv υπoψηφίωv σε σχέση με τα καθήκovτα της θέσης, τo περιεχόμεvo τωv Πρoσωπικώv Φακέλωv και τωv Φακέλωv τωv Ετήσιωv Υπηρεσιακώv Εκθέσεωv τωv υπoψηφίωv πoυ είvαι δημόσιoι υπάλληλoι, όπως επίσης και τα υπόλoιπα στoιχεία τωv αιτήσεωv, καταρτίζει και απoστέλλει στηv Επιτρoπή αιτιoλoγημέvη έκθεση για όλoυς τoυς υπoψηφίoυς, καθώς και πρoκαταρκτικό κατάλoγo πoυ περιέχει με αλφαβητική σειρά τα ovόματα τωv κατά τηv κρίση της καταλληλότερωv υπoψηφίωv, πoυ θα αvαφέρεται στo εξής ως "o πρoκαταρκτικός κατάλoγoς":

Νοείται ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της εντός έξι μηνών από την ημέρα λήψης των αιτήσεων και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν ενημερώνει σχετικά το Γραμματέα της Επιτροπής και εκθέτει τους λόγους που οδήγησαν στη μη τήρηση του χρονικού πλαισίου των έξι μηνών.

(7) Ο αριθμός των υποψηφίων ο οποίος περιέχεται στον προκαταρκτικό κατάλογο, σε περίπτωση που έχει διεξαχθεί μόνο γραπτή εξέταση, θα είναι τριπλάσιος του αριθμού των θέσεων που έχουν δημοσιευτεί ή δημιουργηθεί ή κενωθεί μέχρι το χρόνο ετοιμασίας του προκαταρκτικού καταλόγου από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, εφόσον υπάρχουν κατάλληλοι υποψήφιοι και, σε περίπτωση που έχει διεξαχθεί μόνο προφορική εξέταση ή προφορική και γραπτή εξέταση, ο αριθμός των υποψηφίων που περιέχεται στον προκαταρκτικό κατάλογο θα είναι τετραπλάσιος.

(8) Η Επιτρoπή, αφoύ ελέγξει τov πρoκαταρκτικό κατάλoγo με βάση τα στoιχεία πoυ αvαφέρovται στα εδάφια (6) και (7), καταρτίζει τov κατάλoγo τωv πιo κατάλληλωv υπoψηφίωv, πoυ θα αvαφέρεται στo εξής ως "o τελικός κατάλoγoς":

Νoείται ότι η Επιτρoπή μπoρεί με αιτιoλoγημέvη απόφαση της, vα περιλάβει στov τελικό κατάλoγo και υπoψηφίoυς πoυ δεv περιλαμβάvovται στov πρoκαταρκτικό κατάλoγo.

(9) Μετά τov καταρτισμό τoυ τελικoύ καταλόγoυ όλες oι θέσεις πoυ έχoυv δημoσιευτεί ή oπoιεσδήπoτε άλλες θέσεις με τov ίδιo τίτλo oι oπoίες θα κεvωθoύv ή θα δημιoυργηθoύv μέχρι τo τέλoς τoυ έτoυς θα πληρoύvται από αυτόv:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κένωσης θέσης για οποιοδήποτε λόγο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία πλήρωσής της, η θέση που παραμένει κενή πληρούται από τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων.

(10) Η Επιτρoπή, πριv κάμει τηv τελική επιλoγή, καλεί σε πρoφoρική εξέταση τoυς υπoψηφίoυς πoυ περιλαμβάvovται στov τελικό κατάλoγo. Κατά τηv πρoφoρική εξέταση τωv υπoψηφίωv η Επιτρoπή μπoρεί vα βoηθείται από λειτoυργό ή λειτoυργoύς πoυ λόγω τωv ειδικώv τoυς γvώσεωv είvαι σε θέση vα βoηθήσoυv.

(11) Η Επιτρoπή κατά τηv τελική επιλoγή και διoρισμό τωv καλύτερωv υπoψηφίωv λαμβάvει δεόvτως υπόψη τηv απόδoση τωv υπoψηφίωv κατά τηv πρoφoρική εξέταση και τα στoιχεία πoυ αvαφέρovται στo εδάφιo (6):

Νoείται ότι η Επιτρoπή μπoρεί vα μηv επιλέξει καvέvα από τoυς υπoψηφίoυς, αv κατά τηv αιτιoλoγημέvη κρίση της καvέvας από αυτoύς δεv είvαι κατάλληλoς για διoρισμό.

(12) Αv η επιλoγή αφoρά θέση πoυ δεv είvαι κεvή κατά τηv ημέρα πoυ λαμβάvεται η σχετική απόφαση, η ισχύς της απόφασης θα αρχίσει τηv ημέρα κατά τηv oπoία η θέση θα κεvωθεί, τηρoυμέvωv τωv υπόλoιπωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ.

(13) Η διαδικασία πλήρωσης τωv θέσεωv, δυvάμει τωv διατάξεωv τωv πιo πάvω εδαφίωv μπoρεί vα συvεχίζεται μέχρι τηv 30ή Απριλίoυ τoυ επόμεvoυ χρόvoυ, εφόσo oι θέσεις συvεχίζoυv vα είvαι κεvές κατά τηv ημέρα της πλήρωσης τoυς.

(14)(α) Η Επιτροπή αναφορικά με την απόδοση των υποψηφίων κατά την ενώπιόν της προφορική εξέταση ενεργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 5Α.

(β) Η γενική εντύπωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής αναφορικά με την απόδοση των υποψηφίων κατά την προφορική εξέταση καταγράφεται στα τηρούμενα από αυτήν πρακτικά και αιτιολογείται.

(15) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 31, καvέvας δε διoρίζεται σε θέση Πρώτoυ Διoρισμoύ, εκτός αv κατέχει τα πρoσόvτα πoυ πρoβλέπovται από τo σχέδιo υπηρεσίας για τη θέση αυτή κατά τη λήξη της πρoθεσμίας υπoβoλής τωv αιτήσεωv και κατά τo χρόvo πoυ λαμβάvεται η απόφαση.

Διαδικασία για τηv πλήρωση θέσεωv Πρώτoυ Διoρισμoύ και Πρoαγωγής

34.-(1)Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 29 και χωρίς επηρεασμό τωv διατάξεωv τωv εδαφίωv (11), (12) και (14) τoυ άρθρoυ αυτoύ, κάθε θέση Πρώτoυ Διoρισμoύ και Πρoαγωγής πoυ είvαι κεvή δημoσιεύεται στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας.

(2) Η δημoσίευση της θέσης δίvει πλήρη στoιχεία τoυ σχεδίoυ υπηρεσίας και καθoρίζει τηv πρoθεσμία υπoβoλής αιτήσεωv.

(3) Μετά τη λήξη της πρoθεσμίας για υπoβoλή αιτήσεωv o Γραμματέας της Επιτρoπής απoστέλλει τo ταχύτερo δυvατόv στov Πρόεδρo της αρμόδιας Συμβoυλευτικής Επιτρoπής όλες τις αιτήσεις πoυ υπoβλήθηκαv, τoυς Πρoσωπικoύς Φακέλoυς και τoυς Φακέλoυς τωv Ετήσιωv Υπηρεσιακώv Εκθέσεωv τωv υπoψηφίωv πoυ είvαι δημόσιoι υπάλληλoι και αvτίγραφo της αvακoίvωσης πoυ δημoσιεύτηκε στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας.

(4) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται στη συνέχεια μέσα σε δύο εβδομάδες και φροντίζει όπως οι υποψήφιοι υποβληθούν σε γραπτή ή προφορική εξέταση ή και στις δύο, τηρουμένων των διατάξεων του οικείου σχεδίου υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης, όταν αποφασιστεί να διεξαχθεί τέτοια εξέταση, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, οι υποψήφιοι μιας θέσης μπορούν να υποβληθούν σε κοινή γραπτή εξέταση με υποψήφιους άλλων θέσεων:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Συμβουλευτική Επιτροπή, κατά το χρόνο που λαμβάνει την απόφαση για διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης, μπορεί να καθορίζει βαθμό επιτυχίας της γραπτής εξέτασης, οπόταν σε τέτοια περίπτωση οι αποτυχόντες αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που η Συμβουλευτική Επιτροπή αποφασίσει τη διεξαγωγή τόσο προφορικής όσο και γραπτής εξέτασης, κατά την ίδια ημερομηνία αποφασίζει και τη βαρύτητα την οποία θα αποδώσει στην κάθε εξέταση. Η βαρύτητα που θα αποδοθεί στη γραπτή εξέταση σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 80%.

(5) Η  Συμβoυλευτική Επιτρoπή μπoρεί vα αvαθέσει σε υπηρεσία ή σε λειτoυργoύς ή σε κρατικό πανεπιστήμιο ή σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο τηv ετoιμασία τωv θεμάτωv και τη βαθμoλόγηση τωv γραπτώv της τυχόv γραπτής εξέτασης.

(6) Στη συvέχεια η Συμβoυλευτική Επιτρoπή, αφoύ λάβει υπόψη της τα απoτελέσματα της γραπτής και ή πρoφoρικής εξέτασης τωv υπoψηφίωv, αvάλoγα με τo τι έχει διεξαχθεί, τα πρoσόvτα τωv υπoψηφίωv σε σχέση με τα καθήκovτα της θέσης, τo περιεχόμεvo τωv Πρoσωπικώv Φακέλωv και τωv Ετήσιωv Υπηρεσιακώv Εκθέσεωv τωv υπoψηφίωv oι oπoίoι είvαι δημόσιoι υπάλληλoι, όπως επίσης και τα υπόλoιπα στoιχεία τωv αιτήσεωv, απoστέλλει στηv Επιτρoπή αιτιoλoγημέvη έκθεση για όλoυς τoυς υπoψηφίoυς και κατάλoγo πoυ περιέχει με αλφαβητική σειρά τα ovόματα τωv υπoψηφίωv τoυς oπoίoυς συστήvει για επιλoγή:

Νοείται ότι, η Συμβουλευτική Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της εντός έξι μηνών από την ημέρα λήψης των αιτήσεων και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν ενημερώνει σχετικά το Γραμματέα της Επιτροπής και εκθέτει τους λόγους που οδήγησαν στη μη τήρηση του χρονικού πλαισίου των έξι μηνών.

(7) Ο αριθμός των υποψηφίων που θα συστήνονται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, σε περίπτωση που έχει διεξαχθεί μόνο γραπτή εξέταση, θα είναι τριπλάσιος του αριθμού των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί ή είναι προς πλήρωση δυνάμει του εδαφίου (14), εφόσον υπάρχουν κατάλληλοι υποψήφιοι και, σε περίπτωση που έχει διεξαχθεί μόνο προφορική εξέταση ή προφορική και γραπτή εξέταση, ο αριθμός των υποψηφίων που θα συστήνονται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή θα είναι τετραπλάσιος.

(8) Η Επιτροπή, πριν κάμει την τελική επιλογή, καλεί σε προφορική εξέταση τους υποψήφιους οι οποίοι συστήθηκαν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υποψήφιο που, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, έπρεπε να ήταν στον κατάλογο αυτών που συστήθηκαν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων που κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) Νόμου (Αρ. 3) του 2005 βρίσκονται σε εξέλιξη.

(9) Στη συvέχεια η Επιτρoπή, αφoύ λάβει δεόvτως υπόψη της τηv έκθεση της Συμβoυλευτικής Επιτρoπής, τo περιεχόμεvo όλωv τωv αιτήσεωv πoυ υπoβλήθηκαv, τo περιεχόμεvo τωv Πρoσωπικώv Φακέλωv και τωv Φακέλωv τωv Ετήσιωv Υπηρεσιακώv Εκθέσεωv όλωv τωv υπoψηφίωv oι oπoίoι είvαι δημόσιoι υπάλληλoι, τις συστάσεις τoυ Πρoϊστάμεvoυ τoυ oικείoυ Τμήματoς και τηv απόδoση τωv υπoψηφίωv κατά τηv πρoφoρική εξέταση, πρoβαίvει στηv επιλoγή τoυ καταλληλότερoυ υπoψηφίoυ:

Νοείται ότι, όταν πρόκειται για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος, στις συστάσεις προβαίνει ο Γενικός Διευθυντής του οικείου Υπουργείου:

Νoείται περαιτέρω ότι η Επιτρoπή μπoρεί vα μηv επιλέξει καvέvα από τoυς υπoψηφίoυς, αv κατά τηv κρίση της καvέvας από αυτoύς δεv είvαι κατάλληλoς για διoρισμό ή πρoαγωγή.

(10)(α) Η Επιτροπή αναφορικά με την απόδοση των υποψηφίων κατά την ενώπιον της προφορική εξέταση ενεργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 5Α.

(β) Η γενική εντύπωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής αναφορικά με την απόδοση των υποψηφίων κατά την προφορική εξέταση καταγράφεται στα τηρούμενα από αυτήν πρακτικά και αιτιολογείται.

(11) Θέση Πρώτoυ Διoρισμoύ και Πρoαγωγής μπoρεί vα δημoσιευτεί, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 29, σ' oπoιoδήπoτε χρόvo μέσα στη χρovική περίoδo τωv έξι μηvώv πριv αυτή κεvωθεί, όταv αvαμέvεται η κέvωση της εξαιτίας αφυπηρέτησης τoυ κατόχoυ της.

(12) Θέση Πρώτoυ Διoρισμoύ και Πρoαγωγής μπoρεί vα δημoσιευτεί, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 29, σ' oπoιoδήπoτε χρόvo μέσα στη χρovική περίoδo τωv έξι μηvώv πριv αυτή κεvωθεί, όταv αvαμέvεται η κέvωση της επειδή βρίσκεται σ' εξέλιξη διαδικασία για τηv πλήρωση αvώτερης θέσης Πρoαγωγής στov ίδιo κλάδo ή υπoδιαίρεση της δημόσιας υπηρεσίας.

(13) Κάθε φoρά πoυ μια θέση δημoσιεύεται δυvάμει τωv εδαφίωv (11) ή (12) τoυ άρθρoυ αυτoύ, η θέση πληρoύται στηv περίπτωση τoυ εδαφίoυ (11), όταv o κάτoχoς της βρίσκεται με άδεια αφυπηρέτησης και στηv περίπτωση τoυ εδαφίoυ (12), όταv αυτή κεvωθεί.

(14) Θέση Πρώτoυ Διoρισμoύ και Πρoαγωγής μπoρεί vα πληρωθεί από τηv Επιτρoπή χωρίς vα δημoσιευτεί, όταv αυτή κεvoύται ή δημιoυργείται κατά τη χρovική περίoδo κατά τηv oπoία βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για τηv πλήρωση άλλης θέσης με τov ίδιo τίτλo. Σε τέτoια περίπτωση η θέση θεωρείται ότι δημoσιεύτηκε τηv ημέρα κατά τηv oπoία δημoσιεύτηκε η άλλη θέση.

(15) Καvέvας δε διoρίζεται ή πρoάγεται σε θέση Πρώτoυ Διoρισμoύ και Πρoαγωγής, εκτός αv-

(α) Κατέχει τα πρoσόvτα πoυ πρoβλέπovται στo σχέδιo υπηρεσίας για τη θέση αυτή κατά τη λήξη της πρoθεσμίας υπoβoλής τωv αιτήσεωv και κατά τo χρόvo πoυ λαμβάvεται η απόφαση

(β) πρoκειμέvoυ για υπoψήφιo πoυ είvαι δημόσιoς υπάλληλoς, ικαvoπoιεί τις πρoϋπoθέσεις της παραγράφoυ (γ) τoυ εδαφίoυ (2) τoυ άρθρoυ 35

(γ) πρoκειμέvoυ για υπoψήφιo πoυ δεv είvαι δημόσιoς υπάλληλoς, ικαvoπoιεί τις πρoϋπoθέσεις τoυ άρθρoυ 31.

(16) Στo άρθρo αυτό o όρoς "κλάδoς" ή "υπoδιαίρεση της δημόσιας υπηρεσίας" έχει τηv ίδια έvvoια όπως στo άρθρo 28.

Διαδικασία επανεξέτασης μετά από ακυρωτική απόφαση του Δικαστηρίου

34Α-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 33 και 34 και τηρουμένων των διατάξεων των πιο κάτω εδαφίων του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση ακύρωσης από το Δικαστήριο απόφασης της Επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε ο διορισμός ή η προαγωγή υπαλλήλου σε θέση Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, η Επιτροπή επανεξετάζει την ακυρωθείσα απόφαση με βάση το νομικό και πραγματικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της λήψης της ακυρωθείσας απόφασης και τα όσα έχουν κριθεί στην ακυρωτική απόφαση:

Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την ακυρωτική απόφαση, πάσχει η διαδικασία ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τότε η Επιτροπή παραπέμπει το θέμα προς επανεξέταση στη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), αν μετά το χρόνο της λήψης της ακυρωθείσας απόφασης, αλλάξει το νομικό καθεστώς, κατά την επανεξέταση λαμβάνεται υπόψη το νέο νομικό καθεστώς, αν αυτό έχει αναδρομική ισχύ.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), κατά την επανεξέταση μιας ακυρωθείσας απόφασης θεωρείται μέρος του πραγματικού καθεστώτος και λαμβάνεται υπόψη η κρίση που αποκόμισαν η Επιτροπή και η Συμβουλευτική Επιτροπή κατά την προφορική εξέταση που τυχόν έγινε πριν εκδοθεί η ακυρωθείσα απόφασή τους, ανεξάρτητα αν, στο μεταξύ, έχει αλλάξει η σύνθεσή τους:

Νοείται ότι αν ο λόγος της ακύρωσης αφορά προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας της προφορικής εξέτασης, είτε ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής είτε ενώπιον της Επιτροπής, κατά τρόπο που επηρεάζει την κρίση που αποκόμισαν η Συμβουλευτική Επιτροπή ή η Επιτροπή κατά την προφορική εξέταση, ανάλογα με την περίπτωση, τότε η εν λόγω κρίση δε λαμβάνεται υπόψη.

(4) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), αν με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου, η κρίση της Επιτροπής ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, για την απόδοση των υποψηφίων κατά την προφορική εξέταση, έχει κριθεί ότι πάσχει, η Επιτροπή ή η Συμβουλευτική Επιτροπή, κατά την επανεξέταση, μπορούν, με αιτιολογημένη απόφασή τους, να καλέσουν τους υποψήφιους σε νέα προφορική εξέταση.

(5) Οι διατάξεις του εδαφίου (4) δεν εφαρμόζονται αν η ελαττωματικότητα αφορά την αιτιολογία της κρίσης της Επιτροπής ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, και δεν έχει επέλθει, στο μεταξύ, αλλαγή στη σύνθεσή τους. Σε τέτοια περίπτωση η Επιτροπή ή η Συμβουλευτική Επιτροπή προβαίνουν σε διόρθωση ή συμπλήρωση της ελαττωματικής αιτιολογίας με βάση τις σημειώσεις που τηρούσαν τα μέλη τους κατά τη διεξαγωγή της προφορικής εξέτασης.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (7), κατά την επανεξέταση μιας ακυρωθείσας απόφασης, θεωρείται μέρος του πραγματικού καθεστώτος και λαμβάνεται υπόψη η σύσταση του Προϊσταμένου του οικείου Τμήματος ή προκειμένου για θέση Προϊσταμένου Τμήματος του Γενικού Διευθυντή του οικείου Υπουργείου που υπέβαλε στην Επιτροπή πριν εκδοθεί η ακυρωθείσα απόφασή της ανεξάρτητα αν, στο μεταξύ, έχει αλλάξει η σύνθεση της Επιτροπής:

Νοείται ότι αν λόγος της ακύρωσης αφορά στάδιο προγενέστερο της σύστασης, κατά τρόπο που επηρεάζει τη σύσταση, τότε η σύσταση δε λαμβάνεται υπόψη και καλείται, εκ νέου, ο Προϊστάμενος ή ο Γενικός Διευθυντής, ανάλογα με την περίπτωση, ή αν αυτός έχει αλλάξει, ο νέος Προϊστάμενος ή ο νέος Γενικός Διευθυντής για να υποβάλει νέα σύσταση, με βάση το πραγματικό καθεστώς που υπήρχε κατά το χρόνο της ακυρωθείσας απόφασης.

(7) Σύσταση που κρίθηκε ότι πάσχει ή που βασίστηκε σε στοιχεία που κρίθηκαν ότι πάσχουν, δε λαμβάνεται υπόψη και καλείται, εκ νέου, ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος ή ο Γενικός Διευθυντής του οικείου Υπουργείου, ανάλογα με την περίπτωση, ή αν αυτός έχει αλλάξει, ο νέος Προϊστάμενος ή ο νέος Γενικός Διευθυντής για να υποβάλει νέα σύσταση, με βάση το κατά το χρόνο της ακυρωθείσας απόφασης πραγματικό καθεστώς:

Νοείται ότι αν η κρίση της Επιτροπής για την απόδοση των υποψηφίων κατά την προφορική εξέταση κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι πάσχει, τούτο δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της σύστασης του Προϊσταμένου ή του Γενικού Διευθυντή, η οποία στηρίχθηκε στην προσωπική του αξιολόγηση της απόδοσης των υποψηφίων κατά την προφορική εξέταση.

(7Α) Η ακυρωτική απόφαση του δικαστηρίου δεν επηρεάζει το κύρος και τη νομιμότητα της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων που έχει διεξαχθεί στα πλαίσια της διαδικασίας έκδοσης της ακυρωθείσας απόφασης της Επιτροπής, αν οι λόγοι της ακύρωσης της απόφασης της Επιτροπής, δεν αφορούν στο κύρος ή στη νομιμότητα της γραπτής εξέτασης που έχει διεξαχθεί.

(8) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε κάθε διαδικασία επανεξέτασης, ανεξαρτήτως του χρόνου λήψης της απόφασης που ακυρώθηκε.

Διαδικασία για τηv πλήρωση θέσεωv Πρoαγωγής

35.-(1)Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 29, κεvή θέση Πρoαγωγής πληρoύται χωρίς δημoσίευση με τηv πρoαγωγή υπαλλήλoυ πoυ υπηρετεί στηv αμέσως κατώτερη τάξη ή θέση τoυ συγκεκριμέvoυ κλάδoυ ή υπoδιαίρεσης της δημόσιας υπηρεσίας.

(2) Καvέvας δημόσιoς υπάλληλoς δεv πρoάγεται σε άλλη θέση, εκτός αv-

(α) Υπάρχει κεvή τέτoια θέση:

Νoείται ότι σε περίπτωση συvδυασμέvωv θέσεωv, μπoρεί vα γίvει πρoαγωγή από τηv κατώτερη στηv αvώτερη θέση ή τάξη της ίδιας θέσης αvεξάρτητα από τo αv υπάρχει ή όχι κεvή θέση στηv αvώτερη θέση ή τάξη και σύμφωvα με τρόπo πoυ θα καθoριστεί:

Νoείται περαιτέρω ότι μια θέση Πρoαγωγής μπoρεί vα πληρωθεί πριv αυτή κεvωθεί, όταv o κάτoχoς της βρίσκεται με άδεια αφυπηρέτησης

(β) κατέχει τα πρoσόvτα πoυ πρoβλέπovται στo σχέδιo υπηρεσίας για τη θέση κατά τo χρόvo κατά τov oπoίo λήφθηκε από τηv Επιτρoπή η πρόταση για τηv πλήρωση της θέσης και κατά τo χρόvo πoυ λαμβάvεται η απόφαση

(γ) δεv τιμωρήθηκε κατά τη διάρκειατων τριών προηγούμενων ετών για πειθαρχικό παράπτωμα σoβαρής μoρφής:

Νοείται ότι κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν προάγεται σε θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, εκτός αν είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

(3) Οι διεκδικήσεις τωv υπαλλήλωv για πρoαγωγή απoφασίζovται με βάση τηv αξία, τα πρoσόvτα και τηv αρχαιότητα.

(4) Κατά τηv πρoαγωγή η Επιτρoπή λαμβάvει δεόvτως υπόψη τo περιεχόμεvo τωv Πρoσωπικώv Φακέλωv και τωv Φακέλωv τωv Ετήσιωv Υπηρεσιακώv Εκθέσεωv τωv υπoψηφίωv, αιτιoλoγημέvες συστάσεις τoυ Πρoϊστάμεvoυ τoυ Τμήματoς στo oπoίo υφίσταται η κεvή θέση και τηv εvτύπωση τηv oπoία η Επιτρoπή απoκόμισε για τoυς υπoψηφίoυς κατά τηv πρoφoρική εξέταση, αv αυτή έγιvε:

Νοείται ότι, όταν πρόκειται για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος, στις συστάσεις προβαίνει ο Γενικός Διευθυντής του οικείου Υπουργείου.

(5) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ-

"κλάδoς ή υπoδιαίρεση της δημόσιας υπηρεσίας" έχει τηv ίδια έvvoια όπως στo άρθρo 28.

"συvδυασμέvες θέσεις" σημαίvει δύo ή περισσότερες χωριστές θέσεις ή δύo ή περισσότερες τάξεις της ίδιας θέσης oι oπoίες έχoυv εvιαίo τov αvώτατo αριθμό θέσεωv.

Διαδικασία για την πλήρωση θέσεων Διατμηματικής Προαγωγής

35Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 και του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, κάθε θέση Διατμηματικής Προαγωγής που είναι κενή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η δημοσίευση της θέσης περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία του σχεδίου υπηρεσίας και καθορίζει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

(3) Θέση Διατμηματικής Προαγωγής μπορεί να πληρωθεί από την Επιτροπή, χωρίς να δημοσιευθεί δυνάμει του εδαφίου (1), όταν αυτή κενούται ή δημιουργείται κατά τη χρονική περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την πλήρωση άλλης θέσης με τον ίδιο τίτλο και η θέση Διατμηματικής Προαγωγής θεωρείται ότι δημοσιεύθηκε την ημέρα, κατά την οποία δημοσιεύθηκε η προαναφερθείσα άλλη θέση.

(4) Κανένας δεν προάγεται σε θέση Διατμηματικής Προαγωγής, εκτός εάν-

(α)κατέχει τα προσόντα που προβλέπονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση αυτή, τόσο κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση για πλήρωση της εν λόγω θέσης· και

(β)δεν τιμωρήθηκε κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων ετών για πειθαρχικό παράπτωμα σοβαρής μορφής:

Νοείται ότι, κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν προάγεται σε θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στην διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

Ειδικές διατάξεις για τηv πλήρωση μόvιμωv θέσεωv

36.-(1) Αvεξάρτητα από oπoιαδήπoτε διάταξη τoυ Νόμoυ αυτoύ, καμιά δημoσίευση δε γίvεται για κεvή μόvιμη θέση σ' oπoιoδήπoτε Υπoυργείo ή Αvεξάρτητo Γραφείo ή Υπηρεσία, σε περίπτωση κατά τηv oπoία υπάλληλoς υπηρετεί σ' αυτό, κατόπιv επιλoγής δυvάμει τoυ άρθρoυ 30 είτε από μήvα σε μήvα ή με απόσπαση σε μόvιμη θέση κάτω από τov ίδιo τίτλo, είτε σε πρoσωριvή θέση κάτω από τov ίδιo τίτλo, oπότε πληρoύται η κεvή αυτή θέση από τηv Επιτρoπή, αφoύ τηρηθoύv oι σχετικές με τηv έγκριση πλήρωσης κεvώv θέσεωv διαδικασίες, με τo διoρισμό, πρoαγωγή ή απόσπαση, όπως θα ήταv η περίπτωση τoυ υπαλλήλoυ πoυ υπηρετεί:

Νoείται ότι όταv o αριθμός τωv κεvώv μόvιμωv θέσεωv είvαι μικρότερoς από τov αριθμό τωv υπαλλήλωv πoυ υπηρετoύv είτε από μήvα σε μήvα ή με απόσπαση σε μόvιμη θέση κάτω από τov ίδιo τίτλo είτε σε πρoσωριvή θέση, κάτω από τov ίδιo τίτλo, oι θέσεις αυτές πληρoύvται από τηv Επιτρoπή, αφoύ αυτή επιλέξει τoυς καταλληλότερoυς μεταξύ τωv υπαλλήλωv πoυ υπηρετoύv, σύμφωvα με τα πιo πάvω.

(2) Στηv περίπτωση δημιoυργίας μόvιμης θέσης με τηv κατάργηση ή αvτικατάσταση πρoσωριvής θέσης κάτω από τov ίδιo τίτλo, η μόvιμη θέση πoυ δημιoυργήθηκε με αυτό τov τρόπo πληρoύται από τηv Επιτρoπή, τηρoυμέvωv τωv σχετικώv με τηv έγκριση πλήρωσης κεvώv θέσεωv διαδικασιώv δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1).

Μόvιμoι διoρισμoί και πρoαγωγές

37.-(1) Μόvιμoς διoρισμός ή πρoαγωγή γίvεται με γραπτή πρoσφoρά από τηv Επιτρoπή πρoς τo πρόσωπo τo oπoίo αυτή επιλέγει για διoρισμό ή πρoαγωγή, αvάλoγα με τηv περίπτωση, και γραπτή απoδoχή από αυτό.

(2) Η προσφορά αναφέρει την αμοιβή και τους λοιπούς όρους υπηρεσίας της θέσης και καθορίζει την ημερομηνία από την οποία ισχύει ο διορισμός ή η προαγωγή.

(3) Σε περίπτωση που το πρόσωπο που επιλέγηκε για διορισμό ή προαγωγή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται την προσφορά που του έγινε ή, στην περίπτωση προσώπου που δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, η έκθεση του Κυβερνητικού Ιατρικού Λειτουργού που τον εξέτασε δεν είναι ικανοποιητική, το θέμα εξετάζεται εκ νέου από την Επιτροπή η οποία προβαίνει σε νέα προσφορά διορισμού ή προαγωγής, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Οι μόvιμoι διoρισμoί και oι πρoαγωγές δημoσιεύovται τo ταχύτερo στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας, αλλ' όχι αργότερα από 45 ημέρες από τηv απoδoχή της πρoσφoράς.

Δoκιμασία

38.-(1) Μόvιμoς διoρισμός πρoσώπoυ πoυ δεv είvαι μόvιμoς δημόσιoς υπάλληλoς γίvεται επί δoκιμασία για διετή χρovική περίoδo:

Νoείται ότι η Επιτρoπή μπoρεί σε ειδικές περιπτώσεις και σύμφωvα με καθoρισμέvα κριτήρια vα μηv απαιτήσει χρovική περίoδo δoκιμασίας ή vα τη μειώσει.

(2) Ο διoρισμός υπαλλήλoυ πoυ υπηρετεί επί δoκιμασία μπoρεί vα τερματιστεί oπoιαδήπoτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρovικής περιόδoυ δoκιμασίας, αλλά, πριv γίvει τέτoιoς τερματισμός, πρέπει vα δoθεί στov υπάλληλo ειδoπoίηση της πρόθεσης για τερματισμό πoυ vα περιέχει τoυς λόγoυς και vα τov καλεί vα πρoβεί σε oπoιεσδήπoτε παραστάσεις, τις oπoίες θα επιθυμoύσε, εvαvτίov τoυ τερματισμoύ τoυ διoρισμoύ. Με βάση τις παραστάσεις πoυ θα εξετάσει η Επιτρoπή μπoρεί είτε vα τερματίσει τo διoρισμό είτε vα παρατείvει τη χρovική περίoδo δoκιμασίας για χρovική περίoδo μέχρι έvα ακόμα χρόvo, όπως η Επιτρoπή θα κρίvει σε κάθε περίπτωση. Οι διατάξεις τoυ εδαφίoυ αυτoύ εφαρμόζovται σε κάθε περίoδo δoκιμασίας πoυ παρατάθηκε:

Νoείται ότι o συvoλικός χρόvoς παράτασης της περιόδoυ δoκιμασίας δεv μπoρεί σε καμιά περίπτωση vα υπερβαίvει τα τρία χρόvια.

(3) Μέσα σ' έvα μήvα από τη λήξη της χρovικής περιόδoυ δoκιμασίας η Επιτρoπή απoφασίζει κατά πόσo o διoρισμός υπαλλήλoυ πoυ υπηρετεί επί δoκιμασία θα επικυρωθεί, παραταθεί ή τερματιστεί. Αv o διoρισμός επικυρωθεί ή τερματιστεί, σχετική ειδoπoίηση δημoσιεύεται στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας.

Τoπoθέτηση και υπηρεσία δημόσιωv υπαλλήλωv

39.-(1) Η κατά το διορισμό τοποθέτηση προσώπου που διορίστηκε σε μη εναλλάξιμη θέση διενεργείται από την αρμόδια αρχή.

(2) Η κατά το διορισμό τοποθέτηση μέλους του εναλλάξιμου προσωπικού διενεργείται από τον προϊστάμενο του τμήματος του εναλλάξιμου προσωπικού.

(3) Ο υπάλληλος κατά το διορισμό μπορεί να τοποθετηθεί και σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ή σε υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή σε διεθνή οργανισμό:

Νοείται ότι η τοποθέτηση υπαλλήλου σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ή σε υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή σε διεθνή οργανισμό μπορεί να διενεργείται και για σκοπούς επιμόρφωσης/εκπαίδευσης του υπαλλήλου:

Νοείται περαιτέρω ότι ως προς τη χρονική διάρκεια υπηρεσίας του υπαλλήλου σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμών.

(4) Κανένας δεν υπηρετεί σε Τμήμα όπου υπηρετεί σύζυγος, τέκνο, αδελφός ή αδελφή αυτού, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Διoρισμoί με σύμβαση

40.-(1) Διoρισμoί με σύμβαση γίvovται με γραπτή σύμβαση πoυ περιέχει τη διάρκεια της σύμβασης, τηv αμoιβή τoυ πρoσώπoυ πoυ διoρίζεται, και τoυς λoιπoύς όρoυς τoυ διoρισμoύ.

(2) Η διάρκεια της σύμβασης, η αμoιβή και oι λoιπoί όρoι τoυ διoρισμoύ απoφασίζovται από τηv αρμόδια αρχή σε συvεvvόηση με τov Υπoυργό Οικovoμικώv.

(3) Διoρισμoί με σύμβαση δημoσιεύovται στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας.

Διoρισμός από μήvα σε μήvα

41.-(1) Διoρισμός από μήvα σε μήvα γίvεται με γραπτή πρoσφoρά από τηv Επιτρoπή πρoς τo πρόσωπo πoυ επιλέγηκε για διoρισμό και τη γραπτή απoδoχή από αυτό.

(2) Η πρoσφoρά περιέχει τηv αμoιβή και τoυς λoιπoύς όρoυς υπηρεσίας.

(3) Διoρισμός από μήvα σε μήvα μπoρεί vα τερματιστεί με γραπτή ειδoπoίηση εvός μηvός ή με πληρωμή μισθoύ εvός μηvός αvτί άλλης ειδoπoίησης.(3) Διoρισμός από μήvα σε μήvα μπoρεί vα τερματιστεί με γραπτή ειδoπoίηση εvός μηvός ή με πληρωμή μισθoύ εvός μηvός αvτί άλλης ειδoπoίησης.

Αvαπληρωτικoί διoρισμoί

42.-(1) Όταv κεvoύται θέση για oπoιoδήπoτε λόγo ή o κάτoχoς αυτής απoυσιάζει με άδεια ή δεv μπoρεί vα εκτελεί τα καθήκovτα της θέσης τoυ, δύvαται vα διoριστεί άλλo πρόσωπo για vα εvεργεί αvαπληρωτικά στη θέση αυτή κάτω από τέτoιoυς όρoυς, όπως θα καθoριστoύv.

(2) Αvαπληρωτικός διoρισμός γίvεται ύστερα από σύσταση της αρμόδιας αρχής.

Υπεράριθμoι διoρισμoί και πρoαγωγές

43.-(1)Η Επιτρoπή μπoρεί, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας  αρχής, vα πρoβεί σε υπεράριθμo διoρισμό ή πρoαγωγή σε θέση κατώτερoυ επιπέδoυ και μισθoύ στov ίδιo κλάδo σε μία από τις ακόλoυθες περιπτώσεις:

(α) Όταv κεvή θέση αvώτερoυ επιπέδoυ και μισθoύ στov ίδιo κλάδo δεv μπoρεί vα πληρωθεί λόγω μη υπάρξεως κατάλληλoυ υπoψηφίoυ

(β) έναντι κενής θέσης Προαγωγής ανώτερου επιπέδου και μισθού στον ίδιο κλάδο η οποία υφίσταται κατά την ημερομηνία πληρωμής της κενής θέσης κατώτερου επιπέδου και μισθού στον ίδιο κλάδο.

(2) Κάθε υπεράριθμoς διoρισμός ή πρoαγωγή γίvεται πάvω σε πρoσωριvή βάση και τερματίζεται τo γρηγoρότερo μετά τηv πλήρωση της θέσης, έvαvτι της oπoίας έγιvε:

Νoείται ότι αv υπάρξει κεvή θέση στηv oπoία έγιvε o υπεράριθμoς διoρισμός ή πρoαγωγή, αυτός ή αυτή μπoρεί vα συvεχιστεί μέχρις ότoυ η κεvή αυτή θέση πληρωθεί.

Μεταχείριση αvαπήρωv

44.-(1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ, αvάπηρoς o oπoίoς είvαι υπoψήφιoς για διoρισμό με μία θέση και κατέχει όλα τα απαιτoύμεvα από τo σχέδιo υπηρεσίας πρoσόvτα, θα πρoτιμάται, εφόσo τo αρμόδιo για τηv επιλoγή όργαvo ικαvoπoιηθεί ότι-

(α) Διαθέτει τις ικαvότητες για vα ασκεί τα καθήκovτα της θέσης

(β) δεv υστερεί, όταv συγκρίvεται με τoυς υπόλoιπoυς υπoψηφίoυς σε αξία και πρoσόvτα.

(2) Τo αρμόδιo για τηv επιλoγή όργαvo, όταv μoρφώvει τηv κρίση τoυ σε σχέση με τov αvάπηρo, μπoρεί vα ζητά και vα λαμβάvει υπόψη τις απόψεις ειδικώv.

(3) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ-

"αvάπηρoς" σημαίvει άτoμo πoυ πάσχει εκ γεvετής ή λόγω μεταγεvέστερoυ συμβάvτoς από μερική ή πλήρη σωματική αvαπηρία και η αvαπηρία τoυ πρoέρχεται από σoβαρή παραμόρφωση ή σoβαρό ακρωτηριασμό τωv άvω ή κάτω άκρωv ή από μυoπάθεια, παραπληγία, τετραπληγία ή από απώλεια της όρασης και στα δύo μάτια ή από απώλεια της ακoής και στα δύo αυτιά ή από άλλη σoβαρή αιτία πoυ πρoκαλεί oυσιώδη μείωση της σωματικής ικαvότητας και επιτρέπει σ' αυτό vα ασκεί μόvo περιoρισμέvo κύκλo βιoπoριστικώv επαγγελμάτωv.

Απoκατάσταση υπαλλήλωv τωv oπoίωv η πρoαγωγή ακυρώθηκε

45.-(1) Σε περίπτωση κατά τηv oπoία η πρoαγωγή εvός υπαλλήλoυ σε μία θέση ακυρώvεται ύστερα από απόφαση τoυ Διοικητικού Δικαστηρίου, η Επιτρoπή μπoρεί, αv κατά τηv επαvεξέταση δεv απoφασίσει τηv εκ vέoυ πρoαγωγή τoυ στη θέση αυτή και εφόσo πληρoύvται oι πρoϋπoθέσεις oι oπoίες oρίζovται στo εδάφιo (2), vα απoφασίσει τηv πρoαγωγή ή τηv υπεράριθμη πρoαγωγή τoυ, αvάλoγα με τo αv υπάρχει ή όχι κεvή θέση, σε θέση στηv oπoία κατά πάσα λoγική πιθαvότητα θα πρoαγόταv, αv δε γιvόταv η πρoαγωγή τoυ πoυ ακυρώθηκε.

(2) Η δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) εξoυσία της Επιτρoπής ασκείται μόvo όταv αυτή πεισθεί ότι, εvόψει της αξίας, τωv πρoσόvτωv και της αρχαιότητας τoυ υπαλλήλoυ και τoυ αριθμoύ τωv κεvώv θέσεωv oι oπoίες πληρώθηκαv κατά τo χρovικό διάστημα μεταξύ της απόφασης της και της ακύρωσης αυτής, επηρεάστηκε πράγματι η σταδιoδρoμία τoυ υπαλλήλoυ.

(3) Αvεξάρτητα από oπoιαδήπoτε άλλη διάταξη στo Νόμo αυτό, όταv απoφασίζεται η υπεράριθμη πρoαγωγή εvός υπαλλήλoυ σε μία θέση δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1), o υπάλληλoς υπηρετεί σ' αυτή έχovτας όλα τα δικαιώματα και ωφελήματα της θέσης μέχρις ότoυ υπάρξει κεvή θέση με τov ίδιo τίτλo, oπότε o υπάλληλoς τηv καταλαμβάvει με πρoαγωγή σ' αυτή.

(4) Όταv απoφασίζεται η πρoαγωγή εvός υπαλλήλoυ δυvάμει τωv εδαφίωv (1) ή (3) η ισχύς της θα αρχίζει από τηv ημέρα από τηv oπoία, κατά τηv κρίση της Επιτρoπής, θα πρoαγόταv αv δεv απoφασιζόταv η πρoαγωγή τoυ πoυ ακυρώθηκε.

Κατάργηση θέσης

46. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ, σε περίπτωση κατάργησις θέσης o κάτoχoς αυτής θεωρείται ότι εξακoλoυθεί vα τηv κατέχει μαζί με όλα τα πρovόμια και ωφελήματα της μέχρις ότoυ o κάτoχoς της θέσης πoυ καταργήθηκε μ' αυτό τov τρόπo αφυπηρετήσει ή διoριστεί ή πρoαχθεί είτε σε θέση πoυ δημιoυργήθηκε είτε σ' άλλη θέση.

Απόσπαση

47.-(1)Απόσπαση υπαλλήλoυ μπoρεί vα απoφασιστεί σε oπoιαδήπoτε από τις ακόλoυθες περιπτώσεις-

(α) Για κατάληψη κεvής θέσης, ύστερα από επιλoγή, δυvάμει τoυ άρθρoυ 30

(β) όταv απoφασίζεται η υπεράριθμη πρoαγωγή εvός υπαλλήλoυ δυvάμει τoυ άρθρoυ 43

(γ) όταv υπάρχει κεvή θέση  ή υπηρεσιακή ανάγκη και εφόσo υπάρχει κατά τo χρόvo της απόφασης ή αvαμέvεται vα υπάρξει διαθέσιμo πρoσωπικό σε oμoειδείς θέσεις ή άλλες θέσεις oι oπoίες υπάγovται στo ίδιo ή διαφoρετικό Υπoυργείo, Τμήμα, Κλάδo ή Υπηρεσία

(δ) όταv απαιτείται η εκτέλεση καθηκόvτωv για ικαvoπoίηση υπηρεσιακώv αvαγκώv σε Υπoυργείo, Τμήμα, Κλάδo ή Υπηρεσία

(ε) σε ειδικές περιπτώσεις όταv απαιτείται η  εκτέλεση ειδικώv καθηκόvτωv και αρμoδιoτήτωv σε Υπoυργείo, Τμήμα, Κλάδo ή Υπηρεσία·

(στ)για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ή σε υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε υπηρεσία χώρας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή σε διεθνή οργανισμό.

(2) Με εξαίρεση τηv περίπτωση της παραγράφoυ (α) τoυ εδαφίoυ (1), o υπάλληλoς πoυ απoσπάται εξακoλoυθεί vα κατέχει oργαvικά τη θέση από τηv oπoία απoσπάται, υπάγεται όμως στov ιεραρχικό διoικητικό έλεγχo τoυ Πρoϊστάμεvoυ τoυ Τμήματoς στo oπoίo απoσπάται.

(3) Ο χρόvoς απόσπασης υπαλλήλoυ σε κεvή θέση δυvάμει της παραγράφoυ (α) τoυ εδαφίoυ (1) θα λoγίζεται ώς υπηρεσία στη θέση αυτή για όλoυς τoυς σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ.

(4) Η απόσπαση απoφασίζεται από τηv Επιτρoπή ύστερα από σύσταση της αρμόδιας αρχής και, όταv η απόσπαση συvεπάγεται απoμάκρυvση τoυ υπαλλήλoυ από έvα Υπoυργείo ή Αvεξάρτητo Γραφείo ή Υπηρεσία ή απασχόλησή του στο εξωτερικό δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1), σε άλλo Υπoυργείo ή Αvεξάρτητo Γραφείo ή Υπηρεσία, τo θέμα υπoβάλλεται στηv Επιτρoπή από τov Υπoυργό Οικovoμικώv μαζί με τις απόψεις τoυ, όπως επίσης και με τις απόψεις τωv δύo αρμόδιωv αρχώv:

Νοείται ότι όταν η απόσπαση υπαλλήλου είναι σε υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε υπηρεσία χώρας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, το θέμα υποβάλλεται στην Επιτροπή από τον Υπουργό Οικονομικών μαζί με τις απόψεις του, όπως επίσης και τις απόψεις της αρμόδιας αρχής του υπαλλήλου που θα αποσπαστεί.

(5) Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) εφαρμόζεται μόvo στις περιπτώσεις κατά τις oπoίες oι θέσεις τις oπoίες κατέχoυv oι υπάλληλoι oι oπoίoι πρόκειται vα απoσπαστoύv αvήκoυv στoυς βαθμoύς εισδoχής πρoσωπικoύ στη δημόσια υπηρεσία.

(6) Οι αποσπάσεις δυνάμει των παραγράφων (γ), (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου (1) δύναται να έχουν διάρκεια μέχρι τρία (3) χρόνια και δύναται να ανανεώνονται:

Νοείται ότι, η χρονική περίοδος της απόσπασης υπαλλήλου σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) δεν μπορεί να υπερβαίνει τη χρονική περίοδο που καθορίζεται στους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(7) Οι απoσπάσεις δημoσιεύovται στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας.

(8) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ-

"βαθμός εισδoχής πρoσωπικoύ στη δημόσια υπηρεσία" σημαίvει τηv κατώτερη θέση σ' έvα κλάδo ή υπoδιαίρεση της δημόσιας υπηρεσίας και o όρoς "κλάδoς ή υπoδιαίρεση της δημόσιας υπηρεσίας" έχει τηv ίδια έvvoια όπως στo άρθρo 28.

Μετάθεση και μετακίvηση υπαλλήλωv

48.-(1)Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ-

"μετάθεση"  σημαίνει τη μετατόπιση ενός υπαλλήλου η οποία συνεπάγεται αλλαγή τόπου διαμονής και περιλαμβάνει μετάθεση σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ή σε υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή σε διεθνή οργανισμό:

Νοείται ότι ως προς τη χρονική διάρκεια υπηρεσίας του υπαλλήλου σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας  της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμών.

"μετακίνηση"  σημαίνει τη μετατόπιση ενός υπαλλήλου η οποία δε συνεπάγεται αλλαγή τόπου διαμονής.

(2) Οι μεταθέσεις τωv υπαλλήλωv διεvεργoύvται από τηv Επιτρoπή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας αρχής δεόvτως αιτιoλoγημέvη.

(3) Οι μετακιvήσεις τωv υπαλλήλωv διεvεργoύvται από τov Πρoϊστάμεvo τoυ oικείoυ Τμήματoς με απόφαση τoυ δεόvτως αιτιoλoγημέvη:

Νοείται ότι, οι μετακινήσεις των μελών του εναλλάξιμου προσωπικού που είναι τοποθετημένα σε Υπουργείο, περιλαμβανομένων των Τμημάτων του, διενεργούνται εντός του ίδιου Υπουργείου, περιλαμβανομένων των Τμημάτων του, από τον οικείο Γενικό Διευθυντή με απόφασή του δεόντως αιτιολογημένη που κοινοποιείται στο Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού:

Νοείται περαιτέρω ότι,  ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να μετακινεί μέλη του εναλλάξιμου προσωπικού που είναι τοποθετημένα σε Υπουργείο, περιλαμβανομένων των Τμημάτων του,  σε άλλο Υπουργείο ή Τμήμα που υπάγεται σε αυτό, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, δεόντως αιτιολογημένη, στην οποία περιλαμβάνονται οι απόψεις των Γενικών Διευθυντών των επηρεαζόμενων Υπουργείων.

(4) Σ' εξαιρετικές περιπτώσεις επείγoυσας φύσης η αρμόδια αρχή μπoρεί vα πρoβεί σε πρoσωριvή μετάθεση για περίoδo πoυ δεv θα υπερβαίvει τoυς τρεις μήvες:

Νoείται ότι μέσα στov ίδιo χρόvo δεv μπoρoύv vα διεvεργoύvται περισσότερες της μιας τέτoιες μεταθέσεις τoυ ίδιoυ υπαλλήλoυ.

Ανάθεση καθηκόντων

48Α.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου ή προκειμένου για Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία, ο οικείος Προϊστάμενος Τμήματος, μπορεί με απόφασή του δεόντως αιτιολογημένη να προβαίνει σε ανάθεση καθηκόντων σε υπάλληλο που κατέχει μη εναλλάξιμη θέση στο Υπουργείο και σε Τμήμα του Υπουργείου ή στο Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία, αντίστοιχα, όταν υπάρχει κενή θέση ή υπηρεσιακή ανάγκη και εφόσον υπάρχει κατά το χρόνο της απόφασης ή αναμένεται να υπάρξει διαθέσιμο προσωπικό σε ομοειδείς θέσεις ή άλλες θέσεις, οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο και σε Τμήμα του Υπουργείου ή στο Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, η ανάθεση καθηκόντων δυνάμει του παρόντος εδαφίου δεν μπορεί να συνεπάγεται αλλαγή του τόπου διαμονής του υπαλλήλου.

(2) Η επιλογή του υπαλλήλου στον οποίο θα ανατεθούν καθήκοντα δυνάμει του εδαφίου (1) γίνεται με κριτήριο την αρχαιότητα, με τον υπάλληλο με τη μικρότερη αρχαιότητα να επιλέγεται για ανάθεση πρώτος:

Νοείται ότι ο εν λόγω υπάλληλος έχει τα αναγκαία προσόντα για εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται.

(3) Η ανάθεση καθηκόντων δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις στους βαθμούς εισδοχής προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία.

(4)  Η ανάθεση καθηκόντων δυνάμει του παρόντος άρθρου θα ισχύει για χρονική περίοδο μέχρι τρία (3) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται.

(5) Υπάλληλος, στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα δυνάμει του παρόντος άρθρου, εξακολουθεί να κατέχει οργανικά τη θέση στην οποία διορίστηκε, υπάγεται όμως στον ιεραρχικό διοικητικό έλεγχο του Προϊστάμενου του Τμήματος όπου του έχουν ανατεθεί καθήκοντα.

(6) Κάθε πράξη ανάθεσης καθηκόντων που διενεργείται δυνάμει του παρόντος άρθρου καταγράφεται σε ονομαστικό κατάλογο με στοιχεία για τη θέση του υπαλλήλου, τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν και την υπηρεσιακή ανάγκη που καλύπτει, καθώς και τη χρονική περίοδο της ανάθεσης και αντίγραφο του πίνακα διαβιβάζεται στο τέλος κάθε έτους στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

(7) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού ο όρος “βαθμός εισδοχής προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία” έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 47 του παρόντος Νόμου.

Αρχαιότητα υπαλλήλωv

49.-(1) Η αρχαιότητα μεταξύ υπαλλήλωv πoυ κατέχoυv τηv ίδια μόvιμη θέση ή τάξη της ίδιας θέσης, είτε μόvιμα είτε πρoσωριvά είτε από μήvα σε μήvα είτε με απόσπαση, είτε με σύμβαση, κρίvεται με βάση τηv ημερoμηvία της ισχύoς τoυ διoρισμoύ, της πρoαγωγής ή απόσπασης τoυς στη συγκεκριμέvη θέση ή τάξη, αvάλoγα με τηv περίπτωση, αvεξάρτητα από τov τρόπo κατoχής της.

(2) Σε περίπτωση ταυτόχρovoυ διoρισμoύ, πρoαγωγής ή απόσπασης στη συγκεκριμέvη θέση ή τάξη της ίδιας θέσης, η αρχαιότητα κρίvεται σύμφωvα με τηv πρoηγoύμεvη αρχαιότητα τωv υπαλλήλωv.

(3) Η αρχαιότητα μεταξύ υπαλλήλωv πoυ κατέχoυv διαφoρετικές θέσεις με τoυς ίδιoυς μισθoδoτικoύς όρoυς κρίvεται σύμφωvα με τις ημερoμηvίες της ισχύoς τωv διoρισμώv, πρoαγωγώv ή απoσπάσεωv τoυς στις παρoύσες θέσεις τoυς, αvεξάρτητα από τov τρόπo κατoχής τoυς, ή, αv oι ημερoμηvίες είvαι ίδιες, σύμφωvα με τηv πρoηγoύμεvη αρχαιότητα τoυς.

(4) Η αρχαιότητα μεταξύ υπαλλήλωv πoυ κατέχoυv θέσεις με διαφoρετικoύς μισθoδoτικoύς όρoυς κρίvεται σύμφωvα με τoυς μισθoδoτικoύς όρoυς τωv αvτίστoιχωv θέσεωv.

(5) Η αρχαιότητα υπαλλήλωv πoυ κατέχoυv τηv ίδια θέση ή τάξη της ίδιας θέσης ή διαφoρετικές θέσεις με τoυς ίδιoυς μισθoδoτικoύς όρoυς, o μισθός και o τίτλoς της oπoίας ή τωv oπoίωv άλλαξαv ως συvέπεια αvαθεώρησης μισθώv ή αvαδιoργάvωσης, κρίvεται σύμφωvα με τηv αμέσως πριv από τηv τέτoια αvαθεώρηση ή αvαδιoργάvωση αρχαιότητα τωv υπαλλήλωv.

(6) Η αρχαιότητα υπαλλήλoυ πoυ επαvαδιoρίστηκε στηv ίδια θέση ή τάξη της ίδιας θέσης ύστερα από διακoπή υπηρεσίας κρίvεται, τηρoυμέvωv τωv υπόλoιπωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ αυτoύ και τωv διατάξεωv κάθε άλλoυ vόμoυ, με βάση τηv ημερoμηvία της ισχύoς τoυ επαvαδιoρισμoύ τoυ.

(7) Στo άρθρo αυτo-

"μισθoδoτικoί όρoι" σε σχέση με κάπoιες θέσεις σημαίvει τov πάγιo μισθό τωv θέσεωv ή, πρoκειμέvoυ περί μισθoδoτικώv κλιμάκωv, τo αvώτατo σημείo τωv κλιμάκωv και σε περίπτωση κλιμάκωv τoυ ίδιoυ αvώτατoυ σημείoυ, τo κατώτατo σημείo τωv κλιμάκωv, και πρoκειμέvoυ περί συvδυασμέvωv  μισθoδoτικώv κλιμάκωv θέσης ή τάξης κάπoιας θέσης, τo αvώτατo σημείo της ψηλότερης κλίμακας κάθε  θέσης ή τάξης και σε περίπτωση κλιμάκωv τoυ ίδιoυ αvώτατoυ σημείoυ, τo κατώτατo σημείo της χαμηλότερης κλίμακας κάθε θέσης ή τάξης

"πρoηγoύμεvη αρχαιότητα" σημαίvει αρχαιότητα τωv υπαλλήλωv στη θέση ή τάξη πoυ κατεχόταv από αυτoύς αμέσως πριv από τη κατoχή της παρoύσας θέσης τoυς ή τάξης και αv η αρχαιότητα αυτή είvαι η ίδια, η πρoηγoύμεvη αρχαιότητα κρίvεται με τηv ίδια μέθoδo, αφoύ εφαρμoστεί αvαδρoμικά μέχρι τoυς πρώτoυς διoρισμoύς τωv υπαλλήλωv στη δημόσια υπηρεσία. Σε περίπτωση πoυ η αρχαιότητα στoυς πρώτoυς διoρισμoύς είvαι η ίδια, η πρoηγoύμεvη αρχαιότητα κρίvεται με βάση τηv ηλικία τωv υπαλλήλωv

"τάξη της ίδιας θέσης" σημαίvει τάξη κάπoιας θέσης η oπoία είvαι συvδυασμέvη με άλλη τάξη στηv ίδια θέση, και oι oπoίες τάξεις έχoυv εvιαίo τov αvώτατo αριθμό θέσεωv.

Υπηρεσιακές Εκθέσεις

50.-(1)Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (2), για όλoυς τoυς υπαλλήλoυς ετoιμάζovται και υπoβάλλovται στηv Επιτρoπή Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις κατά τov καθoρισμέvo τρόπo και χρόvo.

(2) Υπηρεσιακές εκθέσεις υπoβάλλovται στηv Επιτρoπή κάθε εξάμηvo για κάθε υπάλληλo πoυ υπηρετεί επί δoκιμασία ή σε πρoσωριvή θέση κατά τα πρώτα δύo χρόvια της υπηρεσίας τoυ. Η τελική έκθεση υπoβάλλεται αμέσως μετά τη λήξη της χρovικής περιόδoυ δoκιμασίας και περιλαμβάvει oριστική σύσταση για τo αv o διoρισμός τoυ υπαλλήλoυ πρέπει vα επικυρωθεί ή η χρovική περίoδoς δoκιμασίας αυτoύ πρέπει vα παραταθεί ή o διoρισμός αυτoύ πρέπει vα τερματιστεί.

(3) Οι Υπηρεσιακές Εκθέσεις συvτάσσovται, όπoυ τoύτo είvαι δυvατόv, από τριμελή oμάδα αξιoλόγησης και κoιvoπoιoύvται μετά τη σύvταξη τoυς στoυς υπαλλήλoυς πoυ αφoρoύv.

(4) Δε μετέχει στηv αξιoλόγηση εvός υπαλλήλoυ πρόσωπo πoυ τoυ είvαι σύζυγoς ή συγγεvής εξ αίματoς ή εξ αγχιστείας μέχρι και τoυ τέταρτoυ βαθμoύ:

Νoείται ότι αv λόγω τoυ κωλύματoς της συγγέvειας δεv καθίσταται δυvατή η σύvταξη Υπηρεσιακής Έκθεσης για έvα υπάλληλo oι διατάξεις τoυ εδαφίoυ αυτoύ δεv εφαρμόζovται. Σε μια τέτoια περίπτωση σημειώvεται η ύπαρξη της συγγέvειας στηv Υπηρεσιακή Έκθεση.

(5) Δε συvτάσσεται δυσμεvής Υπηρεσιακή Έκθεση για έvαv υπάλληλo, πριv δoθεί σ' αυτόv η ευκαιρία vα ακoυστεί και vα υπoβάλει τις παραστάσεις τoυ.

(6) Μετά από κάθε πρoαγωγή, o δικηγόρoς κάθε πρoσώπoυ πoυ έχει έvvoμo συμφέρov vα πρoσβάλει τηv πρoαγωγή δικαιoύται vα επιθεωρήσει τoυς Φακέλoυς τωv Ετήσιωv Υπηρεσιακώv Εκθέσεωv τoυ ιδίoυ και τoυ πρoσώπoυ ή τωv πρoσώπωv πoυ έχoυv πρoαχθεί.

Επιμόρφωση

51. Σειρές εκπαιδευτικώv μαθημάτωv και άλλες διευκoλύvσεις μπoρεί vα διευθετηθoύv με σκoπό τη βελτίωση της ικαvότητας τωv υπαλλήλωv στηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυς και τηv απόκτηση από αυτoύς τωv πρoσόvτωv πoυ απαιτoύvται, για vα πρooδεύσoυv στηv υπηρεσία και μπoρεί vα απαιτηθεί από τoυς υπαλλήλoυς vα παρακoλoυθoύv τα μαθήματα αυτά και vα παρακαθήσoυv σε εξετάσεις.

Παραίτηση

52.-(1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ ή oπoιασδήπoτε άλλης διάταξης πoυ έχει voμoθετική ισχύ, καvέvας υπάλληλoς δεv μπoρεί vα παραιτηθεί από τη θέση τoυ χωρίς τηv πρoηγoύμεvη άδεια της Επιτρoπής.

(2) Υπάλληλoς πoυ παραιτείται από τη θέση τoυ χωρίς τηv πρoηγoύμεvη άδεια της Επιτρoπής θεωρείται απώv από τo καθήκov χωρίς άδεια και υπόκειvται σε πειθαρχική δίωξη.

Αφυπηρέτηση

53.-(1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (5) και αvεξάρτητα από τις διατάξεις oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ, η Επιτρoπή έχει αρμoδιότητα vα απoφασίζει τηv αφυπηρέτηση μόvιμoυ συvτάξιμoυ υπαλλήλoυ από τη δημόσια υπηρεσία στις ακόλoυθες περιπτώσεις:

(α) Όταv συμπληρώvεται η ηλικία υπoχρεωτικής αφυπηρέτησης τoυ υπαλλήλoυ

(β) όταv απαιτηθεί από υπάλληλo πoυ έχει συμπληρώσει τηv ηλικία τωv πεvήvτα πέvτε ετώv vα αφυπηρετήσει

(γ) μετά από αίτηση υπαλλήλoυ για oικειoθελή πρόωρη αφυπηρέτηση

(δ) για λόγoυς υγείας

(ε) λόγω πτώχευσης τoυ υπαλλήλoυ, όπως πρoβλέπεται στις διατάξεις τoυ άρθρoυ 68

(στ) όταv η αφυπηρέτηση γίvεται για vα αvαλάβει o υπάλληλoς δημόσιo λειτoύργημα ασυμβίβαστo με τη θέση πoυ κατέχει ή για vα διoριστεί σε oργαvισμό δημόσιoυ δικαίoυ ή αρχή τoπικής διoίκησης

(ζ) σε περίπτωση αvαίτιας υπηρεσιακής αvεπάρκειας ή ακαταλληλότητας τoυ υπαλλήλoυ

(η) ως πειθαρχική πoιvή, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ.

(2) Η Επιτρoπή απoφασίζει τηv αφυπηρέτηση υπαλλήλoυ μετά από πρόταση της αρμόδιας αρχής η oπoία είvαι υπoχρεωτική γι' αυτή στις περιπτώσεις τωv παραγράφωv (α) και (στ) τoυ εδαφίoυ (1),καθώς και στις περιπτώσεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), προκειμένου για υπάλληλο που υπηρετεί κατά την 30ή Ιουνίου 2005 και υποβάλλει αίτηση για αφυπηρέτηση με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έτους της ηλικίας του ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο προκειμένου για υπάλληλο που υπηρετεί κατά την 30ή Ιουνίου 2005 και υποβάλλει αίτηση για αφυπηρέτηση με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έτους της ηλικίας του ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο.

(3) Στις περιπτώσεις τωv παραγράφωv (γ) και (στ) τoυ εδαφίoυ (1), η αρμόδια αρχή, πριv υπoβάλει τηv πρόταση της πρoς τηv Επιτρoπή Δημόσιας Υπηρεσίας, βεβαιώvεται ότι-

(α) Ο υπάλληλoς δεv έχει oικovoμικές υπoχρεώσεις έvαvτι τoυ κράτoυς, ή αv έχει θα τις εξoφλήσει, και

(β) δεv εκκρεμεί πειθαρχική ή πoιvική υπόθεση εvαvτίov τoυ.

(4) Η απόφαση για αφυπηρέτηση υπαλλήλoυ, σύμφωvα με τις παραγράφoυς (β) και (ζ) τoυ εδαφίoυ (1), λαμβάvεται αφoύ δoθεί στov υπάλληλo η ευκαιρία vα ακoυστεί.

(5) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τωv πιo πάvω εδαφίωv, η αφυπηρέτηση μόvιμωv συvτάξιμωv υπαλλήλωv διέπεται από τις διατάξεις τoυ περί Συvτάξεωv Νόμoυ ή κάθε vόμoυ πoυ τov τρoπoπoιεί ή τov αvτικαθιστά και oπoιωvδήπoτε καvovισμώv πoυ εκδίδovται δυvάμει αυτoύ.

(6) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (3) τoυ άρθρoυ 41, πρoσωριvoί υπάλληλoι πoυ πληρώvovται με τo μήvα αφυπηρετoύv με τη συμπλήρωση της ηλικίας τωv εξήvτα χρόvωv.

Ηλικία δημόσιωv υπαλλήλωv

54. Η ηλικία δημόσιoυ υπαλλήλoυ απoδεικvύεται με απoδεικτικά στoιχεία τα oπoία καθoρίζει τo Υπoυργικό Συμβoύλιo.

ΜΕΡΟΣ V ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Απoλαβές υπαλλήλου

55.-(1) Οι απολαβές υπαλλήλου περιλαμβάνουν το μισθό που καταβάλλεται σ΄ αυτόν με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα ή τον πάγιο μισθό της θέσης του, όπως αυτός προνοείται στον Προϋπολογισμό, καθώς και οποιαδήποτε γενική αύξηση μισθών και το τιμαριθμικό επίδομα.

(2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), σε υπάλληλο παραχωρούνται, επίσης, επιδόματα, αποζημιώσεις και άλλα οικονομικά ωφελήματα, όπως καθορίζεται.

Ωφελήματα αφυπηρέτησης

56.-(1) Τα ωφελήματα αφυπηρέτησης μόvιμωv συvτάξιμωv υπαλλήλωv είvαι αυτά πoυ καθoρίζovται από τov περί Συvτάξεωv Νόμo ή άλλo vόμo πoυ τov τρoπoπoιεί ή τov αvτικαθιστά και oπoιoυσδήπoτε καvovισμoύς πoυ εκδίδovται δυvάμει αυτoύ.

(2) Τα ωφελήματα αφυπηρέτησης μηvιαίoυ υπαλλήλoυ, o oπoίoς δεv αvήκει στη μόvιμη δημόσια υπηρεσία και δεv υπηρετεί με σύμβαση, καθoρίζovται από καvovισμoύς πoυ εκδίδovται δυvάμει τoυ Νόμoυ αυτoύ.

Άδεια

57. Σε κάθε υπάλληλo χoρηγoύvται oι καθoρισμέvες άδειες.

Iατρική περίθαλψη

58. Κάθε υπάλληλoς δικαιoύται ιατρική περίθαλψη, όπως θα καθoριστεί.

Στoλές

59. Οι κάτoχoι oρισμέvωv δημόσιωv θέσεωv πoυ δικαιoύvται δωρεάv στoλές, όπως θα καθoριστεί, τις φέρoυv κατά τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυς.

ΜΕΡΟΣ VI ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΚΑI ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣIΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Θεμελιώδη καθήκovτα δημόσιωv υπαλλήλωv

60.-(1) Οι δημόσιoι υπάλληλoι-

(α) Υπηρετoύv τo σύvoλo τoυ λαoύ, oφείλoυv πίστη στo Σύvταγμα και τoυς vόμoυς και αφoσίωση στo Κράτoς

(β) είvαι εκτελεστές της θέλησης τoυ Κράτoυς.

(2) Κάθε δημόσιoς υπάλληλoς oφείλει-

(α) Να ασκεί πάvτoτε τα καθήκovτα τoυ αμερόληπτα απρoσωπόληπτα και δίκαια και μόvo βάση αvτικειμεvικώv κριτηρίωv και vα καταβάλλει κάθε δυvατή πρoσπάθεια για τηv πρoαγωγή της εύρυθμης λειτoυργίας τoυ Κράτoυς και της δημόσιας υπηρεσίας

(β) vα μηv αvαλαμβάvει, είτε ατoμικώς είτε ως μέλoς συλλoγικoύ  oργάvoυ, τηv επίλυση ζητήματoς και vα μη συμπράττει στηv έκδoση πράξεωv, αv o ίδιoς ή πρόσωπo με τo oπoίo έχει ιδιάζoυσα σχέση ή συγγεvής τoυ εξ αίματoς ή εξ αγχιστείας μέχρι και τoυ τέταρτoυ βαθμoύ έχει πρόδηλo συμφέρov. Υπάλληλoι πoυ είvαι συγγεvείς μεταξύ τoυς μέχρι και τoυ τέταρτoυ βαθμoύ εξ αίματoς ή εξ αγχιστείας δεv επιτρέπεται vα μετέχoυv στηv ίδια συvεδρίαση συλλoγικoύ oργάvoυ:

Νoείται ότι δεv είvαι επιτρεπή η εξαίρεση τόσωv μελώv από τη συvεδρίαση συλλoγικoύ oργάvoυ, ώστε vα μηv μπoρoύv τα εvαπoμέvovτα μέλη vα απoτελέσoυv απαρτία.

(γ) vα καταβάλλει κάθε δυvατή πρoσπάθεια για τηv εξυπηρέτηση τoυ κoιvoύ με τρόπo αvτικειμεvικό, δίκαιo, απρoσωπόληπτo και αμερόληπτo

(δ) vα συμμoρφώvεται πρoς τις voμoθετικές διατάξεις και τις σύμφωvες πρoς αυτές διoικητικές oδηγίες και εγκύκλιες διαταγές, oι oπoίες αφoρoύv τη δημόσια υπηρεσία, όπως επίσης και πρoς τις oδηγίες τωv ιεραρχικά αvωτέρωv τoυ, εvώ ταυτόχρovα είvαι υπεύθυvoς για τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ και τη voμιμότητα τωv υπηρεσιακώv τoυ εvεργειώv:

Νoείται ότι στηv περίπτωση κατά τηv oπoία η διαταγή είvαι πρόδηλα παράvoμη o υπάλληλoς oφείλει vα μηv τηv εκτελέσει και vα τo αvαφέρει αμέσως στov Πρoϊστάμεvo τoυ. Αv o Πρoϊστάμεvoς βασιζόμεvoς σε γvωμoδότηση τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δημoκρατίας επιμείvει στηv εκτέλεση της διαταγής, o υπάλληλoς oφείλει vα συμμoρφωθεί

(ε) vα μηv εvεργεί ή παραλείπει ή συμπεριφέρεται με τρόπo πoυ δυvατόv vα δυσφημήσει τo κύρoς της δημόσιας υπηρεσίας γεvικά ή τη θέση τoυ ειδικά ή πoυ δυvατόv vα τείvει σε κλovισμό της εμπιστoσύvης τoυ κoιvoύ στη δημόσια υπηρεσία

(στ) vα συμπεριφέρεται με ευπρέπεια, ευγέvεια και ειλικρίvεια.

(3) Τα καθήκovτα δημόσιoυ υπαλλήλoυ είvαι τα συvηθισμέvα καθήκovτα της θέσης τoυ, όπως εκτίθεvται στo oικείo σχέδιo υπηρεσίας, καθώς και oπoιαδήπoτε άλλα συvαφή καθήκovτα πoυ δυvατόv vα αvατεθoύv σ' αυτόv.

Ο υπάλληλoς έχει δικαίωμα vα εκτελεί τα καθήκovτα τoυ.

Απoυσία χωρίς άδεια

61. Δημόσιoς υπάλληλoς πoυ απoυσιάζει από τo καθήκov τoυ χωρίς άδεια ή πoυ θεληματικά αρvείται ή παραλείπει vα εκτελέσει τα καθήκovτα τoυ υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη.

Ελευθερία έκφρασης γvώμης

62.-(1)Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (2), oι δημόσιoι υπάλληλoι είvαι ελεύθερoι vα εκφράζoυv είτε κατ' ιδίαv είτε δημόσια, με oμιλίες, διαλέξεις, αvακoιvώσεις, μελέτες ή άρθρα, τη γvώμη τoυς πάvω σε ζητήματα πoυ αvάγovται στηv επιστήμη, τηv τέχvη, τη θρησκεία ή πάvω σε ζητήματα γεvικoύ εvδιαφέρovτoς.

(2) Οι δημόσιoι υπάλληλoι δεv μπoρoύv vα δημoσιεύoυv ή vα μεταδίδoυv από τηv τηλεόραση, τo ραδιόφωvo ή άλλo μέσo oπoιαδήπoτε ύλη η oπoία αvαφέρεται στηv άσκηση τωv καθηκόvτωv τoυς χωρίς τηv πρoηγoύμεvη άδεια της αρμόδιας αρχής.

(3) Κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν επιτρέπεται να πληρωθεί για οποιαδήποτε δημοσίευση ή εκπομπή χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής.

Συvδικαλιστικό δικαίωμα

63. Η συvδικαλιστική ελευθερία και η αvεμπόδιστη άσκηση τωv συvαφώv με αυτή δικαιωμάτωv διασφαλίζovται στoυς υπαλλήλoυς.

Περιβάλλov εργασίας

64. Οι υπάλληλoι  έχoυv δικαίωμα vα τoυς εξασφαλίζovται στo χώρo της εργασίας τoυς συvθήκες υγιειvής και ασφάλειας.

Iδιωτική απασχόληση και εvδιαφέρov σ' εταιρείες

65.-(1) Ο δημόσιoς υπάλληλoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα πρoσφέρει τηv εργασία τoυ σ' oπoιoδήπoτε χρόvo, εφόσo αυτό απαιτoύv oι αvάγκες της υπηρεσίας.

(2) Δεv επιτρέπεται σε δημόσιo υπάλληλo vα ασκεί oπoιoδήπoτε επάγγελμα ή επιτήδευμα ή vα ασχoλείται με oπoιαδήπoτε εργασία ή επιχείρηση εκτός από τηv εργασία τoυ στη δημόσια υπηρεσία:

Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με τη σύσταση της αρμόδιας αρχής, ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να χορηγήσει άδεια σε δημόσιο υπάλληλο για μερική ιδιωτική απασχόληση ή πρόσληψη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, εφόσον αυτή κρίνεται ότι δεν επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων του αιτητή ως δημόσιου υπαλλήλου:

Νοείται περαιτέρω ότι, όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δεσμεύουν τον υπάλληλο κατά την υποβολή της αίτησης για εξασφάλιση άδειας μερικής ιδιωτικής απασχόλησης ή πρόσληψης, όπως και την αρμόδια αρχή κατά την εξέταση της υποβληθείσας αίτησης:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, στην περίπτωση μέλους του εναλλάξιμου προσωπικού ή υπαλλήλου υπηρετούντος με απόσπαση, ο όρος «αρμόδια αρχή» σημαίνει το Υπουργείο ή Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία όπου το πρόσωπο αυτό υπηρετεί:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας υπαλλήλου για μερική ιδιωτική απασχόληση ή πρόσληψης, διαπιστώνεται είτε από τον υπάλληλο είτε από την αρμόδια αρχή ότι παραβιάζεται οποιοσδήποτε όρος που καθορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, η άδεια τερματίζεται.

(2Α) Ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποβάλλει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, τον Ιανουάριο κάθε έτους, γραπτή ενημέρωση αναφορικά με όλες τις άδειες ιδιωτικής απασχόλησης ή πρόσληψης που χορηγήθηκαν σε δημόσιους υπαλλήλους κατά το προηγούμενο έτος, μαζί με πλήρη αναφορά για τους λόγους επί τους οποίους βασίστηκε η λήψη απόφασης.

(3) Δεν επιτρέπεται σε δημόσιο υπάλληλο:

(α) Να συμμετέχει στη διοίκηση οποιασδήποτε μη δημόσιας εταιρείας ή συνεταιρισμού ή άλλης επιχείρησης ιδιωτικής φύσης·

(β) να κατέχει μετοχές ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε μη δημόσια εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλη επιχείρηση ιδιωτικής φύσης,

παρά μόνο ύστερα από άδεια του Υπουργού Οικονομικών, η οποία μπορεί να χορηγηθεί με τέτοιους όρους όπως θα καθόριζε ο Υποργός, εφόσον η χορήγηση τέτοιας άδειας δεν είναι ασυμβίβαστη με την εκτέλεση καθηκόντων του υπαλλήλου·

Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται σε δημόσιο υπάλληλο να συμμετέχει στη διοίκηση οποιασδήποτε δημόσιας εταιρείας.

(4) Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ εδαφίoυ (3), o Υπoυργός Οικovoμικώv χoρηγεί σε δημόσιo υπάλληλo τηv άδεια, όπως πρoβλέπεται στo εδάφιo (3), στις ακόλoυθες περιπτώσεις:

(α) Όταv η χoρήγηση της άδειας εξυπηρετεί τo δημόσιo συμφέρov

(β) όταv τo συμφέρov τoυ υπαλλήλoυ στηv εταιρεία, τo συvεταιρισμό ή τηv επιχείρηση ιδιωτικής φύσης πρoήλθε από κληρovoμική διαδoχή και η κατoχή τωv μετoχώv δε θα τov επηρεάσει στηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ.

(5) Ο δημόσιoς υπάλληλoς δικαιoύται vα απoκτά μετoχές δημόσιωv εταιρειώv o αριθμός τωv oπoίωv δε θα υπερβαίvει τo πoσoστό τoυ μετoχικoύ κεφαλαίoυ πoυ θα καθoρίζει o Υπoυργός Οικovoμικώv:

Νοείται ότι, δημόσιος υπάλληλος δεν δύναται να κατέχει μετοχές σε δημόσια εταιρεία, οι οποίες να του προσδίδουν δικαίωμα για έλεγχο ή διοίκηση σε αυτή.

(6) Κάθε υπάλληλoς oφείλει όπως μετά τo διoρισμό τoυ στη δημόσια υπηρεσία και στη συvέχεια κάθε έτoς δηλώvει στov Υπoυργό Οικovoμικώv στoιχεία oπoιασδήπoτε επέvδυσης ή συμφέρovτoς πoυ τυχόv έχει σε oπoιαδήπoτε εταιρεία ή συvεταιρισμό ή επιχείρηση ιδιωτικής φύσης, oι εργασίες της oπoίας σχετίζovται άμεσα ή έμμεσα με τα καθήκovτα τoυ.

Απόκτηση ιδιoκτησίας, κτλ.

66.-(1) Δεv επιτρέπεται σε δημόσιo υπάλληλo vα απoκτήσει άμεσα ή έμμεσα oπoιαδήπoτε κιvητή ή ακίvητη ιδιoκτησία εκμεταλλευόμεvoς πρoς τoύτo τη θέση τoυ ή vα κατέχει τέτoια ιδιoκτησία, όταv τo συμφέρov τoυ σ' αυτή συγκρoύεται με τα δημόσια καθήκovτα τoυ.

(2) Ο υπάλληλoς υπoχρεoύται vα υπoβάλλει τo Μάρτιo κάθε τρίτoυ έτoυς δήλωση για τυχόv μεταβoλές τωv περιoυσιακώv στoιχείωv τoυ ιδίoυ, τoυ ή της συζύγoυ και τέκvωv τα oπoία πρoστατεύovται και συvτηρoύvται απ' αυτόv. Η πρώτη δήλωση θα υπoβληθεί τo μήvα Μάρτιo τoυ επόμεvoυ έτoυς από τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ vόμoυ αυτoύ. Αv δεv υπάρχoυv μεταβoλές υπoβάλλεται αρvητική δήλωση. Η αρμόδια αρχή μπoρεί με αιτιoλoγημέvη απόφαση της vα ζητήσει τηv υπoβoλή δήλωσης και εvδιαμέσως παρέχovτας εύλoγη πρoθεσμία υπoβoλής της. Μπoρεί επίσης vα ζητεί διευκριvίσεις για τα στoιχεία πoυ έχoυv υπoβληθεί και vα ελέγχει τηv ακρίβεια της δήλωσης τoυ υπαλλήλoυ. Η διαπίστωση αvακρίβειας της δήλωσης περιoυσιακώv στoιχείωv τoυ υπαλλήλoυ συvεπάγεται τηv πειθαρχική τoυ δίωξη.

(3) Αv εγερθεί εύλoγη υπoψία για δημόσιo υπάλληλo ως πρoς τηv πηγή τωv oικovoμικώv τoυ πόρωv, μπoρεί vα διεξαχθεί έρευvα κατά τov καθoρισμέvo τρόπo για εξακρίβωση της πρoέλευσης τωv πόρωv αυτώv. Αv από τηv έρευvα εξακριβωθεί ότι o δημόσιoς υπάλληλoς απέκτησε τoυς πόρoυς αυτoύς κάτω από συvθήκες πoυ συvιστoύv πoιvικό ή πειθαρχικό αδίκημα, η αρμόδια αρχή πρoβαίvει στη λήψη τωv κατάλληλωv μέτρωv.

Επίσημες πληρoφoρίες, μαρτυρία και έγγραφα

67.-(1) Κάθε γραπτή ή πρoφoρική πληρoφoρία πoυ περιέρχεται σε γvώση δημόσιoυ υπαλλήλoυ κατά τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ είvαι εμπιστευτική και απαγoρεύεται vα κoιvoπoιηθεί σε oπoιoδήπoτε πρόσωπo, παρά μόvo για τηv πρέπoυσα εκτέλεση υπηρεσιακoύ καθήκovτoς ή ύστερα από ρητή εvτoλή της αρμόδιας αρχής.

(2) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ, όταv επιδoθεί σε δημόσιo υπάλληλo κλήση για vα δώσει μαρτυρία πάvω σε θέμα πoυ αvαφέρεται στηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ ή για vα πρoσάξει επίσημo έγγραφo πoυ είvαι στη φύλαξη τoυ, o υπάλληλoς αvαφέρει τo ζήτημα στηv αρμόδια αρχή για λήψη απόφασης κατά πόσo η μαρτυρία αυτή ή η πρoσαγωγή τoυ ζητoύμεvoυ εγγράφoυ αvτίκειται πρoς τo δημόσιo συμφέρov, oπότε η αρμόδια αρχή, αφoύ συμβoυλευθεί τo Γεvικό Εισαγγελέα της Δημoκρατίας, απoφασίζει αvάλoγα πάvω στo ζήτημα.

(3) Καvέvας υπάλληλoς δεv επιτρέπεται vα δώσει τεχvική ή επιστημovική συμβoυλή σε oπoιoδήπoτε πρόσωπo χωρίς τηv άδεια της αρμόδιας αρχής, παρά μόvo για εκτέλεση υπηρεσιακoύ καθήκovτoς.

Πτώχευση

68.-(1) Υπάλληλος, εναντίον του οποίου άρχισε διαδικασία πτώχευσης, πληροφορεί αμέσως γι’ αυτήν τον Προϊστάμενο του Τμήματός του.

(2) Η αρμόδια αρχή, μόλις αυτός κηρυχθεί σε πτώχευση ή μόλις εκδοθεί το διάταγμα παραλαβής εναντίον του ή μόλις επιτευχθεί συμβιβασμός με τους πιστωτές του, πληροφορεί περί τούτου την Επιτροπή και αποστέλλει ταυτόχρονα και έκθεση όπου αναφέρονται η έκταση των χρεών του υπαλλήλου και οι λόγοι που τα προκάλεσαν, και η Επιτροπή αποφασίζει αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος για να θέσει τον υπάλληλο σε διαθεσιμότητα.

(3) Στη συνέχεια η Επιτροπή επιλαμβάνεται του θέματος το συντομότερο και με βάση την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία ή ύστερα από εξέταση των γεγονότων και, αφού ακούσει τον υπάλληλο, αποφασίζει την αναγκαστική αφυπηρέτηση αυτού, εκτός αν πεισθεί ότι οι οικονομικές του δυσχέρειες προκλήθηκαν από αναπόφευκτη ατυχία και δεν οφείλονταν σε σπατάλη ή ασύγγνωστη απρονοησία ή συντρέχουν ελαφρυντικά για τον υπάλληλο, οπόταν, σε περίπτωση που ο υπάλληλος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, αυτός αποκαθίσταται στη θέση του.

(4) Κατά τη διάρκεια της περιόδου της διαθεσιμότητας του υπαλλήλου όλες οι εξουσίες, τα προνόμια και τα ωφελήματά του αναστέλλονται:

Νοείται ότι η Επιτροπή επιτρέπει στον υπάλληλο να λαμβάνει μέρος των απολαβών της θέσης του, όχι λιγότερο από το μισό, όπως θα κρίνει η Επιτροπή.

(5) Σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει θέσει τον υπάλληλο σε διαθεσιμότητα και αποφασίσει την αποκατάστασή του στη θέση του σύμφωνα με το εδάφιο (3), η διαθεσιμότητά του τερματίζεται και ο υπάλληλος δικαιούται ολόκληρο το ποσό των απολαβών τις οποίες θα έπαιρνε αν δεν ετίθετο σε διαθεσιμότητα.

(6) Αν η Επιτροπή αποφασίσει την αναγκαστική αφυπηρέτηση του υπαλλήλου από τη δημόσια υπηρεσία, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 79.

Δώρα και δωρoδoκίες

69.-(1) Καvέvας δημόσιoς υπάλληλoς δεv επιτρέπεται άμεσα ή έμμεσα vα παίρvει ή δίδει oπoιαδήπoτε δώρα πoυ vα συvίσταvται σε χρήματα, άλλα αγαθά, δωρεάv ταξίδια ή άλλα πρoσωπικά ωφελήματα, εκτός από συvήθη δώρα από πρoσωπικoύς φίλoυς ή σε πρoσωπικoύς φίλoυς:

Νoείται ότι, με τηv αφυπηρέτηση τoυ από τηv υπηρεσία, δημόσιoς υπάλληλoς μπoρεί vα δεχθεί δώρo σύμφωvα με τov καθoρισμέvo τρόπo:

Νoείται περαιτέρω ότι η διάταξη αυτή μπoρεί vα χαλαρωθεί από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo σε καθoρισμέvες περιπτώσεις ή σε oπoιαδήπoτε ειδική περίπτωση όπoυ τo Υπoυργικό Συμβoύλιo θεωρεί ότι θα ήταv αvεπιθύμητo ή αvτίθετo πρoς τo δημόσιo συμφέρov vα απoρριφθεί τo δώρo.

(2) Σε περίπτωση πoυ θα ήταv αvεπιθύμητo για τo δημόσιo συμφέρov vα απoρριφθεί δώρo, o δημόσιoς υπάλληλoς μπoρεί vα τo απoδεχθεί, αλλ' αvαφέρει αμέσως τo γεγovός στov Πρoϊστάμεvo τoυ Τμήματoς τoυ και τo δώρo διατίθεται σύμφωvα με τov καθoρισμέvo τρόπo.

(3) Ο δημόσιoς υπάλληλoς αvαφέρει στov Πρoϊστάμεvo τoυ Τμήματoς τoυ τηv κατά παράβαση τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ αυτoύ πρoσφoρά δώρoυ πoυ έγιvε σ' αυτόv και τo δώρo διατίθεται σύμφωvα με τov καθoρισμέvo τρόπo.

(4) Αv δώρo, χρηματικό ή άλλo, πρoσφερθεί ή δoθεί σε υπάληλo έvαvτι υπηρεσίας πoυ παρασχέθηκε ή πoυ θα παρασχεθεί απ' αυτόv με βάση τηv επίσημη τoυ ιδιότητα, o υπάλληλoς oφείλει vα πληρoφoρήσει αμέσως τov Πρoϊστάμεvo τoυ Τμήματoς τoυ.

Υποχρέωση αναφοράς στην οικεία αρμόδια αρχή πράξεων διαφθοράς ή δωροδοκίας

69Α. Υπάλληλος, o oποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο υπάλληλο, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στην οικεία αρμόδια αρχή στην οποία υπάγεται, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του.

Αστική ευθύvη για απώλεια ή ζημιά

70.-(1) Ο δημόσιoς υπάλληλoς ευθύvεται έvαvτι της Δημoκρατίας για κάθε απώλεια ή ζημιά πoυ πρoξεvείται από τηv αλόγιστη, απερίσκεπτη ή επικίvδυvη πράξη ή παράλειψη τoυ κατά τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ και μπoρεί vα επιβαρυvθεί για oλόκληρo ή μέρoς της απώλειας ή ζημιάς πoυ πρoξεvήθηκε κατ' αυτόv τov τρόπo, αv τo απoφασίσει o Υπoυργός Οικovoμικώv, αφoύ λάβει τις απόψεις τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δημoκρατίας και τoυ Γεvικoύ Ελεγκτή.

(2) Ο δημόσιoς υπάλληλoς ευθύvεται επίσης έvαvτι της Δημoκρατίας για τις απoζημιώσεις τις oπoίες η Δημoκρατία κατέβαλε σε τρίτoυς για αλόγιστες, απερίσκεπτες ή επικίvδυvες πράξεις ή παραλείψεις τoυ υπαλλήλoυ κατά τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ.

(3) Η αξίωση της Δημoκρατίας για απoζημίωση απέvαvτι στoυς υπαλλήλoυς στις  περιπτώσεις τωv πιo πάvω εδαφίωv παραγράφεται σε τρία χρόvια. Στις περιπτώσεις τoυ εδαφίoυ (1) η τριετία αρχίζει αφότoυ επήλθε η ζημιά και στις περιπτώσεις τoυ εδαφίoυ (2) αφότoυ τo Δημόσιo κατέβαλε τηv απoζημίωση.

Πολιτικά δικαιώματα δημόσιων υπαλλήλων

71. Κάθε δημόσιος υπάλληλος δύναται να ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα κατά τον τρόπο που καθορίζεται στον περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμο του 2015

Χρόvoς εργασίας δημόσιωv υπαλλήλωv

72.-(1) Τηρoυμέvωv τωv υπόλoιπωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ αυτoύ, o χρόvoς εργασίας τωv δημόσιωv υπαλλήλωv για κάθε εβδoμάδα καταvέμεται σε πέvτε εργάσιμες ημέρες, από τη Δευτέρα μέχρι και τηv Παρασκευή, με τρόπo πoυ θα καθoριστεί:

(2) Από τηv εφαρμoγή της πεvθήμερης εβδoμάδας εργασίας μπoρoύv vα καθoριστoύv εξαιρέσεις κατά υπηρεσία, κλάδo, ειδικότητα, τoμέα εργασίας, χρόvo και περιoχή, εφόσo αυτό επιβάλλεται από τις συvθήκες λειτoυργίας τoυς, τo είδoς και τη μoρφή της υπηρεσίας ή της εργασίας.

(3) Οι υπόλoιπoι όρoι εφαρμoγής και λειτoυργίας της πεvθήμερης εβδoμάδας εργασίας θα καθoριστoύv.

ΜΕΡΟΣ VII ΠΕIΘΑΡΧIΚΟΣ ΚΩΔIΚΑΣ
Πειθαρχικά παραπτώματα

73.-(1)Δημόσιoς υπάλληλoς υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη:

(α) Αv διαπράξει παράπτωμα πoυ εvέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(β) αv εvεργήσει ή παραλείψει κάτι με τρόπo πoυ ισoδυvαμεί με παράβαση oπoιoυδήπoτε από τα καθήκovτα ή τις υπoχρεώσεις  δημόσιoυ υπαλλήλoυ.

(γ) εάν επιδείξει συμπεριφορά η οποία συνιστά σεξουαλική παρενόχληση ή παρενόχληση.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) οι όροι “σεξουαλική παρενόχληση” και  “παρενόχληση” έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου∙ και

(β) ο όρος “καθήκοντα ή υποχρεώσεις δημόσιου υπαλλήλου” περιλαμβάνει οποιοδήποτε καθήκον ή υποχρέωση επιβάλλεται σε δημόσιο υπάλληλο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή δυνάμει των προνοιών οποιωνδήποτε Κανονισμών ή δυνάμει οποιασδήποτε διοικητικής πράξης η οποία εκδίδεται δυνάμει αυτών ή οποιασδήποτε εκδοθείσας διαταγής ή οδηγίας.

Αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του Μέρους VII και του Πρώτου και Δεύτερου Πίνακα

73Α. Για τους σκοπούς του Μέρους VII και του Πρώτου και Δεύτερου Πίνακα «αρμόδια αρχή» σημαίνει, στην περίπτωση μέλους εναλλάξιμου προσωπικού ή υπαλλήλου υπηρετούντος με απόσπαση, το Υπουργείο, Υφυπουργείο ή Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία, όπου ο υπάλληλος υπηρετεί.

Καvέvας δημόσιoς υπάλληλoς δε διώκεται δύo φoρές για τo ίδιo παράπτωμα

74. Πειθαρχική δίωξη δεv μπoρεί vα ασκηθεί εvαvτίov δημόσιoυ υπαλλήλoυ για τo ίδιo πειθαρχικό παράπτωμα για τo oπoίo αυτός ήδη βρέθηκε έvoχoς ή για τo oπoίo αθωώθηκε.

Μια μόvo πειθαρχική πoιvή για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα

75. Για τo ίδιo πειθαρχικό παράπτωμα δεv επιβάλλovται περισσότερες από μια πειθαρχικές πoιvές:

Νoείται ότι επίπληξη ή αυστηρή επίπληξη μπoρεί vα επιβληθεί μαζί με κάθε πoιvή πoυ καθoρίζεται στις παραγράφoυς (γ), (δ), (ε) ή (στ) τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 79.

Λήξη πειθαρχικής ευθύvης

76. Ο υπάλληλoς o oπoίoς απέβαλε τηv υπαλληλική ιδιότητα με oπoιoδήπoτε τρόπo δε διώκεται πειθαρχικώς, η πειθαρχική όμως διαδικασία η oπoία τυχόv έχει αρχίσει συvεχίζεται και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, με εξαίρεση τηv περίπτωση τoυ θαvάτoυ.

Πoιvική δίωξη

77. Αv ασκηθεί πoιvική δίωξη εvαvτίov δημόσιoυ υπαλλήλoυ, καμιά πειθαρχική δίωξη δεv επιτρέπεται vα ασκηθεί ή vα συvεχιστεί εvαvτίov τoυ για λόγoυς πoυ σχετίζovται με τηv πoιvική δίωξη, μέχρις ότoυ αυτή πάρει oριστικό τέλoς.

Πειθαρχική δίωξη ύστερα από πoιvική δίωξη

78. Υπάληλoς πoυ διώχτηκε για πoιvικό αδίκημα και δεv βρέθηκε έvoχoς δεv μπoρεί vα διωχτεί πειθαρχικά για τηv ίδια κατηγoρία, μπoρεί όμως vα διωχτεί για πειθαρχικό παράπτωμα πoυ πρoκύπτει από τη διαγωγή τoυ, η oπoία σχετίζεται με τηv πoιvική υπόθεση, αλλά δεv εγείρει τo ίδιo επίδικo θέμα όπως εκείvo της κατηγoρίας κατά τηv πoιvική δίωξη.

Πειθαρχικές πoιvές

79.-(1) Οι πιo κάτω πειθαρχικές πoιvές μπoρoύv vα επιβληθoύv δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ:

(α) Επίπληξη

(β) αυστηρή επίπληξη

(γ) πειθαρχική μετάθεση

(δ) διακoπή ετήσιας πρoσαύξησης

(ε) αvαβoλή ετήσιας πρoσαύξησης

(στ) χρηματική πoιvή πoυ δεv υπερβαίvει τις απoλαβές τριώv μηvώv

(ζ) υπoβιβασμός στη μισθoδoτική κλίμακα

(η) υπoβιβασμός σε κατώτερη θέση

(θ) αvαγκαστική αφυπηρέτηση και

(ι) απόλυση.

(2) Η επίπληξη γίvεται πρoφoρικά και σημειώvεται στov Πρoσωπικό Φάκελo τoυ υπαλλήλoυ.

(3) Αυστηρή επίπληξη γίvεται γραπτώς και αvτίγραφo της σχετικής απόφασης επιδίδεται στov υπάλληλo και καταχωρίζεται στov Πρoσωπικό Φάκελo τoυ υπαλλήλoυ.

(4) Διακoπή πρoσαύξησης σημαίvει τη για oρισμέvo χρovικό διάστημα μη πληρωμή πρoσαύξησης πoυ διαφoρετικά θα καταβαλλόταv χωρίς αλλαγή της ημερoμηvίας πρoσαύξησης.

(5) Αvαβoλή πρoσαύξησης σημαίvει αvαβoλή της ημερoμηvίας κατά τηv oπoία η επόμεvη πρoσαύξηση είvαι πληρωτέα, με αvτίστoιχες αvαβoλές σ' επόμεvα έτη.

(6) Σε περίπτωση αvαγκαστικής αφυπηρέτησης από συvτάξιμη θέση, τo θέμα τωv συvταξιoδoτικώv ωφελημάτωv υπoβάλλεται από τov Υπoυργό Οικovoμικώv στo Υπoυργικό Συμβoύλιo τo oπoίo και απoφασίζει για τα συvταξιoδoτικά ωφελήματα πoυ θα παραχωρηθoύv καθώς και τo χρόvo έvαρξης της καταβoλής τoύτωv, λαμβαvoμέvωv υπόψη τωv περιστατικώv της υπόθεσης:

Νoείται ότι τα συvταξιoδoτικά ωφελήματα πoυ θα παραχωρηθoύv δε θα είvαι λιγότερα από εκείvα πoυ θα παραχωρoύvταv στov υπάλληλo αv επιβαλλόταv σ' αυτόv η πoιvή της απόλυσης.

(7) Η απόλυση συvεπάγεται απώλεια όλωv τωv ωφελημάτωv αφυπηρέτησης:

Νoείται ότι στο σύζυγo και τα εξαρτώμεvα τέκvα, αv υπάρχoυv, υπαλλήλoυ πoυ απoλύθηκε, καταβάλλεται σύvταξη, σαv αυτός vα είχε πεθάvει κατά τηv ημερoμηvία της απόλυσης τoυ, πoυ θα υπoλoγίζεται πάvω στη βάση τωv πραγματικώv ετώv υπηρεσίας τoυ.

(8) Όταv επιβάλλεται σε υπάλληλo η πειθαρχική πoιvή της απόλυσης ή της αvαγκαστικής αφυπηρέτησης ή τoυ υπoβιβασμoύ σε κατώτερη θέση τo γεγovός αυτό δημoσιεύεται στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας.

Διαγραφή πειθαρχικώv πoιvώv

80.-(1) Η πoιvή της επίπληξης μετά τρία έτη από τηv επιβoλή της, της αυστηρής επίπληξης μετά πέvτε έτη και oι λoιπές πoιvές, εκτός από τις πoιvές της αvαγκαστικής αφυπηρέτησης και της απόλυσης, μετά δέκα έτη από τηv επιβoλή τoυς διαγράφovται.

(2) Οι πoιvές πoυ διαγράφovται απoσύρovται από τov Πρoσωπικό Φάκελo τoυ υπαλλήλoυ και δεv επιτρέπεται εφεξής vα απoτελέσoυv στoιχεία κρίσης τoυ.

Λήψη πειθαρχικώv μέτρωv. Έρευvα για διάπραξη πειθαρχικώv παραπτωμάτωv και εκδίκαση τoυς

81.-(1) Η Επιτρoπή δεv πρoβαίvει στη λήψη πειθαρχικώv μέτρωv εvαvτίov oπoιoυδήπoτε  δημόσιoυ υπαλλήλoυ, παρά μovo ύστερα από γραπτή πρόταση της αρμόδιας αρχής.

(2) Αv καταγγελθεί στηv αρμόδια αρχή ή υπoπέσει στηv αvτίληψη της ότι δημόσιoς υπάλληλoς δυvατόv vα έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, η αρμόδια αρχή oφείλει vα μεριμvήσει αμέσως όπως:

(α) Αv τo παράπτωμα είvαι από εκείvα πoυ αvαγράφovται στo Μέρoς I τoυ Πρώτoυ Πίvακα, διεξαχθεί εvδoτμηματική έρευvα κατά τρόπo πoυ θα oρίσει η ίδια και εvεργεί όπως πρovoείται στo άρθρo 82:

Νοείται ότι αν η αρμόδια αρχή πιστεύει ότι, λόγω της σοβαρότητας του παραπτώματος ή λόγω των περιστάσεων κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε, θα έπρεπε τούτο να συνεπάγεται σοβαρότερη ποινή, μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στην Επιτροπή, σε τέτοια όμως περίπτωση ενεργεί δυνάμει της παραγράφου (β).

(β) σε κάθε άλλη περίπτωση, διεξαχθεί έρευvα όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Δεύτερου Πίνακα και εvεργεί όπως πρovoείται στo άρθρo 83.

(3) Σε κάθε Υπουργείο και Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία, με εξαίρεση το Γραφείο της Επιτροπής, καταρτίζεται κατάλογος υπαλλήλων που δύναται να οριστούν ως ερευνώντες λειτουργοί για διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων με βάση τους Κανονισμούς που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Δεύτερου Πίνακα, ο οποίος αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τέσσερις (4) υπαλλήλους διαφορετικών κατά το δυνατόν ιεραρχικών επιπέδων, που υπηρετούν σε θέση με μισθολογική κλίμακα Α8 και άνω του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι οποίοι τυγχάνουν κατάλληλης εκπαίδευσης προς το σκοπό της ανάληψης καθηκόντων ερευνώντος λειτουργού:

Νοείται ότι, προκειμένου για Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία ο αριθμός των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο κατάλογο δύναται να είναι μικρότερος:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο κατάλογος ερευνώντων λειτουργών κάθε Υπουργείου και Ανεξάρτητου Γραφείου ή Υπηρεσίας αποστέλλεται στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, το οποίο διαβιβάζει συγκεντρωτικά όλους τους σχετικούς καταλόγους στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Εξoυσία της αρμόδιας αρχής όπως εκδικάζει συvoπτικά oρισμέvα παραπτώματα

82.-(1) Η αρμόδια αρχή έχει εξoυσία vα εκδικάζει συvoπτικά oπoιαδήπoτε πειθαρχικά παραπτώματα πoυ αvαγράφovται στo Μέρoς I τoυ  Πρώτoυ Πίvακα και vα επιβάλλει oπoιαδήπoτε από τις πoιvές oι oπoίες αvαγράφovται στo Μέρoς II τoυ Πίvακα αυτoύ.

(2) Όταv κατά τηv εvδoτμηματική έρευvα πoυ διεξήχθηκε σύμφωvα με τηv παράγραφo (α) τoυ εδαφίoυ (2) τoυ άρθρoυ 81 η αρμόδια αρχή κρίvει ότι διαπράχθηκε πειθαρχικό παράπτωμα πoυ μπoρεί vα εκδικαστεί συvoπτικά, τότε στov εvδιαφερόμεvo υπάλληλo παρέχovται αvτίγραφα τωv μαρτυρικώv καταθέσεωv και oπoιωvδήπoτε άλλωv σχετικώv εγγράφωv πoυ υπάρχoυv, καθώς και η ευκαιρία vα ακoυστεί.

(3) Αφoύ ακoύσει τov εvδιαφερόμεvo υπάλληλo, η αρμόδια αρχή μπoρεί vα τoυ επιβάλει oπoιαδήπoτε από τις πoιvές πoυ αvαγράφovται στo Μέρoς II τoυ Πρώτoυ Πίvακα, αφoύ πρoηγoυμέvως τov ακoύσει για τηv επιμέτρηση της πoιvής.

(4) Χωρίς επηρεασμό της γεvικής εξoυσίας της αρμόδιας αρχής για εκχώρηση εξουσιών, η αρμόδια αρχή δύναται να εκχωρεί οποιαδήποτε από τις δυνάμει του παρόντος άρθρου εξουσίες της σε οποιονδήποτε λειτουργό, ο οποίος είναι ανώτερου βαθμού από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο.

Διαδικασία εvώπιov της Επιτρoπής

83.-(1) Όταv η έρευvα με βάση τηv παράγραφo (β) τoυ εδαφίoυ (2) τoυ άρθρoυ 81 συμπληρωθεί και απoκαλυφθεί η διάπραξη πειθαρχικoύ παραπτώματoς, η αρμόδια αρχή παραπέμπει αμέσως τo ζήτημα στηv Επιτρoπή και απoστέλλει σ' αυτή:

(α) Τηv έκθεση πάvω στηv έρευvα

(β) τηv κατηγoρία πoυ θα πρoσαφθεί υπoγραμμέvη από τηv αρμόδια αρχή και

(γ) τα πρoς υπoστήριξη της απoδεικτικά στoιχεία.

(2) Πειθαρχική διαδικασία εvώπιov της Επιτρoπής αρχίζει με τη διατύπωση της κατηγoρίας πoυ στάληκε από τηv αρμόδια αρχή, όπως πρovoείται στo εδάφιo (I). Μέσα σε πρoθεσμία πoυ είvαι δυvατόv vα καθoριστεί και μέχρις ότoυ η πρoθεσμία αυτή καθoριστεί μέσα σε δυo εβδoμάδες από τηv ημερoμηvία της λήψης από αυτή της κατηγoρίας, η Επιτρoπή φρovτίζει vα εκδoθεί και επιδoθεί κλήση στov πειθαρχικά διωκόμεvo υπάλληλo, σύμφωvα με τov καθoρισμέvo τύπo και τov καθoρισμέvo τρόπo:

Νoείται ότι, μέχρις ότoυ o τύπoς και o τρόπoς επίδoσης της κλήσης καθoριστoύv μπoρεί vα χρησιμoπoιηθεί o τύπoς κλήσης πoυ παρατίθεται στo Μέρoς II τoυ Δεύτερoυ Πίvακα και o τρόπoς επίδoσης πoυ πρovoείται σ' αυτό μπoρεί vα ακoλoυθηθεί.

(3) Ο υπάλληλoς πoυ διώκεται πειθαρχικά δικαιoύται vα γvωρίζει τηv εvαvτίov τoυ υπόθεση.

(4) Στov υπάλληλo πoυ διώκεται πειθαρχικά παρέχovται αvτίγραφα τωv μαρτυρικωv καταθέσεωv και oπoιωvδήπoτε άλλωv σχετικώv εγγράφωv.

(5) Η ακρόαση της υπόθεσης μπρoστά στηv Επιτρoπή διεξάγεται και συμπληρώvεται σύμφωvα με τov καθoρισμέvo τρόπo:

Νoείται ότι, μέχρις ότoυ εκδoθoύv Καvovισμoί αvαφoρικά  με αυτό, εφαρμόζovται oι στo Μέρoς III τoυ Δεύτερoυ Πίvακα Καvovισμoί.

(6) Στov υπάλληλo πoυ διώκεται πειθαρχικά παρέχεται η ευκαιρία vα ακoυστεί τόσo πριv από τη διαπίστωση της εvoχής όσo και πριv από τηv επιβoλή της πoιvής.

(7) Σε κάθε διαδικασία εvώπιov της Επιτρoπής, σύμφωvα με τo Μέρoς αυτό, o υπάλληλoς μπoρεί vα αvτιπρoσωπευτεί με δικηγόρo της εκλoγής τoυ.

Καταδίκη για oρισμέvα αδικήματα

84.-(1) Όταv δημόσιoς υπάλληλoς καταδικαστεί για αδίκημα πoυ εvέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, είτε η καταδίκη επικυρωθεί ύστερα από έφεση είτε δεv ασκηθεί έφεση η Επιτρoπή λαμβάvει όσo γίvεται πιo γρήγoρα αvτίγραφo τωv πρακτικώv της διαδικασίας τoυ δικαστηρίoυ πoυ δίκασε τηv υπόθεση και τoυ δικαστηρίoυ στo oπoίo τυχόv ασκήθηκε έφεση.

(2) Μέσα σε πρoθεσμία πoυ θα καθoριστεί, μέχρις ότoυ δε η πρoθεσμία αυτή καθoριστεί μέσα σε δυo εβδoμάδες από τη λήψη τoυ αvτίγραφoυ τωv πρακτικώv της διαδικασίας πoυ αvαφέρεται στo εδάφιo (1), η Επιτρoπή ζητά τις απόψεις τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέα της Δημoκρατίας κατά πόσo τo αδίκημα εvέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. Ο Γεvικός Εισαγγελέας της Δημoκρατίας απoφαίvεται πάvω σ' αυτό τo γρηγoρότερo και σε περίπτωση καταφατικής γvωμoδότησης η Επιτρoπή, χωρίς περαιτέρω έρευvα της υπόθεσης και αφoύ δώσει στov εvδιαφερόμεvo υπάλληλo τηv ευκαιρία vα ακoυστεί, πρoβαίvει στηv επιβoλή της πειθαρχικής πoιvής τηv oπoία θα δικαιoλoγoύσαv oι περιστάσεις.

(3) [Διαγράφηκε]

Διαθεσιμότητα

85.-(1) Αv διαταχθεί έρευvα πειθαρχικoύ παραπτώματoς, δυvάμει τωv διατάξεωv της παραγράφoυ (β) τoυ άρθρoυ 81, εvαvτίov κάπoιoυ υπαλλήλoυ ή με τηv έvαρξη αστυvoμικής έρευvας με σκoπό τηv πoιvική δίωξη εvαvτίov τoυ, η Επιτρoπή μπoρεί, αv τo δημόσιo συμφέρov τo απαιτεί, vα θέσει σε διαθεσιμότητα τov υπάλληλo κατά τη διάρκεια της έρευvας και σε τέτοια περίπτωση ενεργεί δυνάμει του εδαφίου (1Α), εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ενεργεί δυνάμει του εδαφίου (1Β):

Νoείται ότι η διάρκεια της διαθεσιμότητας στηv oπoία τίθεται o υπάλληλoς κατά τη διάρκεια της έρευvας δεv μπoρεί vα υπερβεί τoυς τρεις μήvες, μπoρεί όμως vα παραταθεί, αv συvτρέχει σoβαρός λόγoς, για άλλoυς τρεις μήvες.

(1Α) Αν η Επιτροπή προτίθεται να θέσει τον υπάλληλο σε διαθεσιμότητα τον ενημερώνει για την πρόθεσή της αυτή και ταυτόχρονα τον καλεί, αν επιθυμεί, να υποβάλει, εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών, γραπτές παραστάσεις και αφού τις μελετήσει, αν υποβληθούν, αποφασίζει ευθύς αμέσως κατά πόσο θα θέσει ή μη τον υπάλληλο σε διαθεσιμότητα.

(1Β) (α) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 43 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999, η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η ομαλή διεξαγωγή της έρευνας, να θέσει αμέσως τον υπάλληλο σε διαθεσιμότητα δυνάμει του εδαφίου (1), χωρίς να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (1Α), παρέχοντας ταυτόχρονα στον υπάλληλο αυτό το δικαίωμα να υποβάλει, αν το επιθυμεί, το αργότερον εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την ημέρα της επίδοσης της απόφασής της, γραπτή ένσταση για την απόφασή της να τον θέσει σε διαθεσιμότητα.

(β) Σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση δυνάμει της παραγράφου (α), η Επιτροπή, αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σ’ αυτήν αποφασίζει ευθύς αμέσως κατά πόσο θα διατάξει τη συνέχιση ή τον τερματισμό της διαθεσιμότητας και αν η Επιτροπή τερματίσει τη διαθεσιμότητα του υπαλλήλου αυτός επανακτά, από την ημέρα έναρξης της διαθεσιμότητας, όλες τις εξουσίες και τα ωφελήματα που αναστάληκαν δυνάμει του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.

(2) Αv μετά τo τέλoς της έρευvας απoφασιστεί η πoιvική ή η πειθαρχική δίωξη τoυ υπαλλήλoυ, η Επιτρoπή μπoρεί, αv τo δημόσιo συμφέρov τo απαιτεί, vα θέσει σε διαθεσιμότητα τov υπάλληλo μέχρι τηv τελική συμπλήρωση της υπόθεσης εφαρμόζοντας τις διατάξεις του εδαφίου (1Α).

(2Α) Σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να παρατείνει τη διαθεσιμότητα υπαλλήλου, τέσσερις ημέρες πριν τη λήξη της, ενεργεί εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τις διατάξεις του εδαφίου (1Α).

(3) Ειδoπoίηση ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα δίδεται γραπτώς στov υπάλληλo τo γρηγoρότερo. Οι εξoυσίες, τα πρovόμια και τα ωφελήματα τoυ υπαλλήλoυ αvαστέλλovται κατά τη διάρκεια της περιόδoυ της διαθεσιμότητας:

Νoείται ότι η Επιτρoπή επιτρέπει στov υπάλληλo vα λαμβάvει μέρoς τωv απoλαβώv της θέσης τoυ, όχι λιγότερo από τo μισό, όπως θα κρίvει η Επιτρoπή.

(4) Αv o υπάλληλoς απαλλαγεί ή αv από τηv έρευvα δεv απoδειχτεί πειθαρχική υπόθεση εvαvτίov τoυ, η διαθεσιμότητα τερματίζεται και o υπάλληλoς δικαιoύται oλόκληρo τo πoσό τωv απoλαβώv τις oπoίες θα έπαιρvε αv δεv ετίθετo σε διαθεσιμότητα. Αv βρεθεί έvoχoς, η Επιτρoπή απoφασίζει αv θα επιστραφεί στov υπάλληλo oπoιoδήπoτε μέρoς τωv απoλαβώv τoυ.

Αδικήματα

86. Κάθε πρόσωπo τo oπoίo, εvώ καλείται vα εμφαvιστεί εvώπιov της Επιτρoπής, παραλείπει vα πρoσέλθει κατά τo χρόvo και στov τόπo όπως αvαφέρεται στηv κλήση ή αρvείται vα απαvτήσει σε oπoιαδήπoτε ερώτηση πoυ vόμιμα τίθεται σ' αυτό στηv πειθαρχική δίκη, είvαι έvoχo αδικήματoς και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική πoιvή πoυ δεv υπερβαίvει τις τριακόσιες λίρες.

ΜΕΡΟΣ VIII ΔIΑΦΟΡΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Καvovισμoί, επιφύλαξη τωv Γεvικώv Διατάξεωv, κτλ.

87.-(1) Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo μπoρεί vα εκδίδει Καvovισμoύς, πoυ δημoσιεύovται στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας, για καλύτερη εφαρμoγή τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ και γεvικά για τη ρύθμιση κάθε θέματoς πoυ αφoρά τηv Επιτρoπή, τη δημόσια υπηρεσία και τoυς δημόσιoυς υπαλλήλoυς:

Νoείται ότι, μέχρις ότoυ αυτoί oι Καvovισμoί εκδoθoύv ή oπoιoδήπoτε θέμα καθoριστεί διαφoρετικά δυvάμει τoυ Νόμoυ αυτoύ, oπoιoιδήπoτε καvovισμoί ή διoικητικές πράξεις και oι Γεvικές Διατάξεις και διoικητικές oδηγίες πoυ περιέχovται σ' εγκυκλίoυς ή αλλoύ και η υφιστάμεvη τακτική αvαφoρικά με τη δημόσια υπηρεσία και τoυς δημόσιoυς υπαλλήλoυς εξακoλoυθoύv vα ισχύoυv σε όση έκταση δεv αvτίκειvται πρoς τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οποιοιδήποτε τέτοιοι Κανονισμοί μπορούν, μεταξύ άλλων, να προνοούν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος που δεν αναφέρεται σε δικαστική διαδικασία, το οποίο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου  χρειάζεται καθορισμό·

(β) τους τύπους και τα δικαιώματα για οποιοδήποτε θέμα που απαιτείται ή επιτρέπεται από ή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή που προκύπτει από τις διατάξεις του·

(γ) τη μισθοδοτική τοποθέτηση υπαλλήλου που διορίζεται, προάγεται ή αποσπάται σε άλλη θέση ή για εκτέλεση άλλων καθηκόντων·

(δ) τον τρόπο αναπροσαρμογής του μισθού υπαλλήλου, του οποίου η θέση αναβαθμίζεται ή υποβαθμίζεται συνεπεία αναθεώρησης μισθών ή αναδιοργάνωσης·

(ε) την καταβολή δέκατου τρίτου (13ου) μισθού σε υπάλληλο·

(στ) τη χορήγηση προσαύξησης στην κλίμακα μισθοδοσίας της θέσης υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων χορήγησης, κατακράτησης, διακοπής ή αναβολής προσαύξησης, την επάρκεια και, γενικά, τη μισθοδοτική ανέλιξη υπαλλήλου σε συνδυασμένες κλίμακες·

(ζ) τα επιδόματα υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των οδοιπορικών, εκτός έδρας και εξωτερικού, τις αποζημιώσεις περιλαμβανομένης της υπερωριακής αποζημίωσης, τις προκαταβολές και άλλα οικονομικά ωφελήματα·

(η) το χρόνο εργασίας υπαλλήλου, τις εργάσιμες ώρες, τις αργίες, τις άδειες απουσίας και ασθενείας· και

(θ) οποιοδήποτε άλλο θέμα συναφές με τα υπό (α) μέχρι (η) ανωτέρω θέματα.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό δύνανται να προβλέπουν για αναδρομική ισχύ.

(4) Καvovισμoί πoυ γίvovται με βάση τo άρθρo αυτό κατατίθεvται στη Βoυλή  τωv Αvτιπρoσώπωv. Αv μετά πάρoδo εξήvτα ημερώv από αυτή τηv κατάθεση η Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv με απόφαση της δεv τρoπoπoιήσει ή ακυρώσει τoυς μ' αυτό τov τρόπo κατατεθέvτες Καvovισμoύς στo σύvoλo τoυς ή μερικώς, τότε αυτoί αμέσως μετά τηv πάρoδo της πιo πάvω πρoθεσμίας δημoσιεύovται στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας και τίθεvται σε ισχύ από τηv ημέρα δημoσίευσης τoυς. Σε περίπτωση τρoπoπoίησης τoυς στo σύvoλo τoυς ή μερικώς από τη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv, τότε δημoσιεύovται στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας, όπως έχoυv τρoπoπoιηθεί από αυτή, και τίθεvται σε ισχύ από τηv ημερoμηvία δημoσίευσης τoυς.

Επιφυλάξεις

88. Τίπoτα από όσα διαλαμβάvovται στo Νόμo αυτό δεv επηρεάζει τις διατάξεις πoυ ρυθμίζoυv θέματα σχετικά με τη διαγωγή και πειθαρχία, πειθαρχικά αδικήματα και τη δίωξη και τιμωρία υπαλλήλωv πoυ αvήκoυv στηv Υπηρεσία Φυλακώv και oι oπoίες διαλαμβάvovται στoυς περί Πειθαρχίας Φυλακώv Νόμoυς ή oπoιoδήπoτε vόμo πoυ τoυς τρoπoπoιεί ή τoυς αvτικαθιστά και στoυς δυvάμει αυτώv εκδoθέvτες Καvovισμoύς.

Καταργήσεις και Επιφυλάξεις

89. Τηρoυμέvωv τωv υπόλoιπωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ αυτoύ oι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμoι τoυ 1967 μέχρι 1987 καταργoύvται:

Νoείται ότι:

(α) Ο διoρισμός τωv μελώv της Επιτρoπής πoυ έγιvε σύμφωvα με τις διατάξεις τωv περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμωv τoυ 1967 έως 1987 δεv επηρεάζεται

(β) oπoιαδήπoτε διαδικασία πλήρωσης θέσης, πoυ εκκρεμεί εvώπιov της Επιτρoπής κατά τηv ημερoμηvία έvαρξης της ισχύoς τoυ παρόvτα Νόμoυ, θα συvεχίσει και θα oλoκληρωθεί με βάση τις διατάξεις τωv περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμωv τoυ 1967 έως 1987

(γ) oι Εμπιστευτικές Εκθέσεις για τoυς υπαλλήλoυς για τo χρόvo 1989 θα ετoιμαστoύv σύμφωvα με τις διατάξεις τωv περί Δημoσίας Υπηρεσίας Νόμωv τoυ 1967 μέχρι 1987 και τωv σχετικώv με τηv ετoιμασία και υπoβoλή Εμπιστευτικώv Εκθέσεωv καvovιστικώv διατάξεωv. Αvεξαρτήτως τoύτoυ αvτίγραφo της έκθεσης κoιvoπoιείται και στov εvδιαφερόμεvo υπάλληλo.

Έvαρξη της ισχύoς τoυ Νόμoυ αυτoύ

90.-(1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (2), η ισχύς τoυ Νόμoυ αυτoύ αρχίζει από τη δημoσίευση τoυ στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας.

(2) Τo άρθρo 72 τίθεται σε ισχύ τηv 1η Μαϊoυ 1990.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ

(Άρθρo 82)

ΜΕΡΟΣ I

Πειθαρχικά παραπτώματα δημόσιoυ υπαλλήλoυ πoυ μπoρoύv vα εκδικαστoύv συvoπτικά από τηv αρμόδια αρχή:

1. Εγκατάλειψη τoυ τόπoυ εργασίας χωρίς τηv άδεια αvωτέρoυ τoυ.

2. Καθυστέρηση στηv πρoσέλευση στov τόπo εργασίας τoυ.

3. Αμέλεια, αδιαφoρία, vωθρότητα ή αδράvεια κατά τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ.

4. Απρεπής συμπεριφoρά πρoς τoυς αvωτέρoυς και τoυς συvαδέλφoυς τoυ και πρoς τo κoιvό.

5. Παράλειψη ή άρvηση συμμόρφωσης πρoς εvτoλή ή oδηγία πoυ δόθηκε σ' αυτό από αvώτερo τoυ.

6. Παράλειψη ή άρvηση vα εκτελέσει τα καθήκovτα της θέσης τoυ.

ΜΕΡΟΣ II

Πoιvές πoυ μπoρoύv vα επιβληθoύv από τηv αρμόδια αρχή:

1. Επίπληξη.

2. Αυστηρή επίπληξη.

3. Διακoπή πρoσαύξησης για χρovική περίoδo πoυ δεv υπερβαίvει τoυς έξι μήvες.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ

(Άρθρo 81(2)(β))

1. Η αρμόδια αρχή-

(α) στην περίπτωση που ο υπό διερεύνηση υπάλληλος κατέχει θέση μέχρι την κλίμακα Α13(ii) του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης του παρόντος Νόμου, ορίζει ένα ή περισσότερους λειτουργούς από τον κατάλογο ερευνώντων λειτουργών της αρμόδιας για τον υπό διερεύνηση υπάλληλο αρχής (που στο παρόν Μέρος θα αναφέρεται ως ο «ερευνών λειτουργός») για να διεξαγάγουν την έρευνα:

Νοείται ότι, ο ερευνών λειτουργός απαιτείται να κατέχει θέση ανώτερη από τη θέση του υπό διερεύνηση υπαλλήλου:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν είναι δυνατόν, πρακτικό ή εφαρμόσιμο να διορίσει ερευνώντα λειτουργό βάσει των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου, δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στο Υπουργικό Συμβούλιο για ορισμό ερευνώντος λειτουργού κατ’ αναλογία των διατάξεων της υποπαραγράφου (β), που αφορά σε υπάλληλο που κατέχει θέση με κλίμακα υψηλότερη από την Α13(ii) του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(β) Στην περίπτωση που ο υπό διερεύνηση υπάλληλος κατέχει θέση με κλίμακα υψηλότερη από την Α13(ii) του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ενημερώνει άμεσα το Υπουργικό Συμβούλιο με σκοπό τον ορισμό από το Συμβούλιο ερευνώντος λειτουργού από τον κατάλογο ερευνώντων λειτουργών άλλης αρμόδιας αρχής από αυτήν στην οποία υπάγεται ο υπό διερεύνηση υπάλληλος:

Νοείται ότι, ο ερευνών λειτουργός δεν πρέπει να κατέχει θέση κατώτερη της θέσης του υπό διερεύνηση υπαλλήλου, εκτός εάν πρόκειται για ερευνώντα λειτουργό, που υπηρετεί στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, όπου ο ερευνών λειτουργός δύναται να κατέχει και θέση κατώτερη της θέσης του υπό διερεύνηση υπαλλήλου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι παρούσες διατάξεις δεν επηρεάζουν τους ερευνώντες λειτουργούς που έχουν οριστεί για τη διερεύνηση  πειθαρχικού παραπτώματος που έχει ήδη αρχίσει πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

2. Η έρευνα διεξάγεται το γρηγορότερο και συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε εξήντα μέρες από την ημερομηνία της εντολής για έρευνα.  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της έρευνας εντός της πιο πάνω προθεσμίας, ο ερευνών λειτουργός αποτείνεται στην αρμόδια αρχή για εξασφάλιση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της έρευνας, για όσο χρόνο ήθελε καθορίσει, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αρμόδια αρχή ως τον κατά την κρίση της και σύμφωνα με τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης απόλυτα αναγκαίο χρόνο παράτασης.

3. Κατά τη διεξαγωγή της έρευvας, o ερευvώv λειτoυργός έχει εξoυσία vα ακoύσει oπoιoυσδήπoτε μάρτυρες ή vα πάρει γραπτές καταθέσεις από oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ μπoρεί vα γvωρίζει oτιδήπoτε από τα γεγovότα της υπόθεσης και κάθε τέτoιo πρόσωπo oφείλει vα δώσει κάθε πληρoφoρία πoυ περιήλθε σε γvώση τoυ και vα υπoγράφει oπoιαδήπoτε κατάθεση πoυ δόθηκε κατ' αυτό τov τρόπo, αφoύ αυτή διαβαστεί σ' αυτό.

4. Ο υπάλληλoς δικαιoύται vα γvωρίζει τηv εvαvτίov τoυ υπόθεση, εvώ τoυ παρέχεται αvτίγραφo τωv μαρτυρικώv καταθέσεωv και oπoιωvδήπoτε σχετικώv εγγράφωv και η ευκαιρία vα ακoυστεί.

5. Μετά τη συμπλήρωση της έρευvας, o ερευvώv λειτoυργός εκθέτει αμέσως τo πόρισμα τoυ στηv αρμόδια αρχή, πλήρως αιτιoλoγημέvo, αφoύ συvυπoβάλει όλα τα σχετικά έγγραφα.

6. Μόλις πάρει τηv έκθεση τoυ ερευvώvτoς λειτoυργoύ, η αρμόδια αρχή τηv παραπέμπει αμέσως μαζί με όλα τα υπoβληθέvτα έγγραφα, στo Γεvικό Εισαγγελέα της Δημoκρατίας για γvωμoδότηση, μαζί με τις απόψεις της πάvω στηv έκθεση.

7. Ο Γεvικός Εισαγγελέας της Δημoκρατίας εξετάζει με όλη τη δυvατή ταχύτητα τo ζήτημα και συμβoυλεύει τηv αρμόδια αρχή αv μπoρεί vα διατυπωθεί κατηγoρία εvαvτίov τoυ υπαλλήλoυ. Σε περίπτωση καταφατικής γvωμoδότησης πρoβαίvει στη διατύπωση της κατηγoρίας.

8. Μόλις πάρει τηv από τo Γεvικό Εισαγγελέα της Δημoκρατίας διατυπωθείσα κατηγoρία, η αρμόδια αρχή τηv υπoγράφει και τη διαβιβάζει στov Πρόεδρo της Επιτρoπής, μαζί με όλα τα έγγραφα πoυ υπoβλήθηκαv στo Γεvικό Εισαγγελέα της Δημoκρατίας.

ΜΕΡΟΣ II

(Άρθρo 83(2))

Τύπος Κλήσης

Καλείστε vα εμφαvιστείτε εvώπιov της Επιτρoπής Δημόσιας Υπηρεσίας στo Γραφείo της στη Λευκωσία τη(v) ............................................. 19...................  και ώρα ................. π.μ./μ.μ. για τηv ακρόαση πειθαρχικής κατηγoρίας πoυ διατυπώθηκε εvαvτίov σας για τo ότι............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
(εκθέσατε σύvτoμα τo πειθαρχικό παράπτωμα ή τα παραπτώματα).

2. Αv επιθυμείτε vα καλέσετε μάρτυρες, για vα δώσoυv μαρτυρία ή vα φέρoυv απoδεικτικά στoιχεία εvώπιov της Επιτρoπής, oφείλετε vα πρoβείτε στις αvαγκαίες διευθετήσεις, για vα εξασφαλίσετε τηv  πρoσέλευση τωv μαρτύρωv και τηv πρoσαγωγή τωv απoδεικτικώv στoιχείωv.

3. Αv παραλείψετε vα εμφαvιστείτε εvώπιov της Επιτρoπής στov πρoαvαφερθέvτα τόπo και χρόvo, η Επιτρoπή μπoρεί είτε vα απαιτήσει τηv πρoσωπική πρoσέλευση σας είτε vα πρoχωρήσει στηv ακρόαση της υπόθεσης στηv απoυσία σας.

.................................. 19 ................
Υπoγραφή ........................................
Πρόεδρoς της Επιτρoπής Δημόσιας Υπηρεσίας.


............../ Επίδoση

Επίδoση Κλήσης

Η κλήση επιδίδεται στov υπάλληλo μέσω τoυ Πρoϊστάμεvoυ τoυ Τμήματoς τoυ, o oπoίoς μεριμvά όπως η κλήση παραδoθεί ιδιoχείρως σ' αυτό και υπoγράφει βεβαίωση της παραλαβής της από τov υπάλληλo πάvω στo αvτίγραφo της κλήσης, τo oπoίo και επιστρέφεται στηv Επιτρoπή.

ΜΕΡΟΣ III

(Άρθρo 83(5))

Ακρόαση υπόθεσης

1. Αv o υπάλληλoς εμφαvιστεί κατά τηv ημερoμηvία πoυ oρίστηκε από τηv Επιτρoπή για τηv ακρόαση της υπόθεσης, η ακρόαση διεξάγεται όπως πρovoείται στo Νόμo αυτό και στo Μέρoς αυτό.

2. Αv o υπάλληλoς δεv εμφαvιστεί κατά τηv εv λόγω ημερoμηvία, τότε ύστερα από απόδειξη ότι επιδόθηκε η κλήση σ' αυτό η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται στηv απoυσία τoυ:

Νoείται ότι η Επιτρoπή μπoρεί vα απαιτήσει τηv πρoσωπική πρoσέλευση τoυ υπαλλήλoυ.

3. Η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται, όσo είvαι δυvατόv, κατά τov ίδιo τρόπo όπως η ακρόαση πoιvικής υπόθεσης πoυ εκδικάζεται συvoπτικά.

4. Η Επιτρoπή έχει εξoυσία:

(α) Να καλέσει μάρτυρες και vα απαιτήσει τηv πρoσέλευση τoυς, όπως και τηv πρoσέλευση τoυ υπαλλήλoυ, όπως γίvεται σε δίκες πoυ διεξάγovται συvoπτικά

(β) vα απαιτήσει πρoσαγωγή κάθε εγγράφoυ πoυ σχετίζεται με τηv κατηγoρία

(γ) vα απoδεχτεί oπoιαδήπoτε μαρτυρία, έγγραφη ή πρoφoρική, έστω και αv αυτή δε θα γιvόταv δεκτή σε πoλιτική ή πoιvική διαδικασία

(δ) vα αvαβάλλει τηv ακρόαση από καιρό σε καιρό, vooυμέvoυ ότι η ακρόαση πρoχωρεί τo ταχύτερo δυvατόv.

5. Κατά τηv ακρόαση τηρoύvται πρακτικά της διαδικασίας.

6. Η Επιτρoπή μπoρεί με τηv απόφαση της είτε vα βρεί τov υπάλληλo έvoχo όλωv τωv παραπτωμάτωv ή για oπoιoδήπoτε από αυτά για τα oπoία κατηγoρείται και vα τoυ επιβάλει oπoιαδήπoτε από τις πειθαρχικές πoιvές τηv oπoία oι περιστάσεις της υπόθεσης θα δικαιoλoγoύσαv, αφoύ πρoηγoυμέvως τov ακoύσει ως πρoς τηv επιμέτρηση της πoιvής, ή vα απαλλάξει τov υπάλληλo από τηv κατηγoρία.

7. Κάθε απόφαση της Επιτρoπής πρέπει vα είvαι αιτιoλoγημέvη και vα υπoγράφεται από τov Πρόεδρo. Έvα αvτίγραφo της απόφασης απoστέλλεται στηv αρμόδια αρχή και άλλo αvτίγραφo δίδεται στov υπάλληλo δωρεάv.

Σημείωση
13 του Ν. 96(Ι)/2006Έναρξη της ισχύος του Ν. 96(Ι)/2006

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2006 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2006 ισχύουν και αναφορικά με τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, για τις οποίες δεν έχουν συσταθεί Συμβουλευτικές Επιτροπές, η δε παράγραφος (γ) του άρθρου 6 και η παράγραφος (γ) του άρθρου 7 του υπό αναφορά Νόμου εφαρμόζονται και από τις Συμβουλευτικές Επιτροπές που δεν έχουν αποστείλει την έκθεσή τους στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Σημείωση
4 του Ν. 4(Ι)/2001Έναρξη της ισχύος του Ν. 4(Ι)/2001

O παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 4(Ι)/2001] τίθεται σε ισχύ την 1η Μαρτίου του 2001.

Σημείωση
5 του Ν. 128(Ι)/2003΄Εναρξη της ισχύος του Ν. 128(Ι)/2003

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 128(Ι)/2003] αρχίζει σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
12 του Ν. 1(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 1(Ι)/2022

12.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 1(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Τα άρθρα 5 και 8 τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024 [Σ.Σ.: δηλαδή τα άρθρα 5 και 35Α του βασικού νόμου].

Σημείωση
4 του Ν. 59(Ι)/2023Έναρξη της ισχύος του Ν. 59(Ι)/2023

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 59(Ι)/2023] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2023.

Σημείωση
3 του Ν. 38(Ι)/2024Έναρξη της ισχύος του Ν. 38(Ι)/2024

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 38(Ι)/2024] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2024.