Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προσωρινής Νομοθεσίας (Παράταση της Ισχύος) Νόμος του 1989.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“προσωρινή νομοθεσία” σημαίνει τους περί Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμους του 1978 και 1979 και τους περί Προσωρινής Νομοθεσίας (Παράτασις της Ισχύος) Νόμους του 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 και 1988.

Παράταση της ισχύος προσωρινής νομοθεσίας

3. Η ισχύς της προσωρινής νομοθεσίας παρατείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου, 1990.

Έναρξη ισχύος

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου, 1989.