Έναρξη ισχύος

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου, 1989.