Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προσωρινής Νομοθεσίας (Παράταση της Ισχύος) Νόμος του 1989.