Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών) Νόμοι του 1981, 1983 και 1984 θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών) Νόμοι του 1981 έως 1984.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“βασικός μισθός” σημαίνει τον μισθόν τον οποίον ο κρατικός υπάλληλος δικαιούται να λάβη βάσει της διά την θέσιν αυτού καθωρισμένης διά του Προϋπολογισμού ή δι’ ειδικού Νόμου μισθοδοτικής κλίμακος ή παγίου μισθού και, όσον αφορά τα μέλη, περιλαμβάνει τας αυξήσεις των μισθών τας παραχωρηθείσας εις αυτά δυνάμει των περί Μελών της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Στρατού της Δημοκρατίας (Αύξησις των Μισθών) Νόμων του 1978 και 1979˙

“δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 των περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 1979˙

“δημοσία υπηρεσία” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων του 1967 και 1980 και περιλαμβάνει την δικαστικήν υπηρεσίαν ως και υπηρεσίαν εις τας θέσεις του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, του Γενικού Ελεγκτού, του Γενικού Λογιστού και των Βοηθών αυτών˙

“δημόσιος υπάλληλος” σημαίνει τον κατέχοντα θέσιν εν τη δημοσία υπηρεσία ή εν τη δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία ή εν τη Δυνάμει ή εν τω Στρατώ, μονίμως, προσωρινώς ή αναπληρωτικώς˙

“Δύναμις” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Αστυνομίας Νόμου (ως ούτος εκτίθεται εις τον Πίνακα του Νόμου 21 του 1964)˙

“κρατικός υπάλληλος” σημαίνει δημόσιον υπάλληλον˙

“Στρατός” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 των περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Σύνθεσις, Κατάταξις και Πειθαρχία) Νόμων του 1961 έως 1975.

Αύξησις μισθών δημοσίων υπαλλήλων

3.-(1) Αι ακόλουθοι αυξήσεις προστίθενται εις τον βασικόν μισθόν των δημοσίων υπαλλήλων-

(α) από της 1ης Ιανουαρίου, 1981, μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 1981, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, τρία και ήμισυ τοις εκατόν (3.5%) με κατώτατον ποσόν αυξήσεως £58 ετησίως˙

(β) από της 1ης Ιανουαρίου, 1982, μέχρι της 30ης Νοεμβρίου, 1982, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, επτά και ήμισυ τοις εκατόν (7.5%) εν τω συνόλω, ήτοι περιλαμβανομένης και της εν τη παραγράφω (α) αυξήσεως εκ τρία και ήμισυ τοις εκατόν (3.5%) με κατώτατον ποσόν αυξήσεως £124 ετησίως εν τω συνόλω, ήτοι περιλαμβανομένου και του εν τη παραγράφω (α) κατωτάτου ποσού αυξήσεως εκ £58˙ και

(γ) από της 1ης Δεκεμβρίου, 1982, δέκα τοις εκατόν (10%) εν τω συνόλω, ήτοι περιλαμβανομένης και της εν τη παραγράφω (β) αυξήσεως εξ επτά και ήμισυ τοις εκατόν (7.5%) με κατώτατον ποσόν αυξήσεως £166 ετησίως εν τω συνόλω, ήτοι περιλαμβανομένου και του εν τη παραγράφω (β) κατωτάτου ποσού αυξήσεως εκ £124.

(2) Αι εις το εδάφιον (1) αναφερόμεναι αυξήσεις λαμβάνονται υπ’ όψιν διά τον υπολογισμόν του τιμαριθμικού επιδόματος και λογίζονται ως συντάξιμοι απολαβαί διά τους σκοπούς των εκάστοτε εν ισχύι Νόμων των αναφερομένων εις τας συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων.

Αναθεώρησις ωφελημάτων απορρεόντων εξ αφυπηρετήσεως ή θανάτου κρατικών υπαλλήλων μεταξύ 1.1.1981 και 30.11.1982

4. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε των εν τω Πίνακι αναφερομένων Νόμων ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου-

(α) εις περίπτωσιν καθ’ ην οιοσδήποτε κρατικός υπάλληλος αφυπηρέτησεν ή απεβίωσεν ή θα αφυπηρετήση ή αποβιώση μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου, 1981 και της 31ης Δεκεμβρίου, 1981, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, τα ωφελήματα τα απορρέοντα εκ της αφυπηρετήσεως ή του θανάτου αυτού υπολογίζονται επί των κατά τον χρόνον αφυπηρετήσεως ή θανάτου αυτού συνταξίμων απολαβών του, αναθεωρούνται δε κατά την 1ην Ιανουαρίου, 1982 επί τη βάσει συνταξίμων απολαβών υπολογιζομένων επί μισθών ηυξημένων κατά 3.86% και κατά την 1ην Δεκεμβρίου, 1982 επί τη βάσει συνταξίμων απολαβών υπολογιζομένων επί μισθών ηυξημένων κατά 6.28% εν τω συνόλω, ήτοι περιλαμβανομένης της εκ 3.86% αυξήσεως της 1ης Ιανουαρίου, 1982˙

(β) εις περίπτωσιν καθ’ ην οιοσδήποτε κρατικός υπάλληλος θα αφυπηρετήση ή αποβιώση μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου, 1982 και της 30ής Νοεμβρίου, 1982, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, τα ωφελήματα τα απορρέοντα εκ της αφυπηρετήσεως ή του θανάτου αυτού υπολογίζονται επί των κατά τον χρόνον αφυπηρετήσεως ή θανάτου αυτού συνταξίμων απολαβών του, αναθεωρούνται δε κατά την 1ην Δεκεμβρίου, 1982 επί τη βάσει συνταξίμων απολαβών υπολογιζομένων επί μισθών ηυξημένων κατά 2.33%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΞ

Content Here

Σημείωση
3 του Ν20/83Έναρξις ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ως αρξαμένη την 1ην Ιανουαρίου 1981.

Σημείωση
4 του Ν67/84Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ως αρξαμένη την 1ην Ιανουαρίου 1981.