Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμοι του 1980 μέχρι 1988 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμοι του 1980 έως (Αρ. 2) του 1988.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη άλλως-

“ακίνητος ιδιοκτησία” σημαίνει-

(α) γην·

(β) οικοδομάς και έτερα κατασκευάσματα, οικοδομήματα ή προσαρτήματα στερρώς συνδεδεμένα μεθ’ οιασδήποτε γης ή μεθ’ οιασδήποτε οικοδομής ή ετέρου κατασκευάσματος ή οικοδομήματος·

(γ) δένδρα, αμπέλους και παν έτερον πράγμα φυτευθέν ή φυόμενον εφ’ οιασδήποτε γης ως και οιουσδήποτε καρπούς αυτών προ του αποχωρισμού·

(δ) πηγάς, φρέατα, ύδωρ και δικαιώματα επί υδάτων είτε ταύτα κατέχονται ομού μεθ’ οιασδήποτε γης είτε ανεξαρτήτως ταύτης·

(ε) προνόμια, ελευθερίας, δουλείας και οιαδήποτε έτερα δικαιώματα και πλεονεκτήματα ανήκοντα, ή θεωρούμενα ως ανήκοντα, εις οιανδήποτε γην ή οιανδήποτε οικοδομήν ή έτερον κατασκεύασμα ή οικοδόμημα·

(στ) εξ αδιαιρέτου ιδανικήν μερίδα ιδιοκτησίας εν τοις ανωτέρω αναφερομένης·

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 10 διοριζόμενον Γενικόν Διευθυντήν·

“ιδιοκτησία” σημαίνει κινητήν και ακίνητον ιδιοκτησίαν·

“καθορισμένη θέση” σημαίνει θέση που καθορίζεται ως τέτοια από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 16Α·

“Οργανισμός” σημαίνει τον Κυπριακόν Οργανισμόν Αναπτύξεως Γης τον συνιστώμενον δυνάμει του άρθρου 4·

“πρόσωπον μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος” σημαίνει παν πρόσωπον καθοριζόμενον ως τοιούτο διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας·

“Συμβούλιον” σημαίνει το Διοικητικόν Συμβούλιον το διοριζόμενον δυνάμει του άρθρου 5·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών·

Αρμοδιότητες του Οργανισμού δύνανται να ασκώνται υπό των υπαλλήλων

3. Ένθα υπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου παρέχονται εξουσίαι ή ανατίθενται

καθήκοντα εις τον Οργανισμόν, τοιαύται εξουσίαι ή καθήκοντα δύνανται να ασκώνται ή εκπληρώνται υπό ή μέσω οιουδήποτε υπαλλήλου ή αντιπροσώπου του Οργανισμού προς τούτο εξουσιοδοτημένου υπό του Οργανισμού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ
Σύστασις και νομική προσωπικότης του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης

4. Διά του παρόντος συνιστάται οργανισμός υπό την επωνυμίαν “Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης”, ο οποίος θα είναι νομικόν πρόσωπον μετ’ εξουσίας να αποκτά, κατέχη και διαθέτη ιδιοκτησίαν, να συνάπτη συμβόλαια, να ενάγη και ενάγηται υπό την ειρημένην επωνυμίαν και να πράττη παν ό,τι είναι αναγκαίον διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, διαρκούσης της ισχύος οιασδήποτε εγγυήσεως δοθείσης κατά το άρθρον 22, ο Οργανισμός δεν θα προβαίνη εις αποξένωσιν, υποθήκευσιν, επιβάρυνσιν ή ενοικίασιν οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας τούτου πλην κατόπιν της γενικής ή ειδικής εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου και υπό τοιούτους όρους και προϋποθέσεις ως ήθελον επιβληθή διά της τοιαύτης εγκρίσεως.

Διοικητικόν Συμβούλιον

5.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον διορίζει Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτιζόμενον εξ επτά μελών:

Νοείται ότι δεν δύναται να διορισθή ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οιονδήποτε πρόσωπον του οποίου αι δραστηριότητες ή τα συμφέροντα συνδέονται προς την ανάπτυξιν ή διαχείριν ακινήτου ιδιοκτησίας εάν το Υπουργικόν Συμβούλιον έχη την γνώμην ότι, λαμβανομένων υπ’ όψιν της φύσεως, του βαθμού και της εκτάσεως της τοιαύτης δραστηριότητος ή των τοιούτων συμφερόντων, θα ήτο σκόπιμον όμως μη γίνη διορισμός του εν λόγω προσώπου.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κατά τον διορισμόν των μελών του Συμβουλίου ορίζει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον αυτού.

(3) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής, νοουμένου ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να προβή εις την παύσιν οιουδήποτε μέλους, μετά την οποίαν διορίζεται νέον μέλος διά την μη εκπνεύσασαν περίοδον θητείας του ούτω παυθέντος μέλους.

(4) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να αποδεχθή την παραίτησιν οιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου μετά την οποίαν διορίζεται νέον μέλος διά την μη εκπνεύσασαν περίοδον θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

(5) Επί τω θανάτω οιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου, διορίζεται νέον μέλος διά την μη εκπνεύσασαν περίοδον θητείας του αποβιώσαντος μέλους.

(6) Ουδεμία πράξις ή διαδικασία του Συμβουλίου θα θεωρήται άκυρος λόγω της υπάρξεως κενής θέσεως εις το Συμβούλιον.

(7) Εις τα διοριζόμενα μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται εκ των οικονομικών πόρων του Οργανισμού τοιαύτη αντιμισθία και τοιαύτα επιδόματα εξόδων ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε καθορίσει.

Προσωρινοί Διορισμοί

6.-(1) Εν περιπτώσει ανικανότητος λόγω ασθενείας ή οιουδήποτε ετέρου προσωρινού κωλύματος ή προσωρινής απουσίας του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος εφ’ όσον χρόνον συνεχίζεται η τοιαύτη ανικανότης ή απουσία θα ενεργή ως Πρόεδρος και θα ασκή και εκπληροί άπασας τας αρμοδιότητας του Προέδρου.

(2) Εν περιπτώσει ανικανότητος λόγω ασθενείας ή οιασδήποτε ετέρας προσωρινής απουσίας του Αντιπροέδρου ή οιουδήποτε ετέρου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να διορίση έτερον πρόσωπον διά να ενεργή ως Αντιπρόεδρος ή ως μέλος εφ’ όσον χρόνον συνεχίζεται η εν λόγω ανικανότης ή απουσία και το πρόσωπον τούτο, εφ’ όσον χρόνον ισχύει ο διορισμός του, θα ασκή και εκπληροί απάσας τας αρμοδιότητας του Αντιπροέδρου ή του εν λόγω μέλους.

Συνεδριάσεις του Συμβουλίου

7.-(1) Ο Πρόεδρος ή, εν απουσία αυτού, ο Αντιπρόεδρος καλεί συνεδριάσεις των μελών του Συμβουλίου τόσον συχνάκις ως ήθελεν είναι αναγκαίον, οφείλει δε να καλή συνεδρίασιν, εάν παρακληθή προς τούτο κατόπιν εγγράφου ειδοποιήσεως υπογραφομένης υπό δύο τουλάχιστον μελών, εντός τριών ημερών από της παραλαβής της ειδοποιήσεως, η δε συνεδρίασις θα πραγματοποιήται εντός δέκα ημερών από της παραλαβής της ειδοποιήσεως.

(2) Εάν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, αναλόγως της περιπτώσεως, παραλείψη να καλέση συνεδρίασιν ως εν τω προηγουμένω εδαφίω αναφέρεται, δύο οιαδήποτε μέλη δύνανται να καλέσουν τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον και τα μέλη εις συνεδρίασιν δι’ εγγράφου ειδοποιήσεως υπογεγραμμένης υπ’ αυτών.

(3) Η απαιτούμενη απαρτία διά την διεκπεραίωσιν οιασδήποτε εργασίας είναι τρία παρόντα μέλη επιπροσθέτως του προεδρεύοντος της συνεδριάσεως.

(4) Ο Πρόεδρος ή, εν απουσία αυτού, ο Αντιπρόεδρος θα προεδρεύη των εν λόγω συνεδριάσεων. Εν απουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη δύνανται να επιλέξουν ένα εξ αυτών διά να προεδρεύση της συνεδριάσεως.

(5) Άπαντα τα θέματα ή ζητήματα τα προκύπτοντα εις τινα συνεδρίασιν αποφασίζονται κατά πλειοψηφίαν. Εν περιπτώσει ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδριάσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

Εσωτερικοί Κανονισμοί

8. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιον δύναται να εκδώση εσωτερικούς κανονισμούς ρυθμίζοντας την εσωτερικήν αυτού διαδικασίαν αναφορικώς προς την συγκρότησιν συνεδριάσεων, την δοθησομένην ειδοποίησιν περί των εν λόγω συνεδριάσεων, την διαδικασίαν κατ’ αυτάς, την τήρησιν πρακτικών, καθώς και το άνοιγμα, την τήρησιν, το κλείσιμον και τον λογιστικόν έλεγχον των λογαριασμών.

Εξουσίαι Υπουργού επί του Οργανισμού

9.-(1) Ο Υπουργός δύναται να παρέχη προς τον Οργανισμόν τοιαύτας οδηγίας γενικού ή ειδικού χαρακτήρος ως προς την εκπλήρωσιν υπό του Οργανισμού των αρμοδιοτήτων του οίαι απαιτούνται εν τω δημοσίω συμφέροντι, ο δε Οργανισμός οφείλει να εκτελή τας τοιαύτας οδηγίας.

(2) Ο Οργανισμός θα αποστέλλη προς τον Υπουργόν τοιαύτας αναφοράς, λογαριασμούς και ετέρας πληροφορίας αναφορικώς προς την ιδιοκτησίαν και τας δραστηριότητας του Οργανισμού και θα παρέχη εις αυτόν πάσαν διευκόλυνσιν διά την επαλήθευσιν των πληροφοριών τούτων κατά τοιούτον τρόπον και εις τοιούτον χρόνον ως ούτος θέλει απαιτεί εν εκάστη περιπτώσει.

Γενικός Διευθυντής

10.-(1) Το Συμβούλιο, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, διορίζει με ιδιωτική σύμβαση πενταετούς διάρκειας Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής είναι ο πρώτος εκτελεστικός λειτουργός του Οργανισμού και φέρει την ευθύνην της υλοποιήσεως της πολιτικής του Οργανισμού και της διεκπεραιώσεως της καθημερινής εργασίας υποκείμενος εις τοιαύτας οδηγίας οίαι δυνατόν να παρέχωνται εις τούτον υπό του Οργανισμού από καιρού εις καιρόν.

Λειτουργοί και υπάλληλοι του Οργανισμού

11. Το Συμβούλιον δύναται να διορίζη ή προσλαμβάνη τοιούτους λειτουργούς και υπαλλήλους του Οργανισμού οίοι είναι αναγκαίοι διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Εκχώρησις εξουσιών εις μέλη του Συμβουλίου

12. Το Συμβούλιον δύναται να εκχωρήση εις οιονδήποτε των μελών του την άσκησιν οιασδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων ή διοικητικών εξουσιών του υπό τοιούτους όρους και προϋποθέσεις ως το Συμβούλιον ήθελεν επιβάλει:

Νοείται ότι ουδεμία εκχώρησις δύναται να γίνη δυνάμει του παρόντος άρθρου εις πάσαν περίπτωσιν ένθα η άσκησις οιασδήποτε τοιαύτης αρμοδιότητος ή εξουσίας δυνατόν να φέρη το μέλος εις σύγκρουσιν προς οιονδήποτε οικονομικόν ή έτερον συμφέρον το οποίον δυνατόν να έχη το μέλος τούτο.

Αποκάλυψις οικονομικού συμφέροντος εις θέματα εξεταζόμενα εις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και αποχώρησις εκ τοιούτων συνεδριάσεων

13.-(1) Οσάκις οιονδήποτε μέλος του Συμβουλίου έχη οιονδήποτε άμεσον ή έμμεσον συμφέρον εις οιονδήποτε συμβόλαιον ή εις προτεινόμενον να συναφθή συμβόλαιον ή εις οιονδήποτε έτερον θέμα το οποίον εξετάζεται εις συνεδρίασιν του Συμβουλίου, το εν λόγω μέλος οφείλει πάραυτα να δηλώση το συμφέρον τούτο και να αποχωρήση της συνεδριάσεως διαρκούσης της υπό του Συμβουλίου εξετάσεως ή ψηφίσεως επί του εν λόγω συμβολαίου, προτεινομένου συμβολαίου ή ετέρου θέματος.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος “άμεσον ή έμμεσον συμφέρον” περιλαμβάνει, πλην της υπό του μέλους του Συμβουλίου κυριότητος, την υπό της συζύγου, τέκνων, γονέων ή αδελφών αυτού κυριότητα ακινήτου ιδιοκτησίας, ως και την υπ’ αυτού ή των ρηθέντων συγγενών αυτού κυριότητα μετοχών ή συμφέροντα εις εταιρείαν ή συνεταιρισμόν ή οιανδήποτε έτεραν μορφήν συνήθους ή εταιρικής κυριότητος εις την οποίαν υφίσταται συμφέρον, ή δικαιώματα δι’ εκλογήν αποκτήσεως, δι’ αγοράς ή οιασδήποτε ετέρας δοσοληψίας, ακινήτου ιδιοκτησίας.

Ευθύνη διά την άνευ εξουσιοδοτήσεως αποκάλυψιν πληροφοριών

14. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λειτουργός ή υπάλληλος του Οργανισμού όστις άνευ της δεούσης εκ μέρους του Οργανισμού εξουσιοδοτήσεως αποκαλύπτει εις οιονδήποτε πρόσωπον οιανδήποτε πληροφορίαν η οποία περιήλθεν εις γνώσιν του ή εκτήθη υπ’ αυτού λόγω της σχέσεως του προς τον Οργανισμόν και η οποία συνεπάγεται ή δυνατόν να συνεπάγηται ζημίαν εις τον Οργανισμόν, περιλαμβανομένης οιασδήποτε πέραν της αρμοζούσης πληρωμής δι’ οιανδήποτε μορφήν ιδιοκτησίας ή υπηρεσιών, είναι υπεύθυνος διά την τοιαύτην ζημίαν έναντι του Οργανισμού.

Αντιμισθία λειτουργών και υπαλλήλων

15. Ο Οργανισμός δύναται να καθορίζη τοιαύτην αντιμισθίαν διά τους λειτουργούς και υπαλλήλους αυτού, ως θέλει εγκρίνεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Εξουσία εκδόσεως Κανονισμών εν σχέσει προς λειτουργούς και υπαλλήλους

16. Ο Οργανισμός δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδη Κανονισμούς διέποντας γενικώς τα των όρων υπηρεσίας των λειτουργών και υπαλλήλων του Οργανισμού και ιδία, αλλ’ άνευ επηρεασμού της γενικότητος των προηγουμένων, να εκδίδη κανονισμούς διέποντας:

(α) τον διορισμόν, προαγωγήν, μετάθεσιν, αφυπηρέτησιν, πειθαρχίαν, αντιμισθίαν και την άδειαν των λειτουργών και υπαλλήλων τούτων, καθώς και την δοθησομένην υπ’ αυτών εγγύησιν~

(β) την άσκησιν του πειθαρχικού ελέγχου, περιλαμβανομένης της απολύσεως ή απομακρύνσεως των λειτουργών και υπαλλήλων τούτων εκ της θέσεως των και οιασδήποτε προσφυγής αυτών κατά της απολύσεως ή έτερων πειθαρχικών μέτρων~

(γ) την χορήγησιν συντάξεων, επιδομάτων και ετέρων ωφελημάτων επί τη αφυπηρετήσει εις τους λειτουργούς και υπαλλήλους τούτους και τους εξαρτωμένους των, καθώς και την χορήγησιν επιδομάτων εις την περιουσίαν ή τους εξαρτωμένους αποθανόντων υπαλλήλων του Οργανισμού~

(δ) την σύστασιν και συντήρησιν ταμείων ιατρικής και κοινωνικής προνοίας, καθώς και τας καταβλητέας εισφοράς εις αυτά και τα εξ αυτών παρεχόμενα ωφελήματα.

Θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας

16Α- Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 16, θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Οργανισμού, καθορίζεται ως τέτοια με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ IV ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Γενικαί αρμοδιότητες και εξουσίαι

17.-(1) Ο Οργανισμός κέκτηται αρμοδιότητα:

(α) να αποκτά, κατέχη, παρέχη υπηρεσίας και διαχωρίζη γην προς τον σκοπόν προσφοράς οικοπέδων διά την στέγασιν προσώπων μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος καθώς και τεμαχίων γης δι’ εμπορικάς, κοινοτικάς, δημοσίας, θρησκευτικάς και έτερας δραστηριότητας και υπηρεσίας αίτινες κατά την κρίσιν αυτού είναι απολύτως αναγκαίαι διά την εξυπηρέτησιν των αναγκών των εν λόγω προσώπων εις την συγκεκριμένην περιοχήν~

(β) να κατασκευάζη ή μεριμνά διά την κατασκευήν οικιών ή ετέρων οικοδομών και κατασκευασμάτων προς πώλησιν, ενοικίασιν ή έτεραν διάθεσιν εις πρόσωπα μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος ή εις εμπορικούς, κοινοτικούς, δημοσίους, θρησκευτικούς ή ετέρους οργανισμούς, οίκους ή πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οίτινες κατά την κρίσιν του Οργανισμού θα προσφέρουν δραστηριότητας ή υπηρεσίας απολύτως αναγκαίας προς εξυπηρέτησιν των αναγκών των μετρίου και χαμηλού εισοδήματος προσώπων εις την συγκεκριμένην περιοχήν:

Νοείται ότι ο Οργανισμός θα ασκή την εν τη παρούση παραγράφω εκτιθεμένην αρμοδιότητα μόνον εις τοιούτον χρόνον και υπό τοιαύτας περιστάσεις ως ούτος κρίνει ότι είναι απολύτως αναγκαίον να πράξη ούτω~

(γ) να προάγη γενικώς την ανάπτυξιν προγραμμάτων, σχεδίων και δραστηριοτήτων αίτινες θέλουν διευκολύνει την παροχήν περισσοτέρας και καλυτέρας στεγάσεως εις πρόσωπα μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος~

(δ) να ελέγχη και διαχειρίζηται την ιδιοκτησίαν του Οργανισμού κατά τρόπον όστις θέλει φαίνεται εις αυτόν ορθότερος διά τας προειρημένας αρμοδιότητας.

(2) Αποκλειστικώς προς τον σκοπόν εκπληρώσεως και εκτελέσεως των δυνάμει του εδαφίου (1) αρμοδιοτήτων αυτού, ο Οργανισμός, επιπροσθέτως των γενικών εξουσιών των χορηγουμένων υπό του άρθρου 4, δύναται είτε υπό την ιδίαν αυτού επωνυμίαν είτε μέσω οιουδήποτε αντιπροσώπου-

(α) να αποκτά, ή να συμβάλληται προς απόκτησιν, παρ’ οιουδήποτε προσώπου, συνεταιρισμού, οίκου ή οργανισμού, περιλαμβανομένου οιουδήποτε κυβερνητικού σώματος ή αρχής, διά παραχωρήσεως, αγοράς, αναγκαστικής απαλλοτριώσεως (ως προβλέπεται υπό του άρθρου 30) ή άλλως πως, κυριότητα, μακροχρόνιον μίσθωσιν ή οιανδήποτε μορφήν συμφέροντος ή τίτλου επί ιδιοκτησίας, και να είναι ιδιοκτήτης και κάτοχος αυτών~

(β) τηρουμένων των διατάξεων της εκάστοτε εν ισχύϊ νομοθεσίας περί Οδών και Οικοδομών, καθώς και των διατάξεων πάσης ετέρας νομοθεσίας αναφερομένης εις την ακίνητον ιδιοκτησίαν-

(i) να καταρτίζη σχέδια, ή να μεριμνά διά την κατάρτισιν σχεδίων διαιρέσεως ή υποδιαιρέσεως ακινήτου ιδιοκτησίας αυτού εις οικόπεδα, οδούς και πάντας τους συναφείς χώρους~

(ii) να αποκτά, οικοδομή, ανακαινίζη, αποκαθιστά, βελτιώνη, τροποποιή ή επισκευάζη, ή μεριμνά διά την οικοδόμησιν, βελτίωσιν, τροποποίησιν ή επισκευήν πάσης μορφής κατασκευάσματος ή οικοδομής επί ακινήτου ιδιοκτησίας επί της οποίας κέκτηται συμφέρον~

(iii) να διευθετή ή συμβάλληται μεθ’ οιασδήποτε κυβερνητικής υπηρεσίας ή αρχής ή μεθ’ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου διά τον σχεδιασμόν, επανασχεδιασμόν, εκσκαφήν, κατασκευήν ή ταξινόμησιν οδών, παρόδων ή ετέρων περιοχών σχετιζομένων προς την τροχαίαν κίνησιν, μεταφοράν ή ετέραν διακίνησιν ή κυκλοφορίαν προσώπων και αντικειμένων~ διά την κατασκευήν έργων υποδομής διά την παροχήν ύδατος, αποχετευτικού συστήματος, ηλεκτρισμού, τηλεφωνικής συνδέσεως, υπηρεσιών αποκομιδής σκυβάλων, καθώς και πάσης ετέρας υπηρεσίας κοινής ωφελείας~ διά την κατασκευήν σχολείων και την εξασφάλισιν παντός τύπου δημοσίας ή ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, θρησκευτικών, φιλανθρωπικών, υγειονομικών, ψυχαγωγικών, ταχυδρομικών υπηρεσιών και παντός τύπου υπηρεσιών προς το κοινόν~

(γ) να συνεργάζηται μεθ’ οιωνδήποτε οργανισμών, οίκων ή προσώπων, δημοσίων ή ιδιωτικών, οίτινες ασχολούνται επίσης εις την διευκόλυνσιν της εξασφαλίσεως στέγης και συναφών υπηρεσιών εις πρόσωπα μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος, περιλαμβανομένης της καταβολής αποζημιώσεως διά τας παρεχομένας υπηρεσίας υπό των ειρημένων οργανισμών, οίκων ή προσώπων~

(δ) να πωλή, ενοικιάζη, εκχωρή, μεταβιβάζη, ανταλλάσση, αποξενούται, υποθηκεύη, επιβαρύνη ή άλλως πως διαθέτη ή επιβαρύνη οιανδήποτε ιδιοκτησίαν ή συμφέρον ή τίτλον επ’ αυτής, περιλαμβανομένης της χορηγήσεως εκλογής διά πώλησιν οιωνδήποτε δικαιωμάτων ανανεώσεως ενοικιάσεων:

Νοείται ότι, διαρκούσης της υπάρξεως εγγυήσεως δοθείσης δυνάμει του άρθρου 22, ο Οργανισμός οφείλει να μην αποξενωθή, υποθηκεύση ή άλλως πως επιβαρύνη ή διαθέση οιανδήποτε ακίνητον ιδιοκτησίαν αυτού, ειμή κατόπιν της προηγουμένης γενικής ή ειδικής εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου και τηρουμένων των επιβαλλομένων υπό της τοιαύτης εγκρίσεων όρων και προϋποθέσεων~

(ε) να καταρτίζη ή μεριμνά διά την κατάρτισιν σχεδίων, προδιαγραφών και προϋπολογισμών δαπανών διά την οικοδόμησιν, ανακαίνισιν, βελτίωσιν, τροποποίησιν ή επισκευήν ακινήτου ιδιοκτησίας και από καιρού εις καιρόν να τροποποιή τα εν λόγω σχέδια, προδιαγραφάς και προϋπολογισμούς, ασχέτως εάν αι εν λόγω δραστηριότητες πρόκειται να εκτελεσθούν υπό του Οργανισμού ή υπό ετέρων~

(στ) να διαχειρίζηται την ιδιοκτησίαν ή, τη εγκρίσει του Υπουργού, να συμβάλληται μεθ’ οιουδήποτε προσώπου, συνεταιρισμού, οίκου ή οργανισμού, περιλαμβανομένης οιασδήποτε κυβερνητικής υπηρεσίας ή αρχής, διά την διαχείρισιν αυτής~

(ζ) να παρέχη συμβουλευτικάς υπηρεσίας, τεχνικήν εξάσκησιν και εκπαίδευσιν, τεχνικήν βοήθειαν ή συμβουλάς εις οιονδήποτε πρόσωπον, συνεταιρισμόν, οίκον ή οργανισμόν, περιλαμβανομένης οιασδήποτε κυβερνητικής υπηρεσίας ή αρχής, διά την πραγμάτωσιν των σκοπών του παρόντος Νόμου~

(η) να χρησιμοποιή τας υπηρεσίας συμβούλων επί συμβάσει προσλαμβανομένων διά την παροχήν επαγγελματικής ή τεχνικής βοηθείας ή συμβουλών~

(θ) να διαχειρίζηται οιονδήποτε κυβερνητικόν πρόγραμμα επιχορηγήσεως ή ετέρας μορφής βοηθείας το οποίον ήθελεν ανατεθή εις αυτόν~

(ι) να πράττη παν ό,τι είναι αναγκαίον ή πρόσφορον διά την εκπλήρωσιν και εκτέλεσιν των αρμοδιοτήτων του και διά την άσκησιν των δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγουμένων και παρεχομένων καθηκόντων και εξουσιών~

(ια) να εκδίδη Κανονισμούς διέποντας τα της ασκήσεως των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Οργανισμού ως ούτοι δύνανται να εγκρίνωνται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει της παραγράφου ταύτης κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και, εκτός εάν άλλως προνοήται εν αυτοίς, τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν μέρει, υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής, και, εκτός εάν άλλως προνοήται εν αυτοίς, τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Συμβουλευτική Επιτροπή

18.-(1) Το Συμβούλιον θα διορίση Συμβουλευτικήν Επιτροπήν διά να το συμβουλεύη επί θεμάτων γενικής πολιτικής, απαρτιζομένην εκ 15 τουλάχιστον μελών.

(2) Το Συμβούλιον θα συναντάται μετά της Συμβουλευτικής Επιτροπής διά να ακούη τας απόψεις της τουλάχιστον καθ’ εξαμηνίαν, αλλά το Συμβούλιον δεν είναι υποχρεωμένον να αποκαλύπτη εις την Συμβουλευτικήν Επιτροπήν οιαδήποτε θέματα τα οποία θεωρεί ως εμπιστευτικής φύσεως ή η αποκάλυψις των οποίων δυνατόν να επηρεάση δυσμενώς τα συμφέροντα ή τας εργασίας του Οργανισμού.

(3) Το Συμβούλιον δύναται να παράσχη τοιαύτην γραμματειακήν ή ετέραν βοήθειαν εις την Συμβουλευτικήν Επιτροπήν οίαν τούτο θεωρεί κατάλληλον.

(4) Ο Οργανισμός δύναται να καταβάλλη εις τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής τοιαύτην αποζημίωσιν οίαν ο Οργανισμός, τη εγκρίσει του Υπουργού, θέλει καθορίσει.

ΜΕΡΟΣ V ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κεφάλαιον του Οργανισμού

19.-(1) Το αρχικόν κεφάλαιον του Οργανισμού θα είναι πεντακόσιαι χιλιάδες λίραι καταβληθησόμεναι υπό της Δημοκρατίας προς τον Οργανισμόν άμα τη συστάσει τούτου δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Το τοιούτο κεφάλαιον δύναται να αυξηθή κατόπιν Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

Εξουσία δανεισμού

20. Ίνα καταστή ικανός ο Οργανισμός να εκπληροί τας δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητας αυτού, ο Οργανισμός δύναται τη συγκαταθέσει του Υπουργικού Συμβουλίου, συμφώνως προς οιανδήποτε γενικήν εξουσιοδότησιν δοθείσαν υπ’ αυτού, να δανείζηται χρήματα κατά τοιούτον τρόπον και υπό τοιούτους όρους οίους ήθελε κρίνει καταλλήλους να επιβάλη το Υπουργικόν Συμβούλιον και ιδία αλλ’ άνευ επηρεασμού της γενικότητος των προηγουμένων, να δανείζηται χρήματα παρά της Δημοκρατίας.

Εξουσία εκδόσεως χρεωγράφων κλπ.

21.-(1) Ο Οργανισμός, προς τον σκοπόν εξευρέσεως χρημάτων διά τα οποία είναι εξουσιοδοτημένος να δανείζηται δυνάμει του άρθρου 20, δύναται να εκδίδη χρεώγραφα, ομόλογα, γραμμάτια (debentures) ή έτερα αξιόγραφα (εν τοις εφεξής εν τω παρόντι Νόμω αναφερόμενα ως “χρεώγραφα”).

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οιαδήποτε χρεώγραφα εκδιδόμενα υπό του Οργανισμού θα εκδίδωνται, μεταβιβάζωνται, τυγχάνουν χειρισμού και αποπληρούνται συμφώνως προς κανονισμούς εκδιδομένους υπό του Οργανισμού τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου.

Εξουσία της Δημοκρατίας να εγγυάται δάνεια

22. Η Δημοκρατία δύναται να εγγυάται, κατά τοιούτον τρόπον και υπό τοιούτους όρους οίους ήθελε κρίνει καταλλήλους, την προσήκουσαν και τακτικήν πληρωμήν υπό του Οργανισμού του κεφαλαίου και των τόκων οιουδήποτε δανείου συναφθέντος υπό του Οργανισμού δυνάμει των άρθρων 20 και 21.

Καθορισμός “Περιθωρίου δημιουργίας Αποθεματικού”

23. Ο Οργανισμός δύναται να περιλαμβάνη εις τας τιμάς πωλήσεως των οικοπέδων, των οικιών ή ετέρας ιδιοκτησίας αυτού εν ποσοστόν το οποίον θα είναι επιπλέον όλων των αμέσων και εμμέσων δαπανών των σχετιζομένων προς το εν λόγω οικοπέδον, την οικίαν ή ετέραν ιδιοκτησίαν και το οποίον θα είναι γνωστόν ως “περιθώριον διά την δημιουργίαν αποθεματικού”:

Νοείται ότι το εν λόγω ποσοστόν δεν δύναται, εν εκάστη περιπτώσει, να υπερβαίνη το 15% άνευ της προηγουμένης εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

Επένδυσις αποθεματικού κλπ.

24. Τηρουμένων των Κανονισμών οίτινες δύνανται να εκδίδωνται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ο Οργανισμός δύναται να επενδύη οιαδήποτε ποσά διατηρούμενα ως αποθεματικόν ή εις χρεωλυτικόν ταμείον ή οιαδήποτε ποσά μη απαιτούμενα προς άμεσον χρησιμοποίησιν ή δαπάνην εις καταθέσεις εις τραπέζας ή έτερα οικονομικά ιδρύματα, εις χρεώγραφα, ομόλογα ή ετέρους τύπους αξιογράφων ή εις οιανδήποτε ετέραν επένδυσιν.

Ασφάλισις περιουσίας, λειτουργών και υπαλλήλων του Οργανισμού

25. Ο Οργανισμός δύναται να ασφαλίζη την ιδιοκτησίαν και τα λοιπά ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία και τας εργασίας αυτού έναντι ζημίας ή απωλείας αυτών διά τοιούτων ποσών ως ήθελε κρίνει πρέπον, περιλαμβανομένης και της ασφαλίσεως των λειτουργών και υπαλλήλων αυτού.

Αποθεματικόν

26. Τοιαύτα ποσά εκ των κερδών, άτινα ο Οργανισμός θέλει κρίνει ορθόν όπως τίθενται κατά μέρος καθ’ έκαστον έτος, θα κατατίθενται εις ταμείον κληθησόμενον το “Αποθεματικόν του Οργανισμού”. Το Υπουργικόν Συμβούλιον, εν διαβουλεύσει μετά του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να αποφασίση όπως οιονδήποτε πλεόνασμα, τηρουμένης της επιφυλάξεως του άρθρου 23, μεταφερθή εις το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας.

Λογαριασμοί

27.-(1) Ο Οργανισμός θα μεριμνά διά την τήρησιν καταλλήλων βιβλίων και λογαριασμών περί των εργασιών αυτού, καθώς και διά την κατάρτισιν ετησίας καταστάσεως λογαριασμών ως εάν ήτο εμπορικός οργανισμός.

(2) Οι λογαριασμοί του Οργανισμού θα ελέγχονται κατ’ έτος υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας όστις θα υποβάλλη την έκθεσιν αυτού προς το Συμβούλιον, αντίγραφον δε αυτής υποβάλλεται προς τον Υπουργόν και την Βουλήν των Αντιπροσώπων.

(3) Ευθύς ως οι λογαριασμοί του Οργανισμού ελεγχθούν, ο Οργανισμός θα αποστέλλη προς το Υπουργικόν Συμβούλιον προς έγκρισιν αντίγραφον των λογαριασμών ομού μετ’ αντιγράφου της εκθέσεως του Γενικού Ελεγκτού και εν συνεχεία θα δημοσιεύη την κατάστασιν λογαριασμών και την έκθεσιν κατά τοιούτον τρόπον ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε καθορίσει.

Ετησία έκθεσις επί δραστηριοτήτων κλπ. του Οργανισμού

28.-(1) Ευθύς ως ήθελε καταστή δυνατόν μετά την λήξιν εκάστου οικονομικού έτους, ο Οργανισμός θα μεριμνά διά την κατάρτισιν και διαβίβασιν προς το Υπουργικόν Συμβούλιον εκθέσεως αναφερομένης γενικώς εις τας δραστηριότητας του Οργανισμού διαρκούντος του προηγουμένου οικονομικού έτους, και περιεχούσης πληροφορίας περί των εργασιών και της πολιτικής του Οργανισμού.

(2) Μετά την υποβολήν της ετησίας εκθέσεως του Οργανισμού εις το Υπουργικόν Συμβούλιον, αντίγραφον αυτής κατατίθεται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων προς ενημέρωσιν αυτής.

(3) Εάν το Υπουργικόν Συμβούλιον είναι της γνώμης ότι η έκθεσις δύναται να δημοσιευθή άνευ βλάβης των συμφερόντων του Οργανισμού ή του δημοσίου συμφέροντος, αύτη δύναται να δημοσιευθή υπό του Οργανισμού μετά την υποβολήν της προς το Υπουργικόν Συμβούλιον.

Απαλλαγή του Οργανισμού εκ της φορολογίας, τελών, χαρτοσήμων κλπ.

29. Ο Οργανισμός απαλλάττεται της καταβολής-

(α) [Καταργήθηκε]

(β) [Καταργήθηκε]

(γ) [Καταργήθηκε]

(δ) παντός φόρου τοπικής αρχής, εκτός εάν το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν άλλως αποφασίσει.

Ατελής εγγραφή τίτλου

29Α. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ VI ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙΣ
Αναγκαστική απαλλοτρίωσις ακινήτου ιδιοκτησίας

30.-(1) Ο Οργανισμός, ων δημόσιος οργανισμός, είναι απαλλοτριούσα αρχή συμφώνως προς την παράγραφον (δ) του ορισμού “Απαλλοτριούσα Αρχή” του εκτιθεμένου εν τω εδαφίω (1) του άρθρου 2 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου και, τηρουμένων των ακολούθων διατάξεων του παρόντος άρθρου, κέκτηται το δικαίωμα να αποκτά αναγκαστικώς ακίνητον ιδιοκτησίαν διά τους εν τοις παραγράφοις (δ), (θ), (ι), (λ) και (π) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του προειρημένου Νόμου εκτιθεμένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας.

(2) Ουδεμία αναγκαστική απαλλοτρίωσις ακινήτου ιδιοκτησίας θα ενεργήται υπό του Οργανισμού εκτός εάν-

(α) η τοιαύτη αναγκαστική απαλλοτρίωσις ενεργήται αποκλειστικώς προς τον σκοπόν στεγάσεως προσώπων μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος~

(β) η μέλλουσα να απαλλοτριωθή ακίνητος ιδιοκτησία είναι γη άνευ οικοδομών ή ετέρων κατασκευασμάτων ή οικοδομημάτων ή προσαρτημάτων, οιασδήποτε φύσεως, επ’ αυτής, ειμή εάν δοθή προηγουμένη συγκατάθεσις του Υπουργικού Συμβουλίου διά την τοιαύτην απαλλοτρίωσιν~

(γ) η μέλλουσα να απαλλοτριωθή ακίνητος ιδιοκτησία κείται εις περιοχήν προηγουμένως εγκριθείσαν υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κατά την εξέτασιν του θέματος της χορηγήσεως ή μη της δυνάμει της επιφυλάξεως της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου εγκρίσεως του διά την εν λόγω αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν υπό του Οργανισμού, δέον μεταξύ άλλων να εξετάζη και, πριν ή χορηγήση την έγκρισιν του, να ικανοποιήται ότι αι εν τω εδαφίω (2) του παρόντος άρθρου εκτιθέμεναι προαπαιτήσεις υφίστανται και ετηρήθησαν:

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον, κατά την εξέτασιν του θέματος της χορηγήσεως ή μη της εγκρίσεως του διά την αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας προτεινομένης όπως αποκτηθή υπό του Οργανισμού ως προείρηται, δύναται, εάν θεωρήση τούτο σκόπιμον, να μη χορηγήση την έγκρισιν του εφ’ όσον ικανοποιηθή ότι η τοιαύτη ακίνητος ιδιοκτησία ανήκει εις πρόσωπον μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος.

(4) Άπασα η υπό του Οργανισμού αναγκαστικώς απαλλοτριουμένη ακίνητος ιδιοκτησία δέον να χρησιμοποιηθή αποκλειστικώς υπ’ αυτού προς τον σκοπόν-

(α) παροχής οικοπέδων διά την στέγασιν προσώπων μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος, περιλαμβανομένης και της διαθέσεως τούτων, μετά ή προ της αναπτύξεως αυτών, εις τα εν λόγω πρόσωπα δι’ ιδίαν στέγασιν~

(β) παροχής εμπορικών, κοινοτικών, δημοσίων, θρησκευτικών ή ετέρων διευκολύνσεων ή υπηρεσιών παρεπομένων ή συμπληρωματικών της στεγάσεως των εν λόγω προσώπων ή αναγκαίων διά τα εν λόγω πρόσωπα, εις την συγκεκριμένην περιοχήν.

ΜΕΡΟΣ VII ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΝ ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ακίνητος ιδιοκτησία μεταβιβαζομένη υπόκειται εις περιορισμούς και επιφυλάξεις κλπ

31.-(1) Πάσα ακίνητος ιδιοκτησία μεταβιβαζομένη δυνάμει ή διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου υπό του Οργανισμού εις οιονδήποτε πρόσωπον ή οντότητα, μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος (εν τοις εφεξής εν τω παρόντι άρθρω αναφερομένου ως “ο δικαιοδόχος”), αποκτάται και θεωρείται ως αποκτωμένη υπό του δικαιοδόχου υπό τους ακολούθους περιορισμούς και επιφυλάξεις:

(α) Επί μίαν πενταετίαν από της ημερομηνίας της μεταβιβάσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας εις τον δικαιοδόχον, ουδεμία πώλησις, ανταλλαγή ή ετέρα διάθεσις ταύτης δύναται να ενεργηθή~

(β) επί μίαν πενταετίαν από της ημερομηνίας της μεταβιβάσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας εις τον δικαιούχον, ουδεμία υποθήκη ή ετέρα επιβάρυνσις οιασδήποτε φύσεως δύναται να συσταθή επ’ αυτής εκτός υποθήκης γινομένης αποκλειστικώς διά στεγαστικούς σκοπούς αφορώντας εις την εν λόγω ακίνητον ιδιοκτησίαν και προς όφελος του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ή άλλων χρηματοδοτικών τραπεζικών ιδρυμάτων, συνεργατικών ιδρυμάτων, ταμείων ή οργανισμών ή ασφαλιστικών εταιρειών, νομίμως συνεστημένων και λειτουργούντων εν τη Δημοκρατία~

(γ) διαρκούσης της ειρημένης πενταετίας, ουδεμία μεταβίβασις της ακινήτου ιδιοκτησίας δύναται να ενεργηθή εκτός κατόπιν της προηγουμένης γραπτής συγκαταθέσεως του Οργανισμού κατατιθεμένης εις το Κτηματολόγιον εις το οποίον θα ενεργηθή η μεταβίβασις~

(δ) εν περιπτώσει καθ’ ην η ακίνητος ιδιοκτησία μεταβιβάζεται υπό του δικαιοδόχου εις έτερον πρόσωπον ή οντότητα, ουδεμία μεταβίβασις αυτής, ή τμήματος αυτής, δύναται να ενεργηθή προς τον δικαιοδόχον επί μίαν δεκαπενταετίαν από της ημερομηνίας καθ’ ην η ιδιοκτησία είχεν αρχικώς μεταβιβασθή εις τον δικαιοδόχον.

(2) Επί μίαν πενταετίαν από της ημερομηνίας της μεταβιβάσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας εις τον δικαιοδόχον ουδεμία αναγκαστική εκτέλεσις κατ’ αυτής δύναται να διαταχθή δυνάμει των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, δι’ οιουδήποτε των εν άρθρω 14 αυτού μνημονευομένων μέσων, εξαιρέσει προς όφελος ενυποθήκων δανειστών εχόντων υποθήκην συσταθείσαν δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1).

(3) Επί τη μεταβιβάσει οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας υπό του Οργανισμού εις τον δικαιοδόχον-

(α) οι περιορισμοί και αι επιφυλάξεις αι μνημονευόμεναι εν τω εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου θα καταχωρώνται έναντι της σχετικής εγγραφής εις τα βιβλία του Κτηματολογίου ως επίσης και, ένθα είναι δυνατόν, επί του πιστοποιητικού εγγραφής της εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας~

(β) ουδεμία μεταβίβασις και ουδεμία επιβάρυνσις αυτής θα διενεργήται υπό του Κτηματολογίου κατά παράβασιν οιουδήποτε περιορισμού ή επιφυλάξεως μνημονευομένης εν τω εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ο δικαιοδόχος δύναται, διαρκούσης της πενταετίας από της ημερομηνίας της εις αυτόν μεταβιβάσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας, να προτείνη πώλησιν αυτής προς τον Οργανισμόν~ επί τη τοιαύτη δε προτάσει ο Οργανισμός υποχρεούται να αγοράση αυτήν ή άλλως να παράσχη την συγκατάθεσιν του διά την διάθεσιν αυτής εις την αρχικήν τιμήν, εις την οποίαν απεκτήθη υπό του δικαιοδόχου, μετ’ αναπροσαρμογήν της εν λόγω τιμής συμφώνως προς τον πληθωρισμόν ή αντιπληθωρισμόν όστις δυνατόν εν τω μεταξύ να έχη λάβει χώραν και αφού αφαιρεθή εξ αυτής οιαδήποτε απόσβεσις της ιδιοκτησίας ήτις δυνατόν να έχη επέλθει από του χρόνου της μεταβιβάσεως εις τον δικαιοδόχον, ως και μετά τοιούτου τόκου επ’ αυτής ως ήθελεν αποφασίσει ο Οργανισμός.

ΜΕΡΟΣ VIII ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Αγωγαί κατά του Οργανισμού και των μετ’ αυτού συνδεομένων

32.-(1) Ουδεμία αγωγή δύναται να εγερθή εν οιωδήποτε Δικαστήριω κατά του Οργανισμού, του Προέδρου ή των μελών του Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντού ή οιουδήποτε υπαλλήλου του Οργανισμού συνεπεία οιασδήποτε πράξεως γενομένης εν τη εφαρμογή ή επί σκοπώ εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε δημοσίου καθήκοντος ή εξουσίας, ή συνεπεία οιασδήποτε αμελείας ή παραλείψεως εν τη εφαρμογή του εν λόγω Νόμου, καθήκοντος ή εξουσίας, εκτός εάν αύτη υποβληθή εντός εξ μηνών από της περί ης το παράπονον πράξεως, αμελείας ή παραλείψεως ή, εν περιπτώσει συνεχιζομένης ζημίας ή βλάβης, εντός δώδεκα μηνών αφ’ ης έπαυσεν αύτη.

(2) Ουδεμία αγωγή δύναται να εγερθή εν οιωδήποτε Δικαστηρίω κατά του Οργανισμού προ της παρελεύσεως τουλάχιστον ενός μηνός από της προς τον Οργανισμόν επιδόσεως γραπτής ειδοποιήσεως περί προθέσεως εγέρσεως αγωγής υπό του προτιθεμένου ενάγοντος ή αντιπροσώπου αυτού~ η τοιαύτη ειδοποίησις δέον να εκθέτη σαφώς και κατηγορηματικώς την βάσιν της αγωγής, τας λεπτομερείας της απαιτήσεως, το όνομα και τον τόπον κατοικίας του προτιθεμένου ενάγοντος και την αιτουμένην θεραπείαν.

Επίδοσις ειδοποιήσεως κλπ.

33. Η εν τω προηγουμένω άρθρω αναφερομένη ειδοποίησις και οιαδήποτε κλήσις, ειδοποίησις ή έτερον έγγραφον απαιτούμενον ή επιτρεπόμενον να επιδοθή προς τον Οργανισμόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε ετέρου νόμου δύναται, εκτός εάν εν συγκεκριμένη τινί περιπτώσει υφίσταται ρητή περί του αντιθέτου διάταξις, να επιδίδηται διά παραδόσεως εις τον Πρόεδρον του Συμβουλίου ή τον Γενικόν Διευθυντήν του Οργανισμού, ή διά αποστολής διά συστημένης επιστολής απευθυνομένης προς τον Γενικόν Διευθυντήν του Οργανισμού εις το κεντρικόν Γραφείον του Οργανισμού.

Ικανοποίησις αποφάσεων κατά του Οργανισμού

34. Εν οιαδήποτε αγωγή κατά του Οργανισμού ουδεμία εκτέλεσις ή κατάσχεσις εις χείρας τρίτου ή παρεμφερής διαδικασία δύναται να διαταχθή εις βάρος του Οργανισμού~ οιαδήποτε, όμως χρηματικά ποσά άτινα δυνατόν διά της δικαστικής αποφάσεως να επιδικασθούν εις βάρος του Οργανισμού, υπό την επιφύλαξιν οιωνδήποτε οδηγιών εκδιδομένων υπό του δικαστηρίου οσάκις υπό του Οργανισμού επεδόθη ειδοποίησις εφέσεως κατά της ειρημένης αποφάσεως, θα καταβάλλωνται υπό του Οργανισμού εκ των κεφαλαίων αυτού.

Αντιπροσώπευσις του Οργανισμού

35.-(1) Εν οιαδήποτε αγωγή ο Οργανισμός, εάν ούτω επιθυμή, δύναται να αντιπροσωπεύηται επί δικαστηρίω καθ’ οιονδήποτε στάδιον της διαδικασίας υπό του Γενικού Διευθυντού ή υπό οιουδήποτε υπαλλήλου του Οργανισμού όστις δέον να ικανοποιήση το δικαστήριον ότι είναι δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένος εγγράφως υπό του Οργανισμού.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους “αγωγή” σημαίνει αστικήν διαδικασίαν αρχομένην διά κλητηρίου εντάλματος ή κατά τοιούτον έτερον τρόπον ως καθορίζεται υπό διαδικαστικών κανονισμών, αλλά δεν περιλαμβάνει ποινικήν διαδικασίαν.

Σημείωση
3 του Ν99/88Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ως αρξαμένη από της 1ης Απριλίου, 1984.

Σημείωση
2 του Ν.136(I)/2002Έναρξη Ισχύος του Ν.136(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.136(I)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Σημείωση
3 του Ν.137(I)/2003Μεταβατική διάταξη

3. Oι διατάξεις του άρθρου 29Α του βασικού νόμου συνεχίζουν να εφαρμόζονται στην περίπτωση εγγραφής τίτλου ακίνητης ιδιοκτησίας, που μεταβιβάζεται από τον Οργανισμό σε πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμβαση πώλησης της ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει του βασικού νόμου, εφόσον η εν λόγω σύμβαση πώλησης έχει συναφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.137(Ι)/2003]