Προοίμιο

Επειδή συνεπεία των μετά την 21ην Δεκεμβρίου 1963 δημιουργηθεισών συνθηκών καθίσταται αδύνατος ο διορισμός, η μονιμοποίησις, η προαγωγή, η αφυπηρέτησις, ο πειθαρχικός έλεγχος και εν γένει η απρόσκοπτος λειτουργία του προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, οργανισμών δημοσίου δικαίου, ως εν τω νόμω προνοείται:

Και επειδή είναι επιβεβλημένη η απρόσκοπτος συνέχισις της λειτουργίας του προσωπικού τούτων, μη παρακωλυομένης υπό των συνεπεία των μετά την 21ην Δεκεμβρίου 1963 δημιουργηθεισών συνθηκών:

Και επειδή κατέστη επάναγκες όπως ληφθώσιν επί τούτω νομοθετικά μέτρα μέχρις ου ο Κυπριακός λαός εκφέρη την άποψιν αυτού επί των ζητημάτων τούτων.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (Ρύθμισις Θεμάτων Προσωπικού) Νόμος του 1970 και θα αναγινώσκηται ομού μετά του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου και του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, αναλόγως της περιπτώσεως.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“νόμος” περιλαμβάνει πάσαν διάταξιν νομοθετικής φύσεως

“οικείος νόμος” σημαίνει τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμον εν σχέσει προς τον Οργανισμόν Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμον εν σχέσει προς το Ραδιοφωνικόν Ίδρυμα Κύπρου και τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμον εν σχέσει προς τον Οργανισμόν Ηλεκτρισμού Κύπρου

“Οργανισμός” σημαίνει, αναλόγως της περιπτώσεως, τον δυνάμει του οικείου νόμου συσταθέντα υπό την επωνυμίαν “Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου” οργανισμόν, τον δυνάμει του οικείου νόμου συσταθέντα υπό την επωνυμίαν “Ραδιοφωνικόν Ίδρυμα Κύπρου” οργανισμόν, και τον δυνάμει του οικείου νόμου συσταθέντα υπό την επωνυμίαν “Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου” οργανισμόν

“προσωπικόν” περιλαμβάνει τον Γενικόν Διευθυντήν εκτός εις περίπτωσιν καθ’ ην δυνάμει του οικείου νόμου ο διορισμός τούτου υπάγεται εις την αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου, τον Γραμματέα και άπαντας τους ετέρους υπαλλήλους και υπηρέτας του Οργανισμού.

Αρμοδιότητες Οργανισμού εν σχέσει προς προσωπικόν

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του οικείου νόμου υπάγεται εις την αρμοδιότητα εκάστου Οργανισμού ο διορισμός, η επικύρωσις διορισμού, η ένταξις εις το μόνιμον προσωπικόν, η προαγωγή, η μετάθεσις, η απόσπασις και η αφυπηρέτησις του προσωπικού του Οργανισμού ως και η επ’ αυτού άσκησις πειθαρχικού ελέγχου, περιλαμβανομένων της απολύσεως ή της απαλλαγής από των καθηκόντων μελών του προσωπικού.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), οιαδήποτε των εν τω εδαφίω (1) αναφερομένων αρμοδιοτήτων ασκείται υφ’ εκάστου Οργανισμού συμφώνως προς τας διατάξεις του οικείου νόμου ή οιωνδήποτε δυνάμει αυτού εκδοθέντων ή εκδοθησομένων κανονισμών ή κανόνων, τας ρυθμιζούσας το θέμα εν σχέσει προς το οποίον ασκείται η αρμοδιότης.

(3) Οσάκις ο οικείος νόμος δεν περιλαμβάνη διάταξιν ρυθμίζουσαν ή χορηγούσαν εις τον Οργανισμόν εξουσίαν προς έκδοσιν κανονισμών ή κανόνων ρυθμιζόντων οιονδήποτε των θεμάτων εν σχέσει προς τα οποία δύναται να ασκηθή υπό του Οργανισμού αρμοδιότης δυνάμει του εδαφίου (1), ο οικείος νόμος θα ερμηνεύηται και εφαρμόζηται ως εάν περιελαμβάνετο εν αυτώ διάταξις χορηγούσα εις τον Οργανισμόν εξουσίαν προς έκδοσιν κανονισμών ή κανόνων ρυθμιζόντων το θέμα τούτο.

Μεταβατική διάταξις..

4. Οιαδήποτε πράξις ή παράλειψις Οργανισμού ως προς τον διορισμόν, επικύρωσιν διορισμού, ένταξιν εις το μόνιμον προσωπικόν, προαγωγήν, μετάθεσιν, απόσπασιν και αφυπηρέτησιν του προσωπικού του Οργανισμού ως και την επ’ αυτού άσκησιν πειθαρχικού ελέγχου, περιλαμβανομένων της απολύσεως ή της απαλλαγής από των καθηκόντων μελών του προσωπικού, γενομένη προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα θεωρήται ως γενομένη βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.