ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμοι του 1964, 1968, 1987 και 1995 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμοι του 1964 μέχρι 1995.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“αρμοδιότητες” ο τοιούτος όρος περιλαμβάνει τόσον εξουσίας όσον και καθήκοντα·

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 24 διοριζόμενον εις την θέσιν ταύτην πρόσωπον·

“εξάγω” σημαίνει εξάγω από την Δημοκρατία σε χώρα η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"εξαγώγιμο επίπεδο" σημαίνει επίπεδο όχι κατώτερο του καθορισμένου για πατάτες που προορίζονται για ενδοκοινοτικό εμπόριο ή εξαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμου και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

“καθορισμός” σημαίνει καθορισμόν γενόμενον υπό του Συμβουλίου δι’ αποφάσεως αυτού καταχωρουμένης εις ειδικώς επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, ο δε όρος “καθορίζω” δέον όπως τυγχάνη αναλόγου ερμηνείας·

“μέλος” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 5 διοριζόμενον μέλος του Συμβουλίου·

“παραγωγός” σημαίνει πατατοπαραγωγό, ο οποίος είναι μέλος φορέα πατατοπαραγωγών·

“πατάται” σημαίνει πατάτας παραχθείσας ή παραγομένας εν τη Δημοκρατία δι’ οιονδήποτε σκοπόν, περιλαμβάνει δε τας εξαγωγίμου επιπέδου τοιαύτας·

“πατατόσπορος” σημαίνει πολλαπλασιαστικό υλικό οποιασδήποτε μορφής και υφής, το οποίο έχει την ικανότητα, όταν φυτευθεί, να παράγει πατάτες, περιλαμβάνει δε και τις καθεαυτό πατάτες, όταν προορίζονται για φύτευση και παραγωγή πατατών·

“πιστοποιημένος πατατόσπορος” σημαίνει πατατόσπορο για τον οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό-

(α) Στην περίπτωση εγχώριου πατατόσπορου, από την αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος Γεωργίας, και

(β) στην περίπτωση εισαγόμενου πατατόσπορου, από την αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία της χώρας παραγωγής του, στο οποίο βεβαιώνεται ότι έχει ελεγχθεί και ότι είναι απηλλαγμένος από οποιεσδήποτε ασθένειες και ότι είναι κατάλληλος για φύτευση και παραγωγή πατατών·

“Πρόεδρος” σημαίνει τον δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 5 διοριζόμενον Πρόεδρον του Συμβουλίου·

“πώλησις” και “πωλώ” μετά των γραμματικών των όρων τούτων παραλλαγών και συγγενών αυτών εκφράσεων περιλαμβάνουν ανταλλαγήν ή αντιπραγματισμόν, ως και πάσαν συμφωνίαν ή σύμβασιν πωλήσεως, ανταλλαγής ή αντιπραγματισμού, ως και την προσφοράν ή έκθεσιν προς πώλησιν·

“Συμβούλιον” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 5 ιδρυόμενον Συμβούλιον Εμπορίας Κυπριακών Πατατών·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

"φορέας" σημαίνει ομάδα πατατοπαραγωγών, η οποία είναι εγγεγραμμένη εταιρεία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου·

“χαρακτηρισμός” ο όρος ούτος καθ’ όσον αφορά τας πατάτας περιλαμβάνει την ποικιλίαν, ποιότητα, μέγεθος, κατηγορίαν εδάφους, ωριμότητα, περίοδον εσοδείας, περιοχήν, επαρχίαν ή τόπον παραγωγής τοιούτων πατατών.

Εφαρμογή του Νόμου

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται επί πατατών προοριζομένων διά πώλησιν, κατανάλωσιν ή ετέραν χρήσιν εν τη Δημοκρατία, ή δι’ εξαγωγήν, ως και επί της εξαγωγής, της πωλήσεως ή διαθέσεως αυτών εις οιανδήποτε χώραν, καθώς και στην εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διακίνηση ή άλλη διάθεση ή χρήση πατατόσπορου από παραγωγούς.

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ
Ίδρυσις του Συμβουλίου

4.-(1) Διά του παρόντος Νόμου και διά τους σκοπούς αυτού ιδρύεται Συμβούλιον κληθησόμενον Συμβούλιον Εμπορίας Κυπριακών Πατατών.

(2) Το Συμβούλιον είναι νομικόν πρόσωπον με διηνεκή διαδοχήν και κοινήν σφραγίδα, κέκτηται δε εξουσίαν κτήσεως, κατοχής και διαθέσεως κινητής και ακινήτου περιουσίας, συμβατικήν ικανότητα, ως και την ικανότητα του παρίστασθαι επί δικαστηρίω ως ενάγων ή εναγόμενος υπό την ιδίαν του νομικού προσώπου επωνυμίαν.

Νοείται ότι μέχρις ου παραχωρηθή σφραγίς δύναται να χρησιμοποιήται ως κοινή σφραγίς ετέρα τοιαύτη φέρουσα την επιγραφήν “Συμβούλιον Εμπορίας Κυπριακών Πατατών”.

Συγκρότησις του Συμβουλίου

5.-(1) Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος διορίζεται από τον Υπουργό, και έντεκα (11) άλλα μέλη, τα οποία διορίζονται επίσης από τον Υπουργό, από τα οποία οκτώ (8) εκπροσωπούν, ανά δύο (2) τις αγροτικές οργανώσεις «Παναγροτική Ένωση Κύπρου (ΠΕΚ)»  «Ένωση Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ)» «Παγκύπρια Οργάνωση Αγροτών Αγροτική» και   «Παναγροτικός Σύνδεσμος», ένας (1) εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και δύο (2) δημόσιοι υπάλληλοι, διοριζόμενοι ονομαστικώς ή ως εκ της θέσης τους (ex officio), ο ένας ως εκπρόσωπος του Υπουργού και ο άλλος ως εκπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(2) Προ του διορισμού οιουδήποτε μέλους πλην των δημοσίων υπαλλήλων, ο Υπουργός δέον να συμβουλεύηται οιονδήποτε οργανισμόν ουσιαστικώς εκπροσωπούντα κατά την γνώμην αυτού τα συμφέροντα αναφορικώς προς άτινα γίνεται ο διορισμός του προσώπου τούτου ως μέλους.

(3) Το Συμβούλιον καταβάλλει εις τον Πρόεδρον και τα μέλη την υπό του Υπουργού εκάστοτε εγκρινομένην αντιμισθίαν ή επίδομα ή αμφότερα.

Θητεία

6. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη κατέχουν και κενούσι την θέσιν αυτών συμφώνως προς τους εν τω εγγράφω του διορισμού αυτών περιεχομένους όρους.

Παραίτησις

7. Πλην των δημοσίων υπαλλήλων τα λοιπά μέλη δύνανται κατά πάντα χρόνον να παραιτηθώσι της θέσεως αυτών παρά τω Συμβουλίω δι’ εγγράφου αποστελλομένου τω Υπουργώ, παύουσι δε κατέχοντες την θέσιν αυτών ευθύς άμα ως η τοιαύτη παραίτησις περιέλθη εις χείρας του Υπουργού.

Ικανότης προς επαναδιορισμόν

8. Μέλος ούτινος η θητεία εξέπνευσεν ή ο παραιτείται της θέσεως αυτού δύναται να τύχη επαναδιορισμού.

Κένωσις θέσεως

9. Εάν ο Υπουργός πεισθή ότι οιονδήποτε μέλος πλην των δημοσίων υπαλλήλων-

(α) απουσίασε τεσσάρων συναπτών συνεδριών του Συμβουλίου άνευ της προς τούτο αδείας του Συμβουλίου· ή

(β) εκηρύχθη εις πτώχευσιν ή συνήψε συμβιβασμόν μετά των πιστωτών αυτού· ή

(γ) είναι ανίκανον λόγω φυσικής ή πνευματικής τινος νόσου· ή

(δ) κατεδικάσθη δι’ αδίκημα τι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή δι’ οιονδήποτε αδίκημα εμπεριέχον το στοιχείον της απάτης· ή

(ε) παρέλειψεν άνευ ευλόγου αιτίας να γνωστοποιήση πληροφορίαν ην δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 υπεχρεούτο να γνωστοποιήση· ή

(στ) είναι άλλως πως ανίκανον να εκπληρώση τας αρμοδιότητας αυτού ως μέλους, ή

(ζ) έπαυσε να απολαμβάνη της εμπιστοσύνης του υποδείξαντος αυτό οργανισμού,

ούτος δύναται να κηρύξη την θέσιν του μέλους τούτου ως χηρεύσασαν, γνωστοποιεί δε το γεγονός καθ’ ον τρόπον ήθελεν ούτος κρίνει προσήκοντα· επί τούτω η ούτω χηρεύσασα θέσις δύναται να πληρωθή συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 5.

Χηρεύουσαι θέσεις

10. Ουδεμία πράξις ή διαδικασία του Συμβουλίου προσβάλλεται ως εκ του γεγονότος ότι χηρεύει η θέσις οιουδήποτε μέλους.

Προσωρινή απουσία του Προέδρου

11.-(1) Διαρκούσης προσωρινής απουσίας του προέδρου εκ της Δημοκρατίας ή προσωρινής ανικανότητος προς εκπλήρωσιν των αρμοδιοτήτων αυτού ως προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί έτερον πρόσωπον, μέλος ή μη, διοριζόμενον προς τούτο υπό του Υπουργού.

(2) Άμα τη διενεργεία τοιούτου προσωρινού διορισμού συμφώνως ταις διατάξεσι του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, άπασαι αι δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσίαι ως και πάντα τα καθήκοντα του προέδρου περιέρχονται εις το ούτω προσωρινώς διορισθέν πρόσωπον.

Προσωρινή απουσία μέλους

12. Οσάκις μέλος τι, πλην του προέδρου, είναι προσωρινώς ανίκανον προς εκπλήρωσιν των αρμοδιοτήτων αυτού ως μέλους, είτε λόγω προσωρινής απουσίας εκ της Δημοκρατίας είτε εξ ετέρας ευλόγου αιτίας, διαρκούσης της τοιαύτης ανικανότητος ο Υπουργός δύναται να διορίση προσωρινώς έτερον μέλος εις ο και περιέρχονται άπαντα τα καθήκοντα και εξουσίαι του προσωρινώς καταστάντος ανικάνου μέλους.

Νοείται ότι εάν το προσωρινώς καταστάν ανίκανον μέλος έτυχε διορισμού δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5, ο αναπληρών τούτο διορίζεται κατά την αυτήν διαδικασίαν.

Εξουσία προσδοχής νέων μελών

13. Εάν εις τινα ειδικήν περίπτωσιν το Συμβούλιον επιθυμή να συμβουλευθή πρόσωπον τι εφ’ οιουδήποτε ειδικού θέματος, δύναται να εκλέξη το πρόσωπον τούτο ως μέλος διά πάσαν συνεδρίαν καθ’ ην απαιτείται η παρουσία αυτού· το πρόσωπον τούτο, εν όσω διαρκή η εκλογή του, κέκτηται άπαντα τα δικαιώματα και τα προνόμια μέλους, ουχί όμως και το δικαίωμα ψήφου εφ’ οιουδήποτε θέματος.

Εξουσία συστάσεως Επιτροπών

14.-(1) Το Συμβούλιον δύναται να συνιστά εκ των ιδίων αυτού μελών Επιτροπάς διά γενικούς ή ειδικούς σκοπούς οίτινες κατά την γνώμην αυτού θα ετύγχανον καλλιτέρας ρυθμίσεως ή διαχειρίσεως υπό τινος Επιτροπής~ τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Συμβούλιον δύναται να παραχωρή εις οιανδήποτε των ούτω συνισταμένων Επιτροπών οιανδήποτε των υπό του Συμβουλίου ενασκουμένων αρμοδιοτήτων.

(2) Πρόεδρος πάσης τοιαύτης Επιτροπής είναι ex officio ο Πρόεδρος του Συμβουλίου.

(3) Αι Επιτροπαί υποβάλλουν τα πρακτικά αυτών τω Συμβουλίω.

Συνεδρία

15.-(1) Των συνεδριών του Συμβουλίου προεδρεύει εφ’ όσον παρίσταται ο πρόεδρος, εν απουσία δε αυτού εις των παρόντων συμβούλων, επί τούτω υποδεικνυόμενος υπό του Συμβουλίου.

(2) Ο χρόνος και ο τόπος των συνεδριών του Συμβουλίου ή οιασδήποτε των Επιτροπών αυτού καθορίζεται υπό του προέδρου του Συμβουλίου.

(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ταχύτερον δυνατόν έκτακτον συνεδρίαν του Συμβουλίου άμα τη λήψει εγγράφου αιτήσεως υποβαλλομένης αυτώ υπό τριών τουλάχιστον μελών του Συμβουλίου· η έκτακτος συνεδρία συγκαλείται διά τους εν τη αιτήσει αναγραφομένους σκοπούς·

(4) Το Συμβούλιο και οι Επιτροπές του βρίσκονται σε απαρτία, εφ’ όσον παρίσταται ο καθοριζόμενος από το Συμβούλιο αριθμός μελών, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν δύναται να είναι μικρότερος των πέντε (5), προκειμένου για το Συμβούλιο και μικρότερος των τριών (3), προκειμένου για τις Επιτροπές.

(5) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου ή οιασδήποτε των Επιτροπών αυτού επί των ενώπιον αυτών προσαγομένων θεμάτων λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

(6) Ο προεδρεύων της συνεδρίας κέκτηται μίαν μόνον ψήφον, εν περιπτώσει όμως ισοψηφίας κέκτηται ωσαύτως και δευτέραν νικώσαν τοιαύτην.

(7) Οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαμβανομένων και υπαλλήλων του Συμβουλίου, δύναται να παρίσταται στις συνεδρίες του, εφόσον έχει κληθεί να παραστεί στη συγκεκριμένη συνεδρία από το Συμβούλιο:

Νοείται ότι το πρόσωπο αυτό θα αποχωρεί από τη συνεδρία πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης από το Συμβούλιο.

Πρακτικά

16.-(1) Τηρούνται πρακτικά των συνεδριών του Συμβουλίου ως και πασών των Επιτροπών αυτού, άτινα εφ’ όσον φέρουσι την υπογραφήν του προσώπου όστις φέρεται προεδρεύσας της συνεδρίας εις ην αφορώσι τα τοιαύτα πρακτικά, ή της συνεδρίας καθ’ ην ταύτα ανεγνώσθησαν, συνιστώσιν αποδεικτικόν στοιχείον των κατά την συνεδρίαν διεξαχθέντων η δε συνεδρία εις ην αφορώσι τα πρακτικά τεκμαίρεται μέχρις αποδείξεως του εναντίου ως νομίμως συγκληθείσα και συγκροτηθείσα.

(2) Αντίγραφον των πρακτικών εκάστης συνεδρίας του Συμβουλίου ή των Επιτροπών αυτού, αποστέλλεται εις τον Υπουργόν εντός δεκατεσσάρων ημερών από της τοιαύτης συνεδρίας.

Κανονισμοί

17. Τη εγκρίσει του Υπουργού το Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς αφορώντας εις την διεξαγωγήν των συνεδριών του Συμβουλίου ή των Επιτροπών αυτού, τας γνωστοποιήσεις των συνεδριών, την κατά τας συνεδρίας τηρουμένην διαδικασίαν, την φύλαξιν των πρακτικών των τοιούτων συνεδριών και την προσαγωγήν αυτών προς επιθεώρησιν.

Διαδικασία συνεδριών

18. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει του άρθρου 17 γενομένων κανονισμών η ενώπιον του Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού διαδικασία καθορίζεται υπό του Συμβουλίου.

Σφραγίς

19. Η κοινή σφραγίς του Συμβουλίου επ’ ουδενός εγγράφου τίθεται ειμή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως παρεχομένης δι’ αποφάσεως του Συμβουλίου, η δε επίθεσις της σφραγίδος βεβαιούται διά της υπογραφής του προέδρου, ή οιουδήποτε ετέρου μέλους εις ο το Συμβούλιον παρέσχε γενικήν ή ειδικήν εξουσιοδότησιν όπως αντικαθιστά επί τούτω τον πρόεδρον, και της υπογραφής ετέρου τινός συμβούλου έχοντος την γενικήν ή ειδικήν εξουσιοδότησιν του Συμβουλίου όπως ενεργή επί τούτω.

Απόδειξις εγγράφων

20. Παν έγγραφον φερόμενον ως έγγραφον προσηκόντως εκδοθέν ή υπογραφέν υπό την σφραγίδα του Συμβουλίου ή διά λογαριασμόν του Συμβουλίου, γίνεται δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον, μέχρι δε αποδείξεως του εναντίου τεκμαίρεται ούτω εκδοθέν ή υπογραφέν άνευ οιασδήποτε περαιτέρω αποδείξεως.

Συμβάσεις

21. Συμβάσεις και έγγραφα ων η σύναψις ή έκδοσις υπό προσώπου ετέρου ή νομικού τοιούτου δεν απαιτεί την επίθεσιν σφραγίδος, δύνανται να συναφθώσιν ή εκδοθώσιν διά λογαριασμόν του Συμβουλίου υπό παντός προσώπου έχοντος την επί τούτω γενικήν ή ειδικήν εξουσιοδότησιν του Συμβουλίου.

Γνωστοποίησις συμφερόντων μελών μετεχόντων εις συμβάσεις

22. Το γεγονός ότι μέλος τι είναι εν των συμβαλλομένων ή κέκτηται συμφέρον επί συμβάσεως συναφθείσης μετά του Συμβουλίου δεν επάγεται ακυρότητα της τοιαύτης συμβάσεως, το δε μέλος ουδεμίαν υποχρέωσιν επέχει εκ μόνου του γεγονότος ότι είναι μέλος του Συμβουλίου να λογοδοτήση εις το Συμβούλιον διά το εκ της συμβάσεως πραγματοποιηθέν υπ’ αυτού κέρδος· το μέλος όμως οφείλει όπως αμελλητί γνωστοποιήση τω Συμβουλίω παν συμφέρον όπερ τούτο έχει ή κτάται εφ’ οιασδήποτε συμβάσεως, εφ’ όσον τούτο αντίκειται καθ’ οιονδήποτε τρόπον προς τα καθήκοντα αυτού ως μέλους, ουδέν δικαίωμα δε ψήφου κέκτηται εφ’ οιουδήποτε θέματος αφορώντος εις την ως είρηται σύμβασιν·εάν μέλος παρά ταύτα ψηφίση, η ψήφος αυτού ουδόλως λαμβάνεται υπ’ όψιν.

Νοείται ότι ουδέν μέλος στερείται του δικαιώματος της ψήφου επί τινος θέματος αφορώντος εις την γενικήν πολιτικήν του Συμβουλίου εφ’ οιουδήποτε ζητήματος, εκ μόνου του λόγου ότι η επί τοιούτου θέματος απόφασις επηρεάζει ή δύναται να επηρεάση συμβάσεις συναφθείσας ή συναφθησομένας μεταξύ αυτού και του Συμβουλίου.

Αι πράξεις του Συμβουλίου είναι έγκυροι και εάν έτι ο διορισμός μέλους τινός ενέχη ελάττωμα τι

23. Και εάν έτι μεταγενεστέρως αποκαλυφθή ότι ενυπάρχει ελάττωμα τι εις τον διορισμόν ή τα προσόντα προσώπου φερομένου ως μέλους του Συμβουλίου ή των Επιτροπών αυτού, ή ότι μέλος του Συμβουλίου ή Επιτροπής τινος εψήφισεν επί θέματος εφ’ ου δεν είχε δικαίωμα ψήφου, άπασαι αι πράξεις αι γενόμεναι εις οιανδήποτε συνεδρίαν του Συμβουλίου ή οιανδήποτε των Επιτροπών αυτού είναι έγκυροι παρά το τοιούτον ελάττωμα ή το γεγονός ότι το μέλος δεν εκέκτητο δικαίωμα ψήφου.

Διορισμός Γενικού Διευθυντού

24.-(1) Το κύριον εκτελεστικόν όργανον του Συμβουλίου είναι ο Γενικός Διευθυντής αυτού όστις είναι υπεύθυνος διά την εκτέλεσιν της πολιτικής του Συμβουλίου και την διαχείρισιν των καθ’ ημέραν υποθέσεων αυτού.

(2) Το Συμβούλιον παραχωρεί εις τον Γενικόν Διευθυντήν εκ των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού τας αναγκαίας διά την αποτελεσματικήν διεξαγωγήν των πάσης φύσεως καθ’ ημέραν υποθέσεων αυτού.

(3) Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται υπό του Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού.

(4) Ο Γενικός Διευθυντής παρίσταται εις τας συνεδρίας του Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, δεν κέκτηται όμως δικαίωμα ψήφου επί των ενώπιον αυτού προσαγομένων θεμάτων.

Υπάλληλοι, γραφεία κλπ. του Συμβουλίου

25. Το Συμβούλιον δύναται-

(α) να διορίζη τους εκάστοτε αναγκαίους υπαλλήλους διά την προσήκουσαν και αποτελεσματικήν διεξαγωγήν των επιχειρήσεων του Συμβουλίου εν τη Δημοκρατία ή εν τη αλλοδαπή, υπό όρους υπηρεσίας καθοριζομένους υπό του Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού:

Νοείται ότι, από την έναρξη της ισχύος του περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, το Συμβούλιο δε διορίζει υπαλλήλους ως ανωτέρω, αλλά προσλαμβάνει το αναγκαίο προσωπικό δυνάμει συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με όρους που συμφωνούνται μεταξύ του Συμβουλίου και του υπό πρόσληψη προσωπικού, τηρώντας τις αρχές τςη διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση υπηρεσίας οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού που προσλαμβάνεται ως ανωτέρω, για συνολική περίοδο τριάντα (30) μηνών ή περισσότερο, εφαρμόζονται σε σχέση με την εν λόγω περίοδο οι πρόνοιες του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(β) να χορηγή εις τους υπαλλήλους αυτού συντάξεις, βοηθήματα ή επιδόματα αποχωρήσεως και να επιβάλλη αυτοίς αναγκαστικήν εισφοράν εις οιονδήποτε σύστημα συντάξεων ή εισφορών·

(γ) τη εγκρίσει του Υπουργού, να ιδρύση εκτός της Δημοκρατίας τα αναγκαία γραφεία·

(δ) να ιδρύει ή καταργεί γραφεία, αποθήκες ή συσκευαστήρια στη Δημοκρατία, ανάλογα με τις ανάγκες του, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γενικά καθήκοντα του Συμβουλίου

26. Το Συμβούλιο δύναται -

(α) να παρέχει σε φορέα ή φορείς υπηρεσίες συσκευασίας, καθώς και υπηρεσίες που αφορούν τον προγραμματισμό της παραγωγής, την προμήθεια και τη διανομή ντόπιου και εισαγόμενου πατατόσπορου, τις εξαγωγές, τη μεταφορά και την αποθήκευση πατατών και πατατόσπορου, την πώληση και την τιμολογιακή πολιτική, την αγορά υλικών, τις εισπράξεις και τις πληρωμές, τις λογιστικές εργασίες, την εκκαθάριση τιμών και τη διανομή των χρημάτων στα δικαιούχα μέλη του φορέα, την τήρηση αρχείων και την παροχή στοιχείων και πληροφοριών:

Νοείται ότι, οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται από το Συμβούλιο προς το φορέα έναντι τιμήματος και σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που συμφωνούνται∙

(β) να παρέχει υπηρεσίες στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ο οποίος ιδρύθηκε δυνάμει του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου, στο Τμήμα Γεωργίας ή σε άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, έναντι τιμήματος και υπό όρους που συμφωνούνται:

Νοείται ότι, για την αποτελεσματική διεξαγωγή των υπηρεσιών που παρέχει, το Συμβούλιο δύναται να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες φυσικών ή νομικών προσώπων έναντι αμοιβής και υπό τους όρους που συμφωνούνται.

Ειδικαί εξουσίαι Συμβουλίου

27.(1) Ειδικώτερον, και άνευ επηρεασμού της γενικής διατάξεως του άρθρου 26, το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν-

(α) [Διαγράφηκε]

(β) όπως προβαίνει στον εκάστοτε καθορισμό του χαρακτηρισμού των πατατών, οι οποίες δύνανται να παραδοθούν στο Συμβούλιο από τους φορείς·

(γ) [Διαγράφηκε]

(δ) όπως συμφωνεί με τους φορείς να παραδίδουν σε προκαθορισμένο τόπο και χρόνο, να πωλούν ή άλλως πως διαθέτουν πατάτες στο Συμβούλιο ή μέσω του Συμβουλίου  διευκρινίζοντας τον τόπο και χρόνο παράδοσης·

(ε) [Διαγράφηκε]

(στ) τηρουμένων των διατάξεων παντός ετέρου Νόμου, όπως καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι φορείς προβαίνουν στις διαδικασίες:

(i) συγκομιδής, διαβαθμίσεως, συσκευασίας, σημειώσεως, αποθηκεύσεως και προετοιμασίας προς εξαγωγήν και πώλησιν·

(ii) χειρισμού, μεταφοράς και αποθηκεύσεως προ της αποστολής·

(iii) φορτώσεως εις πλοία εξωτερικού, χειρισμού, στοιβάγματος, μεταφοράς, διαφυλάξεως και εκφορτώσεως εκ τοιούτου πλοίου,

πατατών οιουδήποτε χαρακτηρισμού ή οιασδήποτε ποσότητος.

(ζ) όπως εγγράφει σε μητρώο τους φορείς·

(η) [Διαγράφηκε]

(θ) όπως αποδέχηται τας προσφερομένας και παραδιδομένας αυτώ πατάτας καθ’ ον τρόπον ήθελε καθορίσει συμφώνως ταις υπό του παρόντος άρθρου παραχωρηθείσαις αυτώ εξουσίαις, και όπως διαβαθμίζη, συσκευάζη, σημειοί, αποθηκεύη, προετοιμάζη προς εξαγωγήν, ασφαλίζη, διαφημίζη, μεταφέρη, εξάγη, φορτώνη και πωλή ή άλλως διαθέτη, τοιαύτας πατάτας διά λογαριασμόν των φορέων αυτών·

(ι) όπως διορίζη πράκτορας επί τη συμπεφωνημένη αντιμισθία και υπό όρους ους τούτο ήθελε κρίνει αναγκαίους διά την προσήκουσαν και αποτελεσματικήν εκπλήρωσιν απασών ή τινών των αρμοδιοτήτων δι’ ων είναι εμπεπιστευμένον δυνάμει της αμέσως προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου·

(ια) [Διαγράφηκε]

(ιβ) [Διαγράφηκε]

(ιγ) όπως κτάται και πωλή ή εκμισθοί εις φορείς ή έτερα πρόσωπα παν ό,τι είναι αναγκαίον διά την παραγωγήν, διαβάθμισιν, συσκευασίαν, αποθήκευσιν, προετοιμασίαν προς εξαγωγήν και πώλησιν, μεταφοράν, εξαγωγήν και πώλησιν πατατών, δύναται δε να παρέχη (επί πληρωμή ή άλλως πως) εις φορείς ή έτερα πρόσωπα υπηρεσίας παρεχομένας επί τω τέλει προαγωγής της πλέον αποτελεσματικής εκπληρώσεως των εν τοις ανωτέρω ενεργειών και δραστηριοτήτων~ εν πάση περιπτώσει δέον όπως η τοιαύτη πώλησις ή εκμίσθωσις πραγμάτων, ή παροχή υπηρεσιών διενεργήται αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον υπό τοιαύτας περιστάσεις ώστε να είναι πιθανή η χρησιμοποίησις αυτών είτε εξ ολοκλήρου είτε κατά κύριον λόγον αναφορικώς προς την υπό φορέων παραγωγήν πατατών·

(ιδ) όπως συνεργάζηται μετά παντός ετέρου προσώπου κατά την ενάσκησιν των δυνάμει των παραγράφων (θ) και (ιγ) του παρόντος άρθρου εξουσιών αυτού και όπως πράττη παν ό,τι ενδεχομένως επιφέρει, προάγει ή διευκολύνει την υπό των προσώπων τούτων διενέργειαν τοιούτων πράξεων·

(ιε) όπως έρχηται εις συμφωνίας, συνάπτη συμβάσεις ή αναλαμβάνη υποχρεώσεις μεθ’ οιασδήποτε αρχής ή προσώπου εν αναφορά προς οιανδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου υποχρεώσεων του Συμβουλίου·

(ιστ) ειδικώτερον, και άνευ επηρεασμού της γενικότητος της τελευταίας ανωτέρω παραγράφου-

(i) όπως έρχηται εις διαπραγματεύσεις και υπογράφη οιανδήποτε συμφωνίαν, σύμβασιν ή ετέραν υποχρέωσιν μεθ’ οιασδήποτε αρχής ή προσώπου εν αναφορά προς τας δαπάνας τας αφορώσας εις την εμπορίαν και εξαγωγήν πατατών, περιλαμβανομένων και των μεταφορικών, θαλασσίων ναύλων, των ασφαλίστρων επί θαλασσίας ασφαλίσεως και των παρομοίας φύσεως δαπανών· και

(ii) όπως έρχεται σε συμφωνία, συνάπτει συμβάσεις ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις με/από οποιοδήποτε άλλο φορέα ή φορείς εμπορίας, που ιδρύθηκαν ή που πρόκειται να ιδρυθούν στη Δημοκρατία, δυνάμει οποιουδήποτε νόμου, αναφορικά με τη διατήρηση κοινού εκτελεστικού προσωπικού και οικήματος ή και άλλες διοικητικές διευκολύνσεις∙

(ιζ) όπως λαμβάνη και διανέμη ή βοηθή εις την λήψιν και διανομήν στατιστικών και ετέρων πληροφοριών αίτινες κατά την γνώμην αυτού σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπον ή αφορώσι την παραγωγήν ή εμπορικήν τοποθέτησιν πατατών εν τη Δημοκρατία ή αλλαχού.

Νοείται ότι ουδέν των εν τη παραγράφω ταύτη διαλαμβανομένων επιτρέπει την γνωστοποίησιν οιασδήποτε πληροφορίας κατά παράβασιν του άρθρου 54.

Νοείται περαιτέρω ότι το γεγονός ότι αι διανεμηθείσαι στατιστικαί και πληροφορίαι υπήρξαν εσφαλμέναι ή οιαδήποτε παράλειψις του Συμβουλίου προς λήψιν και κυκλοφορίαν τοιούτων στατιστικών ή ετέρων πληροφοριών ουδέν δικαίωμα αποζημιώσεως παρέχουν εις τους παραγωγούς ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον·

(ιη) όπως προάγη, βοηθή ή αναλαμβάνη την διεξαγωγήν ερευνών εν οιαδήποτε χώρα περί την πραγματικήν ή δυνητικήν ζήτησιν, περιλαμβανομένης και της διεξαγωγής ερευνών περί το δυνατόν εφαρμογής οιασδήποτε μεθόδου ήτις θα προεκάλει ζήτησιν·

(ιθ) όπως προάγη, βοηθή ή αναλαμβάνη διευθετήσεις αποσκοπούσας εις την αύξησιν της καταναλώσεως πατατών της Δημοκρατίας είτε γενικώς είτε ειδικώτερον παρά τινος χώρας·

(κ) όπως προάγη, βοηθή ή αναλαμβάνη την διεξαγωγήν ερευνών περί θεμάτων (περιλαμβανομένων τόσον των βελτιωμένων μεθόδων όσον και του εξοπλισμού) αφορώντων εις την παραγωγήν, παρασκευήν προς εμπορίαν, μεταφοράν, αποθήκευσιν και φόρτωσιν πατατών·

(κα) όπως άνευ επηρεασμού των διατάξεων της παραγράφου (θ) του παρόντος άρθρου, αναλαμβάνη εκάστοτε δοκιμαστικώς ή χάριν επιδείξεως οιανδήποτε των εν τη προηγουμένη παραγράφω διαλαμβανομένων ενεργειών περί την εμπορίαν και εξαγωγήν πατατών, και ούτω λαμβάνη ευθέως πληροφορίας περί τας απαιτουμένας διά τοιαύτας ενεργείας δαπάνας ως και περί τας δυναμένας να επιτευχθώσι τιμάς των εν τη διεθνή αγορά διατιθεμένων πατατών της Δημοκρατίας·

(κβ) [Διαγράφηκε]

(κγ) όπως πράττη παν ό,τι ενδεχομένως ή αναγκαίως συνεπάγεται η ενάσκησις των δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου παραχωρηθεισών τω Συμβουλίω εξουσιών·

(κδ) όπως ενασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα την οποία το Συμβούλιο ήθελε κρίνει σκόπιμη για τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 26·

(κε) [Διαγράφηκε]

(2) [Διαγράφηκε]

Έκδοση εντολών από το Συμβούλιο

28. Το Συμβούλιο δύναται εκάστοτε να εκδίδει εντολές που αφορούν τις πιο επωφελείς και οικονομικές διευθετήσεις για τους φορείς, τις οποίες θεωρεί αναγκαίες ή σκόπιμες για αποτελεσματική εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Εξουσία προς λήψιν πληροφοριών

29. Οσάκις το Συμβούλιον κρίνη τούτο αναγκαίον προς εκπλήρωσιν οιασδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού, δύναται να επιδώση εις οιονδήποτε πρόσωπον έγγραφον απαίτησιν καλούσαν αυτό όπως παράσχη τω Συμβουλίω εντός της υπό του Συμβουλίου καθωρισμένης προθεσμίας και υπό τον καθωρισμένον υπ’ αυτού τύπον τοιούτους υπολογισμούς, εκθέσεις και λοιπάς πληροφορίας (περιλαμβανομένης και της προσαγωγής βιβλίων και ετέρων εγγράφων) αναφορικώς προς τας πατάτας ως ήθελον εκάστοτε καθορισθή εν τη τοιαύτη εγγράφω απαιτήσει.

Εξουσία εισόδου και επιθεωρήσεως

30.-(1) Το Συμβούλιο ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί του δύνανται να επισκέπτονται γαίες και εγκαταστάσεις των μελών των φορέων για έλεγχο, αναφορικά με την παραγωγή, τη συσκευασία, την ποιότητα και άλλα συναφή θέματα.

(2) Παν πρόσωπον έχον τοιαύτην άδειαν ως εν τοις ανωτέρω δύναται να προβή εις επιθεώρησιν και δειγματοληψίαν πατατών εις οιανδήποτε των μνημονευομένων εν τω αμέσως προηγουμένω εδαφίω περιστάσεων.

ΜΕΡΟΣ IV ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία κτήσεως κινητής ή ακινήτου περιουσίας και συμβατική ικανότης

31. Το Συμβούλιον έχει ικανότητα κτήσεως, κατοχής, διαχειρίσεως, ή διαθέσεως οιασδήποτε περιουσίας, κινητής τε και ακινήτου, επί τω τέλει ενασκήσεως οιασδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσιών ή αρμοδιοτήτων αυτού, ως και συμβατικήν τοιαύτην.

Επενδύσεις

32. Τα εκάστοτε εις πίστιν του Συμβουλίου υπάρχοντα διαθέσιμα δύνανται είτε ν’ αποτελέσωσι τρεχούμενον λογαριασμόν ή λογαριασμόν καταθέσεων παρ’ οιαδήποτε Τραπέζη, είτε, εφ’ όσον εις δεδομένον χρόνον δεν είναι αναγκαία διά τας αρμοδιότητας του Συμβουλίου, να επενδυθώσιν εις χρεώγραφα εις άτινα οι Επίτροποι (Trustees) δύνανται να επενδύσωσι χρήματα του τραστ (Trust) δυνάμει του περί Επιτρόπων (Trustees) Νόμου ή τη εγκρίσει του Υπουργού να επενδυθώσι ταύτα εις οιαδήποτε έτερα χρεώγραφα.

Πλεόνασμα

33.-(1) Το Συμβούλιον δύναται να σχηματίζη αποθεματικόν εκ ποσών εκάστοτε καθοριζομένων υπ’ αυτού κατά το δοκούν, όπερ και να χρησιμοποιή διά την άσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού ή σχετικώς προς ταύτας καθ’ ον χρόνον και τρόπον ήθελεν εκάστοτε αποφασίσει.

(2) Εάν το Συμβούλιον κρίνη ότι το ούτω σχηματισθέν αποθεματικόν υπερβαίνει τας ανάγκας του Συμβουλίου διά τας δυνάμει του παρόντος Νόμου δραστηριότητας αυτού, εις τους πατατοπαραγωγούς διαμοιράζεται κατά τον πλέον δίκαιον και πρακτικόν, κατά την κρίσιν του Συμβουλίου, τρόπον ποσόν προσδιοριζόμενον υπ’ αυτού κατά το δοκούν.

Εξουσία προς σύναψιν δανείων

34.-(1) Το Συμβούλιον δύναται τη εγκρίσει του Υπουργού και επί τω τέλει ενασκήσεως των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού, να συνάπτη δάνεια κατά τρόπον, έναντι ασφαλείας και υπό όρους καθοριζομένους υπό του Συμβουλίου μετά του εκάστοτε δανειστού αυτού.

(2) [Διαγράφηκε]

Η Κυβέρνησις δύναται να εγγυηθή τα δάνεια

35. [Διαγράφηκε]
Εξουσία παροχής δανείων εις έτερα Συμβούλια Εμπορίας Προϊόντων

36. [Διαγράφηκε]
Χορηγήσεις εις φορείς

37. Το Συμβούλιον δύναται να προβή εις αρχικάς πληρωμάς έναντι του τελικώς διευθετηθησομένου λογαριασμού εις οιονδήποτε φορέα βάσει της ποσότητος, χαρακτηρισμού και κατηγορίας των πατατών άτινας το Συμβούλιον απεδέχθη και εις την συσκευασίαν των οποίων προέβη διά λογαριασμόν αυτού.

Νοείται ότι αι τοιαύται αρχικαί πληρωμαί εν ουδεμία περιπτώσει και ουδέποτε υπερβαίνουν τα εβδομήκοντα πέντε επί τοις εκατόν του καθαρού ποσού όπερ το Συμβούλιον υπολογίζει ότι θα λάβη ο παραγωγός διά τας πατάτας αυτού συμφώνως τη προνοουμένη εν άρθρω 38 διαδικασία.

Λήψις και διανομή του προϊόντος της πωλήσεως

38.-(1) Το Συμβούλιον λαμβάνει ολόκληρον το καθαρόν προϊόν το προκύπτον εκ πωλήσεων πατατών γενομένων υπό του Συμβουλίου διά λογαριασμόν των φορέων και μεριμνά όπως τα ούτω ληφθέντα χρήματα διανεμηθώσι μεταξύ των φορέων· ο τρόπος, η αναλογία και αι περιστάσεις υφ’ ας χωρεί η τοιαύτη διανομή αποφασίζονται και καθορίζονται εκάστοτε υπό του Συμβουλίου.

(2) Διά τους σκοπούς του αμέσως προηγουμένου εδαφίου αναφορικώς προς πατάτας γενομένας αποδεκτάς υπό του Συμβουλίου και πωληθείσας υπ’ αυτού, το Συμβούλιον δύναται να προβή εις μεταγενεστέρας ή τελικάς πληρωμάς ή εις αμφοτέρας τας τοιαύτας πληρωμάς, συμφώνως προς σύστημα κοινοπραξίας δυνάμει του οποίου αι εκ των πωλήσεων καθαραί εισπράξεις να συγκεντρούνται εις κοινόν ταμείον με βάσιν χρονικήν και βάσει του χαρακτηρισμού και της κατηγορίας των πωλουμένων πατατών και διανέμωνται εις τους φορείς συμφώνως προς την συμμετοχήν αυτών εις το οικείον κοινόν ταμείον.

(3) Το Συμβούλιον δύναται να συμψηφίση μετά των διανεμητέων εις οιονδήποτε φορέα χρημάτων χορηγήσεις γενομένας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 37, ή το ποσόν οιασδήποτε εισφοράς ή τέλους καθοριζομένου υπό των διατάξεων των άρθρων 44 και 45, ή έτερα χρηματικά ποσά οφειλόμενα υπό του φορέα τω Συμβουλίω.

(4) Επί τω τέλει εξακριβώσεως του καταβληθησομένου εις τινα φορέα καθαρού προϊόντος της πωλήσεως πατατών παραδοθεισών τω Συμβουλίω και γενομένων αποδεκτών υπ’ αυτού, και γενικώτερον διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η απόφασις του Συμβουλίου καθ’ όσον αφορά τον χαρακτηρισμόν και την κατηγορίαν των τοιούτων πατατών, την μέθοδον καθορισμού των παρακρατήσεων των γενομένων αναφορικώς προς εισφοράς, τέλη και δαπάνας διενεργηθείσας διά την εμπορίαν και πώλησιν των πατατών υπό του Συμβουλίου διά λογαριασμόν του φορέα, και γενικώς την μέθοδον καθορισμού του εν τη πραγματικότητι καθαρού προϊόντος της πωλήσεως, είναι τελεσίδικος.

Κεφάλαια του Συμβουλίου

39. Τα Κεφάλαια και αι πρόσοδοι του Συμβουλίου προέρχονται-

(α) εκ των εκάστοτε εξειδικευομένων τω Συμβουλίω ποσών διά ψήφου της Βουλής των Αντιπροσώπων ή δι’ οιασδήποτε αποφάσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων δι’ ης παραχωρούνται χρηματικά τινα ποσά δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε Νόμου·

(β) εκ διαθεσίμων προερχομένων εκ της πωλήσεως πατατών·

(γ) εκ διαθεσίμων προερχομένων εξ εισφορών και τελών πληρωτέων υπό των φορέων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(δ) εκ διαθεσίμων κερδαινομένων εξ οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή επενδύσεως του Συμβουλίου·

(ε) εκ χρηματικών δανείων συναφθέντων δυνάμει των εξουσιών συνάψεως δανείων δι’ ων περιβέβληται το Συμβούλιον δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(στ) εκ παντός ετέρου ποσού ή στοιχείου ενεργητικού όπερ καθ’ οιονδήποτε τρόπον καθίσταται πληρωτέον ή περιέρχεται τω Συμβουλίω αναφορικώς προς oιονδήποτε ζήτημα συναφές προς τας αρμοδιότητας αυτού.

Δαπάναι

40. Το Συμβούλιον δύναται να διαθέτη τα εις την διάθεσιν αυτού κεφάλαια-

(α) διά την διενέργειαν πληρωμών εις παραγωγούς διά πατάτας εφ’ ων το δικαίωμα κυριότητος περιήλθεν εις το Συμβούλιον δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) διά την σταθεροποίησιν των τιμών των πατατών των πληρωτέων εις παραγωγούς.

(γ) δι’ απάσας τας δυνάμει του παρόντος Νόμου ασκουμένας αρμοδιότητας του Συμβουλίου ή τινας εξ αυτών, και σχετικώς προς τοιαύτας αρμοδιότητας·

(δ) διά τας δαπάνας διοικήσεως του Συμβουλίου·

(ε) διά πληρωμάς εις έκτακτα έξοδα ή έτερα αποθεματικά·

(στ) διά τόκους πληρωτέους επί χρηματικών δανείων συναφθέντων δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(ζ) διά τας πληρωμάς μισθών και επιδομάτων του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου αναφορικώς προς τα καθήκοντα των δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(η) διά τας πληρωμάς μισθών, επιδομάτων, βοηθημάτων ή συντάξεων εις τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Συμβουλίου·

(θ) διά τα έξοδα διενεργείας ερευνών περί παντός ζητήματος εφαπτομένου των πατατών περιλαμβανομένων χρηματικών ποσών εκάστοτε χορηγουμένων εις ιδρύματα ιδρυθέντα διά την διενέργειαν τοιούτων ερευνών·

(ι) διά την κάλυψιν των διά τον σχηματισμόν και ίδρυσιν του Συμβουλίου διενεργηθεισών δαπανών αίτινες δυνατόν να εγένοντο τη εγκρίσει του Υπουργού διά λογαριασμόν του Συμβουλίου προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου·

(ια) δι’ οιονδήποτε σκοπόν δι’ ον το Συμβούλιον επέχει υποχρέωσιν δυνάμει του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου όπως χρησιμοποιή τα κεφάλαια αυτού.

Καθήκοντα Συμβουλίου,προϋπολογισμοί, λογαριασμοί και έλεγχος

41.-(1)  Το Συμβούλιο οφείλει να -

(α) Υποβάλλει μέσω του Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του για το επόμενο έτος·

(β) καταρτίζει τον προϋπολογισμό με βάση λεπτομέρειες τις οποίες ορίζει ο Υπουργός·

(γ) τηρεί κατά τρόπο που τυγχάνει της επιδοκιμασίας του Υπουργού, τους αναγκαίους λογαριασμούς για κάθε συναλλαγή που διενεργεί· και

(δ) ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις κατά έτος, οι οποίες παρουσιάζουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συμβουλίου και των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του για τη λογιστική περίοδο στην οποία αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις.

(2) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου ελέγχονται υπό μέλους λογιστικού οίκου εις ον μετέχει μέλος ανεγνωρισμένου Ινστιτούτου ή ιδρύματος Λογιστών, διοριζομένου ετησίως υπό του Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού.

(3) [Διαγράφηκε]

(4) Εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων κατατίθεται αντίγραφον πάσης τοιαύτης ετησίας εκθέσεως, καταστάσεως λογαριασμών και εκθέσεως των ελεγκτών.

(5) Αντίγραφα εκθέσεων και καταστάσεων λογαριασμών ετοιμασθεισών υπό του Συμβουλίου δυνάμει του παρόντος άρθρου διατίθενται εις το κοινόν έναντι ευλόγου τινός τιμήματος.

(6) Εν τω παρόντι άρθρω “λογιστική περίοδος” σημαίνει περίοδον αρχομένην άμα τη ενάρξει της ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγουσαν κατά τινα ημερομηνίαν καθοριζομένην υπό του Συμβουλίου ουχί όμως βραδύτερον των δώδεκα μηνών, ή οιανδήποτε ετέραν μεταγενεστέραν περίοδον ουχί μείζονα των δώδεκα μηνών αρχομένην άμα τη λήξει της προηγουμένης λογιστικής περιόδου.

Καθήκον παροχής πληροφοριών

42. Το Συμβούλιον οφείλει να παρέχη τω Υπουργώ πάσας τας αιτουμένας εκάστοτε εξ αυτού οικονομικάς και στατιστικάς εκθέσεις.

Επισφαλείς οφειλαί

43. Το Συμβούλιον δύναται να προβή, τη εγκρίσει του Υπουργού, εις την διαγραφήν των επισφαλών οφειλών.

ΜΕΡΟΣ V YΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ
Εισφοραί

44. Έκαστος φορέας καταβάλλει τω Συμβουλίω εισφοράν ης το ποσόν κατά κιλό πατατών παραδιδομένων υπ’ αυτού τω Συμβουλίω καθορίζεται εκάστοτε υπό του Συμβουλίου αναλόγως των αναγκών αυτού προς κάλυψιν των διοικητικών και υπηρεσιακών δαπανών των γενομένων υπό του Συμβουλίου εν τη ενασκήσει των δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού. Αι τοιαύται εισφοραί υπολογίζονται αναλόγως των πατατών αίτινες παρεδόθησαν υφ’ εκάστου φορέα κατά τινα περίοδον εκάστοτε καθοριζομένην υπό του Συμβουλίου.

Τέλη

45.-(1) Το Συμβούλιον δύναται να επιβάλη ειδικόν τέλος ή τέλη επί παραγωγών-

(α) επί τω τέλει σταθεροποιήσεως των πληρωτέων εις παραγωγούς τιμών πατατών·

(β) ίνα καλυφθώσιν οιαιδήποτε ζημίαι αίτινες ήθελον επενεχθώσι τω Συμβουλίω εν τη ενασκήσει οιασδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού·

(γ) ίνα εξασφαλισθή δικαία εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου μεταξύ των παραγωγών.

(2) Τα τοιαύτα τέλη υπολογίζονται με βάσιν εκατοστιαίαν αναλογίαν εκάστοτε καθοριζομένην υπό του Συμβουλίου επί του καθαρού προϊόντος των υπό του Συμβουλίου διενεργηθεισών πωλήσεων των πατατών εκάστου παραγωγού και δι’ αναφοράς εις τας διενεργουμένας παραδόσεις πατατών υφ’ εκάστου παραγωγού προς το Συμβούλιον κατά τινα περίοδον εκάστοτε καθοριζομένην υπό του Συμβουλίου.

Διεκδίκησις εισφορών

46. Τα ποσά των υπό τινος φορέα δυνάμει του άρθρου 44 πληρωτέων εισφορών ως και το ποσόν παντός τέλους επιβληθέντος επί τινος παραγωγού δυνάμει του άρθρου 45 δύνανται να διεκδικηθώσιν ως χρέη οφειλόμενα τω Συμβουλίω υπό του παραγωγού τούτου.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΝ
Περιορισμοί επί παραγωγών αναφορικώς προς την εμπορίαν πατατών δι’ εξαγωγήν

47. [Διαγράφηκε]
Περιορισμοί επί πατατών δυναμένων να εξαχθώσι και επί προσώπων δυναμένων να εξάγωσι πατάτας

48. [Διαγράφηκε]
Περιορισμοί εισαγωγής, εμπορίας και φύτευσης πατατόσπορου

48Α.-(1) Απαγορεύεται η εισαγωγή, η εμπορία ή η άλλη διάθεση στη Δημοκρατία οποιασδήποτε ποσότητας ή χαρακτηρισμού πατατόσπορου εκτός αν-

(α) Αυτός είναι πιστοποιημένος πατατόσπορος.

(β) η εισαγωγή, η εμπορία ή η άλλη διάθεση αυτού ενεργείται από το Συμβούλιο ή μέσω των κατάλληλα εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του ή κατόπιν γραπτής άδειας του.

(2) Απαγορεύεται παντελώς από οποιοδήποτε πατατοπαραγωγό η φύτευση οποιασδήποτε ποσότητας πατατόσπορου τον οποίο, εν γνώσει του, έχει προμηθευτεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1).

Κτήσις δικαιώματος κυριότητος επί πατατών γενομένων αποδεκτών υπό του Συμβουλίου

49. Επί τω τέλει ενασκήσεως των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, το δικαίωμα κυριότητος επί πασών των πατατών, περιλαμβανομένου και του εγχώριου πατατόσπορου, άτινας το Συμβούλιον απεδέχθη εξ οιουδήποτε παραγωγού προς πώλησιν ή διάθεσιν αυτών διά λογαριασμόν του τελευταίου, περιέρχεται τω Συμβουλίω δυνάμει του παρόντος άρθρου και άνευ ετέρας μεταβιβαστικής πράξεως.

Όροι αποδοχής πατατών προσφερομένων τω Συμβουλίω

50. Το Συμβούλιον αποδέχεται πατάτας παραδιδομένας αυτώ εφ’ όσον είναι εξαγωγίμου επιπέδου, ή πατάτας διά διαβάθμισιν και συσκευασίαν εξαγωγίμου επιπέδου, δι’ εξαγωγήν και πώλησιν ή ετέραν διάθεσιν, διά λογαριασμόν των παραγωγών συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου.

Νοείται ότι-

(α) η ποσότης των προσφερομένων και παραδιδομένων τω Συμβουλίω ή εις τους αντιπροσώπους αυτού πατατών, ο τόπος, ο χρόνος και τρόπος προσφοράς και παραδόσεως αυτών ως και ο χαρακτηρισμός αυτών καθορίζονται εκάστοτε υπό του Συμβουλίου συμφώνως ταις διατάξεσι των παραγράφων (δ) και (ε) του άρθρου 27·

(β) το Συμβούλιον δύναται να μη αποδεχθή πατάτας παραχθείσας καθ’ οιανδήποτε περίοδον εσοδείας πατατών προγενεστέραν της περιόδου καθ’ ην ήρξατο η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Διακριτική εξουσία Συμβουλίου όπως αποδεχθή πατάτας κατ’ εξαίρεσιν των όρων αποδοχής

51. Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 50, το Συμβούλιον κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως αποδέχηται πατάτας εξαγωγίμου ποιότητος οιασδήποτε ποσότητος ή οιουδήποτε χαρακτηρισμού, παραδιδομένας και προσφερομένας αυτώ μετά την περίοδον των καθωρισμένων προθεσμιών ή άλλως κατά τρόπον μη συνάδοντα προς τας διατάξεις του άρθρου 50.

Νοείται ότι-

(α) το Συμβούλιον πιστεύει ότι δύναται να εξεύρη αγοράν διά τας τοιαύτας πατάτας~ και

(β) η υπό του Συμβουλίου διά το φορέα γενομένη εξαγωγή και πώλησις, ή ετέρα διάθεσις τοιούτων πατατών γίνεται δι’ άμεσον λογαριασμόν του παραγωγού~ και

(γ) [Διαγράφηκε]

Όροι αποδοχής πατατόσπορου προσφερόμενου στο Συμβούλιο

51Α. Το Συμβούλιο αποδέχεται εγχώριο πατατόσπορο κατάλληλου επιπέδου ή πατατόσπορο για διαβάθμιση και συσκευασία για χρήση στην εγχώρια αγορά ή για εξαγωγή ή για άλλη διάθεση για λογαριασμό των παραγωγών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που εφαρμόζονται αναφορικά με τις πατάτες.

ΜΕΡΟΣ VII - ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ

ΜΕΡΟΣ VII ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ
Ψευδείς παραστάσεις

52. Πας όστις ψευδώς προβάλλει ή παριστά εαυτόν ως αντιπρόσωπον του Συμβουλίου ή πρόσωπον ενεργούν τη εξουσιοδοτήσει του Συμβουλίου, είναι ένοχος αδικήματος.

Γενικά αδικήματα

53. Πας παραγωγός όστις-

(α) [Διαγράφηκε]

(β) παραβαίνει ή δεν συμμορφούται προς τους όρους εξουσιοδοτήσεως παρασχεθείσης υπό του Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή

(γ) παραβαίνει ή άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε υποχρέωσιν, εντολήν, γενόμενον υπό του Συμβουλίου συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 28· ή

(δ) άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε απαίτησιν γενομένην υπό του Συμβουλίου ή υποχρέωσιν επιβληθείσαν υπ’ αυτού συμφώνως τω άρθρω 29, ή συμμορφούμενος προς τούτο προβαίνει εις δήλωσιν ήτις εν γνώσει του είναι ψευδής εις τι ουσιώδες αυτής στοιχείον ή εκ βαρείας αμελείας προβαίνει εις δήλωσιν ψευδή εν τινι ουσιώδει αυτής στοιχείω· ή

(ε) δολίως προβαίνει εις ψευδή καταχώρησιν εν οιωδήποτε αρχείω τηρουμένω συμφώνως προς οιανδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, ή συμφώνως τοις εν τοις ανωτέρω προσάγει έγγραφον εν γνώσει αυτού διαλαμβάνον εγγραφήν ψευδή εν τινι ουσιώδει αυτής στοιχείω, ή εκ βαρείας αμελείας προσάγει έγγραφον διαλαμβάνον τοιαύτην εγγραφήν· ή

(στ) παρενοχλεί ή παρακωλύει οιονδήποτε πρόσωπον προσηκόντως εξουσιοδοτημένον υπό του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 30,

είναι ένοχος αδικήματος.

Αδικήματα περί την γνωστοποίησιν ωρισμένων πληροφοριών ληφθεισών δυνάμει του παρόντος Νόμου

54. Εάν πρόσωπον τι γνωστοποιήση πληροφορίαν ληφθείσαν υπ’ αυτού εν τη ενασκήσει οιασδήποτε εξουσίας παραχωρηθείσης αυτώ ή τω Συμβουλίω δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η δε γνωστοποίησις γενή άλλως ή-

(α) τη συναινέσει του προσώπου όπερ παρέσχε την σχετικήν πληροφορίαν·

(β) εις τον Υπουργόν ή τον Αντιπρόσωπον αυτού, ή εις τινα σύμβουλον ή υπάλληλον του Συμβουλίου· ή

(γ) εν τω τύπω συνόψεως παρομοίων εκθέσεων ή πληροφοριών παρασχεθεισών ή ληφθεισών εξ αριθμού τινος προσώπων, της συνόψεως ταύτης ούσης ούτω διατετυπωμένης ώστε να μη είναι δυνατή η βεβαίωσις οιωνδήποτε στοιχείων αφορώντων εις την επιχείρησιν επί μέρους προσώπων·ή

(δ) διά τους σκοπούς δικαστικής τινος διαδικασίας (αστικής ή ποινικής, περιλαμβανομένων και των διαιτησιών) δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή διά τα πρακτικά της τοιαύτης διαδικασίας,

είναι ένοχος αδικήματος.

Ποιναί

55. Πας όστις είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει των άρθρων 52, 53 ή 54 εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £450 ή εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Αδικήματα νομικών προσώπων

56. Οσάκις αποδεικνύεται ότι η υπό τινος νομικού προσώπου διάπραξις αδικήματος κατά παράβασιν των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος Νόμου εγένετο τη συναινέσει ή τη συνενοχή, ή δύναται να αποδοθή εις την αμέλειαν, οιουδήποτε διευθυντού, γραμματέως ή ετέρου αναλόγου θέσεως υπαλλήλου του νομικού προσώπου, ή ετέρου προσώπου φερομένου ως ενεργούντος υπό τοιαύτην ιδιότητα, διά το αδίκημα τούτο κρίνονται ένοχοι αμφότεροι, ήτοι τόσον το νομικόν πρόσωπον όσον και ο εν λόγω υπάλληλος, αμφότεροι δε υπόκεινται εις δίωξιν και εφ’ όσον καταδικασθώσιν υπόκεινται εις την ανάλογον ποινήν.

ΜΕΡΟΣ VIII ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Υπουργικαί οδηγίαι

57.-(1) Το παρόν άρθρον ισχύει αναφορικώς προς πάσαν αρμοδιότητα του Συμβουλίου ασκουμένην υπ’ αυτού δυνάμει οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εάν φανή τω Υπουργώ ότι το αποτέλεσμα ή εν των αποτελεσμάτων οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως, ή σκοπουμένης πράξεως ή παραλείψεως, του Συμβουλίου αντίκειται προς το δημόσιον συμφέρον, ούτος μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν του Συμβουλίου κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως εκδώση προς το Συμβούλιον πάσαν οδηγίαν περί τας πράξεις ή παραλείψεις αυτού ην ήθελε κρίνει αναγκαίαν ή σκόπιμον ίνα παρεμποδίση το αποτέλεσμα, ή αναλόγως της περιπτώσεως, παρεμποδίση ή μειώση την ζημίαν ην αύτη επάγεται εις το δημόσιον συμφέρον~ το Συμβούλιον έχει καθήκον όπως συμμορφούται προς πάσαν ούτω εκδιδομένην οδηγίαν.

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαμβανομένων δύναται να ερμηνευθή ως επιτρέπον τω Συμβουλίω ή ως επιβάλλον αυτώ την υποχρέωσιν όπως πράξη τι όπερ δεν έχει εξουσίαν να πράξη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Κανονισμοί

57Α.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου, το Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι σ' αυτό Κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν τα πιο κάτω θέματα:

(α) ζητήματα που αφορούν την παροχή συντάξεων, χορηγημάτων και άλλων επιδομάτων, αφυπηρέτησης στους υπαλλήλους του Συμβουλίου, και

(β) την ίδρυση και συντήρηση Ταμείου Συντάξεων για τους υπαλλήλους, τις καταβλητέες εισφορές στο Ταμείο αυτό και τις συντάξεις και ωφελήματα που δίδονται από αυτό.

Κεφ. 4

58. Κάθε φορέας, με τον οποίο το Συμβούλιο έχει εμπορικές ή άλλες σχέσεις και του οποίου τα νόμιμα συμφέροντα παραβλάπτονται από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Συμβουλίου, δύναται να υποβάλει το ζήτημα σε διαιτησία δυνάμει του περί Διαιτησίας Νόμου.

Διάλυσις και εκκαθάρισις του Συμβουλίου

59.-(1) Ο Υπουργός δύναται διά διατάγματος να προβή εις την διάλυσιν του Συμβουλίου εάν κρίνη τούτο σκόπιμον κατόπιν γνωμοδοτήσεως ληφθείσης εκ των εν τοις εφεξής οργανισμών· επί τούτω το Συμβούλιον ουδεμίαν των διά του παρόντος Νόμου παραχωρηθεισών αυτώ αρμοδιοτήτων ενασκεί εκτός καθ’ ην έκτασιν τούτο είναι αναγκαίον διά την επωφελή διάλυσιν του Συμβουλίου.

Αι προ της εκδόσεως του διατάγματος δυνάμει του παρόντος εδαφίου αναγκαίαι γνωμοδοτήσεις παρέχονται υπό του Συμβουλίου και υπό παντός ετέρου Οργανισμού όστις κατά την γνώμην του Υπουργού αντιπροσωπεύσει ουσιαστικώς τα συμφέροντα αναφορικώς προς άτινα διορίζονται τα μέλη.

(2) Ο Υπουργός εν τω εκδιδομένω δυνάμει του παρόντος άρθρου διατάγματι διαλαμβάνει προνοίας άτινας ήθελε κρίνει αναγκαίας διά-

(α) την εκκαθάρισιν των υποθέσεων του Συμβουλίου·

(β) την επιβολήν και είσπραξιν τελών προς αντιμετώπισιν των υποχρεώσεων του Συμβουλίου ως και των δαπανών εκκαθαρίσεως, καθ’ ην έκτασιν αι τοιαύται υποχρεώσεις και δαπάναι δεν δύνανται να αντιμετωπισθώσιν εκ κεφαλαίων ή ετέρων στοιχείων ενεργητικού του Συμβουλίου·

(γ) την χρήσιν πλεοναζόντων κεφαλαίων ή ετέρων στοιχείων ενεργητικού διά τους καθοριζομένους εν τω διατάγματι σκοπούς· οι τοιούτοι σκοποί δέον όπως σχετίζωνται με την παραγωγήν, εμπορίαν και εξαγωγήν πατατών δι’ ας το Συμβούλιον ελειτούργει προ της διαλύσεως αυτού.

(3) Η διά του παρόντος άρθρου παρεχομένη εξουσία εκδόσεως διατάγματος ενασκείται διά Διοικητικής πράξεως κατ’ εξουσιοδότησιν νόμου εκδιδομένης, ακυρούται δε δι’ αποφάσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(4) Διάταγμα εκδιδόμενον δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθ’ ο μέρος τούτο διέπει τα εν εδαφίω (2) του παρόντος άρθρου καθοριζόμενα ζητήματα, υπόκειται εις τροποποίησιν ή ανάκλησιν διά μεταγενεστέρου διατάγματος του Υπουργού εκδιδομένου δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Απαλλαγή του Συμβουλίου από τελωνειακούς δασμούς και τέλη

59Α. [Διαγράφηκε]
Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

60. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν καθορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευθησομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να προβή εις τους δυνάμει του άρθρου 5 διορισμούς εις το Συμβούλιον μετά την ψήφισιν του παρόντος Νόμου και προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος αυτού.

Σημείωση
18 του Ν.69(Ι)/2010Έναρξη της ισχύος του Ν. 69(Ι)/2010

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 69(Ι)/2010] τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.