Απαλλαγή από της φορολογίας και εξαίρεσις αφ’ ωρισμένης νομοθεσίας
Απαλλαγή Τραπέζης εκ της καταβολής κυβερνητικών και δημοτικών φόρων, δικαιωμάτων, κλπ.

60. Η Τράπεζα απαλλάττεται της καταβολής οιασδήποτε φύσεως κυβερνητικών ή δημοτικών φόρων, δικαιωμάτων ή τελών, περιλαμβανομένων και τελών χαρτοσήμου, πληρωτέων δυνάμει οιωνδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμων ή Κανονισμών.

Ο περί Εταιρειών Νόμος δεν ισχύει

61.-(1) Αι διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου δεν έχουν ισχύν επί της Τραπέζης.

(2) Η Τράπεζα δεν τίθεται υπό εκκαθάρισιν ειμή συμφώνως προς νομοθεσίαν ψηφισθείσαν επί τούτω, εν τοιαύτη δε περιπτώσει κατά τρόπον προβλεπόμενον εν τη τοιαύτη νομοθεσία.