Απαλλαγή Τραπέζης εκ της καταβολής κυβερνητικών και δημοτικών φόρων, δικαιωμάτων, κλπ.

60. Η Τράπεζα απαλλάττεται της καταβολής οιασδήποτε φύσεως κυβερνητικών ή δημοτικών φόρων, δικαιωμάτων ή τελών, περιλαμβανομένων και τελών χαρτοσήμου, πληρωτέων δυνάμει οιωνδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμων ή Κανονισμών.