Ο περί Εταιρειών Νόμος δεν ισχύει

61.-(1) Αι διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου δεν έχουν ισχύν επί της Τραπέζης.

(2) Η Τράπεζα δεν τίθεται υπό εκκαθάρισιν ειμή συμφώνως προς νομοθεσίαν ψηφισθείσαν επί τούτω, εν τοιαύτη δε περιπτώσει κατά τρόπον προβλεπόμενον εν τη τοιαύτη νομοθεσία.