Πληροφορίαι παρεχόμεναι υπό τραπεζών, κ.λ.π.

62.-(1) Η Τράπεζα δύναται να απαιτήση όπως εκάστη τράπεζα, ή έτερον εξουσιοδοτημένον οικονομικόν ίδρυμα ασκούν τας εργασίας αυτού εν τη Δημοκρατία, παρέχη εις αυτήν περιοδικώς ή άμα ως ζητηθώσι, τας πληροφορίας άτινας ήθελε κρίνει αναγκαίας διά την εκπλήρωσιν των λειτουργιών αίτινες ανετέθησαν αυτή υπό του παρόντος Νόμου.

(2) Η Τράπεζα οφείλει να λαμβάνη υπ’ όψιν το εμπιστευτικόν των σχέσεων Τραπεζών ή ετέρων εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων μετά των πελατών των, και να χρησιμοποιή τας εκ Τραπεζών ή εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων λαμβανομένας πληροφορίας μόνον διά την εκπλήρωσιν των συνήθων λειτουργιών κεντρικής τινος Τραπέζης.