ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ
Βοήθεια παρεχομένη υπό του Διευθυντού

7. Ο Διευθυντής θα παρέχη πάσαν δυνατήν βοήθειαν εις πρόσωπα επιθυμούντα να εκπαιδεύσωσι παιδία εις την θαλασσίαν υπηρεσίαν, ή έχοντα ανάγκην τοιούτων μαθητευομένων.

Ειδικαί διατάξεις αφορώσαι εις την μαθητείαν

8.-(1) Πάσα σύμβασις μαθητείας θα συνάπτηται εις διπλούν εν τω καθωρισμένω τύπω, και θα εξαιρήται του τέλους χαρτοσήμου.

(2) Πάσα σύμβασις μαθητείας συναφθείσα εν τη Δημοκρατία και πάσα εκχώρησις ή ακύρωσις αυτής, ως και εις περίπτωσιν καθ’ ην ο αναλαβών την υποχρέωσιν μαθητευόμενος αποθνήσκει ή λιποτακτεί, το γεγονός του θανάτου ή της λιποταξίας θα τυγχάνουν καταχωρήσεως.

(3) Επί τω τέλει καταχωρήσεως-

(α) το πρόσωπον έναντι ούτινος ανέλαβεν υποχρέωσιν ο μαθητευόμενος οφείλει όπως εντός επτά ημερών από της συνάψεως της συμβάσεως προσκομίση ή διαβιβάση εις τον Διευθυντήν την συναφθείσαν σύμβασιν εις διπλούν, ο δε Διευθυντής οφείλει να φυλάξη και καταχωρήση το εν αντίτυπον της συμβάσεως, να σημειώση δε επί του ετέρου το γεγονός ότι αύτη κατεχωρήθη και να επιστρέψη τούτο εις τον πλοίαρχον του μαθητευομένου

(β) ο πλοίαρχος οφείλει να γνωστοποιή εις τον Διευθυντήν πάσαν εκχώρησιν ή ακύρωσιν της συμβάσεως ή τον θάνατον ή λιποταξίαν του μαθητευομένου, εντός επτά μεν ημερών από του συμβεβηκότος εάν τούτο επεσυνέβη εν τη Δημοκρατία, ή το ταχύτερον υπό τας περιστάσεις εάν επεσυνέβη αλλαχού.

(4) Πας όστις δεν συμμορφούται προς οιανδήποτε των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .250.

(5) Αναφορικώς προς την γενομένην δυνάμει του παρόντος άρθρου καταχώρησιν της συμβάσεως μαθητείας, καταβάλλονται τα καθωρισμένα τέλη.

Προσκόμισις συμβάσεως εις τον Διευθυντήν προ του πλου

9.-(1) Ο πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου οφείλει όπως, πριν ή ο μαθητευόμενος αναχωρήση εκ τινος λιμένος της Δημοκρατίας, μεριμνήση διά την ενώπιον του Διεθυντού εμφάνισιν του μαθητευομένου, και προσκομίση εις τον Διευθυντήν την σύμβασιν δυνάμει της οποίας ο μαθητευόμενος ανέλαβεν υποχρέωσιν έναντι αυτού, ως και πάσαν εκχώρησιν αυτής.

(2) Το όνομα του μαθητευομένου ομού μετά της ημερομηνίας της συμβάσεως μαθητείας και της τυχόν εκχωρήσεως αυτής, ως και τα ονόματα των λιμένων εν οις κατεχωρήθη αύτη, εγγράφονται εν τη συμβάσει μετά του πληρώματος.

(3) Πας πλοίαρχος όστις άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .250.