Ειδικαί διατάξεις αφορώσαι εις την μαθητείαν

8.-(1) Πάσα σύμβασις μαθητείας θα συνάπτηται εις διπλούν εν τω καθωρισμένω τύπω, και θα εξαιρήται του τέλους χαρτοσήμου.

(2) Πάσα σύμβασις μαθητείας συναφθείσα εν τη Δημοκρατία και πάσα εκχώρησις ή ακύρωσις αυτής, ως και εις περίπτωσιν καθ’ ην ο αναλαβών την υποχρέωσιν μαθητευόμενος αποθνήσκει ή λιποτακτεί, το γεγονός του θανάτου ή της λιποταξίας θα τυγχάνουν καταχωρήσεως.

(3) Επί τω τέλει καταχωρήσεως-

(α) το πρόσωπον έναντι ούτινος ανέλαβεν υποχρέωσιν ο μαθητευόμενος οφείλει όπως εντός επτά ημερών από της συνάψεως της συμβάσεως προσκομίση ή διαβιβάση εις τον Διευθυντήν την συναφθείσαν σύμβασιν εις διπλούν, ο δε Διευθυντής οφείλει να φυλάξη και καταχωρήση το εν αντίτυπον της συμβάσεως, να σημειώση δε επί του ετέρου το γεγονός ότι αύτη κατεχωρήθη και να επιστρέψη τούτο εις τον πλοίαρχον του μαθητευομένου

(β) ο πλοίαρχος οφείλει να γνωστοποιή εις τον Διευθυντήν πάσαν εκχώρησιν ή ακύρωσιν της συμβάσεως ή τον θάνατον ή λιποταξίαν του μαθητευομένου, εντός επτά μεν ημερών από του συμβεβηκότος εάν τούτο επεσυνέβη εν τη Δημοκρατία, ή το ταχύτερον υπό τας περιστάσεις εάν επεσυνέβη αλλαχού.

(4) Πας όστις δεν συμμορφούται προς οιανδήποτε των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .250.

(5) Αναφορικώς προς την γενομένην δυνάμει του παρόντος άρθρου καταχώρησιν της συμβάσεως μαθητείας, καταβάλλονται τα καθωρισμένα τέλη.