Βοήθεια παρεχομένη υπό του Διευθυντού

7. Ο Διευθυντής θα παρέχη πάσαν δυνατήν βοήθειαν εις πρόσωπα επιθυμούντα να εκπαιδεύσωσι παιδία εις την θαλασσίαν υπηρεσίαν, ή έχοντα ανάγκην τοιούτων μαθητευομένων.