Απαγόρευσις απόπλου δι’ ελλειπή σύνθεσιν του πληρώματος

6Γ.-(1) Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων των άρθρων 6, 6Α και 6Β του παρόντος Νόμου, απαγορεύεται ο απόπλους πλοίου μη έχοντος την καθωρισμένην οργανικήν σύνθεσιν.

(2) Εάν πλοίον αποπλεύση ή αποπειραθή να αποπλεύση καίτοι απηγορεύθη ο απόπλους αυτού κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο πλοίαρχος, ο πλοιοκτήτης, ο αντιπρόσωπος αυτού, ή πας έτερος όστις συνέπραξε προς τούτο, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τα δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πέντε χιλιάδας (.5,000) λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(3) Ο πλοίαρχος όστις συνεχίζει τους πλους καίτοι η οργανική σύνθεσις του πληρώματος είναι ελλειπής κατά προσόντα ή κατ’ αριθμόν άνευ της αδείας της αρμοδίας αρχής, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1000.