Ειδική σύνθεσις πληρώματος

6Β. Επιτρέπεται εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, μετ’ έγκρισιν της αρμοδίας αρχής, καθορισμός ειδικής συνθέσεως του πληρώματος προς εκτέλεσιν μεμονωμένου πλου ή πλόων, ως και ο καθορισμός ειδικής συνθέσεως του πληρώματος προκειμένου περί πλοίου διαθέτοντος αυτοματισμόν.