Ελλειπής κατ’ αριθμόν σύνθεσις

6Α.-(1) Εξαιρετικώς επιτρέπεται ελλειπής κατ’ αριθμόν σύνθεσις του πληρώματος μετ’ έγκρισιν της αρμοδίας αρχής, παρεχομένην αμελλητί, και καταχωριζομένην εις το ημερολόγιον και το ναυτολόγιον του πλοίου.

(2) Εφ’ όσον, ως εκ της ελλειπούς κατ’ αριθμόν συνθέσεως του πληρώματος, τα λοιπά μέλη του πληρώματος ειργάσθησαν προς αναπλήρωσιν των ελλειπόντων, ούτοι δικαιούνται κατ’ επιλογήν είτε εις υπερωριακήν αμοιβήν είτε εις τον μισθόν των ελλειπόντων κατά δικαίαν αναλογίαν κατανεμόμενον.