Ελλειπής σύνθεσις κατά προσόντα

6.-(1) Επιτρέπεται, μετ’ έγκρισιν της αρμοδίας αρχής, εις όλας τας κατηγορίας και ειδικότητας του προσωπικού του πλοίου, η διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας, ναυτολόγησις Κυπρίων ή και αλλοδαπών ναυτικών, μη κεκτημένων άπαντα τα υπό των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδοθησομένων Κανονισμών προβλεπόμενα προσόντα, εις περιπτώσεις καθ’ ας, διαπιστώσει της αρμοδίας αρχής ή προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας, όπου υπάρχει τοιούτος, εις τον λιμένα κατάπλου είναι δυσχερής η ταχεία εξεύρεσις καταλλήλων και ικανών Κυπρίων ή και αλλοδαπών εισέτι ναυτικών κεκτημένων τα υπό των οικείων διατάξεων προβλεπόμενα προσόντα.

(2) Η κατά το εδάφιον (1) του παρόντος άρθρου έγκρισις ναυτολογήσεως παρέχεται αμελλητί, καταχωρίζεται δε εις το ναυτολόγιον και το ημερολόγιον του πλοίου~ αύτη παρέχεται μόνον αναφορικώς προς ναυτικόν κατέχοντα τυπικά προσόντα διά την αμέσως κατωτέραν της απαιτουμένης θέσιν. Εάν όμως δεν προσφέρεται ναυτικός προς ναυτολόγησιν κατέχων προσόντα της αμέσως κατωτέρας θέσεως, η αρμοδία αρχή δύναται να επιτρέψη την ναυτολόγησιν ναυτικού διά χρονικόν διάστημα ενός, κατ’ ανώτατον όριον, μηνός, εφ’ όσον πεισθή ότι τα προσόντα του ή η εμπειρία του είναι επαρκή διά την τοιαύτην ναυτολόγησιν.

(3) Εις τους κατά τα ανωτέρω ναυτολογουμένους ναυτικούς καταβάλλεται ο αναλογών εις την θέσιν, εις την οποίαν είναι ναυτολογημένοι, μισθός.

(4) Άμα τη εξευρέσει ναυτικών κεκτημένων το αναλογούν εις την θέσιν των πιστοποιητικόν ναυτικής ικανότητος, οι κατά το εδάφιον (1) του παρόντος άρθρου ναυτολογηθέντες αντικαθίστανται, δικαιούμενοι μόνον εξόδων παλινοστήσεως. Απόλυσις ναυτικού κατά τας διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν συνιστά άδικον απόλυσιν εν τη εννοία του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου, παρέχουσαν δικαίωμα προς αποζημίωσιν.

(5) Ειδικώς προκειμένου περί των Πλοιάρχου, Μηχανικού, Προισταμένου Μηχανοστασίου και Ασυρματιστού, Κυπρίου ή αλλοδαπού, ούτοι δέον όπως κέκτηνται οπωσδήποτε το οικείον δίπλωμα, εκτός περιστάσεων ανωτέρας βίας αλλά και εις την περίπτωσιν ταύτην, μόνον διά την ελαχίστην δυνατήν χρονικήν περίοδον.