Προσκόμισις συμβάσεως εις τον Διευθυντήν προ του πλου

9.-(1) Ο πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου οφείλει όπως, πριν ή ο μαθητευόμενος αναχωρήση εκ τινος λιμένος της Δημοκρατίας, μεριμνήση διά την ενώπιον του Διεθυντού εμφάνισιν του μαθητευομένου, και προσκομίση εις τον Διευθυντήν την σύμβασιν δυνάμει της οποίας ο μαθητευόμενος ανέλαβεν υποχρέωσιν έναντι αυτού, ως και πάσαν εκχώρησιν αυτής.

(2) Το όνομα του μαθητευομένου ομού μετά της ημερομηνίας της συμβάσεως μαθητείας και της τυχόν εκχωρήσεως αυτής, ως και τα ονόματα των λιμένων εν οις κατεχωρήθη αύτη, εγγράφονται εν τη συμβάσει μετά του πληρώματος.

(3) Πας πλοίαρχος όστις άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .250.