Σύμβασις μετά του πλοιάρχου

10.-(1) Η σύμβασις μισθώσεως πλοιάρχου συνάπτεται μετά του πλοιοκτήτου, ή του προσηκόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αυτού, περατούται δε διά της εγγραφής αυτής εν τω ναυτολογίω εν τω καθωρισμένω τρόπω.

(2) Πάσα τοιαύτη σύμβασις δύναται να καταγγελθή υπό του πλοιοκτήτου ή του ποσηκόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αυτού χωρίς να απαιτήται οιαδήποτε προειδοποίησις, ή καταβολή αποζημιώσεως, εκτός εάν η σύμβασις διαλαμβάνη ρητώς ρήτραν περί του αντιθέτου.