Σύμβασις μετά του πληρώματος, κ.λ.π.

11.-(1) Ο πλοίαρχος παντός Κυπριακού πλοίου, εξαιρουμένων των κάτω των πέντε κόρων πλοίων άτινα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς εις την άσκησιν εμπορίου εντός των καθωρισμένων ορίων, οφείλει όπως συνάπτη-

(α) σύμβασιν συμφώνως τω παρόντι Μέρει μετά παντός ναυτικού τον οποίον προσλαμβάνει εκ τινος λιμένος~

(β) κατά την σύναψιν της τοιαύτης συμβάσεως εκδίδη και παραδίδη βιβλίον λογαριασμών εν τω νενομισμένω τύπω, εν ω καταγράφονται τα καθωρισμένα στοιχεία.

(2) Εάν ο πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου αποπλεύση μετά τινος ναυτικού άνευ συμμορφώσεως προς οιανδήποτε των διατάξεων του εδαφίου (1), ούτος ως και ο πλοιοκτήτης είναι ένοχοι αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκεινται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .500.