Σύναψις συμβάσεως μετά του πληρώματος και όροι αυτής

12.-(1) Πάσα σύμβασις μετά του πληρώματος συνάπτεται εν τω καθωρισμένω τύπω, φέρει την ημερομηνίαν καθ’ ην το πρώτον υπεγράφη και υπογράφεται υπό του πλοιάρχου ή του αντιπροσώπου αυτού, ή του αντιπροσώπου του πλοιοκτήτου πριν ή υπογραφή υπό του ναυτικού:

Νοείται ότι εάν ο ναυτικός είναι αναλφάβητος, η υπογραφή αυτού βεβαιούται υπό του Διευθυντού ή του προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας.

(2) Η σύμβασις μετά του πληρώματος περατούται διά της εγγραφής αυτής εν τω ναυτολογίω γενομένης υπό του Διευθυντού ή του προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας.

(3) Η σύμβασις μετά του πληρώματος διαλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία ως όρους αυτής:

(α) το πλήρες όνομα του ναυτικού, τόπον και χρόνον γεννήσεως ως και την κατοικίαν (domicile) αυτού~

(β) είτε την φύσιν και, εφ’ όσον είναι πρακτικώς δυνατόν, την διάρκειαν του σκοπουμένου πλου ή μισθώσεως, ή την μεγίστην χρονικήν διάρκειαν του πλου ή της μισθώσεως, ως και τους τυχόν τόπους ή μέρη εις α δεν δύναται να εκταθή ο πλους ή η μίσθωσις~

(γ) τον τόπον και τον χρόνον καθ’ ον έκαστος ναυτικός οφείλει να επιβιβασθή του πλοίου ή να αρχίση εργασίαν~

(δ) την ιδιότητα υφ’ ην ο ναυτικός θα υπηρετή και την φύσιν των καθηκόντων αυτού~

(ε) τον μισθόν ον έκαστος ναυτικός θα λαμβάνη~

(στ) κλίμακα των παρεχομένων εις έκαστον ναυτικόν προμηθειών~

(ζ) κανονισμούς εγκριθέντας υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και υιοθετηθέντας υπό των μερών, αναφορικώς προς την επί του πλοίου συμπεριφοράν, τα πρόστιμα, τας μειωμένας προμηθείας, ή ετέρας νομίμους κυρώσεις επιβαλλομένας διά παράπτωμα τι.

(4) Η σύμβασις μετά του πληρώματος δύναται να συναφθή δι’ ένα ή πλείονας πλους καθοριζομένους εν τη συμβάσει, ή διά καθωρισμένον χρόνον:

Νοείται ότι-

(α) ο πλους περιλαμβάνει και τον πλουν υπό έρμα μέχρι του λιμένος φορτώσεως~

(β) ο πλους τερματίζεται άμα τη εκφορτώσει του φορτίου εν τω λιμένι προορισμού ως προνοείται εν τη συμβάσει~

(γ) εάν ο εν τη συμβάσει προνοούμενος καθωρισμένος χρόνος παρέλθη διαρκούντος του πλου, ο χρόνος παρατείνεται μέχρις ου περατωθή η αποβίβασις των επιβατών, ή η εκφόρτωσις του φορτίου, ή αμφότεραι, εν τω λιμένι του προορισμού.

(5) Η σύμβασις μετά του πληρώματος διατυπούται κατά τοιούτον τρόπον ώστε να είναι δυνατόν να διαληφθώσιν αι μεταξύ του πλοιάρχου και του ναυτικού εν εκάστη περιπτώσει συμφωνούμεναι, και εις τον νόμον μη αντικείμεναι, ρήτραι.

(6) Εν τη συμβάσει μετά του πληρώματος δυνατόν να αναφέρωνται ή να ενσωματούνται οι όροι συλλογικής συμβάσεως.