Λύσις της συμβάσεως μετά του πληρώματος

13.-(1) Η σύμβασις μετά του πληρώματος λύεται-

(α) επί τη παρόδω του χρόνου δι’ ην συνήφθη η σύμβασις, ή τω τερματισμώ του πλου δι’ ον συνήφθη η σύμβασις, διά της αποβιβάσεως των επιβατών ή της εκφορτώσεως του φορτίου ή διά της αποβιβάσεως των επιβατών και της εκφορτώσεως του φορτίου~

(β) επί τη απωλεία του πλοίου~

(γ) επί τω ναυαγίω αυτού ή τη απωλεία της Κυπριακής σημαίας~

(δ) επί τη πωλήσει του πλοίου διά δημοσίου πλειστηριασμού.

(2) Ο πλοίαρχος δύναται να καταγγείλη την σύμβασιν-

(α) εάν ο ναυτικός άνευ ευλόγου αιτίας παραλείψη να επιβιβασθή του πλοίου την ημέραν της υπογραφής αυτής, ή επί αδικαιολογήτου απουσίας αυτού καθ’ οιονδήποτε χρόνον~

(β) λόγω βαρέος παραπτώματος του ναυτικού ως εκ του οποίου τίθεται εν κινδύνω η ασφάλεια του πλοίου ή η τήρησις της προσηκούσης πειθαρχίας ή τάξεως επ’ αυτού~

(γ) όταν το πλοίον καταστή ακατάλληλον προς πλουν~

(3) Ο ναυτικός δύναται να καταγγείλη την σύμβασιν-

(α) εάν αύτη εγένετο δι’ ωρισμένον χρόνον διά της επιδόσεως ειδοποιήσεως εν τω καθορισμένω τύπω μετά πάροδον έτους από της συνάψεως αυτής ή εάν το πλοίον είναι παρωπλισμένον εις Κυπριακόν λιμένα διά περίοδον πέραν των τριών μηνών~

(β) κατά πάντα χρόνον εάν ο πλοίαρχος είναι ένοχος βαρείας παραβάσεως των καθηκόντων αυτού έναντι του ναύτου.