Αναφορά μεταβολών εις το πλήρωμα πλοίων εξωτερικού

14.-(1) Ο πλοίαρχος παντός πλοίου εξωτερικού, ούτινος το πλήρωμα εμισθώθη ενώπιον του Διευθυντού ή προξενικού τινος υπαλλήλου της Δημοκρατίας οφείλει όπως, πριν ή τελικώς αποπλέη λιμένος τινός, αποστέλλη εις τον Διευθυντήν ή τον προξενικόν υπάλληλον της Δημοκρατίας πλήρη και επακριβή έκθεσιν εν τω καθωρισμένω τύπω, περί πάσης μεταβολής ήτις ήθελε χωρήσει εις το πλήρωμα αυτού πριν ή τελικώς αποπλεύση λιμένος τινός~ η έκθεσις αύτη γίνεται δεκτή ως αποδεικτικόν στοιχείον εν ω τρόπω προβλέπεται εν τω παρόντι Νόμω.

(2) Πας πλοίαρχος, όστις άνευ ευλόγου αιτίας δεν συμμορφούται προς το παρόν άρθρον, είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .500.