Πλαστογραφία, κ.λ.π., της συμβάσεως μετά του πληρώματος, κ.λ.π.

15. Πας όστις δολίως παραποιεί ή διενεργεί ψευδή εγγραφήν εις βιβλίον λογαριασμών, δελτίον ταυτότητος ή σύμβασιν μετά του πληρώματος, ή παραδίδει ψευδές αντίγραφον των άνω εγγράφων, θα είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης θα υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τα δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1500, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.