Παραποίησις συμβάσεως μετά του πληρώματος, κ.λ.π.

16. Πάσα διαγραφή, διαστίχωσις ή παραποίησις γενομένη εις την σύμβασιν μετά του πληρώματος ή βιβλίον λογαριασμών εξαιρουμένων των προσθηκών των γενομένων επί τω τέλει επιβιβάσεως αναπληρωτών ή προσώπων μισθωθέντων μετά τον πρώτον απόπλουν του πλοίου, είναι άνευ οιασδήποτε ισχύος, εκτός εάν αποδειχθή ότι εγένετο τη συναινέσει απάντων των εις την διαγραφήν, διαστίχωσιν ή παραποίησιν ενδιαφερομένων προσώπων και βεβαιούται εγγράφως-

(α) υπό τινος Λιμενικού Λειτουργού, εάν εγένετο εν τη Δημοκρατία~

(β) υπό του προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας, ή ελλείψει αυτού, υπό δύο ευυπολήπτων Κυπρίων ή ετέρων εν τη Κοινοπολιτεία εμπόρων, εάν αύτη εγένετο αλλαχού.