Ο ναυτικός δεν υποχρεούται να προσαγάγη την σύμβασιν

17. Εις πάσαν νομικήν ή ετέραν διαδικασίαν, ο ναύτης δύναται να προσαγάγη αποδεικτικά στοιχεία αποδεικνύοντα το περιεχόμενον οιασδήποτε συμβάσεως μετά του πληρώματος, ή άλλως υποστηρίζοντα την υπόθεσιν αυτού δεν υποχρεούται δε να προσαγάγη την σύμβασιν ή αντίγραφον αυτής, ούτε και να δώση ειδοποίησιν προς προσαγωγήν αυτής.