ΜΕΡΟΣ IIIA ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ/Η ΤΗΣ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κυριότητα σε αρχαιότητες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και/ή στην Υφαλοκρηπίδα

18Α.–Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όλες οι αρχαιότητες οι οποίες βρίσκονται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και/ή της Υφαλοκρηπίδας της Δημοκρατίας, είτε έχουν ανακαλυφθεί είτε δεν ανακαλύφθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, αποτελούν ιδιοκτησία της Κυβέρνησης.

Αρχαιότητες που ανακαλύφθηκαν εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και/ή της Υφαλοκρηπίδας

18Β.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ανακαλύπτει αρχαιότητες εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και/ή της Υφαλοκρηπίδας της Δημοκρατίας, χωρίς να κατέχει άδεια δυνάμει του παρόντος Μέρους, υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα το Διευθυντή σχετικά με την ανεύρεσή τους και να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που κατέχει σχετικά με τις αρχαιότητες, περιλαμβανομένων των γεωγραφικών συντεταγμένων της τοποθεσίας όπου ευρίσκονται οι αρχαιότητες:

Νοείται ότι απαγορεύεται η αφαίρεση των αρχαιοτήτων ή, άλλως πως, παρέμβαση στις αρχαιότητες, χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση άδειας από το Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του  παρόντος Μέρους.

(2) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) από οποιοδήποτε πρόσωπο αποτελεί αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή σε ποινή φυλάκισης για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ζώνη Προστασίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων

18Γ.–(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με σύσταση του Διευθυντή, δύναται, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ανακηρύξει οποιαδήποτε περιοχή εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και/ή της Υφαλοκρηπίδας της Δημοκρατίας ως Ζώνη Προστασίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων, σε περίπτωση κατά την οποία στην περιοχή αυτή βρίσκονται ή πιθανόν να βρίσκονται αρχαιότητες, οι οποίες λόγω της ιστορικής, αρχαιολογικής ή καλλιτεχνικής σημασίας τους, θα πρέπει να προστατευθούν.

(2) Εντός καθορισμένης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) Ζώνης Προστασίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων απαγορεύεται -

(α) η κατασκευή οποιασδήποτε εγκατάστασης, τεχνητής νήσου ή άλλου κατασκευάσματος∙

(β) η αγκυροβόληση πλοίων∙

(γ) η διενέργεια αλιευτικών ή καταδυτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά ή άλλου είδους παρέμβαση σε αρχαιότητες∙

(δ) η  γεώτρηση, η χρήση εκρηκτικών ή η εισαγωγή επιβλαβών ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον∙

(ε) η οποιαδήποτε ενέργεια η οποία ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή άλλου είδους παρέμβαση σε αρχαιότητες.

(3) Οποιοσδήποτε παρεμβαίνει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημιά σε αρχαιότητες εντός της Ζώνης Προστασίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000) ή σε ποινή φυλάκισης η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

Άδεια για επισκόπηση ή για ανασκαφή

18Δ.–(1) Ουδείς δύναται να διενεργεί επισκοπήσεις για εξεύρεση  αρχαιοτήτων ή να ανασκάπτει ή να μεριμνά ώστε να διενεργηθούν επισκοπήσεις για εξεύρεση  αρχαιοτήτων ή ανασκαφές εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και/ή της Υφαλοκρηπίδας της Δημοκρατίας, χωρίς έγγραφη άδεια, που χορηγείται κατόπιν αιτήσεως,  από το Διευθυντή.

(2) Αίτηση για διενέργεια επισκόπησης για εξεύρεση  αρχαιοτήτων ή ανασκαφής ή προώθηση διενέργειας επισκόπησης για εξεύρεση αρχαιοτήτων ή ανασκαφής εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και/ή της Υφαλοκρηπίδας της Δημοκρατίας υποβάλλεται στο Διευθυντή, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης των επισκοπήσεων ή των ανασκαφών.

(3) Ο Διευθυντής εκδίδει άδεια για διεξαγωγή επισκόπησης για την εξεύρεση αρχαιοτήτων ή ανασκαφή, αφού συμβουλευτεί τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και στην Υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας, και αφού ικανοποιηθεί ότι–

(α) ο αιτητής κατέχει την απαραίτητη εκπαίδευση και πείρα και είναι ικανός να διενεργεί επισκοπήσεις  ή ανασκαφές σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές μεθόδους∙

(β) ο αιτητής συστήθηκε από έγκριτο επιστημονικό  αρχαιολογικό οργανισμό ή ίδρυμα∙

(γ) έχει ληφθεί ικανοποιητική πρόνοια για την επιστημονική δημοσίευση των αποτελεσμάτων οποιασδήποτε προηγούμενης επισκόπησης ή ανασκαφής που διενεργήθηκε από τον αιτητή∙

(δ) ο αιτητής ή το πρόσωπο, ο οργανισμός ή το ίδρυμα εκ μέρους του οποίου ενεργεί ο αιτητής είναι έτοιμο να επενδύσει στις προτιθέμενες εργασίες επισκόπησης  ή ανασκαφές χρηματικό ποσό το οποίο, κατά τη γνώμη του Διευθυντή, είναι αρκετό για να επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα∙

(ε) οι σκοπούμενες εργασίες επισκόπησης  ή ανασκαφές δεν θα προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημιά στο θαλάσσιο περιβάλλον ή δεν θα επηρεάσουν την εξερεύνηση και εκμετάλλευση από τη Δημοκρατία των φυσικών της πόρων, ζώντων ή μη.

(4)  Ο Διευθυντής, κατά τη χορήγηση της σχετικής άδειας, δύναται να επιβάλει όρους και προϋποθέσεις για τη διενέργεια επισκόπησης για την εξεύρεση αρχαιοτήτων και/ή ανασκαφών, που δύναται να αναφέρονται στα ακόλουθα:

(α) στη διάρκεια της άδειας∙

(β) στα πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτούνται να εκτελέσουν την επισκόπηση ή τις ανασκαφές∙

(γ) στα γεωγραφικά όρια εντός των οποίων θα εκτελούνται η επισκόπηση  ή οι ανασκαφές∙

(δ) στα μέτρα που θα ληφθούν για την προστασία των αρχαιοτήτων που θα ανευρεθούν και στην τήρηση λεπτομερούς ημερολογίου και αποτύπωσης των διενεργούμενων επισκοπήσεων  ή ανασκαφών και η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών ή άλλης παρόμοιας απεικόνισης∙

(ε) στα μέτρα που θα ληφθούν για να αποφευχθεί ή να μειωθεί η παρέμβαση στην εξερεύνηση και εκμετάλλευση από τη Δημοκρατία των φυσικών της πόρων, στην αλιεία ή σε άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες∙

(στ) στα μέτρα για αποφυγή, μείωση και έλεγχο ρύπανσης του περιβάλλοντος∙

(ζ) στη δημοσίευση επαρκούς επιστημονικής αναφοράς επί των αποτελεσμάτων της επισκόπησης ή των ανασκαφών∙

(η) στη λειτουργία συστήματος AIS ή άλλου συστήματος, το οποίο να εκπέμπει πλήρη και ορθά στοιχεία του πλοίου το οποίο θα διενεργεί τις εργασίες επισκόπησης  ή των ανασκαφών, για σκοπούς παρακολούθησης από τις αρχές της Δημοκρατίας.

(5) Όλες οι αρχαιότητες οι οποίες ανευρίσκονται, παραδίδονται στο Διευθυντή μαζί με τα πρωτότυπα των ημερολογίων, των αποτυπώσεων και των φωτογραφιών.

(6) Η ανέλκυση ναυαγίου που συνιστά αρχαιότητα απαγορεύεται, εκτός εάν εξασφαλιστεί προηγουμένως ειδική άδεια για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή.

(7) Το πρόσωπο προς το οποίο εκδίδεται άδεια δυνάμει των εδαφίων (1) ή (6)  υποχρεούται να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε απαίτηση των αρχών της Δημοκρατίας για επιθεώρηση της επισκόπησης ή των ανασκαφών αρχαιοτήτων ή της ανέλκυσης ναυαγίου και για έλεγχο αναφορικά με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της εκδοθείσας άδειας.

(8) Το πρόσωπο προς το οποίο εκδίδεται άδεια δυνάμει των εδαφίων (1) ή (6)  υποχρεούται να ενημερώνει καθημερινώς τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας σχετικά με τη θέση του πλοίου μέσω του οποίου διενεργεί επισκόπηση  ή ανασκαφή αρχαιοτήτων ή της ανέλκυσης ναυαγίου και υποχρεούται να απευθύνεται στην αρμόδια αρχή, με σκοπό την έκδοση αγγελίας προς ναυτιλλομένους και να συμμορφώνεται με όλες τις αγγελίες προς ναυτιλλομένους που εκδίδει η Δημοκρατία.

(9) Η διενέργεια επισκόπησης για την εξεύρεση αρχαιοτήτων ή ανασκαφών δεν πρέπει να εμποδίζει καθιερωμένες οδούς ναυσιπλοΐας.

(10) Παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή των όρων και προϋποθέσεων της εκδοθείσας άδειας από οποιοδήποτε πρόσωπο αποτελεί αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή σε ποινή φυλάκισης για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.