Αρχαιότητες που ανακαλύφθηκαν εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και/ή της Υφαλοκρηπίδας

18Β.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ανακαλύπτει αρχαιότητες εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και/ή της Υφαλοκρηπίδας της Δημοκρατίας, χωρίς να κατέχει άδεια δυνάμει του παρόντος Μέρους, υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα το Διευθυντή σχετικά με την ανεύρεσή τους και να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που κατέχει σχετικά με τις αρχαιότητες, περιλαμβανομένων των γεωγραφικών συντεταγμένων της τοποθεσίας όπου ευρίσκονται οι αρχαιότητες:

Νοείται ότι απαγορεύεται η αφαίρεση των αρχαιοτήτων ή, άλλως πως, παρέμβαση στις αρχαιότητες, χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση άδειας από το Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του  παρόντος Μέρους.

(2) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) από οποιοδήποτε πρόσωπο αποτελεί αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή σε ποινή φυλάκισης για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.